Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΣΕ) ΣΤΑ ΑΕΙ Η ίδρυση και λειτουργία των ΠΣΕ στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.6 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τΑ΄/ ) και τις διατάξεις του ν. 2752/1999 (ΦΕΚ 248 τΑ΄/ ). Τα ΠΣΕ λειτουργούσαν παράλληλα με τα τα συμβατικά Προγράμματα Σπουδών. Με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2 του ν. 3369/2005, έπαψε η λειτουργία των ΠΣΕ με την ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού Έτους

2 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
Σκοπός των ΠΣΕ Σκοπός των ΠΣΕ ήταν κυρίως η εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συνεχής εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των κατόχων τίτλου απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους επιλογών, σύμφωνα με την αποστολή των ΑΕΙ.

3 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
Στόχος των ΠΣΕ Τα ΠΣΕ είχαν ως στόχο τη δυνατότητα πραγματοποίησης είτε μερικών είτε ολοκληρωμένων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όσους δεν είχαν ή δε χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα αυτή. Επίσης, παρείχαν σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των απαραίτητων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους γνώσεων και δεξιοτήτων, ως συνέπεια της διαρκούς και ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα ΠΣΕ αποσκοπούσαν επίσης στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων συναφών με το σκοπό τους, δηλαδή προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της δια βίου εκπαίδευσης, με έμφαση σε νέα γνωστικά αντικείμενα που προάγουν τις διατμηματικές συνεργασίες μεταξύ του ίδιου ή περισσοτέρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
Όργανα Διοίκησης ενός ΠΣΕ Η Συνέλευση του ΠΣΕ, μέλη της οποίας ήταν τα διδάσκοντα σ’ αυτό μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και εκπρόσωποι των σπουδαστών Ο εκλεγμένος Πρόεδρος του ΠΣΕ και Ο εκλεγμένος Διευθυντής Σπουδών του ΠΣΕ.

5 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ίδρυση του ΠΣΕ Η ίδρυση και λειτουργία του ΠΣΕ στο ΤΕΙ Καλαμάτας διεπόταν από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Ε5/1818/ 1. Τίτλος Προγράμματος Σπουδών Επιλογής του ΤΕΙ Καλαμάτας: Τεχνολογίες Ολοκληρωμένης Γεωργίας

6 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2. Συνεργαζόμενα Τμήματα: Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 3. Τμήμα που είχε τη διοικητική ευθύνη χορήγησης του πτυχίου: Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας

7 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4. Αντικείμενο Προγράμματος: Κατάρτιση πτυχιούχων με επαρκή γνώση των μεθόδων και των τεχνολογιών ολοκληρωμένης γεωργίας, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων και στην ικανοποίηση νέων αναγκών αγοράς σε επιστημονικό δυναμικό.

8 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τίτλος απονεμομένου πτυχίου: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: Τέσσερα (4) έτη και έξι μήνες Ελάχιστος αριθμός απαιτουμένων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου Τριάντα έξι (36) μαθήματα, ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και πτυχιακή μελέτη.

9 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δομή του προγράμματος: Ορίζονταν οι εξής κατευθύνσεις: 1η «Τεχνολογία Παραγωγής Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού» 2η «Τεχνολογία Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων»

10 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθμός παρεχομένων θέσεων σπουδαστών: Ο αριθμός των σπουδαστών ορίστηκε σε εκατό (100) το πρώτο έτος με δυνατότητα αύξησης μέχρι 50% από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Προγράμματος.

11 Οι συντελεστές βαρύτητας για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών προσδιορίζονταν από το νόμο ως ακολούθως: Κατηγορία Ποσοστό επί των εισαγομένων Ι. Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή συμμετέχοντες στις Γενικές Εξετάσεις 45 % ΙΙ. Φοιτητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού 20 % ΙΙΙ. Φοιτητές από Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ 15 % IV. Πτυχιούχοι από Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ 10 % V. Λοιποί υποψήφιοι

12 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Διοικητική στήριξη του Προγράμματος: Τη διοικητική στήριξη είχε η Μονάδα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης (ΜΔΥ-ΠΣΕ). Κάλυψη αναγκών σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή: Οι ανάγκες του προγράμματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή καλύπτονται από το ΤΕΙ Καλαμάτας.

13 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 13. Χρηματοδότηση του προγράμματος: Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ με αρχικό ποσό ( ) δρχ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α./ΚΑ 434/ , για τη διετία Για την επόμενη επταετία , εγκρίθηκε πίστωση ευρώ. 14. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας: Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής, που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική απόφαση, καθορίζονταν από τον κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος που συντάχθηκε από τη Συνέλευση.

14 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αιτήσεις υποψηφίων και επιλεγέντες σπουδαστές ανά έτος εισαγωγής Έτος Αριθμός αιτήσεων υποψηφίων Αριθμός επιλεχθέντων σπουδαστών Έως 25 ετών Από 25 ετών και πάνω Σύνολο 1998 205 35 240 83 17 100 1999 92 109 2000 116 24 140 76 Σύνολ. 413 489 242 58 300

15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σπουδαστές ανά φύλο και χορηγηθέντες τίτλοι σπουδών Έτος Αιτήσεις υποψηφίων Εισαχθέντες σπουδαστές Χορηγηθείσες Βεβαιώσεις Χορηγηθέντα πτυχία Άνδρες Γυναίκ. 1998 120 54 46 36 29 15 26 1999 65 44 56 42 38 4 2 2000 63 77 64 81 11 18 Σύνολο 248 241 146 154 124 148 30

16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Χορηγηθέντα πτυχία ανά έτος Έτος εισαγωγής Έτος αποφοίτησης 2003 2004 2005 2006 1998 15 5 6 1999 -- 3 2000 4 14 11 Σύνολο 19 22 20

17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ MIS ΣΑΕ Ημ/νία Αιτήματος Αιτ. Ποσό Χορ. Ποσό 80156 2003ΣΕ 11.000,00 26.000,00 17/04/2006 ,00 2002ΣΕ 01/01/2003 ,41 31/12/2001 44.020,54 ,66  Σύνολο ,61

18 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΟΠΣ
ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β. ΔΑΠΑΝΕΣ MIS ΣΑΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 80156 2003ΣΕ ,92 10.736,00 ,92 ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :

19 ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ. Απορροφητικότητα: 73%

20 ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τέλος παρουσίασης Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google