Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων 1 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο) Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων 1 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο) Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων 1 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο) Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης

2 Βάσεις Δεδομένων 2 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο) •oντότητες-entities, –ισχυρές οντότητες – strong e ntities –ασθενείς οντότητες - weak entities –συνδετικές οντότητες - associative entities •γνωρίσματα-attributes –γνωρίσματα μιας τιμής ή πολλαπλών τιμών- single and multi-valued attributes –υπολογιζόμενα γνωρίσματα, -derived attributes –σύνθετα γνωρίσματα - composite attributes •συσχετισμοί (σχέσεις)-relationships μεταξύ των οντοτήτων –η συνδετικότητα της σχέσης- connectivity of a relationship –ο βαθμός της σχέσης -degree of a relationship –ο πληθάριθμος της σχέσης -cardinality of a relationship –περιορισμοί συμμετοχής στη σχέση -participation constraints in a relationship Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E - R μοντέλο) ___________________________________________________________

3 Βάσεις Δεδομένων 3 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο) Γραφική Απεικόνιση του Μοντέλου E - R ___________________________________________________________

4 •εκφράζεται με –τις οντότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, –τους συσχετισμούς ή σχέσεις μεταξύ αυτών των οντοτήτων, –καθώς και τα γνωρίσματα τόσο των οντοτήτων όσο και των συσχετισμών •απεικονίζεται με το διάγραμμα οντοτήτων- συσχετισμών •Παράδειγμα : Έστω μια μικρή παραγωγική επιχείρηση η οποία αγοράζει είδη από διάφορους προμηθευτές, οι οποίοι στην συνέχεια αποστέλλουν τα είδη αυτά στην επιχείρηση. Η παραγωγική επιχείρηση συναρμολογεί τα είδη αυτά σε προϊόντα που πωλούνται σε πελάτες της κατόπιν παραγγελίας Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E - R μοντέλο) ___________________________________________________________

5 Παράδειγμα διαγράμματος E - R ___________________________________________________________

6 •οι οντότητες –απεικονίζονται με ορθογώνια – ο ορισμός των οντοτήτων, που αποτελεί στοιχείο των μεταδεδομένων, πρέπει να είναι ακριβής •ΠΕΛΑΤΗΣ: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει παραγγείλει ή που ίσως παραγγείλει στο μέλλον προϊόντα της επιχείρησης (δυντητικός πελάτης) •ΠΡΟΪΟΝ είναι είδος (τύπος) προϊόντος και όχι ένα συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. η βιβλιοθήκη 1023 που αγόρασε η Μαρία Δημητριάδη) •ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ITEM) αποτελεί το συνιστόν στοιχείο από τα οποία συναρμολογείται το ΠΡΟΪΟΝ •ΑΠΟΣΤΟΛΗ αποτελείται από τα στοιχεία που αποστέλλονται μαζί στο ίδιο δέμα Παράδειγμα Διαγράμματος E - R ___________________________________________________________

7 οντότητα αποτελεί •το άτομο (π.χ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΑΣΘΕΝΗΣ), •ο τόπος, (π.χ. ΠΟΛΗ, ΝΟΜΟΣ, ΧΩΡΑ) •το αντικείμενο (π.χ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΚΤΙΡΙΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) •το γεγονός (συμβάν) (π.χ. ΠΩΛΗΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ) ή •η έννοια (π.χ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ΜΑΘΗΜΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ) στο περιβάλλον του χρήστη για το οποίο θέλει η επιχείρηση να διαχειρίζεται στοιχεία Οντότητες στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

8 •τι αποτελεί και τι δεν αποτελεί οντότητα; –η οντότητα δεν μπορεί να έχει μόνο μία περίπτωση –η οντότητα δεν πρέπει να αποτελεί το αποτέλεσμα υπολογισμού από άλλες οντότητες •συχνά εκλαμβάνονται ως οντότητες άλλα στοιχεία του γενικότερου μοντέλου του πληροφορικού συστήματος (π.χ. από το μοντέλο ροής δεδομένων - data flow diagram) που όμως δεν αποτελούν οντότητες –Παράδειγμα E-R: Σύστημα Διαχείρισης Εξόδων Οντότητες στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

