Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΚΠΑ Έργο για τον Άνθρωπο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΚΠΑ Έργο για τον Άνθρωπο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΚΠΑ Έργο για τον Άνθρωπο

2 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ συστήθηκε το 2005 (Ν. 3370) και αποτελεί μετεξέλιξη του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.ΣΥ.Κ.Φ.) και του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.). Το ΙΚΠΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.) (

3 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Βασικές δραστηριότητες (1/2) Εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την πολιτική σε θέματα έρευνας στο χώρο της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Διεξάγει έρευνα, αξιολόγηση και τεκμηρίωση, Εφαρμόζει καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες,

4 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Βασικές δραστηριότητες (2/2) Αναλαμβάνει την διάδοση καλών πρακτικών, Αναπτύσσει εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές πρωτοβουλίες ιδιαιτέρως για το προσωπικό των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, Προωθεί τον κοινωνικό διάλογο.

5 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Κύρια έργα (1/2) 1. «Μαθαίνοντας από τις Οικογένειες στην Ευρώπη: Πολιτικές και Πρακτικές Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού σε Οικογένειες με Μικρά Παιδιά ». 2. «EDAMAT: Εργαλείο Αξιολόγησης των Πολιτικών Ένταξης στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Αναπηρία».

6 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
3. Λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας Ο «Χάρτης Πρόνοιας» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την "χωρική" διαχείριση και εποπτεία των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL: «Market - on - Wheels»

7 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Ε-gov: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Αναπήρους Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ΚΕΠ για ΑμεΑ Υπηρεσίες για την ανεξάρτητη διαβίωση (make it simple) Υπηρεσίες και προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας.

8 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Η συμβολή του ΙΚΠΑ στις Μεταρρυθμίσεις: Εκπόνηση Μελετών και έκδοση Ελληνικού Οδηγού εφαρμογής του Διεθνούς Συστήματος Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF). ICF

9 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Νέο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας – ICF Η ανάγκη για την εφαρμογή του βασίζεται στις εξής διαπιστώσεις: 1. Υπάρχει έλλειψη κοινών ορισμών αναφορικά με τις έννοιες της αναπηρίας, λειτουργικότητας / δυσλειτουργίας, ποιότητας ζωής

10 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
2. Διαπιστώνεται το γεγονός ότι η απλή διάγνωση της αναπηρίας: Από μόνη της δεν αποτελεί το μόνο χρήσιμο δείκτη στην κλινική πράξη Πρέπει να συμπληρώνεται πάντα από την εκτίμηση των συνεπειών των νόσων. Δεν φαίνεται να αποτελεί τον κατάλληλο προγνωστικό δείκτη των αναγκών υγειονομικής φροντίδας των ασθενών, ιδιαίτερα εκείνων με χρόνια πορεία και μακροχρόνιες συνέπειες, που έχουν πολύ συχνά ως αποτέλεσμα τη δια βίου αναπηρία.

11 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Σύμφωνα με το ICF: Η Αναπηρία αξιολογείται σε σχέση με την κατάσταση των σωματικών δομών και λειτουργιών του ατόμου σε σχέση με την απόδοση στις δραστηριότητες ζωής Η Λειτουργικότητα αξιολογείται σε σχέση με το βαθμό συμμετοχής στις δραστηριότητες της ζωής. Η αναπηρία είναι συνάρτηση της λειτουργικότητας.

12 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Στα πλαίσια του ΕΠ «Πολιτεία»: 6. «Μελέτες για την προσαρμογή διαδικασιών των φορέων της δημόσιας διοίκησης και κοινωνικής ασφάλισης στο νέο σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας και την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑΜΕΑ» Μελέτη για την Απλούστευση των διαδικασιών Εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ από τα ΚΕΠ με χρήση κάρτας Αναπηρίας Μελέτη για την Ενίσχυση της Επικοινωνίας και της Ασφάλειας ατόμων με βαριές αναπηρίες, με την βοήθεια υποδομών ΤΠΕ Μελέτη για την Εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης της αναπηρίας από Ασφαλιστικούς Φορείς, στο σύστημα κατά ICF

13 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Στα πλαίσια του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Αποκωδικοποιητές: Ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή εποχή Το παρόν έργο προτείνεται στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων 2: Ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχομένου και υπηρεσιών, και 3: Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού του Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ΚΠΣ.

