Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, ως μέσο επικοινωνίας και ως χώρος δημοσίευσης έργων.  Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, ως μέσο επικοινωνίας και ως χώρος δημοσίευσης έργων.  Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, ως μέσο επικοινωνίας και ως χώρος δημοσίευσης έργων.  Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.  Σχεδίαση μαθημάτων με χρήση του διαδικτύου. Σχεδίαση μαθημάτων με χρήση του διαδικτύου.  Δημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων. Δημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων.  Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS). Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS).  Ομογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισμικού γενικής χρήσης – Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης. Ομογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισμικού γενικής χρήσης – Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

2 Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, ως μέσο επικοινωνίας και ως χώρος δημοσίευσης έργων.  Οι ΤΠΕ βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γνωσιακές δεξιότητες οι οποίες ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία (ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διερεύνηση κι ανακάλυψη επιλογών και πολλαπλών οπτικών ενός γνωστικού θέματος, η δυνατότητα για επικοινωνία και συνεργασία καθώς και η κριτική σκέψη και η αμφισβήτηση). (Steeples & Jones, 2002).  Το διαδίκτυο προσφέρει σε μεγάλης κλίμακας πληροφορία (μαθησιακούς πόρους, σχέδια μαθημάτων) εξυπηρετώντας τους σκοπούς διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου.  Η αναζήτηση πληροφοριών πραγματοποιείται με τις «Μηχανές αναζήτησης».  Το διαδίκτυο αποτελεί μέσο για συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών http://www.eun.org όπου προσφέρονται εκπαιδευτικό υλικό, πηγές, πληροφορίες, νέα και επικοινωνία για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των χωρών της Ευρώπης. Άλλοι κόμβοι: http://www.schoolnet.ca (Canada’s Schoolnet). http://www.gsn.org/ (Global Schoolnet Foundation). http://www.educasource.education.fr (Educasource). http://www.eun.org http://www.schoolnet.cahttp://www.gsn.org/http://www.educasource.education.fr  Το διαδίκτυο μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και μαθητών μεταξύ τους. Δημιουργία «Κοινοτήτων μάθησης».

3 Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.  Οι ιστοχώροι (υπερμεσικές διαδικτυακές εφαρμογές) όπου οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένες σε δίκτυο και συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους κόμβους. Κύριο γνώρισμα: ο χρήστης μπορεί να κινηθεί από ένα κομμάτι πληροφορίας σε ένα άλλο μέσω των συνδέσμων. Οδηγίες σχεδιασμού ιστοσελίδων/ιστοχώρων: http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html http://info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html http://www.useit.com/alertbox http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/wcag1/ Χαρακτηριστικά της ευχρηστίας:  Αποτελεσματικότητα (ικανότητα του συστήματος να φέρει εις πέρας τις λειτουργίες του με επιτυχία)  Αποδοτικότητα (δυνατότητα να τις εκτελέσει γρήγορα και με καλή χρήση των πόρων του συστήματος)  Υποκειμενική ικανοποίηση (υποκειμενική αίσθηση ευχαρίστησης που αποκομίζει ο χρήστης από τη λειτουργικότητα και την αισθητική του συστήματος).

4  Το περιεχόμενο του ιστοχώρου να είναι κατανοητό και εύκολα πλοηγήσιμο.  Οι μηχανισμοί πλοήγησης και πληροφοριών προσανατολισμού στις σελίδες μεγιστοποιούν την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα των σελίδων. Μειονεκτήματα εκπαιδευτικού λογισμικού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 1. Είναι αμφισβητήσιμης ποιότητα, καθώς δεν έχει πιστοποιηθεί από κάποια αρχή 2. Είναι ξενόγλωσσο 3. Παρέχει ανεπαρκή τεκμηρίωση 4. Δεν είναι προσαρμοσμένο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Επιλογή κατάλληλου λογισμικού- υλικού: 1. Να έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ουσιαστικά μαθησιακά οφέλη 2. Να είναι κατάλληλο να εισαχθεί στη διδακτική πράξη 3. Να εμπλουτίζει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των αντίστοιχων διδακτικών ενοτήτων. Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.

