Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 zΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ε+Τ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ zΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) zΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 zΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ε+Τ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ zΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) zΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 zΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ε+Τ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ zΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) zΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

2 ΣΤΟΧΟΣ zΣτόχος του Ανθρώπινου Δικτύου Διάδοσης της Ε+Τ γνώσης με τίτλο “ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000”, είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων καθώς και ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που ενδιαφέρονται για την τηλεργασία.

3 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ zΙΤΥ zΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ zΙΠΕΤ zΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ zΖΕΥΣ ΕΟΟΣ zΝΕΑ ΑΧΑΙΑΣ zΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. zΤΕΔΚ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ zΤΕΔΚ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ zΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ zΣΒΠΔΕ

4 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ zΟ όρος τηλεργασία αναφέρεται σε κάθε μορφή εργασίας που πραγματοποιείται μακριά από τον συμβατικό εργασιακό χώρο, δηλαδή το γραφείο ή το εργοστάσιο. zΤηλεργασία είναι η εργασία από απόσταση, η οποία στηρίζεται στην εκτενή χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

6 ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ zΕργασία από το σπίτι (ελευθ. επαγγελματίας,…) zΚινητή τηλεργασία (πωλητής, επιθεωρητής, …) zΔορυφορικά κέντρα zΚέντρα τηλεργασίας zΟμαδική εργασία από απόσταση (τηλεϊατρική / έρευνα) zΤηλεϋπηρεσίες (γραμματειακή / τεχνική υποστήριξη από απόσταση, εκπαίδευση,...)

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ zΜείωση λειτουργικών δαπανών για τις επιχειρήσεις που απασχολούν τηλεργαζομένους zΑύξηση της παραγωγικότητας με τη βελτίωση της ψυχολογίας των εργαζομένων zΔυνατότητα να ενταχθούν και να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας άτομα με ειδικές ανάγκες και μητέρες με μικρά παιδιά zΜείωση των μετακινήσεων των εργαζομένων με συνέπεια τη προστασία του περιβάλλοντος και την ευεξία των ιδίων

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ zΜείωση κόστους zΑύξηση της παραγωγικότητας zΑύξηση των κινήτρων zΕυελιξία επιχείρησης zΕυελιξία προσωπικού zΕλαστικότητα z Μείωση των απουσιών z Βελτίωση της επικοινωνίας z Βελτίωση της διαχείρισης z Μείωση αλλαγών στο προσωπικό z Μείωση δαπανών για εκπαίδευση νέων υπαλλήλων Μελέτες στις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία έδειξαν ότι åôáéñßåò ðïõ εφάρμοσαν ôçí ôçëåñãáóßá óçìåίωóáí Üíïäï ôçò ðáñáãùãéêüôçôÜò ôïõò Ýùò και 20%. Επίσης áðέêôηóáí ôç äõíáôüôçôá επιτυχούς αντιμετώπισης των õøçëών áðáéôÞóåων ÷ùñßò ìåãÜëåò äáðÜíåò óå νέο ðñïóùðéêü.

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  Δυνατότητα συνδυασμού καριέρας και οικογένειας  Ευκαιρίες σε υπαλλήλους με προβλήματα υγείας  Αίσθηση αυτονομίας και ανεξαρτησίας  Διατήρηση της εργασίας σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας  Ευελιξία ωραρίου  Βελτίωση ευκαιριών εργασίας

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΕΛΕΡΓΑΣΙΑ zΜείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης zΒελτίωση της ποιότητας ζωής zΕυκαιρίες σε άτομα με προβλήματα υγείας zΕυκαιρίες για ευρύτερη εργοδοσία και εργασία zΕξοικονόμηση ενέργειας zΑναβάθμιση της επαρχίας - Αποκέντρωση

11 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑðïîÝíùóç ôùí åñãáæïìÝíùí áðü ôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí ôùí ÷þñùí åñãáóßáò  Σýã÷éóç ôùí ôçëåñãáæïìÝíùí όσον áöïñÜ ôçí êáôáíïìÞ ôïõ ÷ñüíïõ ôïõò óå ÷ñüíï “åñãáóßáò” êáé “ìç-åñãáóßáò”  ΑóÜöåéá ðïõ õðÜñ÷åé áêüìá óôïõò êáíüíåò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò êáé áëëùí èåóìéêþí ñõèìßóåùí  Αäõíáìßá ðñïóáñìïãÞò ôùí åñãáæïìÝíùí óå åôáéñßåò ðïõ áðïöáóßæïõí üôé èá åöáñìüóïõí ðñïãñÜììáôá ôçëåñãáóßáò

12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ zΓραμματειακή υποστήριξη zΔακτυλογράφηση zΜεταφράσεις zΈρευνα / Υπηρεσίες συμβούλων zΠαραγωγή εγχειριδίων zΠρογραμματισμός Η/Υ zΔιοργάνωση εκθέσεων-εκδηλώσεων  Διαφήμιση zΟργάνωση ταξιδιών

13 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ zΓια τον εργαζόμενο: Ωριμότητα, αυτοπειθαρχία, αποφασιστικότητα, ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα zΓια τον εργοδότη: Αλλαγή νοοτροπίας εργοδότη και υπαλλήλου και μια εργασιακή σχέση βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη zΓια την πολιτεία: Δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου

14 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ zΙδρύθηκαν από άτομα ή ομάδες με σκοπούς κοινωνικούς ή οικονομικούς, όπως: yΠρόσβαση των τοπικών κοινοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής yΠροσφορά υπηρεσιών πληροφορικής σε τοπικές επιχειρήσεις yΕνθάρρυνση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων yΔημιουργία / ανάπτυξη τοπικής απασχόλησης yΠροσφορά εκπαίδευσης στη χρήση της πληροφορικής

15 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ (συνέχεια) zΣτην Ευρώπη: yΜεγάλο πλήθος ΚΤ (telecottages) έχει ιδρυθεί στη Σκανδιναβία yΤο σωματείο των βορείων ΚΤ (FILIN) ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των ΚΤ yΣτην Μ. Βρετανία περισσότερα από 100 ΚΤ έχουν σύνδεση με την Εθνική Ένωση Κέντρων Τηλεργασίας zΠαγκοσμίως: y75 χώρες είναι ήδη μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κέντρων Τηλεργασίας (TCI)

16 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ zΣτα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT υλοποιήθηκε από την ΖΕΥΣ Συμβούλων Α.Ε. και τοπικούς φορείς έργο με τίτλο ‘Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κέντρων Τηλεργασίας’. zΈνας από τους βασικούς στόχους του έργου ήταν η ίδρυση ενός δικτύου Κέντρων Τηλεργασίας στην Ελλάδα. Σήμερα λειτουργούν τα εξής ΚΤ: yΚΤ Πάτρας (ΖΕΥΣ ΕΟΟΣ) yΚΤ Καβάλας (Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας- Καβάλας-Ξάνθης) yΚΤ Πρέβεζας (ΤΕΔΚ Ν. Πρέβεζας) yΚΤ Μυτιλήνης (ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου) http://www.telecottages.com http://www.teleworking.gr

17 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 Email:telergasia@cti.gr www:http://www.teleworking2000.com Υπεύθυνος Eργου: Αν. Καθηγητής, ΑΘ.ΣΚΟΔΡΑΣ Email : skodras@cti.gr


Κατέβασμα ppt "ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 2000 zΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ε+Τ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ zΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) zΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google