Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eμπειρογνώμων στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eμπειρογνώμων στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eμπειρογνώμων στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ΓΝΩΣΕΙΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ Eμπειρογνώμων στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι σύγχρονες προκλήσεις Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, ως απάντηση στις προκλήσεις Οι βασικές έννοιες των πολιτικών EK Οι ικανότητες–κλειδιά για τον 21ο αιώνα / Πού και πώς αποκτώνται; Τι δεξιότητες ζητά η παγκόσμια αγορά εργασίας; / Τι απαιτούν οι εργοδότες; Βασικά Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

3 Οι σύγχρονες προκλήσεις – Ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος κόσμος
Ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας Οικονομίες που βασίζονται στην γνώση Παγκόσμιος ανταγωνισμός - Αναδυόμενες οικονομίες (BRICS) Πολυπολιτισμικές κοινωνίες Γήρανση του πληθυσμού Δημοσιονομική κρίση - Aνεργία Οι γνώσεις παλιώνουν και ο τρόπος που μαθαίνουμε αλλάζει δραματικά με την χρήση του διαδικτύου Η Εκπαίδευση & Κατάρτιση είναι η βασική συνιστώσα για την ανάπτυξη του ατόμου, της οικονομίας και της κοινωνίας

4 Το διεθνές & Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΚ)
ΟΥΝΕΣΚΟ (1996) Οι 4 πυλώνες της Εκπαίδευσης : Μαθαίνω να γνωρίζω-Learning to know Μαθαίνω να κάνω-Learning to do Μαθαίνω να ζω με άλλους-Learning to live together Μαθαίνω να είμαι-Learning to be Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, υπό την προεδρία του Jacques Delors. Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της,UNESCO: Παρίσι 1996

5 Οι βασικές έννοιες των πολιτικών ΕΚ
Οι βασικές έννοιες των πολιτικών ΕΚ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η αποτύπωση όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας ΓΝΩΣΕΙΣ Το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ H ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την επίλυση προβλημάτων .Οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων) ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων στη δουλειά ή στις σπουδές στην επαγγελματική ή προσωπική ζωή

6 Αλλαγή Υποδείγματος στην Μάθηση;
Διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων ΕΕΚ που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα έναντι των παραδοσιακών σπουδών της Γενικής Εκπαίδευσης (Shift to learning outcomes) Διεύρυνση αυτών ώστε να περιλαμβάνουν πλέον και τις βασικές δεξιότητες (basic skills) Επιτρέπουν τη συνύπαρξη διαφορετικών ρυθμών και επιλογών μάθησης (Tailor-made programmes) Έχουν διαφορετικό σχεδιασμό, εφαρμογή και την ανάλογη αξιολόγηση Στο επίκεντρο ο εκπαιδευόμενος (Learner-centered)

7 Οι ικανότητες– κλειδιά για τον 21ο αιώνα
Οι ικανότητες– κλειδιά για τον 21ο αιώνα Είναι οι βασικές ικανότητες που θα πρέπει να αποκτούν: οι νέοι στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, η οποία τους παρέχει τα εφόδια για την ενήλικη ζωή, ειδικότερα για την επαγγελματική ζωή, αποτελώντας ταυτόχρονα τη βάση για περαιτέρω μάθηση οι ενήλικες σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, μέσω μιας διαδικασίας ανάπτυξης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους

8 Οκτώ βασικές ικανότητες
η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες η μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία η ψηφιακή ικανότητα οι μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn) οι κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα η πολιτιστική γνώση και έκφραση Σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης

9 Εγκάρσιες - Οριζόντιες Δεξιότητες (Transversal – Horizontal skills)
ο κριτικός τρόπος σκέψης η δημιουργικότητα η πρωτοβουλία η επίλυση προβλημάτων η αξιολόγηση των κινδύνων η λήψη αποφάσεων η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων - συναισθηματική νοημοσύνη η ικανότητα ομαδικής εργασίας η προσαρμοστικότητα

10 Πού και πώς αποκτώνται;
Τυπική μάθηση (formal learning ), είναι το ιεραρχημένο, δομημένο και οργανωμένο χρονικά σε βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα σε 3 βαθμίδες Μη-τυπική-μάθηση (non-formal learning), είναι οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, που απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους Άτυπη μάθηση (informal learning), είναι η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες – δεξιότητες και γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του (εργασία, οικογένεια, γειτονιά, ελεύθερες ασχολίες, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κ.ά

