Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή Οικονομική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή Οικονομική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή Οικονομική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Διδάσκοντες: Νικόλαος Τσούνης, Καθηγητής Εμμανουήλ Στειακάκης, Επ. Καθηγητής Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της νέας οικονομίας, της νέας επιχείρησης και της νέας τεχνολογίας, και πώς συνδεόμενα τα χαρακτηριστικά αυτά μεταξύ τους επιφέρουν οικονομική ανάπτυξη. Στόχοι: Για την επίτευξη του σκοπού του μαθήματος αυτού χρησιμοποιούνται εργαλεία της οικονομικής επιστήμης που αποβλέπουν στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών αυτών από τη σκοπιά: Της μικροοικονομικής (διάρθρωση αγορών και ανταγωνισμός) Της μακροοικονομικής (μέθοδοι μετρήσεων και οικονομική ανάπτυξη) Των ειδικών οικονομικών περιπτώσεων (Βιομηχανιών δικτύου, υλικού, λογισμικού και Internet) Των οικονομικών της γνώσης (παραγωγικότητα, διαχείριση, στρατηγική) Των οργανωτικών αλλαγών (εργασία, εκπαίδευση, θεσμοί, κεφαλαιαγορές)     Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

2 Ψηφιακή Οικονομική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται (α) με εργασία, (β) με τελική εξέταση. Ο βαθμός της εργασίας και ο βαθμός της τελικής εξέτασης συμμετέχουν με το ίδιο ποσοστό (50%) στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Η τελική εξέταση θα είναι γραπτή, με δικαίωμα επιλογής δύο θεμάτων από πέντε και θα έχει διάρκεια δύο ώρες. Η εργασία θα παρουσιαστεί στην τάξη και θα κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο του διδάσκοντα της επιλογής του φοιτητή. Το θέμα της εργασίας επιλέγεται από τον φοιτητή και υποβάλλεται προς έγκριση στον διδάσκοντα έως και την Τετάρτη 17/4/2013 στο ή Η υποβολή της πρότασης του θέματος (το πολύ 200 λέξεις) περιλαμβάνει: ·      Πρόδρομο τίτλο εργασίας ·      Όνομα συγγραφέα ·      Σκοπός και δικαιολόγηση του θέματος Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

3 Ψηφιακή Οικονομική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Παρουσίαση εργασίας: Οι εργασίες θα παρουσιαστούν από τους φοιτητές με τη χρήση του προγράμματος Ms-PowerPoint στην τάξη στις 7/6 και 14/6. Η ακριβής ημερομηνία παρουσίασης της εργασίας του κάθε φοιτητή θα καθοριστεί στις 19/4/2013. Χαρακτηριστικά εργασίας: λέξεις (χωρίς τα παραρτήματα), δακτυλογραφημένη σε Α4, γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων κειμένου 12, τίτλων τμημάτων 14 (bold), επικεφαλίδας 16 (bold), διάστημα 1,5. Διάρκεια παρουσίασης εργασίας: 10΄ ακολουθούμενη από 5΄ συζήτηση. Κριτήρια βαθμολόγησης: 15% του συνολικού βαθμού η παρουσίαση, 85% του συνολικού βαθμού η εργασία. Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

4 Ψηφιακή Οικονομική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Η εργασία βαθμολογείται με ανώτατο βαθμό όταν περιλαμβάνει σωστά τα επόμενα τμήματα: ·    Τίτλος εργασίας ·      Όνομα συγγραφέα ·      Περίληψη εργασίας (Executive Summary): Τι, γιατί, πώς, συμπεράσματα ·      Εισαγωγή στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αιτιολόγηση του θέματος ·      Σκοπός εργασίας ·      Στόχοι εργασίας ·  Κριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας (κατά σχολές σκέψεως, μεθοδολογίες, διαχρονική εξέλιξη) ·      Μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας των (πιθανών) στοιχείων ·      Ευρήματα κλειδιά ·      Συζήτηση ·      Περιορισμοί εργασίας ·      Συμπεράσματα εργασίας ·      Προτάσεις για εφαρμογές ή παραπέρα διερεύνηση ·      Βιβλιογραφία και αναφορές με το σύστημα του Harvard Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

