Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απαγορεύεται το κάπνισμα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απαγορεύεται το κάπνισμα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απαγορεύεται το κάπνισμα
ΣΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Απαγορεύεται το κάπνισμα Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα 

2 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Απαγορεύεται η διέλευση πεζών
Απαγορεύεται η κατάσβεση με νερό

3 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Μη πόσιμο νερό
Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες ειδική άδεια

4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Απαγορεύεται η διέλευση στα οχήματα διακίνησης φορτίων Μην αγγίζετε

5 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Θάλαμος καταιωνισμού ασφαλείας Κατεύθυνση
που πρέπει να ακολουθηθεί

6 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

7 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί Οδός διαφυγής
/ Έξοδος κινδύνου

8 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Όδός διαφυγής / Έξοδος κινδύνου

9 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Πρώτες βοήθειες Τηλεφωνο για διάσωση
και πρώτες βοήθειες

10 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Φορείο Πλύση ματιών

11 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εύφλεκτες ύλες ή και υψηλή θερμοκρασία (Ελλείψει ειδικής πινακίδας για υψηλή θερμοκρασία) Εκρηκτικές ύλες

12 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες

13 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ραδιενεργά υλικά Αιωρούμενα φορτία

14 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οχήματα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

15 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Γενικός κίνδυνος Ακτινοβολία λέιζερ

16 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Αναφλέξιμες ύλες

17 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ισχυρό μαγνητικό πεδίο Κίνδυνος παραπατήματος

18 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κίνδυνος πτώσης Βιολογικός κίνδυνος

19 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Χαμηλή θερμοκρασία Βλαβερές ή ερεθιστικές ύλες (Το φόντο της πινακίδας αυτής μπορεί, κατ'εξαίρεση να είναι πορτοκαλί χρώματος εάν το χρώμα αυτό δικαιολογείται σε σχέση με άλλη υφιστάμενη πινακίδα οδικής κυκλοφορίας)

20 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

21 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

22 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πυροσβεστήρας Πυροσβεστική μάνικα

23 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σκάλα Τηλέφωνο για την καταπολέμηση των πυρκαγιών

24 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Υποχρεωτική προστασία των ματιών
Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού

25 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Υποχρεωτική προστασία των αυτιών
Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών

26 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Υποχρεωτική προστασία των ποδιών
Υποχρεωτική προστασία των χεριών

27 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Υποχρεωτική προστασία του σώματος κεφαλιού
Υποχρεωτική προστασία του προσώπου

28 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Υποχρεωτική ατομική προστασία έναντι πτώσεων
Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς

29 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Γενική υποχρέωση (συνοδευόμενη ενδεχομένως από πρόσθετη πινακίδα

30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

31

32 ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Φράσεις R 1-R 68 (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) π.χ. R 17 Αυτοαναφλέγεται στον αέρα R 45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΡΑΣΕΩΝ R π.χ. R 36/38 Eρεθίζει τα μάτια και το δέρμα

33 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Φράσεις S1-S64 (Παράρτημα ΙV) π.χ. S 20 Mην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε S 8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΡΑΣΕΩΝ S π.χ. S 36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

34 Σύμβολα Κινδύνου για Επικίνδυνες Ουσίες και Παρασκευάσματα
C Xn Xi Τ Τ+ Διαβρωτικό Επιβλαβές Ερεθιστικό Τοξικό Πολύ Τοξικό F F+ Ε O Ν Πολύ Εύφλεκτο Εξαιρετικά Εύφλεκτο Εκρηκτικό Οξειδωτικό Επικίνδυνο για το περιβάλλον

35 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σταθερή ετικέττα με συγκεκριμένες διαστάσεις Διαστάσεις ανάλογες της συσκευασίας Χρώμα και μορφή καθορισμένα- μέγεθος τέτοιο ώστε να είναι ευδιάκριτες. Οι ενδείξεις «μη τοξικό», «αβλαβές» και άλλες παρόμοιες να μην αναγράφονται

36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κατάλληλη συσκευασία για αποφυγή διαφυγής του προϊόντος
Ειδικές συσκευασίες για ουσίες που χαρακτηρίζονται ως «πολύ τοξικές», «τοξικές» ή «διαβρωτικές» Κλείσιμο ασφαλείας για παιδιά Ανάγλυφη προειδοποίηση για τον κίνδυνο Ειδικές συσκευασίες για ουσίες που χαρακτηρίζονται ως «επιβλαβείς», « πολύ εύφλεκτες» ή «εξαιρετικά εύφλεκτες» Ανάγλυφη προειδοποίηση για τον κίνδυνο

37 Παράδειγμα Σήμανσης Επικίνδυνης Ουσίας
Cas No EK No No Cl2 EL: Χλώριο EN: Chlorine T Ν R: /37/38-50 S: (1/2) R23: Τοξικό όταν εισπνέεται R36/37/38: Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνειστικό σύστημα και το δέρμα R50: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς S1/2: Να φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες-ΔΔΑ

38 Παράδειγμα Σήμανσης Επικίνδυνου Παρασκευάσματος
Cas No EK No No X (CH3 O)2 PS2 CH (CH 2 CO2 C2H5) (CO2 C2H5) EL: malathion (ISO); διθειοφωσφορικός 1,2-δισ(αιθοξυκαρβόνυλ)αιθυλ’Ο,Ο’διμεθυλεστέρας EN: malathion (ISO); 1,2-bis (ethoxycarbonyl) ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate Xn Ν R: /53 S: (2) C > 25% Xn, N R 0,25% <C < 25% N, R 50-53 0,025% < C <0,25% N, R 51-53 0,0025% < C <0,025% N, R 52-53

39 Παράδειγμα Σήμανσης Επικίνδυνου Παρασκευάσματος
Cas No EK No No C5HCl3NOPS( O C2H5)2 EL: chlorpyrifos (ISO); θειοφωσφορικός O,O-διαιθυλ-Ο-3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλεστέρας EN: chlorpyrifos (ISO); O,O diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate T Ν R: /53 S: (1/2) C > 25% T, N R 3% <C < 25% Xn, N, R 0,0025% <C < 3% N, R 50-53 0,00025% < C <0,0025% N, R 51-53 0,000025% < C <0,00025% N, R 52-53

40 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εκτός τροφίμων)

41 Type II (self declarations/claims)
Type I (ecolabels – third party certification, life cycle assessment) Type I-like (UN - third party certification, single attribute assessment) Type II (self declarations/claims) Packaging labels (Type II) EMSs (organization for a better environmental performance, third party certification


Κατέβασμα ppt "Απαγορεύεται το κάπνισμα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google