Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία κοστολόγησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία κοστολόγησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία κοστολόγησης
2η Ενότητα συνέχεια 1

2 Κέρδη Οι προβλέψεις ή οι προϋπολογισμοί αποσκοπούν στην εξασφάλιση των προβλεπόμενων κερδών και στην κάλυψη των εξόδων λειτουργίας Τα κέρδη προσδιορίζονται με 2 τρόπους: α) Ως αυτό που απομένει από τις πωλήσεις εάν αφαιρέσουμε τα έξοδα β) Ως έξοδο

3 Κέρδη = Πωλήσεις - Έξοδα
Πρώτη προσέγγιση Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού προσδιορίζονται τα έξοδα αφού προηγουμένως έχουμε προβλέψει τις πωλήσεις Το κέρδος προσδιορίζεται εάν από τις πωλήσεις αφαιρέσουμε τα έξοδα, δηλαδή: Κέρδη = Πωλήσεις - Έξοδα

4 Έξοδα = Πωλήσεις – Κέρδη
Δεύτερη προσέγγιση Τα κέρδη αντιμετωπίζονται ως έξοδα και αποτελούν ένα είδος απαίτησης της επιχείρησης να «αμείψει» των εαυτό της Αυτό που απομένει αν από τις πωλήσεις αφαιρέσουμε την απαίτηση της επιχείρησης χρησιμοποιείται ως έξοδα κάλυψης της λειτουργίας της επιχείρησης δηλ: Έξοδα = Πωλήσεις – Κέρδη

5 Έξοδα Όταν μέσω ενός προϋπολογισμού έχουν προβλεφθεί τα έσοδα μιας επιχείρησης τότε έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τα έξοδα κατά προσέγγιση Εάν οι πωλήσεις αυξηθούν σε σχέση με την προηγούμενο, τότε τα έξοδα προϋπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο Ουσιαστικά έχουμε δυο τρόπους πρόβλεψης των εξόδων

6 Απλός τρόπος Είναι η πιο απλή και συνηθισμένη μέθοδος υπολογισμού των εξόδων Βασίζεται στα μελλοντικά επίπεδα τιμών Τα έξοδα θα αυξηθούν ή θα μειωθούν ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων και τις τιμές Πχ εάν τα έξοδα για τρόφιμα και ποτά προβλέπονται με σημερινές τιμές ότι θα είναι, 97065,30 ευρώ και αναμένεται αύξηση των τιμών κατά 12% στην περίοδο που αναφέρεται ο προϋπολογισμός τότε εφαρμόζουμε τον τύπο:

7 Απλός τρόπος Προβλεπόμενα Έξοδα με σημερινές τιμές* Αύξηση κόστους = Ποσό αύξησης ή 97065,30 ευρώ * 0,12 = 11647,83 ευρώ Εάν προσθέσουμε το ποσό της αύξησης με τα προβλεπόμενα έξοδα σε σημερινές τιμές τότε προκύπτουν τα έξοδα του νέου προϋπολογισμού. Δηλαδή

8 Απλός τρόπος Ποσό αύξησης + Προβλεπόμενα έξοδα σε σημερινές τιμές = Έξοδα του νέου προϋπολογισμού ή 11647,83 ευρώ ,30 ευρώ = ,13 ευρώ Εάν η αύξηση στην περίοδο που αναφέρεται ο προϋπολογισμός είναι μηδενική, τότε τα προβλεπόμενα έξοδα σε σημερινές τιμές είναι ίσα με τα έξοδα του νέου προϋπολογισμού

9 Ποσοστιαίος τρόπος (με το συντελεστή κόστους)
Υπολογίζεται με βάση το συντελεστή κόστους και όχι τη μεταβολή των τιμών Ουσιαστικά θεωρούμε το συντελεστή κόστους ως μια σταθερά αύξησης του κόστους σε κάθε προϋπολογισμό Επομένως εάν η τιμή κόστους για ένα προϊόν σε επίπεδο μερίδας είναι 0,44 ευρώ και η τιμή πώλησης 3,52 ευρώ τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή κόστους που είναι:

