Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα Προβλήματα Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα BALKWASTE: Τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Σλοβενία,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα Προβλήματα Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα BALKWASTE: Τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Σλοβενία,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα Προβλήματα Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα BALKWASTE: Τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Σλοβενία, Ρουμανία και Βουλγαρία). Η διαχείριση των αποβλήτων στις Βαλκανικές χώρες εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ενώ οι σχετικές υποδομές είναι φτωχές συγκριτικά με αυτές της κεντρικής Ευρώπης. Το επίπεδο της διαχείρισης των αποβλήτων στα Βαλκάνια έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία αποκαλύπτουν το μέγεθος της ανάγκης προώθησης μίας βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην περιοχή. Ειδικότερα, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες των βαλκανικών χωρών παρουσιάζουν μια αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές της πολιτικής της Ε.Ε. για μείωση των ποσοστών ρύπανσης και ανακύκλωση. Η επικρατούσα μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων στα Βαλκάνια είναι η διάθεση των στερεών αποβλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), επομένως διαδικασίες επεξεργασίας πρέπει να αναπτυχθούν. Σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε πληροφόρηση και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων συγκριτικά με αυτά της κεντρικής Ευρώπης. Η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στα Βαλκάνια δεν είναι μόνο ιδιαίτερης σημασίας αλλά μπορεί να επιδράσει θετικά στις συσσωρευτικές επιπτώσεις πολλών θεμάτων της Ε.Ε.. PROJECT BALKWASTE Δίκτυο αποβλήτων για το σχεδιασμό βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και προώθηση ολοκληρωμένων εργαλείων λήψης αποφάσεων στα Βαλκάνια LIFE 07 ENV/RO/000686 Συνεργάτες REPA - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Movila Julian, Nona Ardeleanu Bd. Ionita Sandu Sturdza nr.78, P.C. 600269, Bacau Tel.: +40-(0)-234-512750, Fax: +40-(0)-234-571056 director.executiv@arpmbc.ro legislatie.orizontala@arpmbc.ro www.arpmbc.ro Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Μαρία Λοϊζίδου, Κων/νος Μουστάκας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 73, Αθήνα Tel.: +30 210 7723106, +30 210 7722334, Fax: +30 210 7723285 mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr www.uest.gr Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Μηχ. Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρ. Κυκλωμάτων & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γιώργος Σταυρακάκης gstavr@electronics.tuc.gr 73100 Χανιά, Κρήτη www.elci.tuc.gr ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αλέκα Αλευρίδου Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη 57001 A.Alevridou@euroconsultants.com.gr www.euroconsultants.com.gr SDCS - Club “Sustainable Development of Civil Society” Prof. Lucia Ilieva 28-A, Dospat Str., Sofia-1463 tel/fax: +359(2)851-35-58 mail@csdcs.org www.csdcs.org EFCon - SC European Focus Consulting SRL Δρ. Βασίλειος Ιγγλεζάκης Orizontului Str, bl. 6, sc. B, ap. 32, Bacau Tel: +40-(0)-334415609 inglezakis@efcon-group.ro www.efcon-group.ro GORENJE SUROVINA družba za predelavo odpadkov d.o.o. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor slavko.dvorsak@surovina.si www.surovina.si LIFE 07 ENV/RO/000686 Έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διάρκεια Έργου: 36 μήνες (Ιανουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2011)

