Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνώντας στο διαδίκτυο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνώντας στο διαδίκτυο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνώντας στο διαδίκτυο
WEBQUEST Ερευνώντας στο διαδίκτυο

2 Τι είναι; Τα WebQuest αποτελούν ένα τύπο δραστηριότητας µε σκοπό την αξιοποίηση της πληθώρας των πληροφοριών που παρέχει το διαδίκτυο και την αναμόρφωση των διδακτικών προγραμμάτων σύμφωνα µε τις επιταγές του εποικοδοµισµού και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Είναι επίσης ένα πολυμεσικό (multimedia) σενάριο μάθησης όπου η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης

3 Τι απαιτεί; • Τον καθορισμό εφικτών διδακτικών στόχων,
• Τον γνωστικό προσανατολισµό των μαθητών, • Τη δημιουργία ενδιαφέροντος µε τη ανάθεση σχετικών-εφικτών καθηκόντων και εργασιών, • Την παροχή των μέσων και υλικών, • Τη σωστή καθοδήγηση για την περάτωση των εργασιών που ανατέθηκαν, • Την παρουσίασή των αποτελεσμάτων της έρευνας µε διάφορα µέσα και τρόπους, • Τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, εξαγωγής συμπερασμάτων, κανόνων, διαγραμμάτων κτλ. • Την επέκταση της γνώσης σε διαφορετικούς γνωστικούς τομείς.

4 Πόσο χρόνο χρειάζεται;
Μικρής διάρκειας (1 έως 3 διδακτικές ώρες) οι μαθητές αποκτούν γνώσεις αναφερόμενοι σε αρκετές πηγές πληροφοριών Μεγάλης διάρκειας οι μαθητές επεξεργάζονται, προεκτείνουν και μετασχηματίζουν τις πληροφορίες σε γνώση, παρουσιάζοντας ερευνητικά δεδομένα, δημιουργώντας οµάδες συζητήσεων, κατασκευάζοντας λογισμικό κτλ. Η δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει από µία έως τέσσερις εβδομάδες. Ο διδακτικός στόχος των μαθητών είναι η επέκταση και η επεξεργασία της γνώσης. Στα πλαίσια µια δικτυακής αποστολής μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσεις δεδομένων, λογισμικά (μικρόκοσμοι κ.ά.), ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, έντυπο υλικό, συνεντεύξεις κλπ.

5 Πώς οργανώνεται; Εισαγωγή (Introduction) Εργασία ή Αποστολή (Task)
Διαδικασία (Process) Πηγές (Resources) Αξιολόγηση (Evaluation) Συμπέρασμα (Conclusion) Σελίδα Δασκάλου (Teacher's page) Σχόλια, ευχαριστίες και άδειες (Credits ή Reviews)

6 Πώς οργανώνεται; Εισαγωγή (Introduction)
Έχει ως σκοπό αρχικά να προσανατολίσει τους μαθητές για το περιεχόμενο της Αποστολής και στη συνέχεια να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από σενάρια, όπου ο μαθητής καλείται να παίξει κάποιο ρόλο, να επιλύσει κάποιο πρόβλημα κτλ. ,έχοντας φυσικά υπόψη ή και υπενθυμίζοντας τις υπάρχουσες γνώσεις και τις δυνατότητες των μαθητών.

7 Πώς οργανώνεται; Εργασία ή Αποστολή (Task)
Εδώ περιγράφονται οι ασκήσεις που πρέπει να επιλύσει, ή οι δραστηριότητες που πρέπει να φέρει σε πέρας στα πλαίσια της Δικτυακής Αποστολής, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Το ζήτημα μπορεί να έχει τη μορφή: Προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί Γνώμης ή θέσης που πρέπει να διατυπωθεί και να πλαισιωθεί µε επιχειρήματα Προϊόντος που απαιτεί σχεδιασμό Σύνθετης κατάστασης που πρέπει να αναλυθεί Ιδέας ή έμπνευσης που ζητά να υλοποιηθεί Περίληψης ή έκθεσης Οποιασδήποτε δημιουργικής εργασίας που απαιτεί τη συλλογή, επεξεργασία, μετασχηματισμό πληροφοριών Στο τμήμα αυτό επίσης αναφέρονται και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στη Δικτυακή Αποστολή (π.χ., PowerPoint, MultiMediaBuilder, δικτυακές διευθύνσεις, video).