10 Ποσοστιαίος τρόπος (με το συντελεστή κόστους)
Τιμή Κόστους υλικού ανά μερίδα * 100/ Τιμή Πώλησης Υλικού ανά μερίδα = Ποσοστό ή Συντελεστής Κόστους ή 0,44 ευρώ *100 / 3,52 ευρώ = 12,5%

11 Ποσοστιαίος τρόπος (με το συντελεστή κόστους)
Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το συντελεστή κόστους με τα έξοδα που έχουμε ήδη προϋπολογίσει και βγαίνει το ποσό της αύξησης. Δηλαδή: Έξοδα * συντελεστής κόστους = Ποσό αύξησης ή 97065,30 * 0,125 = 12133,16 ευρώ

12 Ποσοστιαίος τρόπος (με το συντελεστή κόστους)
Έπειτα προσθέτουμε το ποσό της αύξησης στα αρχικά έξοδα σύμφωνα με τον τύπο: Ποσό αύξησης + Έξοδα = Έξοδα νέου προϋπολογισμού ή 12133,16 ευρώ ,30 ευρώ = ,46 ευρώ Το ποσό αύξησης ονομάζεται και μεταβλητό κόστος Α υλών

13 Σύνταξη προϋπολογισμού
Βασική προϋπόθεση στη σύνταξη προϋπολογισμών είναι η πιθανότητα βελτίωσης των αποτελεσμάτων και η διατήρηση των προτύπων Οι προϋπολογισμοί χωρίζονται σε φάσεις

14 Φάση 1η: Πρόβλεψη εσόδων
Η φάση αυτή περιλαμβάνει την πρόβλεψη του όγκου των πωλήσεων με βάση τα παρελθόντα έτη. Ας πάρουμε της πωλήσεις για το μήνα Νοέμβριο. Τότε: Πωλήσεις Νοεμβρίου Τρέχοντος έτους – Πωλήσεις Νοεμβρίου Προηγούμενου έτους = Διαφορά με Προηγούμενο έτος ή:

15 Φάση 1η: Πρόβλεψη εσόδων
10062,44 ευρώ (Β) – 9329,05 ευρώ (Α)= 733,39 ευρώ Η πωλήσεις για το μήνα Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 733,39 (Γ) = (Β) – (Α)ευρώ. Εάν αναγάγουμε αυτό το νούμερο σε ποσοστό τότε έχουμε το κλάσμα: (733,39 ευρώ (Β) –(Α)/ 9329,05 ευρώ (Α))*100 = 7,9 %

16 Φάση 1η: Πρόβλεψη εσόδων
Για να υπολογίσουμε την ποσοστιαία αύξηση στις πωλήσεις εφαρμόζουμε γενικά τον εξής τύπο: Σύνολο διαφοράς προηγούμενου έτους *100 /Σύνολο πωλήσεων προηγούμενου έτους = Ποσοστιαία αύξηση (μεταβολή) των πωλήσεων τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος Η αύξηση 8% αποτελεί μια βάση για να εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις, βάζοντας εφικτούς και συγκρατημένους στόχους Πχ από 8% να θέσουμε στόχο 10% αύξηση την επόμενη χρονιά

17 Δείγμα 9. Προϋπολογισμός μηνιαίων πωλήσεων με πρόβλεψη αύξησης κατά 10% για το επόμενο έτος

18 Πωλήσεις τρέχοντος έτους σε ευρώ Προβλεπόμενες πωλήσεις σε ευρώ
Μήνας Πωλήσεις τρέχοντος έτους σε ευρώ Αύξηση 10% σε ευρώ Προβλεπόμενες πωλήσεις σε ευρώ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 10062,44 10713,13 10605,28 10659,28 10641,23 10569,33 10677,18 10749,08 10695,16 10623,26 1006,24 1071,31 1060,52 1065,92 1064,12 1056,93 1067,71 1074,90 1069,51 1062,32 11068,68 11784,44 11665,80 11725,13 11705,35 11626,26 11744,89 11823,98 11764,67 11685,58 Σύνολο 127277,76 12727,72 140005,48