2 Δίκτυο Waste Balkan & Βάση δεδομένων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων T o Δίκτυο Waste Balkan περιέχει τόσο τον Κατάλογο των Συμμετεχόντων όσο και την επανασχεδιασμένη Πλατφόρμα Ελέγχου. Νέοι συμμετέχοντες έχουν προστεθεί και οι δείκτες ελέγχου έχουν επικαιροποιηθεί. Η Βάση δεδομένων των Τεχνολογιών έχει τώρα μία βελτιωμένη διαχείριση δυναμικών δεδομένων. Πρέπει να σημειωθεί ότι έκτοτε ο αριθμός των επισκεπτών στις αντίστοιχες ιστοσελίδες έχει αυξηθεί σημαντικά. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.wastedb.eu/platform/.http://www.wastedb.eu/platform/ T OBJECTIVES LIFE 07 ENV/RO/000686 Λογισμικό Λήψης Αποφάσεων για τη Διαχείριση Αποβλήτων Η ανάπτυξη του λογισμικού λήψης αποφάσεων (decision support software DSS), το οποίο παρουσιάζει μία ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και φέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης διαφορετικών σεναρίων συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων στοιχείων για το σχεδιασμό των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, αποτελεί το βασικό στόχο του BALKWASTE project. Το λογισμικό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό εργαλείο, με σκοπό την επικουρική βοήθεια στη λήψη αποφάσεων ανά τα διάφορα βήματα του σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων. Το εργαλείο DSS επιτρέπει τη σαφή απεικόνιση της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης των πολλών εμπλεκομένων παραγόντων στην ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα μοντέλα και υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των διάφορων πρακτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων επικεντρώνονται στην οικονομική ή περιβαλλοντική ανάλυση, ενσωματώνοντας ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών με αποτελέσματα μεγάλης πολυπλοκότητας ανεπαρκή όμως πρακτικής εφαρμογής. Το εργαλείο DSS εμπεριέχει περισσότερα από ένα εργαλεία, ενσωματωμένα σε μία εύκολη στη χρήση διασύνδεση με γραφικά, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στο χρήστη τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό: • ένα εργαλείο αυτόματης επεξεργασίας, εντοπίζοντας και προτείνοντας τις καταλληλότερες τεχνολογίες στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. • ένα εργαλείο ανάλυσης, αξιολογώντας τις υπάρχουσες εναλλακτικές διαχείρισης αποβλήτων με λογισμικό Material Flow Analysis, παρέχοντας μία διεπιστημονική σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων. • ένα σύστημα λήψης αποφάσεων, βοηθώντας τις απαραίτητες αρχές να επιλέξουν τη βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων. Το εργαλείο DSS έχει πιστοποιηθεί τόσο από την ομάδα του Ε.Μ.Π. για τις περιπτώσεις της Κρήτης και της Ρόδου, όσο και από την ομάδα των Ευρωσυμβούλων για την περίπτωση της Αθήνας. Τα αποτελέσματα της φάσης πιστοποίησης βοήθησαν την ομάδα TUC στην προώθηση των βημάτων βελτιστοποίησης. Το εργαλείο και το σχετικό εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα προς χρήση στην ιστοσελίδα του BALKWASTE. Έκθεση ανάπτυξης περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων T ο εργαλείο DSS εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις περιοχών μελέτης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, με σκοπό την αρωγή των τοπικών αρχών στη σύνταξη περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων. Τουλάχιστον 65 αρμόδιες αρχές Διαχείρισης Αποβλήτων έχουν εκπαιδευτεί για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο DSS. S & DELIVABLES Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.balkwaste.eu Συνεδρίες κατάρτισης Συνεδρίες κατάρτισης διεξήχθησαν σε Ρουμανία και Βουλγαρία για την παρουσίαση του εργαλείου στις αρμόδιες αρχές. Οι αρχές ήρθαν σε επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με την ημερομηνία και το μέρος των συνεδριών. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη REPA Bacau office@arpmbc.anpm.rofor για τις συνεδρίες στη Ρουμανία και με τη CSDCS mail@csdcs.org για τη Βουλγαρία.arpmbc.anpm.romail@csdcs.org Επιχειρησιακό σχέδιο χρηματοδότησης Η κατασκευή και λειτουργία των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων παρεμποδίζεται συχνά από την έλλειψη χρηματικών πόρων και τις διαδικασίες αδειοδότησης. Η έκθεση αυτή σκοπό είχε τόσο την καθοδήγηση των συμμετεχόντων στην εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, όσο και την παρουσίαση των απαραίτητων ενεργειών για την κατασκευή και λειτουργία βέλτιστων λύσεων.


Κατέβασμα ppt "Τα Προβλήματα Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα BALKWASTE: Τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Σλοβενία,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google