Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη»

2 Θεσμικό Πλαίσιο Σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης • Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) • Την με αριθμ. πρωτ. 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915 20 Μαΐου 2011) τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης»

3 • Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» • Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». Θεσμικό Πλαίσιο Σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης

4 • Την με αριθμ. πρωτ.: 3652/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» • Την με αριθμ πρωτ. 1781/08.03.2012 (κωδ 064) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 περιφέρειας σταδιακής εξόδου», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο • Λοιποί Νόμοι/ Διατάξεις/ Διοικητικές Αποφάσεις

5 Μέλη Εταιρικού Σχήματος

6 Στόχοι του Σχεδίου Δράσης Υλοποίηση ενεργειών & μέτρων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης Ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 νέων επιστημόνων της περιοχής Ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης

7 Περιοχή Παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης

8 Ωφελούμενοι του Σχεδίου Δράσης  17 Νέοι Επιστήμονες (ελεύθεροι επαγγελματίες: απόφοιτοι κυρίως πολυτεχνικών σχολών)  103 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ, από τους οποίους:  13% είναι απόφοιτοι σχολών διοίκησης επιχειρήσεων  19,5% είναι απόφοιτοι οικονομικών σχολών και πολιτικών επιστημών  7% είναι απόφοιτοι θετικών επιστημών  7,5% είναι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών  23% είναι απόφοιτοι γεωπονίας/ γεωλογίας και περιβαλλοντολόγοι  7% είναι απόφοιτοι πληροφορικής και αυτοματισμού  5% είναι απόφοιτοι βιολογίας  18% είναι λοιπών ειδικοτήτων

9 Ωφελούμενοι του Σχεδίου Δράσης Επιλογή Ωφελουμένων: Βασικός στόχος ήταν: Οι ωφελούμενοι να προωθηθούν στην Απασχόληση ως βοηθητικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, ως προσωπικό τμημάτων RND ή στην Αυτοπασχόληση ως νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εταίροι μικρών επιχειρήσεων

10 Τομείς Παρέμβασης Τομεακά  Βιοτεχνολογία και καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα  Σχεδιασμός και Λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Αειφορική διαχείριση υδατικού περιβάλλοντος  Διαχείριση του προορισμού για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Destination Management)  Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων, πολύ – λειτουργικών και ευφυών υλικών  Εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κλάδο των βιολογικών επιστημών, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας Οριζόντια  Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα  Υγιεινή, Τεχνολογία & Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής και Φυτικής Προέλευσης

11 Δράσεις Εκπόνηση μελετών Δικτύωση φορέων, ανέργων, επιχ/σεων Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση Συμβουλευτική επαγγελματικής ένταξης Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας & ανάπτυξης καινοτομίας Κατάρτιση

12 Μελέτες Μελέτη αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας:  Το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων ήταν 27,8%  Στην Ηλικιακή κατηγορία 25-34 η Ανεργία άγγιζε το 39%  Τα παραπάνω μεγέθη παρουσιάζουν σημαντική αυξητική διαφοροποίηση από τα αντίστοιχα σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης στοιχείο που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης στην επιλεγμένη χωρική ενότητα

13 Μελέτες Μελέτη αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας:  Σε Σχέση με τις ανάγκες επιμόρφωσης και κατάρτισης της ομάδας στόχου τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν σαν κύριους τομείς επιμόρφωσης τις ξένες γλώσσες και την επιχειρηματικότητα, ενώ σαν κύριους τομείς κατάρτισης την επικοινωνία & τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό, την πληροφορική & νέες τεχνολογίες, τη γεωτεχνία- αγροδιατροφολογία και τη διανομή προϊόντων  Σε σχέση με τις τάσεις απασχόλησης, οι προσδοκίες των ωφελούμενων διατυπώνονται σε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας καθώς και σε εξειδικευμένα πεδία που οριοθετούν το Νέο Παραγωγικό και Στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μετά την κρίση, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε η McKinsey για λογαριασμό του ΣΕΕ (Κεντρικοί τομείς: χονδρικό εμπόριο, βιομηχανία τροφίμων ενέργεια- προστασία περιβάλλοντος, οικολογική γεωργία – κτηνοτροφία, τουρισμός, εξειδικευμένα πεδία: διαχείριση & επεξεργασία απορριμμάτων, μεταφορές & εφοδιασμός προϊόντων, διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, βιομηχανία γενετικής- φαρμάκων, θεματικός τουρισμός, βοήθεια & εξυπηρέτηση ηλικιωμένων)

