Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Εγγραφο Θέσης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής •Δημιουργεί ένα πλαίσιο διαλόγου •Ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της συνοχής και της στρατηγικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Εγγραφο Θέσης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής •Δημιουργεί ένα πλαίσιο διαλόγου •Ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της συνοχής και της στρατηγικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 Εγγραφο Θέσης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής •Δημιουργεί ένα πλαίσιο διαλόγου •Ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της συνοχής και της στρατηγικής ΕU2020 •Προτείνει τις βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης •Προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βασιζόμενη σε πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση 2

3 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 20072% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20- 64 ετών θα πρέπει να απασχολείται 59,9%70% Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο πρέπει να είναι κάτω του 10% 13,1%9,7% Τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή αντίστοιχη εκπαίδευση 28,9%32% Μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή αποκλεισμό κατά 20 εκατομμύρια στην ΕΕ 619,000Μείωση κατά 450,000 Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης Υπό αναθεώρηση2,7 Mtoe 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 5,8 % 2005 8,2 % 2011 18% Μείωση κατά 20% (ή ακόμη και κατά 30%) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 1990 8% μείωση των εκπομπών το 2010 σε σύγκριση με το 2005) 3% αύξηση των εκπομπών το 2020(σε σύγκριση με το 2005) Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τομείς εκτός του ETS κατά 4% (σε σύγκριση με το 2005). Βασικές προκλήσεις– Σφαιρική θεώρηση 3

4 Μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που στερείται ανταγωνιστικότητας Υψηλή ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός Ανεπάρκεια δικτύων βασικής υποδομής Αναποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων Αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση Βασικές προκλήσεις: 4

5 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1.Ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον 2.Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της ενεργούς ένταξης & εκπαίδευσης /ανάπτυξης δεξιοτήτων 3.Διατηρήσιμες Υποδομές 4.Φιλική προς το περιβάλλον και με επάρκεια πόρων οικονομία 5.Μεταρρύθμιση για αποτελεσματική και υπόλογη διοίκηση 5

6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες = προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική χρήση των ταμείων της ΕΕ Οι προτεινόμενες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες εξασφαλίζουν την ύπαρξη των νομοθετικών προϋποθέσεων και στρατηγικών που απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι συνδυασμός κανονιστικών ρυθμίσεων, επιλογής πολιτικών με σαφείς στόχους και επαρκούς διοικητικής και θεσμική ικανότητας. 6

7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων σε τομείς προτεραιότητας για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Αυστηρή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμό και προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Θέλουμε η ελληνική πρόταση να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες και για όλους τους πολίτες. 7

8 Διακυβέρνηση (α) Η αρχιτεκτονική των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει να εγγυάται την κυριότητα και εγγύτητα της λήψης αποφάσεων, την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, τη χρηστή και διάφανη οικονομική διαχείριση και την λογοδοσία (accountability): •Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για την εξασφάλιση της ποιότητας των δαπανών, την αποτελεσματικότητα και την έγκαιρη λειτουργία. •Συμπεράσματα και εμπειρίες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο πρέπει να αξιοποιηθούν. 8

9 Ο συντονισμός ανάμεσα στις πολιτικές και η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των ταμείων του ΚΠΣ: •Ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής και ένα κέντρο συντονισμού θα πρέπει να εξασφαλιστούν για την εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης •Σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και λογοδοσία των εμπλεκόμενων θεσμών 9 Διακυβέρνηση (β)

10 •Λογοδοσία και «κυριότητα» (ownership) •Ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων εταίρων •Ενίσχυση της συνεργασίας 10 Διακυβέρνηση(γ)

11 Προκλήσεις και Προτεραιότητες για την Δυτική Μακεδονία Προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 11

12 Βασικές προκλήσεις για την Δυτική Μακεδονία •Ενδυνάμωση των δεσμών της Ε & Α & Κ με τις επιχειρήσεις για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας •Ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιοχής •Ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση υπηρεσιών ΤΠΕ •Ολοκλήρωση βασικών δικτύων υποδομών: • α. Μεταφορών • β. Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων •Κοινωνικές υποδομές •Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων •Προώθηση μιας ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 12

13 Βασικές προκλήσεις για την Δυτική Μακεδονία Ενδυνάμωση των δεσμών της Ε & Α & Κ με τις επιχειρήσεις για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας • Συνεργασία του επιχειρηματικού τομέα με τα εκπαιδευτικά κέντρα (Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων) προκειμένου να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από την ακαδημαϊκή έρευνα. •Μεταστροφή προς την οικονομία που βασίζεται στην καινοτομία- Πιθανοί τομείς:Τουρισμός, τοπικά αγροτικά προϊόντα και βιοκαλλιέργειες, ενέργεια •Προώθηση στρατηγικής RIS3: κεντρικό στοιχείο για την ανάπτυξη νέων συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και κόμβων (hubs) με βάση τις περιφερειακές ικανότητες. 13