19 Φάση 2: Υπολογισμός κερδών τρέχοντος έτους
Από το δείγμα 9 παρατηρούμε ότι τα προσδοκώμενα έσοδα της επιχείρησής μας είναι ,48 ευρώ, τα οποία προέκυψαν από μια εκτίμηση αύξησης των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενος έτος κατά 10% Οι προϋπολογισμένες πωλήσεις αποτελούν τη βάση για την επίτευξη των προσδοκώμενων κερδών και την αντιμετώπιση των εξόδων που θα υποστεί η επιχείρηση για την επίτευξη του στόχου που είναι η αύξηση κατά 10%

20 Φάση 2:Υπολογισμός κερδών τρέχοντος έτους
Για να προσδιορίσουμε τα αναμενόμενα κέρδη στην επισιτιστική μας επιχείρηση θα πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό των πηγών που τα συνθέτουν Πριν το διαχωρισμό και στην ουσία την κατανομή των κερδών στις διαφορετικές πηγές τους θα πρέπει να κατανείμουμε τις πηγές των εξόδων που απαιτούνται

21 Φάση 2: Υπολογισμός κερδών τρέχοντος έτους
Πως κατανέμονται τα έξοδα; Στην περίπτωση που έχουμε μια επισιτιστική επιχείρηση χρεώνεται αυτή και μόνο Στην περίπτωση όμως που έχουμε επισιτιστικά τμήματα ξενοδοχείων, τότε τα έξοδα χρεώνονται ξεχωριστά σε κάθε τμήμα εκμετάλλευσης πχ ξεχωριστή κατανομή για το Pool bar, ξεχωριστή κατανομή για το εστιατόριο table d’ hote κλπ

22 Δείγμα 10. Έκθεση πωλήσεων και κόστους λειτουργίας τρέχοντος έτους

23 Δείγμα 10. Έκθεση πωλήσεων και κόστους λειτουργίας τρέχοντος έτους
Φαγητό Ποτό Είδος κόστους Συνολικό ετήσιο τρέχον κόστος Πωλήσεις = ,76 ευρώ Ποσοστό επί των πωλήσεων % Πωλήσεις = 33545,04 ευρώ 1 2 3 4 = Κόστος που αφορά το φαγητό *100/Πωλήσεις φαγητού 5 6= Κόστος που αφορά τα ποτά * 100/Πωλήσεις Ποτών Τρόφιμα Ποτά Μισθοδοσία Εισφορές Μι/ιας Γενικά έξοδα Διαφήμιση Φόροι 44547,21 8628,02 35220,31 3012,61 6528,53 3264,26 1919,72 - 30546,80 2545,26 5090,53 1535,78 35 24 4 4673,51 467,35 1438,00 719,00 383,94 26 14 Σύνολα 103120,66 86810,84 68 16309,82 49 Δείγμα 10. Έκθεση πωλήσεων και κόστους λειτουργίας τρέχοντος έτους

24 Δείγμα 11. Ανακεφαλαίωση έκθεσης πωλήσεων και κόστους λειτουργίας τρέχοντος έτους

25 Ανακεφαλαίωση Σύνολο Τρόφιμα Ποτά Πωλήσεις 160822,80 127277,76 33545,04 Κόστος Α υλών Λειτουργικό κόστος ( εκτός από τις Α ύλες) Συνολικό λειτουργικό κόστος 53175,23 49945,43 103120,66 44547,21 42263,63 86810,84 8628,02 7681,80 16309,82 Κέρδη προ φόρων = Πωλήσεις – Συνολικό λειτουργικό κόστος 57702,14 40466,92 17235,22

26 Φάση 2: Υπολογισμός του προσδοκώμενου κέρδους
Μέχρι τώρα υπολογίσαμε με βάση τις πωλήσεις και το συνολικό λειτουργικό κόστους (Κόστος Α υλών + λειτουργικό κόστος) τα κέρδη προ φόρων για το τρέχον έτος Πως θα υπολογίσουμε τα προσδοκώμενα κέρδη προ φόρων για το επόμενο έτος; Με βάση μια εκτίμηση αύξησης 10% υπολογίσαμε ότι τα προσδοκώμενα έσοδα θα είναι ,54 ευρώ (Δειγ. 9), έναντι ,76 ευρώ για τα τρόφιμα (Δειγμ. 11) ενώ για τα ποτά προυπολογίσαμε πωλήσεις αξίας, 31837,85 ευρώ για το επόμενο έτος, έναντι 33545,04 ευρώ του τρέχοντος έτους