14 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Αποκωδικοποιητές: Ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή εποχή Το έργο αφορά την παροχή – με επιδότηση – ειδικών αποκωδικοποιητών στα ΑμεΑ που εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης αλλά και Internet ευρείας ζώνης «Συνοδεύεται» από ένα έργο παραγωγής τηλεοπτικού προσβάσιμου περιεχομένου από την ΕΡΤ ΑΕ και ένα έργο ανάπτυξης πολυμεσικού περιεχομένου, εξειδικευμένων εφαρμογών και πρόσβασης στο Internet από το ΙΚΠΑ

15 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Δράσεις ΙΚΠΑ: Σύσταση ειδικής επιτροπής εξειδικευμένων επιστημόνων για τον σχεδιασμό των βασικών υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών του έργου Σύνταξη του τεύχους προκήρυξης του «Συνοδού» έργου του ΙΚΠΑ Συντονισμός με τους εμπλεκόμενου φορείς και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας

16 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Χρονοδιάγραμμα δράσεων: Σύσταση επιτροπής και σύνταξη των τεχνικών χαρακτηριστικών : ΔΕΚ 2005 – ΣΕΠ 2006 Συγγραφή του τεύχους προκήρυξης του συνοδού έργου του ΙΚΠΑ: ΙΟΥΝ 2006 – ΝΟΕ 2006 Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς για υπογραφή μνημονίου: ΙΑΝ 2007 – ΙΟΥΝ 2007 Ακολουθούν τα αποτελέσματα των δράσεων συνοπτικά:

17 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Βασικά χαρακτηριστικά έργων για του αποκωδικοποιητές: Περιεχόμενο. Γραμμικό (στο οποίο περιλαμβάνονται τα εναλλακτικά κειμένων (υπότιτλοι – ακουστική περιγραφή - νοηματική), διαδραστικές εφαρμογές και μεταδεδομένα Συσκευές και Προγράμματα Χρήστη. Έξυπνες συσκευές που μεγιστοποιούν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και ενεργοποιούνται από σήματα που εκπέμπουν οι φορείς μετάδοσης (EPG -PVR). και αποκωδικοποιητές ή λογισμικό (user agents – API) που βρίσκονται στην διάθεση του χρήστη για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο Εφαρμογή Υποστηρικτικών τεχνολογιών. (assistive technologies) στο επίπεδο φορέα δημιουργίας περιεχομένου και φορέα μετάδοσης (ipTV providers – broadcasters) – όπως οι υπηρεσίες πρόσβασης (access services) αλλά και στο επίπεδο συσκευής χρήστη – όπως screen readers, alternative keyboards, switches, scanning software.

18 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Προσωπικό Ανάπτυξης Εφαρμογών. Εξειδικευμένοι σχεδιαστές, εξειδικευμένοι προγραμματιστές λογισμικού, συγγραφείς στους οποίους περιλαμβάνονται πρόσωπα με αναπηρίες που απασχολούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών και πρόσωπα με αναπηρίες που συνεισφέρουν περιεχόμενο και κυρίως εξειδικευμένοι project managers.. Εργαλεία Συγγραφής Εναλλακτικού Περιεχομένου και Ανάπτυξης Εφαρμογών. Λογισμικό συγγραφής και παραγωγής υποτίτλων και ακουστικής περιγραφής, λογισμικό σύνθεσης φωνής, λογισμικό μετατροπής φωνής σε κείμενου και κειμένου σε φωνή (screen readers) Γνώσεις και εμπειρίες του χρήστη που βελτιώνονται με μηχανισμούς υποστήριξης . Εργαλεία και Διαδικασίες Αξιολόγησης ως προς την εφαρμογή προτύπων και την χρηστικότητα. Πιστοποίηση από ΑμεΑ διαδικασιών παραγωγής εναλλακτικών κειμένων (υπότιτλοι – ακουστική περιγραφή – νοηματική γλώσσα) για γραμμικό περιεχόμενο, πιστοποίηση από ΑμεΑ χρηστικότητας διαδραστικών εφαρμογών, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εναλλακτικών κειμένων για γραμμικό περιεχόμενο με δοκιμές σε τελικούς και αξιολόγηση αξιοποίησης διαδραστικών υπηρεσιών από ΑμεΑ.