14 Κατάρτιση - Επιμόρφωση Προγράμματα Κατάρτισης:  «Βιοτεχνολογία και καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα» (20 ωφελούμενοι, 85 ώρες)  «Σχεδιασμός και Λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων» (20 ωφελούμενοι, 85 ώρες)  «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» (20 ωφελούμενοι, 85 ώρες)  «Διαχείριση του προορισμού για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Destination Management)» (20 ωφελούμενοι, 85 ώρες)  «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων, πολύ-λειτουργικών και ευφυών υλικών» (20 ωφελούμενοι, 85 ώρες)  «Εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κλάδο των βιολογικών επιστημών, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας» (20 ωφελούμενοι, 85 ώρες)

15 Κατάρτιση - Επιμόρφωση Προγράμματα Επιμόρφωσης:  «Υγιεινή, Τεχνολογία και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής και Φυτικής Προέλευσης – Δημόσια Υγεία» (1 πρόγραμμα, 10 ωφελούμενοι, 40 ώρες)  «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» (6 προγράμματα/ 10 ωφελούμενοι, 40 ώρες)

16 Συμβουλευτική: Διάγνωση Αναγκών 3 ατομικές συνεδρίες/ συναντήσεις με 120 ωφελούμενους:  Εξατομικευμένη Προσέγγιση  Προσδιορισμός Κινήτρων Συμμετοχής  Τομέας ενδιαφέροντος  Παραπομπή σε δράσεις κατάρτισης/ συμβουλευτικής επαγγελματικής ένταξης/ συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας/ συμβουλευτικής καινοτομίας

17 Συμβουλευτική: επαγγελματική ένταξη 12 ατομικές συνεδρίες/ συναντήσεις και 3 ομαδικές συνεδρίες/ συναντήσεις με 40 ωφελούμενους:  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων  Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός  Καλλιέργεια και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων  Ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης  Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας: Σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση εαυτού, προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον

18 Συμβουλευτική: ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 10 ατομικές συνεδρίες/ συναντήσεις και 3 ομαδικές συνεδρίες/ συναντήσεις με 80 ωφελούμενους:  Επιχειρηματική στήριξη (δυνατότητες χρηματοδότησης, καθορισμός επιχειρηματικής ιδέας, συμβουλευτική στα στάδια σχεδιασμού και εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου, πηγές πληροφοριών -φορείς στήριξης επιχειρήσεων)  Νομική στήριξη (νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θέματα επαγγελματικής στέγης, φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστική κάλυψη, εργατική νομοθεσία)  Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την σύσταση επιχειρήσεων και των πιο κατάλληλων μορφών που θα αναδειχθούν μέσα από τις συνεδρίες  Εξειδικευμένη τεχνικο-οικονομική συμβουλευτική ίδρυσης, λειτουργίας, χρηματοδότησης, δικτύωσης επιχειρήσεων που θα συσταθούν

19 Συμβουλευτική: ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 10 ατομικές συνεδρίες/ συναντήσεις και 3 ομαδικές συνεδρίες/ συναντήσεις με 80 ωφελούμενους:  Αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης από εθνικούς ή άλλους πόρους και τεχνική- συμβουλευτική υποστήριξη για την εξασφάλιση της  Υποστήριξη σε θέματα Μάρκετινγκ (ανάλυση αγοράς, προώθηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, διαφήμιση και προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αντιμετώπιση ανταγωνισμού, ανάπτυξη νέων ιδεών)  Υποστήριξη σε χρηματοοικονομικά-φοροτεχνικά θέματα (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τήρηση βιβλίων και στοιχείων, κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών)

20 Συμβουλευτική: ανάπτυξη & διαχείριση καινοτομίας 4 ατομικές συνεδρίες/ συναντήσεις με 50 ωφελούμενους:  Προσδιορισμός τεχνολογικού προφίλ της νέας δραστηριότητας ή νέας επιχείρησης/ διερεύνηση των αδυναμιών, απαιτήσεων / αναγκών και δυνατών σημείων στον τομέα της τεχνολογικής υποδομής και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού  Ανίχνευση αναγκών τεχνολογικής πληροφόρησης, εντοπισμός και επιλογή πηγών πληροφόρησης (πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, εγχώρια και διεθνή αγορά, νέες ή υπάρχουσες τεχνολογίες, βιομηχανικά πρότυπα, αποτελέσματα Ε&Α, διπλώματα ευρεσιτεχνίας)  Προσδιορισμός σταδίου στο οποίο βρίσκεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου προϊόντος/ υπηρεσίας και απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του