5 Το εκπαιδευτικό λογισμικό οφείλει να είναι:  Διαισθητικό: να περιγράφει με απλό και εποπτικό τρόπο τις βασικές πτυχές της έννοιας που αναπαριστά, ώστε να επιτρέπει τη μετατροπή του αφηρημένου σε συγκεκριμένο.  Συνεπές οπτικά: κατάλληλες εξωτερικές αναπαραστάσεις με έμφαση στις αναπαραστάσεις αναλογικής και όχι συμβολικής μορφής.  Κατάλληλο παιδαγωγικά- διδακτικά: να προκύπτει από τις γνώσεις που έχουμε για τα νοητικά μοντέλα σ’ αυτούς που απευθύνεται και να ανταποκρίνεται στη δομή του γνωστικού τομέα.  Επεξεργάσιμο και εξελίξιμο: να υπόκειται εάν αυτό κρίνεται διδακτικά αναγκαίο σε επεξεργασία της δομής και του περιεχομένου του από τον εκπαιδευτικό.  «Συνεργάσιμο»: να έρχεται σε συνέργεια με εκπαιδευτικό υλικό ανάλογης μορφής στο πλαίσιο δημιουργίας πιο σύνθετων εκπαιδευτικών αντικειμένων.  Ανοικτό και επαναχρησιμοποιήσιμο: να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικά ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.

6 Η ποιότητα της ύλης:  Να είναι έγκυρη και αξιόπιστη  Να ανταποκρίνεται στην ηλικιακή ομάδα και στη διδασκόμενη ύλη  Να μην εμπεριέχει προκαταλήψεις  Να είναι απαλλαγμένη από λάθη εκφραστικά, γραμματικά και συντακτικά. Η αξιοποίηση της πληροφορίας απαιτεί κριτική στάση από την πλευρά του χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει τρόπους για να την εντοπίσει, αλλά και τρόπους για να ελέγξει την αξιοπιστία της, τη χρησιμότητά της αλλά και τις τεχνικές της αξιοποίησής της. Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.

7 Σχεδίαση μαθημάτων με χρήση του διαδικτύου. Τα υπερμέσα εξασφαλίζουν ποικιλομορφία στον τρόπο αναπαράστασης της πληροφορίας καθιστώντας το μαθησιακό υλικό ελκυστικό. Επίσης, διευκολύνει τη συνεργατικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών με τη χρήση ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας. (McCormack & Jones, 1997). Aπώτερος στόχος η εκπαίδευση και η κατάρτιση:  Να είναι προσιτές σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή κοινωνικά αποκλεισμένα.  Να ενισχύουν τη συνεργατικότητα και την επικοινωνία μεταξύ ατόμων που διστάζουν να επικοινωνήσουν σε παραδοσιακά περιβάλλοντα.  Να απευθύνονται σε μαθητές με διαφορετικό υπόβαθρο και προτιμητέο τρόπο μάθησης.  Η διδακτική τους ύλη να μπορεί να διατηρείται ενήμερη με εύχρηστο και οικονομικό τρόπο.  Να είναι ευέλικτες, απαλλαγμένες από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς της παραδοσιακής διδασκαλίας, για να προσελκύουν άτομα με διαφορετικές μαθησιακές προτιμήσεις.

8 Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:  Μέσο διανομής/διάθεσης πληροφοριακού/ενημερωτικού υλικού  Μέσο διανομής/διάθεσης μαθησιακού υλικού σε διάφορες μορφές  Μέσο προσφοράς ειδικά σχεδιασμένου υπερμεσικού εκπαιδευτικού υλικού  Μέσο αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης.  Μέσο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Ο εκπαιδευτικός: Εμψυχώνει, παρακινεί το μαθητή με ερωτήσεις σε αυτορρύθμιση και μεταγνωστική δράση, διευκολύνει και ενθαρρύνει το διάλογο ανάμεσα στους μαθητές, ενισχύει τα θετικά αποτελέσματα, παροτρύνει για αποσαφήνιση και επανεξέταση των λανθασμένων χειρισμών και αν απαιτηθεί επανασχεδιάζει ή αναθεωρεί το πλάνο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Σχεδίαση μαθημάτων με χρήση του διαδικτύου.