19 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά αποκωδικοποιητή Πρότυπο DVB Subtitling για επιλεγόμενους υπότιτλους υπότιτλοι για κωφούς υπότιτλοι για άτομα που δεν γνωρίζουν ξένη γλώσσα, υπότιτλοι για συνθήκες όπου ο ήχος δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί – πλατείες, σταθμοί, νοσοκομεία, υπότιτλοι για την υποβοήθηση της μάθησης της ελληνικής γλώσσας και άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς

20 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Πρότυπο Receiver Mix Audio Description για επιλεγόμενη ακουστική περιγραφή ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση, ακουστική περιγραφή για άτομα με γνωστικές δυσχέρειες, ακουστική περιγραφή για ηλικιωμένους, ακουστική περιγραφή ως σχολιασμός, ακουστική περιγραφή για δραστηριότητες που δεν επιτρέπουν οπτική επαφή με την οθόνη – οδήγηση, οικιακές απασχολήσεις.

21 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Τεχνική Εικόνας-σε-εικόνα" (PIP) για επιλεγόμενη νοηματική γλώσσα νοηματική γλώσσα σε εικόνα που μεταδίδεται ως ειδική ροή εικόνας – video stream – και προβάλλεται πάνω στη κύρια ροή εικόνας σε σημείο και σε μέγεθος που καθορίζεται από τον χρήστη.)

22 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
«Συνοδό» έργο ΙΚΠΑ: ΣΥΣΠΕΑΠ-Σύστημα συλλογής, παραγωγής, εμπλουτισμού και αξιοποίησης περιεχόμενου 1. Περιεχόμενο (οπτικοακουστικό και κειμενικό) με εύρωστη ανάλυση, πολυτροπικό σχολιασμό και δεικτοδότηση επιτρέποντας αφ’ ενός ενοποιημένη πρόσβαση των ΑμεΑ και αφ’ ετέρου εξατομικευμένη παράδοση τόσο του ίδιου του υλικού όσο και της συσχετιζόμενης με αυτό περιγραφής. 2. Διαδικτυακή πύλη Πρόσβασης [ΔΠΠ], η οποία αποτελεί ουσιαστικά την πύλη εισόδου των τελικών χρηστών ΑμεΑ στη Βιβλιοθήκη Περιεχομένου, και επιπρόσθετα προσφέρει προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας, ψυχαγωγίας που είναι προσβάσιμο και εύχρηστο για ΑμεΑ αλλά και από άλλους πολίτες και επαγγελματίες. 3. Φωνητική πύλη πρόσβασης με σκοπό την παροχή ενός εναλλακτικού τρόπου περιορισμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης. Το σύστημα ενημέρωσης θα είναι προσβάσιμο από το τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) και θα δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα κλήσης από κινητό τηλέφωνο. Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης είναι έτοιμο και προβλέπει υλοποίηση του έργου σε 15 μήνες

23 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Η πρόκληση: η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ένταξη του έργου των αποκωδικοποιητών και των έργων του ΙΚΠΑ και της ΕΡΤ από: Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Α.Ε Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) Σύνδεσμο Αδειοδοτημένων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Ελλάδος (ΣΑΤΠΕ) Το ΙΚΠΑ σε συνεργασία με την ΚτΠ ΕΥΔ συντόνισε την επιτροπή διαβούλευσης η οποία και κατέληξε σε ένα βασικό κείμενο μνημονίου. Το κείμενο αυτό έχει προωθηθεί στις νομικές υπηρεσίες των εμπλεκόμενων φορέων για υπογραφή (ΜΑΙΟΣ 2007).

24 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ ‘ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ‘

25 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
1. Συστηματική καταγραφή και αποτύπωση των δομών και διαδικασιών που σχετίζονται με ΑμεΑ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 2. Συστηματική καταγραφή και αποτύπωση του ανθρώπινου δυναμικού ΑμεΑ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 3. Δια βίου κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου σε θέματα ΑμεΑ

26 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
4. Μελέτες διερεύνησης της διαφάνειας της διαδικασίας του συστήματος αξιολόγησης για ΑμεΑ. 5. Συνεργασία του Δημοσίου με ΝΠΙΔ και ΜΚΟ της πρόνοιας – Μελέτες διερεύνησης αναγκών για την ενδυνάμωση της συνεργασίας των ΝΠΙΔ και ΜΚΟ της πρόνοιας με το Δημόσιο τομέα

27 ΙΚΠΑ – έργο για τον άνθρωπο
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Νίκος Γκλεζάκος Μέλος Δ.Σ. ΙΚΠΑ – Σύμβουλος Πληροφορικής


Κατέβασμα ppt "ΙΚΠΑ Έργο για τον Άνθρωπο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google