27 Δείγμα 12. Προϋπολογισμός εξόδων / κόστους τροφίμων για το επόμενο έτος
Με βάση την ποσοτική μέθοδο, θεωρούμε ότι οι συντελεστές κόστους θα είναι σταθεροί και στην επόμενη περίοδο Πχ αν έχουμε βρει ότι ο συντελεστής κόστους για την τρέχουσα περίοδο για τα τρόφιμα είναι 35%, τότε θεωρούμε ότι θα είναι 35% και για τις προβλεπόμενες πωλήσεις

28 Κατηγορία κόστους Ποσοστό επί προϋπολογισμένων πωλήσεων % Προϋπολογιζόμενες πωλήσεις Προϋπολογιζόμενο κόστος 1 2 (σταθερός συντελεστής κόστους) 3 4 = Προϋπολογιζόμενες πωλήσεις * συντελεστής κόστους ή Κόστος τρέχοντος έτους *10% Τρόφιμα Μισθοδοσία Εισφορές μισθοδοσίας Γενικά έξοδα Διαφήμιση Φόροι 35 24 2 4 49001,93 ευρώ 33601,32 ευρώ 2800,11 ευρώ 5600,22 ευρώ 1400,05 ευρώ Σύνολα 68 140005,54 ευρώ 95203,74 ευρώ Συνολικό προϋπολογισμένο κόστος (Κόστος Α υλών + Λειτουργικό κόστος) Προϋπολογισμένο κέρδος = Προϋπολογισμένες πωλήσεις – Συνολικό Λειτουργικό κόστος 44801,80 ευρώ

29 Δείγμα 13. Προϋπολογισμός εξόδων/κόστους ποτών για το επόμενο έτος

30 Κατηγορία κόστους Ποσοστό επί προϋπολογισμένων πωλήσεων % Προϋπολογιζόμενες πωλήσεις Προϋπολογιζόμενο κόστος 1 2 (σταθερός συντελεστής κόστους) 3 4 = Προϋπολογιζόμενες πωλήσεις * συντελεστής κόστους ή Κόστος τρέχοντος έτους *10% Τρόφιμα Μισθοδοσία Εισφορές μισθοδοσίας Γενικά έξοδα Διαφήμιση Φόροι 26 24 4 2 8277,84 ευρώ 7641,08 ευρώ 318,17 ευρώ 1273,51 ευρώ 636,75 ευρώ Σύνολα 59 31837,85 ευρώ 18784,10 ευρώ Συνολικό προϋπολογισμένο κόστος (Κόστος Α υλών + Λειτουργικό κόστος) Προϋπολογισμένο κέρδος = Προϋπολογισμένες πωλήσεις – Συνολικό Λειτουργικό κόστος 13053,75 ευρώ

31 Φάση 2: Υπολογισμός του προσδοκώμενου κέρδους
Τα βήματα που ακολουθούμε για τον υπολογισμό των κερδών είναι τα εξής: Χρεώνουμε τον προϋπολογισμό με τις πρώτες ύλες (φαγητά – Ποτά) Κατανέμουμε τα γενικά έξοδα κάνοντας χρήση των ποσοστών καταμερισμού ή των σταθερών συντελεστών κόστους Υπολογίζουμε τα προσδοκώμενα κέρδη που θα προκύψουν από την πώληση τροφίμων και ποτών με αύξηση 10% ακολουθώντας τον τύπο:

32 Φάση 2: Υπολογισμός του προσδοκώμενου κέρδους
Πωλήσεις – (Κόστος Α υλών + λειτουργικό κόστος) = Κέρδη Για τα τρόφιμα: 140005,54 ευρώ – 95203, 74 ευρώ = 44801,80 ευρώ Για τα ποτά: 31837,95 ευρώ – 18784,10 ευρώ = 13053,75 ευρώ

33 Φάση2: Βελτιώσεις Εάν το κέρδος με την αύξηση των προϋπολογισμένων πωλήσεων δεν μας ικανοποιεί Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία, πχ με αύξηση των πωλήσεων, μείωση του κόστους αγορών και του συντελεστή κόστους Σε επιτρεπτά όρια χωρίς να υποβαθμίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

