Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ε+Τ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ε+Τ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ε+Τ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

2 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του Ανθρώπινου Δικτύου Διάδοσης της Ε+Τ γνώσης με τίτλο “ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000”, είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων καθώς και ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που ενδιαφέρονται για την τηλεργασία.

3 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΤΥ ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ ΙΠΕΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΖΕΥΣ ΕΟΟΣ
ΝΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΤΕΔΚ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΔΚ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΒΠΔΕ

4 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Ο όρος τηλεργασία αναφέρεται σε κάθε μορφή εργασίας που πραγματοποιείται μακριά από τον συμβατικό εργασιακό χώρο, δηλαδή το γραφείο ή το εργοστάσιο. Τηλεργασία είναι η εργασία από απόσταση, η οποία στηρίζεται στην εκτενή χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

6 ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργασία από το σπίτι (ελευθ. επαγγελματίας,…)
Κινητή τηλεργασία (πωλητής, επιθεωρητής, …) Δορυφορικά κέντρα Κέντρα τηλεργασίας Ομαδική εργασία από απόσταση (τηλεϊατρική / έρευνα) Τηλεϋπηρεσίες (γραμματειακή / τεχνική υποστήριξη από απόσταση, εκπαίδευση, ...)

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μείωση λειτουργικών δαπανών για τις επιχειρήσεις που απασχολούν τηλεργαζομένους Αύξηση της παραγωγικότητας με τη βελτίωση της ψυχολογίας των εργαζομένων Δυνατότητα να ενταχθούν και να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας άτομα με ειδικές ανάγκες και μητέρες με μικρά παιδιά Μείωση των μετακινήσεων των εργαζομένων με συνέπεια τη προστασία του περιβάλλοντος και την ευεξία των ιδίων

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μείωση κόστους Αύξηση της παραγωγικότητας Αύξηση των κινήτρων Ευελιξία επιχείρησης Ευελιξία προσωπικού Ελαστικότητα Μείωση των απουσιών Βελτίωση της επικοινωνίας Βελτίωση της διαχείρισης Μείωση αλλαγών στο προσωπικό Μείωση δαπανών για εκπαίδευση νέων υπαλλήλων Μελέτες στις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία έδειξαν ότι åôáéñßåò ðïõ εφάρμοσαν ôçí ôçëåñãáóßá óçìåίωóáí Üíïäï ôçò ðáñáãùãéêüôçôÜò ôïõò Ýùò και 20%. Επίσης áðέêôηóáí ôç äõíáôüôçôá επιτυχούς αντιμετώπισης των õøçëών áðáéôÞóåων ÷ùñßò ìåãÜëåò äáðÜíåò óå νέο ðñïóùðéêü.

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Δυνατότητα συνδυασμού καριέρας και οικογένειας Ευκαιρίες σε υπαλλήλους με προβλήματα υγείας Αίσθηση αυτονομίας και ανεξαρτησίας Διατήρηση της εργασίας σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας Ευελιξία ωραρίου Βελτίωση ευκαιριών εργασίας

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΕΛΕΡΓΑΣΙΑ
Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης Βελτίωση της ποιότητας ζωής Ευκαιρίες σε άτομα με προβλήματα υγείας Ευκαιρίες για ευρύτερη εργοδοσία και εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας Αναβάθμιση της επαρχίας - Αποκέντρωση

11 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑðïîÝíùóç ôùí åñãáæïìÝíùí áðü ôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí ôùí ÷þñùí åñãáóßáò Σýã÷éóç ôùí ôçëåñãáæïìÝíùí όσον áöïñÜ ôçí êáôáíïìÞ ôïõ ÷ñüíïõ ôïõò óå ÷ñüíï “åñãáóßáò” êáé “ìç-åñãáóßáò” ΑóÜöåéá ðïõ õðÜñ÷åé áêüìá óôïõò êáíüíåò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò êáé áëëùí èåóìéêþí ñõèìßóåùí Αäõíáìßá ðñïóáñìïãÞò ôùí åñãáæïìÝíùí óå åôáéñßåò ðïõ áðïöáóßæïõí üôé èá åöáñìüóïõí ðñïãñÜììáôá ôçëåñãáóßáò

12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Γραμματειακή υποστήριξη Δακτυλογράφηση Μεταφράσεις Έρευνα / Υπηρεσίες συμβούλων Παραγωγή εγχειριδίων Προγραμματισμός Η/Υ Διοργάνωση εκθέσεων-εκδηλώσεων Διαφήμιση Οργάνωση ταξιδιών

13 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για τον εργαζόμενο: Ωριμότητα, αυτοπειθαρχία, αποφασιστικότητα, ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα Για τον εργοδότη: Αλλαγή νοοτροπίας εργοδότη και υπαλλήλου και μια εργασιακή σχέση βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη Για την πολιτεία: Δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου

14 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδρύθηκαν από άτομα ή ομάδες με σκοπούς κοινωνικούς ή οικονομικούς, όπως: Πρόσβαση των τοπικών κοινοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής Προσφορά υπηρεσιών πληροφορικής σε τοπικές επιχειρήσεις Ενθάρρυνση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων Δημιουργία / ανάπτυξη τοπικής απασχόλησης Προσφορά εκπαίδευσης στη χρήση της πληροφορικής

15 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
Στην Ευρώπη: Μεγάλο πλήθος ΚΤ (telecottages) έχει ιδρυθεί στη Σκανδιναβία Το σωματείο των βορείων ΚΤ (FILIN) ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των ΚΤ Στην Μ. Βρετανία περισσότερα από 100 ΚΤ έχουν σύνδεση με την Εθνική Ένωση Κέντρων Τηλεργασίας Παγκοσμίως: 75 χώρες είναι ήδη μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κέντρων Τηλεργασίας (TCI)

16 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT υλοποιήθηκε από την ΖΕΥΣ Συμβούλων Α.Ε. και τοπικούς φορείς έργο με τίτλο ‘Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κέντρων Τηλεργασίας’. Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου ήταν η ίδρυση ενός δικτύου Κέντρων Τηλεργασίας στην Ελλάδα. Σήμερα λειτουργούν τα εξής ΚΤ: ΚΤ Πάτρας (ΖΕΥΣ ΕΟΟΣ) ΚΤ Καβάλας (Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης) ΚΤ Πρέβεζας (ΤΕΔΚ Ν. Πρέβεζας) ΚΤ Μυτιλήνης (ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου)

17 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 www: Υπεύθυνος Eργου: Αν. Καθηγητής, ΑΘ.ΣΚΟΔΡΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ε+Τ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google