Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ FOREST MANAGEMENT ΙΙ LAB

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ FOREST MANAGEMENT ΙΙ LAB"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ FOREST MANAGEMENT ΙΙ LAB

2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ/ EXERCISE TIME SCHEDULE
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ/ DATE (ΤΡΙΤΗ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ/ DATE (ΠΕΜΠΤΗ) ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ COMPOUNDING-DISCOUNTING 9/3/2010 11/3/2010 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ/ PARAMETERIZATION 16/3/2010 18/3/2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ EVALUATION 23/3/2010 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ / EASTER BREAK 29/3 – 11/ 29/3 – 11/4 2010 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΕΜΝΟΦΥΩΝ ΔΑΣΩΝ/ COPPICE MANAGEΜENT 13/4/2010 20/4/2010 15/4/2010 22/4/2010 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΗΛΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ/ EVENAGED MANAGEΜENT 27/4/2010 4/5/2010 11/5/2010 29/4/2010 6/5/2010 13/5/2010 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KHPEYTΩΝ ΔΑΣΩΝ/ UNEVENAGED MANAGEΜENT 18/5/2010 25/5/2010 20/5/2010 27/5/2010

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ/ EXERCISE CONTENTS
ΠΟΣΟΣΤΟ/ WEIGHT ΒΑΘΜΟΣ/ GRADE ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ COMPOUNDING-DISCOUNTING 5% 0,125 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ/ PARAMETERIZATION ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ EVALUATION ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΕΜΝΟΦΥΩΝ ΔΑΣΩΝ/ COPPICE MANAGEΜENT 20% 0,5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΗΛΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ/ EVENAGED MANAGEΜENT 40% 1,0 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KHPEYTΩΝ ΔΑΣΩΝ/ UNEVENAGED MANAGEΜENT 25% 0,625 ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL 100% 2,50 Το 2,5 αντιπροσωπεύει το 50% του βαθμού του εργαστηρίου που μαζί με το βαθμό από την πρακτική άσκηση στο Περτούλι (2,5) διαμορφώνουν το συνολικό βαθμό του εργαστηρίου που είναι 5

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
INTRODUCTION IN FOREST MANAGEMENT, BASIC ECOMONIC CONCEPTS

5 ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ FOREST MANAGEMENT Η Δασική διαχειριστική είναι στην ουσία η εφαρμογή της Δασοπονίας στην πράξη Forest management is the practice of forestry Η Δασική διαχειριστική απαιτεί την ολοκλήρωση των γνώσεων που λαμβάνει ο φοιτητής από τα 5 έτη σπουδών όπως δασική οικολογία, δενδρομετρία ,δασοκομία, εδαφολογία ,δασική παθολογία – εντομολογία, οικονομικά, GIS και ακόμη μαθηματικά και στατιστική Forest management requires the use and integration of the Knowledge students of forestry typically cover in a 5-year study program: forest ecology, forest measurements, silviculture, soil science, forest pathology-entomology, economics, GIS and even mathematics and statistics.

6 Κεφάλαιο Ανατοκισμός: Η διαδικασία της μετατροπής μιας αξίας η οποία εκφράζεται σε όρους € που λαμβάνονται σε μια χρονική στιγμή σε μια ισοδύναμη αξία η οποία εκφράζεται σε όρους € που λαμβάνονται σε μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Κεφαλαιοποίηση: Η διαδικασία της μετατροπής μιας αξίας η οποία εκφράζεται σε όρους € που λαμβάνονται σε μια χρονική στιγμή σε μια ισοδύναμη αξία η οποία εκφράζεται σε όρους € που λαμβάνονται σε μια πιο πρόσφατη χρονική στιγμή. Τόκος : Τα χρήματα που πληρώνετε για να δανειστείτε χρήματα, ή αυτά που κερδίζετε από την επένδυσή σας Επιτόκιο: Το ποσοστό του ποσού που επενδύεται ή δανείζεται το οποίο πληρώνεται ως τόκος μετά από ορισμένο χρόνο συνήθως 1 έτος

7 Capital Discounting : is the process of converting a value that is expressed in terms of Euros (€’s) received at one point in time to an equivalent value expressed in terms of €’s received at an earlier point in time. Compounding : is the process of converting a value that is expressed in terms of €’s received at one point in time to an equivalent value expressed in terms of €’s received at a later point in time. Interest : is the money that you pay to borrow money and the money that your investments earn when you lend money. Interest rate : is the percentage of the amount invested or borrowed that is paid in interest after one unit of time – usually 1 year.

