Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρ­χι­κ ά η λ έ ­ξη «ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ον» σ ή ­μαι­νε την α­μοι­β ή που δι­ν ό ­ταν σ' έ­ναν που έ­φερ­ νε κα­λ έ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρ­χι­κ ά η λ έ ­ξη «ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ον» σ ή ­μαι­νε την α­μοι­β ή που δι­ν ό ­ταν σ' έ­ναν που έ­φερ­ νε κα­λ έ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρ­χι­κ ά η λ έ ­ξη «ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ον» σ ή ­μαι­νε την α­μοι­β ή που δι­ν ό ­ταν σ' έ­ναν που έ­φερ­ νε κα­λ έ ς ε ἰ ­δ ή ­σεις. Αρ­γ ό ­τε­ρα η λ έ ­ξη κα­ τ έ ­λη­ξε να ση­μα­ ί ­νει αυ­τ έ ς τις ί­δι­ες τις ει­δ ή ­σεις ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2 Έ­τσι χρη­σι­μο­ποι­ ή ­θη­κε α­π ό την Εκ­κλη­σ ί ­ α, για να δη­λ ώ ­σει την σπου­δαι­ ό ­τε­ρη α­π ό ό­λες τις ει­δ ή ­σεις, τη λ ύ ­τρω­ση που προ­σφ έ ­ρει ο Θε­ ό ς στον κ ό ­σμο με την ε­ναν­θρ ώ ­πη­ση του Υι­ού Του. Η νίκη του Χριστού επί των δυνάμεων του σκότους. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3 Η λ έ ­ξη αυτ ή κα­τ' ἐ ­πα­ν ά ­λη­ψη χρη­σι­μο­ποι­ ή ­ θη­κε α­π ό τον Ιησού (βλ. Μρ 1,15. 8,35. 10,29) και εν συ­νε­χε­ ί ­α α­π ό την πρ ώ ­τη Εκ­κλη­σ ί ­α. Μ έ σα στα βι­βλ ί ­α της Κ. Δι­α­θ ή ­κης, ι­δι­α­ ί ­τε­ρα στις ε­πι­στο­λ έ ς του Πα­ ύ ­λου α­πα­ντά­ται συ­χν ά η χρή­ση της λ έ ­ξε­ως «ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ο», που δη­λ ώ ­νει το λυ­τρω­τι­κ ό μ ή ­νυ­μα της θυ­σ ί ­ας και της α­να­στ ά ­σε­ως του Χρι­στού. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4 Α­π ό το 2ο αιώ­να και ύ­στε­ρα η λ έ ­ξη ε ὐ ­αγ­ γ έ ­λι­ο δ ή ­λω­νε, ε­κτ ό ς του κη­ρ ύ γ­μα­τος και της δρ ά ­σης του Χρι­στού και τα βι­ βλ ί ­α ε­κεί­να της Κ. Δι­α­θ ή ­κης πο ύ πε­ρι­ έ ­χουν το γε­γο­ν ό ς της ν ί ­κης του Χρι­ στού κα­τ ά του κρ ά ­τος του δι­α­β ό ­λου και του θα­ν ά ­του. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

5 Για πρ ώ ­τη φο­ρ ά τη λ έ ­ξη Ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ο σαν ό­νο­μα ε­ν ό ς βι­βλ ί ­ου τη συ­να­ντού­με στον Ιουστίνο τον μ ά ρ­τυ­ρα. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

6 Η πρ ώ ­τη Εκ­κλη­σ ί ­α τ ό ­νι­ζε την α­π ό ­λυ­τη ε­ ν ό ­τη­τα του ευ­αγ­γε­λ ί ­ου και ο ά­γι­ος Ει­ρη­ναί­ος ο­μι­λεί για «τε­τρ ά ­μορ­ φον ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ον, ἑ ­ν ί δ έ Πνε­ ύ ­μα­τι συ­νε­ χ ό ­με­νον» (Κα­τ ά Α ἱ ρ. ΙΙΙ 11,8). ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

