Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης διαχρονική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα Βασίλης Φούρκας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης διαχρονική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα Βασίλης Φούρκας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης διαχρονική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα Βασίλης Φούρκας, Ζωή Παπασιώπη

2 2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης • Οι µεταφορικές υποδοµές θεωρούνται a priori ως έργα περιφερειακής ανάπτυξης  δηµιουργία προϋποθέσεων και όχι εγγυήσεων • Χωροταξικές - πολεοδομικές μεταβολές • Συγκοινωνιακές – μεταφορικές μεταβολές • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  συστηματική διερεύνηση και παρακολούθηση μέσω δεικτών  αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

3 3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ  Είναι το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών Αντικείμενο εργασιών:  Διαχρονική, ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση και μελέτη των χωρικών επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Στόχοι:  Υποστήριξη ολοκληρωμένης διαχείρισης του άξονα.  Υποστήριξη αναπτυξιακού-χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακού προγραμματισμού.  Ενημέρωση πολιτών και φορέων.  Εναρμόνιση με κατευθύνσεις και απαιτήσεις Ε.Ε. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

4 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ α΄στάδιο: 1999-2002 • Μελέτη σκοπιμότητας • Πιλοτική μελέτη εφαρμογής συστήματος δεικτών • Επιχειρησιακό σχέδιο • Αρχική συγκρότηση • υποδομή • στελέχωση

5 5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ β΄ στάδιο 2003-2008 5ετές Πρόγραμμα Δράσης •Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, πληροφοριών και μετρήσεων σε εύχρηστο και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα. •Υπολογισμός, επεξεργασία και κυλιόμενη παρακολούθηση των δεικτών. •Σύνταξη εκθέσεων για την υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων. •Ανάθεση και διαχείριση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. •Προβολή-διάχυση των αποτελεσμάτων. •Δικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων. •Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους για την επιστημονική υποστήριξη και αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

6 6 Οργάνωση και λειτουργία  Τμήμα Τομέα Υποστήριξης ΕΟΑΕ  Στελέχωση  Πληροφοριακό σύστημα – databases – GIS – Internet  Υποδομή σε πρωτογενή και επεξεργασμένα περιγραφικά και χαρτογραφικά χωρικά δεδομένα. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

7 7 Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Σύστημα δεικτών

8 8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Σύστημα δεικτών • Τεχνικά Δελτία • Δελτία Υπολογισμού • Δελτία Αποτελεσμάτων  • Εγκυρότητα • Ενημερότητα • Δυναμικότητα • Συμβατότητα Ζώνες Επιρροής Εγνατίας Οδού Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

9 9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Σύστημα δεικτών  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: προσδιορισμός ζώνης επιρροής >> πρωτογενή δεδομένα – μετρήσεις >> επεξεργασία >> χωρο-χρονική συσχέτιση >> αποτελέσματα >> παρακολούθηση – αξιολόγηση >> ερμηνεία >> σύνταξη εκθέσεων-μελετών  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: (1) κινητικότητα και προσπελασιμότητα, (2) οικονομική και κοινωνική συνοχή, (3) ισορροπία και δικτύωση των οικισμών, και (4) ποιότητα περιβάλλοντος. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης 

10 10 Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Υπολογισμός και παρακολούθηση δεικτών Πρόγραμμα Μελετών 1. Μελέτη χαρακτηριστικών κυκλοφορίας. 2. Πιλοτική έρευνα μεταβολών και αξιών χρήσεων γης σε επιλεγμένες αστικές περιοχές στην άμεση Ζώνη Επιρροής. 3. Μελέτη μεταβολών και αξιών χρήσεων γης στο σύνολο του άξονα της Εγνατίας Οδού. 4. Μελέτη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην προσπελασιμότητα άλλων μέσων μεταφοράς, αναπτυξιακών ζωνών και τουριστικών τόπων. 5. Έρευνα επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον ευρύτερο χώρο της Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης. 6. Μελέτη εμπορευματικών μετακινήσεων και κίνησης στους μεθοριακούς σταθμούς και τα λιμάνια. 7. Μελέτη εκτίμησης των επιδράσεων της Ηλεκτρονικής Εγνατίας (e-EGNATIA) στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. 8. Μέτρηση και χαρτογράφηση θορύβου στις κατοικημένες πέριξ της Εγνατίας περιοχές. 9. Μελέτη επιδράσεων της Εγνατίας στην ποιότητα των υδάτων.