21 Συμβουλευτική: ανάπτυξη & διαχείριση καινοτομίας 4 ατομικές συνεδρίες/ συναντήσεις με 50 ωφελούμενους:  Προσδιορισμός αναγκών για προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας και κατευθύνσεις για επιλογή των περισσότερο ενδεδειγμένων μεθόδων προστασίας για κάθε ωφελούμενο, απαιτούμενες ενέργειες και κόστος  Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου με βάση τη διανοητική ιδιοκτησία και συστάσεις για πιθανές στρατηγικές κατευθύνσεις  Προσδιορισμός πιθανών πηγών χρηματοδότησης και στρατηγικής για εύρεση χρηματοδότησης, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται η ανάπτυξη του νέου προϊόντος/ υπηρεσίας

22 Συμβουλευτική: ευαισθητοποίηση εργοδοτών σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  Οργάνωσης στοχευόμενων συναντήσεων ενημέρωσης και υποστήριξης με επιχειρήσεις και εργοδότες (τόσο με αυτές που θα προσλάβουν τους ωφελούμενους όσο με άλλες – επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης και του νομού)  Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους εργοδότες στα ακόλουθα:  πληροφόρηση για πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και για την ισχύουσα νομοθεσία  πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα επιχειρηματικής υποστήριξης  ενεργοποίηση σε θέματα ανάπτυξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής για την αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας

23 Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση Κοινού  Οργάνωση Ημερίδων & Συνεδρίων (Δήμος Θεσσαλονίκης)  Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης – www.thessiq.gr (ΣΕΠΒΕ) www.thessiq.gr  Έκδοση και διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού- Προβολή στα ΜΜΕ (ΔΕΠΘΕ)

24 Δράσεις Δικτύωσης  Φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Α.Σ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης):  Εσωτερικό Newsletter  Intranet  Ανάπτυξη συνεργασιών των εταίρων της Α.Σ. με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης):  5 Θεματικά workshops σε τομείς που άπτονται των ενδιαφερόντων των ωφελουμένων με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό

25 Δράσεις Δικτύωσης  Ανάπτυξη συνεργασιών των εταίρων της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. ΤοπΣΑ (Δήμος Θεσσαλονίκης):  Θεματικό website  1 εργαστήριο σε θεματικό επίπεδο  1 εργαστήριο σε γεωγραφικό επίπεδο  1 οδηγός καλών πρακτικών  Κοινωνική Δικτύωση ωφελουμένων (i4G):  1 ηλεκτρονικό κοινωνικό forum  2 εκδηλώσεις σύντομης διάρκειας

26 Διακρατικότητα  Συμμετοχή Διακρατικού Εταίρου σε εκδήλωση Ενημέρωσης (ΣΕΠΒΕ)  2 study visits με τη συμμετοχή ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης (i4G)

27 Αποτελέσματα  7 ωφελούμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας  15 ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη εκπόνηση business plan προκειμένου για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης  17 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένουν να υπογράψουν συμβάσεις για κάποιο νέο έργο, σχετικό και με τα αντικείμενα που διαπραγματεύεται το Σχέδιο Δράσης  21 άτομα συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα ενεργητικών μορφών απασχόλησης (λοιπά προγράμματα κατάρτισης, επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, κλπ)  Ενώ εντείνονται από όλους τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης οι προσπάθειες για ένταξη και των υπολοίπων ωφελουμένων στη αγορά εργασίας

28 Στοιχεία Επικοινωνίας Ταχ. Διεύθυνση: Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου Τηλέφωνο: 2310 546816 Fax: 2310 532820 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ideakek.gr & svirkou@ideakek.grinfo@ideakek.grsvirkou@ideakek.gr URL : www.thessiq.gr www.thessiq.gr Πληροφορίες: κα Ιωάννα Σβήρκου


Κατέβασμα ppt "«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google