9 Εσφαλμένο Διάγραμμα E - R ___________________________________________________________

10 Ορθό E - R Διάγραμμα __________________________________________ _________________

11 Οντότητες στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ Entity type: EMPLOYEE Attributes: EMPLOYEE NUMBER CHAR(10) NAME CHAR(25) ADDRESS CHAR(30) CITY CHAR(20) STATE CHAR(2) ZIP CHAR(9) DATE HIRED DATE BIRTHDATE DATE Two Instances of EMPLOYEE: 642-17-8360 534-10-1971 Michelle Brady David Johnson 100 Pacific Avenue 450 Redwood Drive San Francisco Redwood City CA CA 98173 97142 03-21-1992 08-16-1994 06-19-1968 09-04-1975

12 Ισχυρός και Ασθενής Τύπος Οντότητας •Ισχυρή Οντότητα –υπάρχει ανεξάρτητα από άλλους τύπους οντότητας –αποτελεί τον βασικό τύπο οντότητας –έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που τον προσδιορίζει πλήρως –π.χ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΟΧΗΜΑ, ΜΑΘΗΜΑ Οντότητες στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

13 Ισχυρός και Ασθενής Τύπος Οντότητας Ασθενής Οντότητα –η ύπαρξη της εξαρτάται από άλλη οντότητα –δεν έχει νόημα η ύπαρξη της χωρίς την οντότητα από την οποία εξαρτάται, η οποία ονομάζεται η ορίζουσα οντότητα –χρειάζεται γνώρισμα από την ορίζουσα οντότητα για την πλήρη ταυτοποίησή της, πέρα από δικό της γνώρισμα που όμως την προσδιορίζει μερικώς, –απεικονίζεται με ορθογώνιο με διπλό περίγραμμα –η σχέση της με την ορίζουσα της οντότητα λέγεται ορίζουσα σχέση και απεικονίζεται με ρόμβο με διπλό περίγραμμα • π.χ. Η οντότητα ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ από την οντότητα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ χωρίς ΚΑΘΗΓΗΤΗ για να το διδάξει Οντότητες στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

14 Οντότητες στο Μοντέλο E – R 1o Παράδειγμα ασθενούς οντότητας ___________________________________________________________

15 Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ 2o Παράδειγμα ασθενούς οντότητας

16 Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ 2o Παράδειγμα ασθενούς οντότητας

17 •κάθε οντότητα έχει ένα σύνολο γνωρισμάτων •το γνώρισμα είναι μια ιδιότητα της οντότητας που ενδιαφέρει την επιχείρηση •π.χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Κωδικός αυτοκινήτου, Χρώμα, Βάρος, Ισχύς •στο διάγραμμα E - R αναπαρίσταται με μια έλλειψη που περιέχει το όνομα του γνωρίσματος και μια γραμμή που την συνδέει με τη σχετική οντότητα •κάθε γνώρισμα έχει πεδίο ορισμού που είναι το σύνολο των δυνατών τιμών που μπορεί να λάβει –διαφορετικά γνωρίσματα μπορούν να έχουν κοινό πεδίο ορισμού •κάθε οντότητα έχει ένα γνώρισμα που δίδει ταυτότητα στην οντότητα (key attributes) και ένα ή περισσότερα άλλα γνωρίσματα που παρέχουν πληροφορίες (data attributes) που ενδιαφέρουν σχετικά με την οντότητα Γνωρίσματα οντοτήτων στο μοντέλο E - R ___________________________________________________________

18 απλά και σύνθετα γνωρίσματα •σύνθετα γνωρίσματα –σύνθετα γνωρίσματα μπορούν να κατατμηθούν σε επιμέρους τμήματα –π.χ. η Διεύθυνση κατατέμνεται σε Οδός, Αριθμός, Πόλη, Νομός, Τ.Κ. –στο διάγραμμα E-R τα συνιστώντα γνωρίσματα εμφανίζονται με τα ονόματά τους σε ελλείψεις που συνδέονται με γραμμές με την έλλειψη του σύνθετου γνωρίσματος –η κατάτμηση είναι απαραίτητη αν γίνεται ή αν προβλέπεται ανάγκη αναφοράς στα συνιστώντα γνωρίσματα •απλά γνωρίσματα –δεν κατατέμνονται σε μικρότερα μέρη –π.χ. τα γνωρίσματα του τύπου οντότητας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Κωδικός_Αυτοκινήτου, Χρώμα, Βάρος, Ισχύς Γνωρίσματα οντοτήτων στο μοντέλο E - R ___________________________________________________________