11 11  Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων  Εκθέσεις Επιδράσεων – 1η έκθεση επιδράσεων  Εξειδικευμένες εκθέσεις κατά γεωγραφική ενότητα ή/και τομέα ενδιαφέροντος  Τεχνικές εκθέσεις και Κείμενα Εργασίας Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

12 12 Προβολή-διάχυση προϊόντων  Ιστότοπος  Πολυμεσικές και διαδραστικές εφαρμογές πληροφόρησης  Έκδοση και διανομή εκθέσεων  Οργάνωση εκδηλώσεων  Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια  Παράδοση ειδικά επεξεργασμένων στοιχείων και υλικού σε ενδιαφερόμενους. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

13 13 Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Προβολή-διάχυση προϊόντων Ιστότοπος http://observatory.egnatia.gr 6 πρώτοι μήνες λειτουργίας: • 13.000 επισκέψεις • 6.200 μοναδικοί επισκέπτες • 11.000 καταφορτώσεις εκθέσεων • Θετική αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΟ

14 14 Δικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων  «Εγνατία-Τεχνογνωσία»  «Εγνατία-Ανάπτυξη» Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

15 15 Απολογισμός  700.000€  Συγκρότηση και στελέχωση  Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης Δεδομένων και Παρακολούθησης Δεικτών Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ • Περιγραφικά/στατιστικά χωρικά δεδομένα • Χαρτογραφικά υπόβαθρα • Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη • Εξοπλισμός μετρήσεων • 30 υπολογισμένοι δείκτες • 6 εκθέσεις • 23 κείμενα εργασίας • 11 ενημερωτικά φυλλάδια

16 16 Απολογισμός  3 μελέτες  Προδιαγραφές-Δρομολόγηση Προγράμματος Μελετών  2 εκδηλώσεις  Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό και διαχείριση ιστότοπων – Ιστότοπος Παρατηρητηρίου – Ιστότοπος για την πρωτοβουλία ETCTI Ευρωπαϊκός Διάδρομος Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη http://www.etcti.org  Διανομή των στοιχείων, υλικού και Εκθέσεων σε πάνω από 500 παραλήπτες (φορείς και άτομα)  Συμμετοχή σε 9 συνέδρια-ημερίδες Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

17 17 Προοπτικές έως 2008  Εδραίωση του Παρατηρητηρίου ως:  «έγκυρος μηχανισμός-σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης»  μονάδα υψηλού επιστημονικού και τεχνογνωστικού επιπέδου  ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάπτυξη και λειτουργία  «στρατηγικό εργαλείο υπηρεσιών υποστήριξης»  της ολοκληρωμένης διαχείρισης του άξονα καθώς  του αναπτυξιακού-χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακού προγραμματισμού Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

18 18 Βασικά ζητήματα  Αναβάθμιση και επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος – Συνεχής ενημέρωση και επέκταση της υποδομής γεωγραφικών δεδομένων και υποβάθρων.  Επιστημονική επισκόπηση και αναπροσαρμογή του συστήματος δεικτών – Υλοποίηση Προγράμματος Μελετών. – Προσπελασιμότητα – Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά – Εμπορευματικές μετακινήσεις και συνδυασμένες μεταφορές – Τουριστική ανάπτυξη – Μεταβολή χρήσεων και αξιών γης – Βαλκάνια  Αυτοματοποίηση υπολογισμού, επεξεργασίας και παρουσίασης δεικτών. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

19 19 Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού • Καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο • Μόνιμη σύσταση • Επιστημονική και τεχνική συγκρότηση και υποδομή • Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ • Ολοκληρωμένη προσέγγιση • Κοινωφελείς υπηρεσίες  Δυνατότητα αξιοποίησης-συμβολής στην αποτίμηση των χωρικών επιδράσεων και άλλων έργων μεταφορικών υποδομών Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΣΥΝΟΨΗ

20 20 Βασίλης Φούρκας, Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ, PhD Χωροταξίας-Πολεοδομίας Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου, Τομέας Υποστήριξης, ΕΟΑΕ τηλ. 2310 470 200, Φαξ. 2310 475 937, email: vfourkas@egnatia.gr Ζωή Παπασιώπη, Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ, DEA Mgnt. Sc. Προϊσταμένη Τομέα Υποστήριξης, ΕΟΑΕ τηλ. 2310 470 200, Φαξ. 2310 475 937, email: zpapa@egnatia.gr Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!! http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr


Κατέβασμα ppt "1 Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης διαχρονική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα Βασίλης Φούρκας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google