9 Οι μαθητές: προβαίνουν σε δράσεις που εξωτερικεύουν σκέψεις, ιδέες, να αιτιολογήσουν απόψεις αλλά και επιλογές τους. Εκθέτουν τον τρόπο σκέψης τους και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν, επεμβαίνουν και ρυθμίζουν το ρυθμό και το βαθμό μάθησης, θέτουν στόχους για τη βελτίωσή τους. Απώτερος στόχος: ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  Ικανότητες λύσης προβλημάτων  Στοχοθέτηση και επίβλεψη εκπλήρωσης αυτών  Λήψη αποφάσεων  Επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών λύσης προβλημάτων  Ανάλυση αιτιών και συσχέτιση με τις συνέπειες Σχεδίαση μαθημάτων με χρήση του διαδικτύου.

10 Δημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων.  Κειμενογράφοι HTML  Εργαλεία δημιουργίας υλικού υπερμέσων γενικού σκοπού (Flash) Παρέχουν πολλούς βαθμούς ελευθερίας ή λογισμικά/εργαλεία συγγραφής μαθησιακού υλικού. ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  Θέλουμε ένα εργαλείο εύκολο στη χρήση που περιορίζει πιθανόν τη δημιουργική ελευθερία? Ή  Ένα εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών υπερμέσων γενικού σκοπού το οποίο απαιτεί περισσότερη προσπάθεια στην εκμάθηση αλλά προσφέρει πολλές δυνατότητες δημιουργίας?

11  HTML (hyper text markup language) μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε στο ίδιο έγγραφο (ως ιστοσελίδα) κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, ήχους και συνδέσμους για άλλα έγγραφα ή διευθύνσεις.  Τα έγγραφα HTML είναι απλά αρχεία κειμένου χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή κειμένου και έχουν κατάληξη.html or.htm Κειμενογράφοι  Κειμενογράφοι ετικετών: ο χρήστης βλέπει το κείμενο που επεξεργάζεται σε γλώσσα HTML.  WYSIWYG (What You See Is What You Get) FrontPage, Dreamweaver Ο χρήστης δε βλέπει τον κώδικα σε γλώσσα HTML αλλά μόνο το παραγόμενο αποτέλεσμα.  Μετατροπείς: Είναι βολικοί, αφού η χρήση τους δεν απαιτεί την παραμικρή γνώση HTML, όμως το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Δημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων.

12  Εξειδικευμένα εργαλεία συγγραφής δεν απαιτούν προγραμματιστικές γνώσεις, επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να κατασκευάσει υψηλής ποιότητας μαθησιακό υλικό, αξιοποιώντας την εμπειρία του σε διδακτικό σχεδιασμό και περιεχόμενο πολυμέσων (Horton & Horton, 2003). Εργαλεία:  Coursegenie: παρέχει έτοιμα πρότυπα μαθημάτων (course templates), οδηγούς δημιουργίας και δόμησης μαθησιακού υλικού (wizards) και προηγμένες λειτουργίες δημιουργίας ερωτήσεων αξιολόγησης.  Εργαλεία που δημιουργούν υλικό ως μία αλληλουχία διαφανειών σε μορφή video (Camtasia)  Εργαλεία που δημιουργούν ηλεκτρονικά βιβλία με πίνακα περιεχομένων, πλήκτρα πλοήγησης (WinHelp, HelpTron, HyperMaker HTML)  www.coursegenie.com www.lectora.com http://www.seminar.co.uk/ www.coursegenie.comwww.lectora.comhttp://www.seminar.co.uk/  www.teknical.com/products/elerning_objects.htm Δημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων.

13 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS).  Προσφέρουν μια ενιαία και ομοιόμορφη πρόσβαση στους μαθητές, στους διδάσκοντες, στους συγγραφείς μαθησιακού υλικού, στους σχεδιαστές και διαχειριστές εκπαιδευτικών συστημάτων.  Επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης της γνώσης και της πληροφορίας με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  Αποτελούν τη βασική υποδομή για την υποστήριξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  Αίρουν τους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, προσφέρουν εξαίρετο βαθμό ελευθερίας στον τρόπο μάθησης, υποστηρίζουν αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών και επιτρέπουν την ανέξοδη συντήρηση των μαθησιακών πόρων.