8 Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι…..
Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να πληρώνουν τόκο όταν χρησιμοποιούν άλλων ανθρώπων χρήματα; Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι….. Γιατί δανειζόμενοι χρήματα τα επενδύουν και πιστεύουν ότι θα κερδίσουν περισσότερα…. από το κόστος του δανεισμού Αυτή η δραστηριότητα είναι η βασική αρχή του καπιταλισμού. Η δασολογική επιστήμη είναι μια υπόθεση εντατικοποίησης κεφαλαίου (ειδικά το κομμάτι της αυξητικής) διότι πολύ χρήμα (κεφάλαια) τοποθετούνται στο σύστημα γη – δέντρα και για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ως μελλοντικοί διαχειριστές δασών είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις σχέσεις κεφαλαίου και τοκισμού

9 Why are people willing to pay interest to use other people’s money?
People want to have things today rather than wait until a later time they are willing to pay extra to avoid waiting. People borrow money because they believe they can use the money to make more money than what it costs to borrow it This type of activity is the foundation of capitalism. Forestry is a very capital intensive business, because a lot of money is usually tied up in the land and trees. As future managers of forests, it is important that you understand capital costs and interest relationships.

10 Το επιτόκιο καθορίζει τη σχέση ανάμεσα στις τρέχουσες και μελλοντικές αξίες. Σκεφτείτε τα χρήματα που αποθηκεύετε – επενδύετε σε ένα τραπεζικό λογαριασμό: Έστω V0= το ποσό του λογαριασμού σας σήμερα, V1 = το ποσό του λογαριασμού σας σε ένα χρόνο και p = το επιτόκιο που κέρδισε ο λογαριασμός σε μια περίοδο. Άρα σε ένα χρόνο: V1= V0 + p*V0 = αρχικό κεφάλαιο + τόκος = V1= V0 *(1+ p) Σε δύο χρόνια: V2= (1+ p) *V1 = (1+ p) * V0 *(1+ p) = V2= V0 *(1+ p)2 Σε n χρόνια: Vn= V0 *(1+ p)n

11 The interest rate determines the relationship between current and future values. Consider money you might invest in a savings account: Let V0= the amount in the account today, V1 = the amount in the account in one year, and p = the interest rate earned on the account in one period. One year later (no further savings of withdrawals is assumed): V1= V0 + p*V0 = principal cap+ interest= V1= V0 *(1+ p) Two years later: V2= (1+ p) *V1 = (1+ p) * V0 *(1+ p) = V2= V0 *(1+ p)2 n years after: Vn= V0 *(1+ p)n

12 ΑΞΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ
Finite Annual Series Χρησιμοποιούνται για την κεφαλαιοποίηση (προεξόφληση) ή τον ανατοκισμό κανονικών ετήσιων πληρωμών ή κόστους για καθορισμένο αριθμό ετών n. Used to discount or compound a regular annual payment or cost for a fixed number of years n. Παραδείγματα: υπολογισμός ετήσιων δόσεων σε δάνειο. Κεφαλαιοποίηση (προεξόφληση) δόσεων ενοικίου γης για συγκεκριμένο αριθμό ετών βάση συμβολαίου κλπ Examples: calculation regular, annual payments you might make on a loan. Discounting rent payments you might make on a piece of land each year over a fixed-term contract etc.

13 ΑΞΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ Finite Annual Series
ΑΞΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ Finite Annual Series Present value formula Όπου: V0 σημερινή αξία Vn Μελλοντική αξία R αξία ετήσιας δόσης p επιτόκιο n έτη Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της σημερινής αξίας ενός επιτοκίου p, ετήσιων δόσεων R, που γίνονται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα n ετών. Is used to calculate the present value, at an interest rate p, of a regular, annual payment (R ) that is made for a fixed number of years (n). Όπου: V0 Present value Vn Future value R value of the annual payment p interest rate % n years Future value formula Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μελλοντκής αξίας στο χρόνο n ενός επιτοκίου p, ετήσιων δόσεων R, που γίνονται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα n ετών. is used to calculate the future value in year n (Vn ), at an interest rate p, of a regular, annual payment (R ) that is made for a fixed number of years (n).


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ FOREST MANAGEMENT ΙΙ LAB"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google