19

20 γνωρίσματα μιας τιμής ή πολλαπλών τιμών •υπάρχουν γνωρίσματα που λαμβάνουν πολλές τιμές σε κάποια περίπτωση οντότητας •π. χ. το γνώρισμα Προσόν για τον τύπο οντότητας ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ •στο διάγραμμα E-R τα γνωρίσματα πολλαπλών τιμών απεικονίζονται με έλλειψη με διπλό περίγραμμα Γνωρίσματα οντοτήτων στο μοντέλο E - R ________________________________________________________

21 Μοντελοποίηση Χρονικά Μεταβαλλόμενων Δεδομένων ___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Βάσεις Δεδομένων - Μάθημα 3 31 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο)

22 υπολογιζόμενα γνωρίσματα •ένα υπολογιζόμενο γνώρισμα παίρνει τιμές που μπορούν να υπολογισθούν ή να εξαχθούν από τιμές συγγενών γνωρισμάτων ή και άλλες γνωστές τιμές (π.χ. σημερινή ημερομηνία) •τα υπολογιζόμενα γνωρίσματα δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται στη βδ, αντί αυτού μπορεί να υπολογίζονται με τη χρήση αλγορίθμου •π. χ. Χρόνια _Υπηρεσίας ενός υπαλλήλου αν υπάρχει ως γνώρισμα η Ημερομηνία_Πρόσληψης •στο διάγραμμα E - R τα υπολογιζόμενα γνωρίσματα απεικονίζονται σε έλλειψη με διακεκομμένη γραμμή Γνωρίσματα οντοτήτων στο μοντέλο E - R ___________________________________________________________

23 Γνωρίσματα οντοτήτων στο μοντέλο E - R ________________________________________________________

24 •ταυτοτικό γνώρισμα •ταυτοτικό γνώρισμα είναι ένα γνώρισμα ή ένας συνδυασμός γνωρισμάτων που προσδιορίζουν μοναδικά επιμέρους περιπτώσεις μιας οντότητας •π. χ. Κωδικός_Αυτοκινήτου για την οντότητα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ •στο διάγραμμα E - R το ταυτοτικό γνώρισμα απεικονίζεται υπογραμμισμένο στην έλλεψη του •π.χ. Κωδικός_Πτήσης που αποτελείται από τα γνωρίσματα Αριθμός_Πτήσης και Ημερομηνία •το σύνθετο ταυτοτικό γνώρισμα υπογραμμίζεται ενώ όχι τα συνιστώντα αυτό γνωρίσματα Γνωρίσματα οντοτήτων στο μοντέλο E - R ___________________________________________________________

25 Γνωρίσματα οντοτήτων στο μοντέλο E - R ________________________________________________________

26

27 •κριτήρια επιλογής σε περιπτώσεις περισσοτέρων του ενός υποψήφια ταυτοτικά γνωρίσματα –σταθερή τιμή καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής κάθε περίπτωσης της οντότητας •το Όνομα μαζί με την Διεύθυνση δεν ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη –έγκυρη τιμή: όχι null ή να μην είναι γνωστή η τιμή του •ο Αριθμός_Ταυτότητας για εφαρμογή Δημοτολογίου –να αποφεύγονται ταυτοτικά γνωρίσματα που τμήματα των τιμών τους σημαίνουν κάτι, διότι αλλάζει συχνά αυτή η μεθοδολογία ονομασίας •ο Κωδικός_Προϊόντος με βάση τη θέση αποθήκευσης, την κατηγορία στην οποία ανήκει κλπ –αντικατάσταση σύνθετων ταυτοτικών γνωρισμάτων με απλό, τεχνητό ταυτοτικό γνώρισμα •αντικατάσταση του ταυτοτικού γνωρίσματος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα που θα μπορούσε να αποτελείται από τις δύο ομάδες που μετείχαν, με ένα γνώρισμα Κωδικός_Αγώνα Γνωρίσματα οντοτήτων στο μοντέλο E - R ___________________________________________________________