8 Πώς οργανώνεται; Διαδικασία (Process)
Στη φάση αυτή ο δάσκαλος υποδεικνύει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές για να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που περιγράφηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Εδώ αναφέρονται οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής, γίνεται η ανάθεση ρόλων και χωρισμός ομάδων, δίνονται συμβουλές ή πρόσθετο υλικό υποστήριξης και ενίσχυσης των μαθητών. μπορεί να υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών, τη χρήση πινάκων, διαγραμμάτων ροής, εννοιολογικών χαρτών κλπ., τεχνικών που θα χρειαστούν για την εκτέλεση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων. Πηγές (Resources) στη φάση της διαδικασίας μπορεί να πεςριλαμβάνονται οι πηγές των πληροφοριών, κοινές για όλα τα µέλη της Αποστολής ή διαφορετικές για κάθε ομάδα

9 Πώς οργανώνεται; Αξιολόγηση (Evaluation)
Εδώ περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης της προσπάθειας των μαθητών, µε τη βοήθεια οδηγιών αξιολόγησης (evaluation rubric), προκειμένου να συνεκτιμώνται ο βαθμός επιτυχίας των δραστηριοτήτων σε σχέση µε τους στόχους που ορίζονται στην ταξινόμηση των επιπέδων ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων κατά Bloom. Πρέπει να καθορίζεται επίσης ο τρόπος βαθμολόγησης (ατομική ή κοινή στις ομαδικές εργασίες).

10 Αξιολόγηση (Evaluation)
Beginning 1 Developing 2 Accomplished 3 Exemplary 4 Score Class Presentation of the journal Presentation was too brief.  Depiction of historical figure was not believable. All of the basic requirements were minimally  present. Historical figure was believable. All of the requirements were present and the audience was given a deeper understanding..  Outstanding! It was as if this person was in the room with us.  Supplementary materials (the scrapbook and any other presentation aids.) Few, if any,  aids were used to give insight into the  historical person. Minimal visual and/or audio aids were used to give depth to the presentation.  The supplementary materials were useful in helping the audience understand the Civil Rights figure presented.  The supplementary materials  showed hard work and exceptional research abilities.  Research Sources Only one or two sources used from the WebQuest  page and not cited. Two or three sources used and cited from the WebQuest page  Three to four sources used and cited; at least one was found by student outside of WebQuest page Four or more cited sources used with at least two found by student outside of  WebQuest page Journal entries turned in to instructor  Not very creative, reads more like a biography or one of the articles linked to the activist on the Web Quest page.  Shows minimal creativity.. Not much filling in of details about the person or the time period in  which they lived. Good deatails given about the activist and their role in the civil rights movement. Student has a good grasp of their activist and the times they lived in. Outstanding, it's almost as if this activist was speaking  directly through the pages of her/his journal.  Mechanics of written journal entries The written work is barely legible due to spelling,  grammar and/or  handwriting. There are 4-5 mistakes that impede comprehension Minimal mistakes in grammar. Overall, very neat.. Format and mechanics are excellent. Exceeds what is expected at this grade level. 

11 Πώς οργανώνεται; Συμπέρασμα (Conclusion)
Υπενθυμίζονται τα κύρια σημεία της εργασίας των μαθητών και δίνονται παραινέσεις για ανάδραση και περαιτέρω δραστηριότητες. Οι μαθητές αναλογίζονται τα οφέλη που προέκυψαν σε ατομικόκαι συλλογικό επίπεδο.

12 Πώς οργανώνεται; Σελίδα του δασκάλου (Teacher Page)
Στο τμήμα αυτό ο δάσκαλος καταγράφει οτιδήποτε αφορά τη Δικτυακή Αποστολή, τους στόχους, τα μέσα, τους τρόπους διαχείρισης των πληροφοριών, παρατηρήσεις γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν τους μαθητές κ.ά..

13 Πώς οργανώνεται; Σχόλια ή αναφορές
Στο τμήμα αυτό καταγράφονται σχόλια πάνω στην εργασία, ευχαριστίες, άδειες χρήσης κειμένων, εικόνων κλπ.

14 Πώς οργανώνεται; Σχόλια ή αναφορές
Στο τμήμα αυτό καταγράφονται σχόλια πάνω στην εργασία, ευχαριστίες, άδειες χρήσης κειμένων, εικόνων κλπ.

15 WebQuest http://www.webquest.org/index.php http://www.zunal.com/

16 Κουφόπουλος Γιάννης Μούκα Γεωργία Σ. Παπανικολάου Τζένη Φουρτούνη
Η παρουσίαση αυτή βασίστηκε σε κείμενα των: Κουφόπουλος Γιάννης Μούκα Γεωργία Σ. Παπανικολάου Τζένη Φουρτούνη Κώστας Διαμαντής


Κατέβασμα ppt "Ερευνώντας στο διαδίκτυο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google