5 Ψηφιακή Οικονομική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ημερομηνία κατάθεσης εργασίας: Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών ορίζεται η Παρασκευή 12/6/2013. Η εργασία θα πρέπει να αποσταλεί στο των διδασκόντων έως τις 14:30. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής λόγω τεχνικού προβλήματος θα πρέπει να κατατεθεί έως την παραπάνω ημερομηνία στη γραμματεία του ΠΜΣ, μέσω πρωτοκόλλου και να αποσταλεί ηλεκτρονικά με την πρώτη ευκαιρία.  Για την αξιολόγηση της εργασίας λαμβάνονται υπόψη και τα εξής: ·      Εργασίες που κατατίθενται την ορισθείσα ημερομηνία αξιολογούνται ως προς την ανώτατη βαθμολογία. ·      Εργασίες που κατατίθενται μετά την ορισθείσα ημερομηνία, αλλά το αργότερο μέχρι πέντε ημερολογιακές ημέρες, αξιολογούνται μόνον ως προς την χαμηλότερη βαθμολογία. ·      Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι εργασίες δε λαμβάνονται υπόψη προς αξιολόγηση και θεωρείται ότι ο φοιτητής δεν έχει συμμετάσχει στις εξετάσεις του μαθήματος. Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

6 Εισαγωγικές Έννοιες Η έννοια της Νέας Οικονομίας
Ορισμός: Με τον όρο ‘νέα οικονομία’ εννοούμε τους κλάδους της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICTs) καθώς και το σύνολο των επιδράσεων σε όλους τους κλάδους και τις δραστηριότητες της Οικονομίας των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε αυτούς τους κλάδους. ICTs: Computer Hardware, Software και περιφερειακά, επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένου του Internet) και σχετικών με αυτές μηχανημάτων. Σύμφωνα με μερικούς συγγραφείς, ο ορισμός της νέας οικονομίας δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους παραπάνω κλάδους. Η νέα οικονομία είναι η εποχή στην οποία ισχύει ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η γρήγορη τεχνολογική αλλαγή. Το σημαντικό αγαθό στη νέα οικονομία είναι η πληροφορία. Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

7 Η έννοια της Νέας Οικονομίας
Πληροφορική επανάσταση  Κοινωνία της πληροφορίας Επίδραση των κλάδων της Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Στην Παραγωγή Στην Διανομή των αγαθών Στην Οργάνωση των επιχειρήσεων Στην εκπαίδευση και κατάρτιση Στην Εργασία Στην Ψυχαγωγία Στις Σχέσεις κράτους – πολίτη (και δημόσια διοίκηση γενικότερα) Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

8 Η έννοια της Νέας Οικονομίας
Αποτελέσματα της διείσδυσης των κλάδων της Πληροφορικής και Επικοινωνιών: στην παραγωγικότητα στην ταχύτητα συναλλαγών στον ανταγωνισμό στη μορφή των αγορών και τις τιμές στις εισροές επιστημονικής ή εξειδικευμένης γνώσης (tacit knowledge) στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας Νέα οικονομία  Οικονομία της γνώσης ή και Κοινωνία της Γνώσης (Knowledge Based Economy and Society) Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

9 Χαρακτηριστικά της Νέας Οικονομίας
Τα μέγιστα και ελάχιστα των κύκλων οικονομικής δραστηριότητας έχουν μεγαλώσει Η οικονομική πολιτική και οι επενδυτικές επιλογές έχουν αλλάξει Βασικό συστατικό είναι η δημιουργία μονοπωλίων της γνώσης –winner takes all– Μεγάλη σημασία στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) Μεγάλη αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και κατάρτισης Αύξηση των προϋπολογισμών διαφήμισης των επιχειρήσεων Χαρακτηριστικά = αποτελέσματα Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

10 Χαρακτηριστικά της Νέας Οικονομίας
Μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας τη δεκαετία του ΄90 λόγω της ανάπτυξης των ICTs ; Παραγωγικότητα εργασίας Παραγωγικότητα όλων των συντελεστών παραγωγής (multi-factor or total-factor productivity - TFP) Μείωση των τιμών λόγω του Internet Μεγάλη μείωση στα κόστη διανομής Μικρότερο κόστος πληροφόρησης των καταναλωτών για τη σύγκριση τιμών και επομένως αύξηση του ανταγωνισμού Μεγαλύτερος διαφορισμός τιμών σε ομάδες καταναλωτών (price discrimination on consumer groups) – πιθανή αύξηση της τιμής Αύξηση ανισοδιανομής εισοδήματος Η αύξηση στην παραγωγικότητα οφείλεται σε κυκλικούς παράγοντες Αύξηση της παραγωγικότητας της L μπορεί να δημιουργηθεί από B2B e-commerce. UK: 28% of business purchases in 2000, 68% in Π.χ. δημοπρασίες chips και πλεονασματικής χωρητικότητας στη μεταφορά αγαθών. 2. Η TFP αυξήθηκε μόνο στον κλάδο των υπολογιστών 3. Π.χ. το κόστος διανομής ενός αυτοκινήτου μπορεί να ανέλθει στο 30% της τελικής του τιμής. Μηδενισμός του κόστους διανομής κάποιων υπηρεσιών 4. Π.χ. αύξηση τιμών σε ορισμένες κατηγορίες εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών. 5. Διαφορά αποδοχών αποφοίτου λυκείου με πτυχιούχου USA 1976: 10%, 1996: 35%. UK 1976: 17%, 1996: 31%. Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