28 •σύνδεση μεταξύ των οντοτήτων και σύνδεση μεταξύ των περιπτώσεων των οντοτήτων –π.χ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ και ΜΑΘΗΜΑ (βλ. Σχήμα) •αναπαρίστανται με ένα ρόμβο που περιέχει το ρήμα που περιγράφει τη σχέση –οι σχέσεις συνήθως δημιουργούνται λόγω κάποιου γεγονότος, και συνεπώς οι περιπτώσεις των οντοτήτων συνδέονται λόγω της ενέργειας που αντιστοιχεί στο γεγονός αυτό, η οποία ως ενέργεια περιγράφεται από ρήμα –το ρήμα πρέπει να βρίσκεται στον Ενεστώτα χρόνο, συνήθως στην Ενεργητική φωνή και να είναι περιγραφικό της ενέργειας που εκφράζει Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

29

30

31 •οι σχέσεις (συσχετισμοί) –τα σύμβολα στα άκρα των γραμμών ενός διαγράμματος E - R αναπαριστούν : –την συνδετικότητα της σχέσης (connectivity) και –τον πληθάριθμο της σχέσης (cardinality) –η περιγραφή της κάθε σχέσης εκφράζει τον αντίστοιχο επιχειρηματικό κανόνα και ακολουθεί τον παρακάτω τύπο: • • π.χ. Ένας πελάτης μπορεί να θέσει οποιονδήποτε αριθμό παραγγελιών, ενώ μια παραγγελία δίδεται από έναν ακριβώς πελάτη Παράδειγμα Διαγράμματος E - R ___________________________________________________________

32 •συνδετικότητα μιας σχέσης (connectivity) –αναφέρεται στην ταξινόμηση •ένα-προς-ένα, •ένα-προς-πολλά, •πολλά-προς-πολλά –στην σχέση ένα-προς-πολλά η οντότητα στην πλευρά του ενός ονομάζεται γονέας της σχέσης ενώ η οντότητα στην πλευρά των πολλών ονομάζεται παιδί της σχέσης Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

33 •συνδετικότητα μιας σχέσης (connectivity)

34 •πληθάριθμος της σχέσης (cardinality) –καθορίζει τον πραγματικό αριθμό των περιπτώσεων της μιας οντότητας που μπορούν ή πρέπει να συσχετισθούν με κάθε περίπτωση της άλλης οντότητας –αφού η σχέση είναι αμφίδρομη υπάρχει ελάχιστος και μέγιστος πληθάριθμος για όλες τις συμμετέχουσες στη σχέση οντότητες –ελάχιστος πληθάριθμος μιας σχέσης είναι ο ελάχιστος αριθμός των περιπτώσεων της μιας οντότητας που μπορούν να συσχετισθούν με μια περίπτωση της άλλης οντότητας Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

35 •Υποχρεωτική και Προαιρετική συμμετοχή σε Σχέση _Όταν ο ελάχιστος πληθάριθμος είναι μηδέν τότε λέγεται ότι η οντότητα συμμετέχει προαιρετικά στη σχέση, –δηλαδή δεν απαιτούνται περιπτώσεις της οντότητας αυτής στη σχέση της με την άλλη οντότητα –Όταν ο ελάχιστος πληθάριθμος είναι ένα τότε λέγεται ότι η οντότητα συμμετέχει υποχρεωτικά στη σχέση. - δηλαδή απαιτούνται περιπτώσεις της οντότητας αυτής στη σχέση της με την άλλη οντότητα στην απεικόνιση Crow’s foot η προαιρετική οντότητα αναπαρίσταται στο μοντέλο E-R με ένα μικρό κύκλο στην πλευρά της προαιρετικής οντότητας Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

36 ____________________________________________________________________________________________________ Βάσεις Δεδομένων - Μάθημα 3 9 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο) Γραφική Απεικόνιση του Μοντέλου E - R ___________________________________________________________ •στην Crow’s foot απεικόνιση του E-R μοντέλου ο ελάχιστος πληθάριθμος αναπαρίσταται με τη χρήση των συμβόλων | και Ο.