11 Τι ζητά η αγορά εργασίας ;
Δεξιότητες Απασχολησιμότητας (employability skills) Hard skills (IQ), είναι το σύνολο των δεξιοτήτων ενός ατόμου και η ικανότητα του να εκτελεί ένα συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή δραστηριότητας Soft skills (EQ), είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου που ενισχύουν την αλληλεπίδραση του στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον και καθορίζουν την εργασιακή του απόδοση και τις προοπτικές για καριέρα Δημιουργικότητα (Creativity) Καινοτομία (Innovation) Πρωτοβουλία Συνέπεια και Εμπιστοσύνη Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship)

12 Τι απαιτούν οι εργοδότες;
Εργασιακή εμπειρία Μαθητεία/Πρακτική άσκηση/Apprenticeship Αντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς σε δεξιότητες Upskilling Reskilling

13 Η απάντηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΚ στις σύγχρονες προκλήσεις
Η απάντηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΚ στις σύγχρονες προκλήσεις ΕΚ 2020 / Τα Ευρωπαϊκά εργαλεία : Πλαίσιο Προσόντων (EQF-NQF) ΕCVT (Σύστημα πιστωτικών μονάδων ΕΕΚ) Εγκυροποίηση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης (2018) ΕQAVET (Διασφάλιση της ποιότητας)

14 Κοινά Ευρωπαϊκά εργαλεία-2
Κοινά Ευρωπαϊκά εργαλεία-2 Εργαλεία ανίχνευσης αναγκών σε μάθηση: PIAAC on line (για την ανίχνευση αναγκών σε βασικές δεξιότητες (Γραμματισμού-Αριθμητισμού-Λύση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον) Εργαλεία πρόβλεψης ζήτησης σε δεξιότητες/ικανότητες: Skillsnet οn line - CEDEFOP Πληροφόρηση ανά χώρα/τομέα/επίπεδο εκπαίδευσης Εργαλεία εξεύρεσης απασχόλησης Υπηρεσίες Δια βίου Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής Προγράμματα κινητικότητας (Μobility schemes)

15 Βασικά Συμπεράσματα Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης και τις ταχείες αλλαγές στην τεχνολογία, τις αγορές και τις ευκαιρίες απασχόλησης, η εμπλοκή των πολιτών με την επίσημη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επανακατάρτιση είναι πιθανό να διαρκέσει και μετά την ενηλικίωση. Η αλλαγή  της αξιολόγησης της εκπαίδευσης-κατάρτισης από τα μαθησιακά αποτελέσματα  και την ανάλυση αυτών σε γνώσεις-δεξιότητες –ικανότητες αναγνωρίζει και τις τυπικές μορφές και άτυπης μάθησης  τις οποίες και πιστοποιεί και αναγνωρίζει ως έγκυρες. Η μετάβαση από την Εκπαίδευση-Κατάρτιση στην Απασχόληση δεν έχει πια γραμμική πορεία. Κοινά εργαλεία φιλοδοξούν να  ανιχνεύουν τις ανάγκες των ατόμων και των οργανισμών σε δεξιότητες ,να προβλέπουν τη ζήτηση της αγοράς σε ικανότητες και να αναζητούν εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Επομένως, η διαχείριση της επαγγελματικής αναζήτησης: απαραίτητη ικανότητα του ατόμου σε ένα περιβάλλον που αλλάζει.

16 Βιβλιογραφία UNESCO (1997), Learning : the treasure within-report of the International Commission on Education for the 21st century, chaired by Jacques Delors Edgar Morin (1997), Seven complex Lessons in Education for the future, Unesco Howard Gardner(1983), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences Kolb,D. (1996), Experiential learning: experience as a source of learning and development Daniel Goleman (1996), EQ-Emotional Intelligence Howard Gardner (2008), 5 minds for the future Tony Wagner (2009), Creating innovators: the making of young people who will change the world The shift to leaning outcomes (2008), CEDEFOP

17 Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας magda.trantallidi@gmail.com


Κατέβασμα ppt "Eμπειρογνώμων στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google