11 Χαρακτηριστικά της Νέας Οικονομίας
Αύξηση παραγωγικότητας των δημοσίων υπηρεσιών Επίδραση του Internet στη δημοσιονομική πολιτική Αλλαγές στην πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) Αλλαγές στην εμπορική πολιτική Γιατί κάποιες χώρες μπορούν και αφομοιώνουν τεχνολογία πιο γρήγορα άπ΄ ότι άλλες ; Μείωση των εμποδίων εμπορίου μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα μέσω της αύξησης των εισαγωγών εντάσεως τεχνολογίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας στην αγορά αγαθών που θα αυξήσει την καινοτομική δραστηριότητα Φορολογική πολιτική και δαπάνες για Ε&Τ. Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

12 Η ψηφιακή οικονομία Διαφορές μεταξύ παλιάς και νέας οικονομίας
Η ψηφιακή οικονομία στηρίζεται στη δικτύωση Παλιά οικονομία  φυσική ροή πληροφοριών ψηφιακή οικονομία  άυλη (ψηφιακή) ροή πληροφοριών μαθησιακή οικονομία τα προϊόντα περιέχουν γνώση δημιουργία ‘εικονικών’ μεταναστών παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης ο ανταγωνισμός δεν έρχεται μόνο από τους ανταγωνιστές Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

13 Δώδεκα θέματα της νέας οικονομίας
Η νέα οικονομία είναι μια οικονομία γνώσεως Η νέα οικονομία είναι μια ψηφιακή οικονομία Εικονικοποίηση (virtualisation) Η νέα οικονομία είναι μια μοριοποιημένη οικονομία Η νέα οικονομία είναι μια διαδικτυωμένη οικονομία που εντάσσει τα μόρια σε ομάδες που συνδέονται με άλλες μέσω δικτύου με σκοπό τη δημιουργία ευημερίας Απομεσολάβηση Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

14 Δώδεκα θέματα της νέας οικονομίας
Σύγκλιση Η νέα οικονομία στηρίζεται στην καινοτομία Στη νέα οικονομία το χάσμα μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών εξασθενεί Αμεσότητα Η νέα οικονομία είναι μια παγκόσμια οικονομία Ασυμφωνία – εμφάνιση κοινωνικών προβλημάτων Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

15 Μύθοι της νέας οικονομίας
Η νέα οικονομία αντιπροσωπεύει μια νέα απειλή για ύπαρξη οικονομικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής μείωση ρυθμού ανάπτυξης επιχειρήσεων μη αύξηση στους μισθούς (stagnation) αύξηση ανισοτήτων καταστροφή περιβάλλοντος Η νέα οικονομία αποτελεί μια εποχή με μεγάλες δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργικότητα μείωση ή και εξαφάνιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων μηδενισμός της κρατικής χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη (εξαιρουμένων των αμυντικών) μείωση του ρόλου της κυβέρνησης στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων (skill development) Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

16 Οι μύθοι της νέας οικονομίας για τους απαισιόδοξους
Η νέα οικονομία έχει δημιουργήσει μεγάλη από-βιομηχανοποίηση (de-industrialisation) στις Η.Π.Α. και επομένως, μεγάλη μείωση στις θέσεις εργασίας Η αύξηση στην παραγωγικότητα (productivity advances) είναι υπεύθυνη για την μείωση των θέσεων εργασίας Στη νέα οικονομία τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στηρίζονται στην ποιότητα σχεδιασμού (design quality), στην επιλεκτική ικανοποίηση καταναλωτικών αναγκών (customisation) και στις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές (customer service) Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

17 Οι μύθοι της νέας οικονομίας για τους απαισιόδοξους
Στη νέα οικονομία ο συνδυασμός της παγκοσμιοποίησης και απληστίας των εταιριών έχουν προκαλέσει την μη αύξηση των μισθών (wage stagnation) στους περισσότερους εργαζόμενους των ΗΠΑ. Στην νέα οικονομία οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας είναι χαμηλόμισθες. Η τεχνολογική αλλαγή προκαλεί τη μείωση περισσότερων θέσεων εργασίας από ότι τη δημιουργία. Η αναδιάρθρωση των εταιρειών δημιούργησε μείωση των θέσεων εργασίας στα μεσαία διοικητικά στελέχη Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

