Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΣΕ) ΣΤΑ ΑΕΙ  Η ίδρυση και λειτουργία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΣΕ) ΣΤΑ ΑΕΙ  Η ίδρυση και λειτουργία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΣΕ) ΣΤΑ ΑΕΙ  Η ίδρυση και λειτουργία των ΠΣΕ στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.6 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τΑ΄/23-09-1997) και τις διατάξεις του ν. 2752/1999 (ΦΕΚ 248 τΑ΄/17-11-1999).  Τα ΠΣΕ λειτουργούσαν παράλληλα με τα τα συμβατικά Προγράμματα Σπουδών.  Με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2 του ν. 3369/2005, έπαψε η λειτουργία των ΠΣΕ με την ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού Έτους 2005-2006.

2 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  Σκοπός των ΠΣΕ  Σκοπός των ΠΣΕ ήταν κυρίως η εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συνεχής εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των κατόχων τίτλου απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους επιλογών, σύμφωνα με την αποστολή των ΑΕΙ.

3 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  Στόχος των ΠΣΕ  Τα ΠΣΕ είχαν ως στόχο τη δυνατότητα πραγματοποίησης είτε μερικών είτε ολοκληρωμένων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όσους δεν είχαν ή δε χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα αυτή. Επίσης, παρείχαν σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των απαραίτητων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους γνώσεων και δεξιοτήτων, ως συνέπεια της διαρκούς και ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας.  Τα ΠΣΕ αποσκοπούσαν επίσης στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων συναφών με το σκοπό τους, δηλαδή προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της δια βίου εκπαίδευσης, με έμφαση σε νέα γνωστικά αντικείμενα που προάγουν τις διατμηματικές συνεργασίες μεταξύ του ίδιου ή περισσοτέρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  Όργανα Διοίκησης ενός ΠΣΕ  Η Συνέλευση του ΠΣΕ, μέλη της οποίας ήταν τα διδάσκοντα σ’ αυτό μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και εκπρόσωποι των σπουδαστών  Ο εκλεγμένος Πρόεδρος του ΠΣΕ και  Ο εκλεγμένος Διευθυντής Σπουδών του ΠΣΕ.

5 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Ίδρυση του ΠΣΕ  Η ίδρυση και λειτουργία του ΠΣΕ στο ΤΕΙ Καλαμάτας διεπόταν από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Ε5/1818/06-08-1998.  1. Τίτλος Προγράμματος Σπουδών Επιλογής του ΤΕΙ Καλαμάτας:  Τεχνολογίες Ολοκληρωμένης Γεωργίας

6 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2. Συνεργαζόμενα Τμήματα:  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και  Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας  3. Τμήμα που είχε τη διοικητική ευθύνη χορήγησης του πτυχίου:  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας

7 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  4. Αντικείμενο Προγράμματος:  Κατάρτιση πτυχιούχων με επαρκή γνώση των μεθόδων και των τεχνολογιών ολοκληρωμένης γεωργίας, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων και στην ικανοποίηση νέων αναγκών αγοράς σε επιστημονικό δυναμικό.

8 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Τίτλος απονεμομένου πτυχίου:  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης:  Τέσσερα (4) έτη και έξι μήνες  Ελάχιστος αριθμός απαιτουμένων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου  Τριάντα έξι (36) μαθήματα, ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και πτυχιακή μελέτη.

9 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Δομή του προγράμματος:   Ορίζονταν οι εξής κατευθύνσεις:  1η «Τεχνολογία Παραγωγής Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού»  2η «Τεχνολογία Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων»

10 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Αριθμός παρεχομένων θέσεων σπουδαστών:  Ο αριθμός των σπουδαστών ορίστηκε σε εκατό (100) το πρώτο έτος με δυνατότητα αύξησης μέχρι 50% από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Προγράμματος.

11 Οι συντελεστές βαρύτητας για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών προσδιορίζονταν από το νόμο ως ακολούθως: ΚατηγορίαΠοσοστό επί των εισαγομένων Ι. Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή συμμετέχοντες στις Γενικές Εξετάσεις 45 % ΙΙ. Φοιτητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού20 % ΙΙΙ. Φοιτητές από Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ15 % IV. Πτυχιούχοι από Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ10 % V. Λοιποί υποψήφιοι10 %

12 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Διοικητική στήριξη του Προγράμματος:  Τη διοικητική στήριξη είχε η Μονάδα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης (ΜΔΥ-ΠΣΕ).  Κάλυψη αναγκών σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή:  Οι ανάγκες του προγράμματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή καλύπτονται από το ΤΕΙ Καλαμάτας.

13 Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  13. Χρηματοδότηση του προγράμματος:  Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ με αρχικό ποσό (150.000.000) δρχ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α./ΚΑ 434/12-2-98, για τη διετία 1998-1999.  Για την επόμενη επταετία 2000-2006, εγκρίθηκε πίστωση 1.173.422 ευρώ.  14. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας:  Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής, που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική απόφαση, καθορίζονταν από τον κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος που συντάχθηκε από τη Συνέλευση.

14 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αιτήσεις υποψηφίων και επιλεγέντες σπουδαστές ανά έτος εισαγωγής Έτος Αριθμός αιτήσεων υποψηφίωνΑριθμός επιλεχθέντων σπουδαστών Έως 25 ετών Από 25 ετών και πάνω ΣύνολοΈως 25 ετών Από 25 ετών και πάνω Σύνολο 1998205352408317100 199992171098317100 2000116241407624100 Σύνολ.4137648924258300

15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σπουδαστές ανά φύλο και χορηγηθέντες τίτλοι σπουδών Έτος Αιτήσεις υποψηφίων Εισαχθέντες σπουδαστές Χορηγηθείσες Βεβαιώσεις Χορηγηθέντα πτυχία ΆνδρεςΓυναίκ.ΆνδρεςΓυναίκ.ΆνδρεςΓυναίκ.ΆνδρεςΓυναίκ. 1998120 544636291526 199965445644423842 20006377366446811118 Σύνολο2482411461541241483046

16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Χορηγηθέντα πτυχία ανά έτος Έτος εισαγωγής Έτος αποφοίτησης 2003200420052006 199815 56 1999-- 33 2000--41411 Σύνολο15192220

17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ MISΣΑΕ Ημ/νία ΑιτήματοςΑιτ. ΠοσόΧορ. Ποσό 801562003ΣΕ0453002229-4-2009 11.000,00 801562003ΣΕ0453002223-12-2008 26.000,00 26.000,00 801562003ΣΕ0453002217/04/2006 200.000,00 801562002ΣΕ0453002201/01/2003 414.084,41 80156204534831/12/2001 44.020,54 80156204534831/12/2001 161.408,66 Σύνολο 856.513,61

18 ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β. ΔΑΠΑΝΕΣ MISΣΑΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝΥΠΟΛΟΙΠΟ 801562003ΣΕ04530022 844.925,9210.736,00855.661,92 ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 109.000.-

19 ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ. Απορροφητικότητα: 73%

20 ΠΣΕ του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Τέλος παρουσίασης  Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ΤΕΙ Καλαμάτας 13-05-2009  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΣΕ) ΣΤΑ ΑΕΙ  Η ίδρυση και λειτουργία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google