7 Η Ε­κλη­σ ί ­α κα­θι­ έ ­ρω­σε την ο­νο­μα­σ ί ­α των τεσ­σ ά ­ρων Ευ­αγ­γε­λ ί ­ων· «ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ον κα­τ ά Ματ­θα ῖ ­ον», «κα­τ ά Μ ᾶ ρ­κον» κ.τ.λ.., που ση­μα­ ί ­νει Ευ­αγ­γ έ ­λι­ον κα­τ ά την κα­τ ά ­ θε­ση του Ματ­θα­ ί ­ου ἤ κα­τ ά την κα­τ ά ­θε­ση του Μ ά ρκου κ.τ.λ.. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8 Πρ ό ­κει­ται δη­λα­δ ή για το έ­να «ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ ο» του Ιησού Χρι­στού, Διαφορετικά θα ο­νο­μ ά ­ζο­νταν Ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ ον το ῦ Ματ­θα­ ί ­ου, το ῦ Μ ά ρκου κ.τ.λ.. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

9 Τα τ έ σ­σε­ρα πρώ­τα βι­βλ ί ­α της Κ. Δι­α­θ ή ­ κης δι­α­κρ ί ­νο­νται ως ι­δι­α­ ί ­τε­ρη ο­μ ά ­δα στο σ ύ ­νο­λο των λοι­πών και το κα­θ έ ­να φ έ ­ρει τον δι­α­κρι­τι­κ ό τ ί τ­λο «ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ον κα­τ ά ­». Πε­ρι­γρ ά ­φουν την δι­δα­σκα­λ ί ­α και το έρ­ γο του Ιησού Χρι­στού. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

10 Τα Ευ­αγ­γ έ ­λι­α εί­ναι οι κ ύ ­ρι­ες ιστο­ρι­κ έ ς πη­γ έ ς για τον Ιησού Χρι­στ ό και το έρ­γο της θ. οι­κο­νο­μ ί ­ας. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

11 Κα­τ ά τη μορ­φ ή και το πε­ρι­ε­χ ό ­με­ν ό τους δεν ε­ντ ά σ­σο­νται σε κα­ν έ ­να γνω­στ ό φι­λο­ λο­γι­κ ό εί­δος της ελ­λη­νι­κής ἤ ι­ου­δα­ϊ­κής γραμ­μα­τε­ ί ­ας. Τα έρ­γα αυ­τ ά α­πο­τε­λούν έ­να πρω­τ ό ­τυ­ πο εί­δος στην πα­γκ ό ­σμι­α φι­λο­λο­γ ί ­α. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

12 Ε­χουν κυ­ρ ί ­ως: 1. ι­στο­ρι­κ ό, 2. παι­δα­γω­γι­κ ό και 3. θε­ο­λο­γι­κ ό σκο­π ό. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

13 Δεν εί­ναι πλ ή ­ρης και συ­στη­μα­τι­κ ή βι­ο­ γρα­φ ί ­α της ζω­ής και της δρ ά ­σης του Χρι­ στού. Θ έ λουν να προ­κα­λ έ ­σουν την π ί ­στη στο πρ ό ­σω­πο του Χρι­στού ως τον Υι ό του Θε­ ού και να ο­δη­γ ή ­σουν στη με­τ ά ­νοι­α και στην ο­δ ό της α­λη­θε­ ί ­ας ό­σους πι­στε­ ύ ­ουν σ' αυ­τ ό ν. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

14 Συμ­βο­λι­κ έ ς πα­ρα­στ ά ­σεις των τεσ­σ ά ­ ρων Ευ­αγ­γε­λ ί ­ων Στην πα­ρ ά ­δο­ση της εκ­κλη­σ ί ­ας, ἰ ­δ ί ­ως στ ή ν ε ἰ ­κο­νο­γρα­φ ί ­α, ἐ ­πι­κρ ά ­τη­σε ἡ ἀ ­κ ό ­λου­ θη πα­ρ ά ­στα­σι τ ῶ ν τεσ­σ ά ­ρων ε ὐ ­αγ­γε­λι­ στ ῶ ν. Ὁ Ματ­θα ῖ ­ος πα­ρι­στ ά ­νε­ται μ έ τ ή μορ­φ ή ἀ ν­θρ ώ ­που. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

15 Ὁ Μ ᾶ ρ­κος μ έ λ έ ­ο­ντα. Ὁ Λου­κ ᾶ ς μ έ μ ό ­σχο. Ὁ 'Ιω ά ννης μ έ ἀ ­ε­τ ό. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Κατέβασμα ppt "Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρ­χι­κ ά η λ έ ­ξη «ε ὐ ­αγ­γ έ ­λι­ον» σ ή ­μαι­νε την α­μοι­β ή που δι­ν ό ­ταν σ' έ­ναν που έ­φερ­ νε κα­λ έ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google