18 Οι μύθοι της νέας οικονομίας για τους αισιόδοξους
Η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται στο απόγειο μιας οικονομικής ανάπτυξης χωρίς προηγούμενο (unprecedented economic boom) που άρχισε τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 Η εισοδηματική ανισότητα δεν είναι σοβαρό πρόβλημα Η νέα οικονομία προκαλεί τη μείωση του μεγέθους των επιχειρήσεων και την μείωση της κυβερνητικής παρέμβασης Στη νέα οικονομία ένα σημαντικά αυξανόμενο ποσοστό της εργατικής δύναμης αποτελείται από αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

19 Νέοι κανόνες για τη νέα οικονομία ;
Γιατί χρειαζόμαστε νέους κανόνες; "...every individual... endeavours as much as he can... to direct... industry so that its produce may be of the greatest value.... neither intend to promote the public interest, nor know how much he is promoting it.... He intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end that was no part of his intention.... By pursuing his own interest he frequently promotes that of society more effectually than when he really intends to promote it..." (Adam Smith:1776, p.423) Το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι κυβερνήσεις είναι να αφήσουν την οικονομία χωρίς καμιά παρέμβαση. Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

20 Νέοι κανόνες για τη νέα οικονομία
Το σύστημα της αγοράς (market economy) στηρίζεται σε τρεις βασικές λειτουργίες: Την δυνατότητα αποκλεισμού (excludability) Τον ανταγωνισμό (rivalry) Την διαφάνεια (transparency) Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

21 Νέοι κανόνες για τη νέα οικονομία
Η εποχή των αλλαγών που προέρχονται από τους Η/Υ σαν υπολογιστικά μηχανήματα έχει τελειώσει – η εποχή των αλλαγών που προέρχονται από τη δικτύωση των Η/Υ μόλις έχει αρχίσει Ο πλούτος πηγάζει από την καινοτομία και όχι από την αριστοποίηση Το ιδανικό περιβάλλον για την δημιουργία καινοτομιών είναι η ανάπτυξη της δικτύωσης Για την υιοθέτηση καινοτομιών που αποτελούν το ‘άγνωστο’ θα πρέπει να απορριφθεί η υπάρχουσα κατάσταση που έχει τελειωποιηθεί Με την ανάπτυξη και την αύξηση του βαθμού δικτύωσης της οικονομίας ο κύκλος ‘εύρεση – ανάπτυξη – καταστροφή’ συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα και πιο έντονα από ότι συνέβαινε μέχρι τώρα Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

22 Νέοι κανόνες για τη νέα οικονομία
Ο κανόνας της δικτύωσης ή στοιχεία χωρίς ευφυΐα εάν συνδεθούν κατάλληλα μπορούν να παράγουν ‘έξυπνα’ αποτελέσματα Ο κανόνας του περισσότερου (plentitute) ή το περισσότερο δίνει περισσότερο Ο κανόνας της εκθετικής αξίας ή η επιτυχία είναι μη γραμμική Ο κανόνας των αυξανόμενων αποδόσεων (increasing returns) Ο κανόνας της αντίστροφης τιμολόγησης (inverse pricing) Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

23 Νέοι κανόνες για τη νέα οικονομία
Ο κανόνας της υποκατάστασης Ο κανόνας της συνεχούς ανισορροπίας Ο κανόνας της αναποτελεσματικότητας Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

24 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής
Κανόνες Πληροφορίας Πληροφορία είναι οτιδήποτε μπορεί να ψηφιοποιηθεί, ενώ ένα σύνολο από πληροφορίες απαρτίζει το Πληροφοριακό Αγαθό Κόστος παραγωγής πληροφοριών Τιμολόγηση πληροφοριακών αγαθών Διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας Οι πληροφορίες ως ‘εμπειρικό αγαθό’ Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής

25 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής
Συμπεράσματα Η τεχνολογία αλλάζει, οι οικονομικοί νόμοι δεν αλλάζουν Δεν είναι το ισχυρότερο από τα όντα που επιβιώνει, ούτε το εξυπνότερο, αλλά εκείνο που προσαρμόζεται περισσότερο στις αλλαγές (Κάρολος Δαρβίνος) Παράδοση 1 Νικόλαος Τσούνης, Αν.Καθηγητής


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή Οικονομική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google