34 Άσκηση 1. Τα έσοδα του περασμένου έτους από τις πωλήσεις σε τρόφιμα ανήλθαν σε ,08 ευρώ. Το κόστος των πρώτων υλών αντιστοιχούσε στο 32% των πωλήσεων Τα έσοδα του περασμένου έτους από τις πωλήσεις ποτών ανήλθαν σε ,30 ευρώ, ενώ το κόστος των πρώτων υλών αντιστοιχούσε στο 24% των πωλήσεων. Προβλέπουμε αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στα φαγητά και 10% στα ποτά, ενώ έχουμε αποφασίσει το κόστος των πρώτων υλών να μην αυξησθεί

35 Άσκηση 1. Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε ,39 ευρώ και προβλέπουμε αύξηση 7% Τα υπόλοιπα έξοδα ανήλθαν στις ,13 ευρώ και προβλέπουμε αύξηση 14% Για το επόμενο έτος προσδοκάμε κέρδος 89875, 27 ευρώ Μπορούμε να εξασφαλίσουμε κέρδη άνω των ευρώ;

36 Λύση Αρχικά φτιάχνουμε μια έκθεση αποδοτικότητας πωλήσεων και κόστους για το τρέχον έτος: Έσοδα Τρόφιμα ,08 ευρώ Ποτά ,30 ευρώ Σύνολο ,38 ευρώ Έξοδα Αφού γνωρίζουμε τους συντελεστές κόστους μπορούμε να υπολογίσουμε τα έξοδα που είναι:

37 Λύση Για τα τρόφιμα: Πωλήσεις τροφίμων* συντελεστής κόστους τροφίμων ή ,08 ευρώ * 0,32 = 85130,58 ευρώ Για τα ποτά: Πωλήσεις ποτών * συντελεστής κόστους ποτών ή ,30 ευρώ * 0,24 = 24158,47 ευρώ επομένως με την προσθήκη των εξόδων της μισθοδοσίας και των υπολοίπων εξόδων περνάμε στην έκθεση αποδοτικότητας για το τρέχον έτος και τα έξοδα

38 Λύση Έξοδα Κόστος τροφίμων 85130,58 ευρώ Κόστος ποτών 24158,47 ευρώ
Κόστος τροφίμων ,58 ευρώ Κόστος ποτών ,47 ευρώ Μισθοδοσία ,39 ευρώ Υπόλοιπα έξοδα ,13 ευρώ Σύνολο ,57 ευρώ Άρα τα κέρδη για το τρέχον έτος προκύπτουν από τον τύπο: Έσοδα – Έξοδα ή ,38 ευρώ – ,57 ευρώ = 84843,81 ευρώ

39 Λύση Αφού υπολογίσαμε τα έσοδα, τα έξοδα και τα κέρδη για το τρέχον έτος, θα προϋπολογίσουμε τα αντίστοιχα μεγέθη για το επόμενο έτος Φτιάχνουμε προϋπολογισμό αποδοτικότητας πωλήσεων και κόστους για το επόμενο έτος Τα νέα έσοδα θα είναι: Για τα τρόφιμα: Έσοδα τρέχοντος έτους από τα τρόφιμα* ποσοστό αύξησης πωλήσεων = ποσό αύξησης από τα τρόφιμα για το επόμενο έτος ή ,08 * 0,05 = 13301,65 ευρώ

40 Λύση Έπειτα προσθέτουμε στις πωλήσεις από τρόφιμα για το τρέχον έτος το ποσό της αύξησης και βρίσκουμε τις προϋπολογισμένες πωλήσεις για το επόμενο έτος, δηλαδή: Πωλήσεις από τρόφιμα τρέχοντος έτους + ποσό αύξησης = Προβλεπόμενες πωλήσεις από τρόφιμα για το επόμενο έτος ή ,08 ευρώ ,65 ευρώ = ,73 ευρώ Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για να υπολογίσουμε τα προβλεπόμενα έσοδα από τα ποτά για το επόμενο έτος, δηλαδή:

41 Λύση Υπολογίζουμε το ποσό της αύξησης από τον τύπο: Πωλήσεις τρέχοντος έτους από τα ποτά * ποσοστό αύξησης πωλήσεων = Ποσό αύξησης ή 100660,30 ευρώ * 0,10 = 10066,03 ευρώ Επομένως προσθέτουμε το ποσό αύξησης στις πωλήσεις από ποτά για το τρέχον έτος και βρίσκουμε τις προβλεπόμενες πωλήσεις για το νέο έτος από τον τύπο: Αρχικές πωλήσεις τρέχοντος έτους από ποτά + ποσό αύξησης ή ,30 ευρώ ,03 ευρώ = ,33 ευρώ