14 Συστήματα διαχείρισης μάθησης υποστηρίζονται από τεχνολογίες πληροφοριών:  Αποθήκες γνώσης (Knowledge repositories)  Εξειδικευμένα Εργαλεία προσπέλασης (Expertise access tools)  Εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης (E-learning applications)  Τεχνολογίες Συζητήσεων και Μηνυμάτων (Discussion & chat technologies)  Σύγχρονα Διαδραστικά Εργαλεία (Synchronous interaction tools)  Εργαλεία Αναζήτησης και Εξόρυξης Δεδομένων (Search & Data mining tools) Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS).

15 Κατηγορίες υπηρεσιών και εργαλείων LMS  Διαχείριση μαθημάτων (Course Management) για δημιουργία, προσαρμογή, διαχείριση και την επιτήρηση μαθημάτων.  Διαχείριση τάξης (Class Management) για διαχείριση μαθητών, δημιουργία ομάδων, ανάθεση εργασιών κτλ.  Επικοινωνία (Communication Tools) λειτουργίες σύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συζήτησης, βημάτων συζήτησης, συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας.  Εργαλεία Μαθητών (Student Tools) διευκολύνουν τους μαθητές στη διαχείριση και μελέτη μαθησιακών πόρων (δημόσιες σημειώσεις πάνω στο κείμενο, υπογραμμίσεις, σελιδοδείκτες, προσωπική ιστορία, off-line μελέτη).  Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) για δημιουργία, αποθήκευση, διανομή μαθησιακού υλικού, διαχείριση αρχείων, εισαγωγή και εξαγωγή τεμαχίων υλικού.  Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools) για διαχείριση διαγωνισμάτων από το διαδίκτυο, παραδοτέων εργασιών, ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης, στατιστικά.  Διαχείριση σχολής (School-Management) για διαχείριση αρχείων, απουσιών, βαθμών, εγγραφών μαθητών, προσωπικών στοιχείων μαθητών, οικονομικών θεμάτων. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS).

16 Τα πιο γνωστά Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης  WebCT http://www.webct.comhttp://www.webct.com  BlackBoard http://www.blackboard.comhttp://www.blackboard.com  TopClass http://www.wbtsystems.comhttp://www.wbtsystems.com  VirtualU http://www.vlei.comhttp://www.vlei.com  Intralearn http://www.intralearn.comhttp://www.intralearn.com  ATutor http://www.atutor.cahttp://www.atutor.ca  Claroline http://www.claroline.nethttp://www.claroline.net  Moodle http://moodle.orghttp://moodle.org  dotLRN http://dotlpn.mit.edu/http://dotlpn.mit.edu/ Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS).

17 Ομογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισμικού γενικής χρήσης – Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης.  Επεξεργαστής κειμένου: Το κείμενο συμβάλλει στην παραγωγή λόγου, στην ανακαλυπτική μάθηση. Οι Ν/Τ συμβάλλουν στη διαχείριση, στη μεταφορά, στη διάσωση και στην αναπαραγωγή γραπτών κειμένων, έτσι γίνεται πιο εύκολη η εξάπλωση μορφωτικών αγαθών.  Πρόγραμμα Παρουσίασης: ως πολυμεσικό εργαλείο με την εισαγωγή στο κείμενο εικόνων, video, ήχου, διασυνδέσεων με δικτυακούς τόπους. Η χρήση του από μαθητές παρέχει δυνατότητες για ανάπτυξη παραγωγικής γνώσης και διευκόλυνση της μάθησης.  Λογιστικό Φύλλο: για οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων, παρέχεται η δυνατότητα συσχετισμού τους, υπολογισμών, μαθηματικών πράξεων, διαμόρφωσης γραφημάτων.  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ηλεκτρονικός τρόπος μετάδοσης αρχείων.  Φυλλομετρητής: για αναζήτηση, απόκτηση και μετάδοση της πληροφορίας. Επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών και διευκολύνει τη διαρκή πρόσβαση στη γνώση (εκπ/κες πύλες, οργανισμοί, βιβλιοθήκες).


Κατέβασμα ppt " Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, ως μέσο επικοινωνίας και ως χώρος δημοσίευσης έργων.  Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google