37 •βαθμός μιας σχέσης –είναι ο αριθμός των οντοτήτων, όχι περιπτώσεων, που συμμετέχουν στη σχέση –συχνότεροι τύποι βαθμού σχέσεων: πρώτου, δευτέρου και τρίτου –σχέση πρώτου βαθμού: σχέση μεταξύ περιπτώσεων του ίδιου τύπου οντότητας •ονομάζεται και αναδρομική σχέση –σχέση δεύτερου βαθμού: σχέση μεταξύ περιπτώσεων δύο τύπων οντοτήτων •συχνότερος τύπος σχέσης –σχέση τρίτου βαθμού: σχέση μεταξύ περιπτώσεων τριών οντοτήτων συγχρόνως •δεν ισοδυναμεί με τρεις σχέσεις δεύτερου βαθμού •η σχέση τρίτου βαθμού μετατρέπεται σε συνδετική οντότητα Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

38 παραδείγματα σχέσεων πρώτου βαθμού Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

39 ΑΤΟΜΟ παντρεύεται με ΑΤΟΜΟ •ένα άτομο μπορεί να είναι παντρεμένο με ένα το πολύ άτομο, μπορεί όμως και να μην είναι παντρεμένο •η μια πλευρά της σχέσης εκφράζει τον σύζυγο και η άλλη την σύζυγο

40 παραδείγματα δυαδικών σχέσεων Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

41 Ο ΑΣΘΕΝΗΣ εκτελεί ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ •κάθε ΑΣΘΕΝΗΣ έχει πολλές και τουλάχιστον μια ΕΠΙΣΚΕΨΗ (όταν πρωτογίνεται ασθενής) •κάθε ΕΠΙΣΚΕΨΗ αντιστοιχεί σε έναν ακριβώς ΑΣΘΕΝΗ

42 Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ανατίθεται ΕΡΓΟ •κάθε ΕΡΓΟ έχει πολλούς και τουλάχιστον έναν ΥΠΑΛΛΗΛΟ που έχει ανατεθεί σε αυτό •σε κάθε υπάλληλο μπορεί να έχουν ανατεθεί πολλά ΕΡΓΑ, αλλά μπορεί να μην έχει ανατεθεί και κανένα

43 Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ παράδειγμα τριαδικής σχέσης •δεν ισοδυναμεί με τρεις σχέσεις δεύτερου βαθμού διότι για να καθορισθεί για παράδειγμα το Kοστος -Unit_Cost απαιτείται γνώση και των τριών οντοτήτων συγχρόνως

44 Γνωρίσματα πάνω στην συσχέτιση –πέραν των οντοτήτων, και μια συσχέτιση πολλά-προς-πολλά (ή ένα-προς-ένα) μπορεί να έχει γνωρίσματα –π.χ. το γνώρισμα Ημερομηνία_Αποπεράτωσης του μαθήματος κάποιου εργαζόμενου (βλ. Σχήμα) Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

45 1 ο παράδειγμα συσχετιστικής οντότητας

46 •συσχετιστικές οντότητες –αναπαράσταση της σχέσης πολλά-προς-πολλά με μια οντότητα –η συσχετιστική οντότητα συνδέεται με σχέσεις ένα-προς-πολλά με τις αρχικές οντότητες και άρα περιέχει ως ξένα κλειδιά τα πρωτεύοντα κλειδιά των αρχικών οντοτήτων –αναπαριστάται με το σύμβολο του ρόμβου μέσα σε ένα ορθογώνιο Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

47 1 ο παράδειγμα συσχετιστικής οντότητας

48 •συνθήκες για την δημιουργία συνδετικής οντότητας: –σχέση πολλά -προς-πολλά –η συνδετική οντότητα έχει νόημα από μόνη της –η συνδετική οντότητα έχει και άλλα γνωρίσματα πλην του ταυτοτικού γνωρίσματος της Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

49 2 ο παράδειγμα συσχετιστικής οντότητας

50 Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________ 2 ο παράδειγμα συσχετιστικής οντότητας

51 Σχέσεις (συσχετισμοί) μεταξύ οντοτήτων στο Μοντέλο E - R ___________________________________________________________

52 Παράδειγμα Μοντέλου E-R ___________________________________________________________


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων 1 Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετισμών (E-R μοντέλο) Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google