42 Λύση Επομένως έχουμε: Προϋπολογισθέντα Έσοδα Τρόφιμα 279334,73 ευρώ
Τρόφιμα ,73 ευρώ Ποτά ,33 ευρώ Σύνολο ,06 ευρώ Σε ότι αφορά τα έξοδα η επιχείρηση έχει αποφασίσει να μην αυξήσει το κόστος των πρώτων υλών. Επομένως στην έκθεση αποδοτικότητας πωλήσεων και κόστους για το επόμενο έτος τα κόστη από τρόφιμα θα παραμείνουν τα ίδια δηλαδή, 85130,58 ευρώ και από τα ποτά 24158,47 ευρώ

43 Λύση Σε ότι αφορά τη μισθοδοσία αυτή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7%, δηλαδή: Μισθοδοσία αρχικού έτους * ποσοστό αύξησης μισθοδοσίας = Ποσό αύξησης ή ,39 ευρώ * 0,07 = 9059,43 ευρώ Επομένως προσθέτουμε το ποσό της αύξησης για το επόμενο έτος στη μισθοδοσία για το τρέχον έτος και βρίσκω την προβλεπόμενο κόστος για τη μισθοδοσία δηλαδή: Μισθοδοσία τρέχοντος έτους + ποσό αύξησης ή ,39 ευρώ ,43 ευρώ = ,81 ευρώ

44 Λύση Για τα υπόλοιπα έξοδα προβλέπεται αύξηση 14%, επομένως θα εφαρμόσουμε τον τύπο: Υπόλοιπα έξοδα τρέχοντος έτους * ποσοστό αύξησης για το επόμενο έτος = Ποσό αύξησης για το επόμενο έτος ή 43140,13 ευρώ * 0,14 = 6039,61 ευρώ Στη συνέχεια προσθέτουμε το ποσό αύξησης στα υπόλοιπα έξοδα για το τρέχον έτος και βρίσκουμε τα προβλεπόμενα υπόλοιπα έξοδα για το επόμενο έτος δηλαδή: Υπόλοιπα έξοδα + ποσό αύξησης = Προβλεπόμενα έξοδα επόμενου έτους ή 43140, ,61 = 49179,74 ευρώ

45 Λύση Προϋπολογισθέντα έξοδα Κόστος τροφίμων 85130,58 ευρώ
Κόστος τροφίμων ,58 ευρώ Κόστος ποτών ,47 ευρώ Μισθοδοσία ,81 ευρώ Υπόλοιπα έξοδα ,74 ευρώ Σύνολο ,60 ευρώ Τα προβλεπόμενα κέρδη για το επόμενο έτος προκύπτουν αν αφαιρέσουμε από τις προβλεπόμενες πωλήσεις τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο έτος, δηλαδή:

46 Λύση Προβλεπόμενα έσοδα – Προβλεπόμενα έξοδα = Προβλεπόμενα κέρδη ή ,06 ευρώ – ,60 ευρώ = 93112,46 ευρώ Ο υπεύθυνος της επισιτιστικής μονάδας προέβλεψε κέρδη αξίας , 27 ευρώ Από την έκθεση αποδοτικότητας προβλεπόμενων πωλήσεων και κόστους, βρήκαμε τελικά ότι τα προβλεπόμενα κέρδη είναι 93112,46 ευρώ που είναι μεγαλύτερα από τις ευρώ Επομένως καταλήγουμε ότι μπορεί η επιχείρηση να εξασφαλίσει κέρδη άνω των ευρώ

47 Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας της επισιτιστικής μονάδας
Ο προϋπολογισμός ως πρότυπο οικονομικό σχέδιο της επιχείρησης αποτελεί ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε την οικονομική της απόδοση Τα στατιστικά και οι εκθέσεις αποδοτικότητας αποτελούν τα βασικά στοιχεία για τη σύνταξη των προϋπολογισμών

48 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία κοστολόγησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google