14 Βασικές προκλήσεις για την Δυτική Μακεδονία Ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της Περιφέρειας •Οι ΜΜΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας •Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανάπτυξης εξαιτίας της κρίσης, της έλλειψης εργαλείων ΤΠΕ και της έλλειψης πρόσβασης στη χρηματοδότηση. •Έμφαση στις ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να βοηθηθεί με υποστηρικτικούς μηχανισμούς για προώθηση των προϊόντων τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 14

15 Βασικές προκλήσεις για την Δυτική Μακεδονίας Περαιτέρω βελτίωση υπηρεσιών ΤΠΕ •Η χρήση ΤΠΕ σε κρίσιμους τομείς της περιφερειακής οικονομίας θα πρέπει να ενισχυθεί με κίνητρα για προϊόντα ΤΠΕ: στον τουρισμό και τον πολιτισμό, τις μεταφορές, την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την γεωργία και κτηνοτροφία, τα γεωργικά προϊόντα και τα μεταποιημένα τρόφιμα. • Χρήση τηλεϊατρικής για τις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. 15

16 Βασικές προκλήσεις για την Δυτική Μακεδονία Ολοκλήρωση βασικών δικτύων υποδομών Μεταφορές: • Εχει αλλάξει η εικόνα με τα οδικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται: Η Δυτική Μακεδονία δεν είναι απομονωμένη περιφέρεια. • Κενά στις σιδηροδρομικές υποδομές • Βελτίωση της προσβασιμότητας ιδίως σε τομείς οικονομικού ενδιαφέροντος (τουριστικές περιοχές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κλπ) •Ποιότητα και συντήρηση δικτύου • Οδική ασφάλεια 16

17 Βασικές προκλήσεις για την Δυτική Μακεδονία Ολοκλήρωση βασικών δικτύων υποδομών Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων: • Ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και των υποδομών οι οποίες θα εγγυώνται την ποιότητα και την επάρκεια του πόσιμου νερού • Σκουπίδια: Ικανοποιητική κατάσταση στη ΠΔΜ- Δεν υπάρχουν χωματερές, 1 ΧΥΤΑ (Κοζάνη, Προλεμαΐδα), 10 ΣΜΑ, 1 ΚΔΑΥ, 3 κέντρα ανακύκλωσης. Σχεδιάζεται 1 ΧΥΤΥ. 17

18 Βασικές προκλήσεις για την Δυτική Μακεδονία Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων • Ανάγκη συνεκτικής πολιτικής για τις φυσικές καταστροφές και τους κινδύνους ατυχήματος. • Ενίσχυση των δράσεων άμβλυνσης του κινδύνου πυρκαγιάς, αντιπλημμυρική προστασία και διαχείριση των υδάτων. • Η βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα (λχ Πρέσπες) και η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά πρέπει να προστατεύονται και να ενισχύονται. 18

19 Βασικές προκλήσεις για την Δυτική Μακεδονία Προώθηση μιας ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας • Η ρύπανση στην ΠΔΜ οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τομέα των ενεργειακών δραστηριοτήτων που έχουν οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην ατμοσφαιρική ρύπανση • Διαχείριση ύδατος με τρόπο που να εξοικονομούνται πόροι και να προστατεύονται οι λίμνες και οι ποταμοί. •Προώθηση της ηλιακής, υδροηλεκτρικής και γεωθερμικής ενέργειας και της χρήσης της βιομάζας. 19

20 Βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης στη Δυτική Μακεδονία 1.Ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον που προσελκύει επενδύσεις Υποστήριξη συγκεκριμένων τομέων με συγκριτικό πλεονέκτημ α •Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου: Μετάβαση στη παραγωγή και χρήση φιλικών στο περιβάλλον μορφών ενέργειας και δυναμική ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων ΠΔΜ. •Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε νέες μορφές τουρισμού (θεματικός, εναλλακτικός τουρισμός), αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. •Ενίσχυση τοπικών προϊόντων (πχ κρόκος, τρούφα αλλά και φασόλια), προώθηση στην Ελληνική και τις Διεθνείς Αγορές. •Εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Ίδρυση / προώθηση των δικτύων αγοράς. •Προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδυάζουν τον τουρισμό με τον πολιτισμό και τον πρωτογενή τομέα. •Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και παροχή προηγμένων επαγγελματικών υπηρεσιών σε στοχευμένες μικρές επιχειρήσεων και ΜΜΕ. Χρήση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων. 20

21 Βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης στη Δυτική Μακεδονία Ενίσχυση των δεσμών της Ε&Α&Κ με τον επιχειρηματικό κόσμο για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας • Ενίσχυση, μεταφορά και διάδοση ΕΤΑΚ σε τομείς που οι επιχειρήσεις της περιφέρειας έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών. • Στον ενεργειακό τομέα: Διαχείριση της «ενεργειακής» γνώσης που έχει δημιουργηθεί, βελτίωση παρεμβάσεων, χρήση ΑΠΕ κσι μετάβαση στη μετα- λιγνιτική περίοδο. • Υποστήριξη ΜΜΕ για βελτίωση προϊόντων στον τομέα της γεωργίας με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, της γούνας, του μετάλλου, βιολογικές καλλιέργειες κλπ. 21

22 Βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης στη Δυτική Μακεδονία Ενίσχυση των δεσμών της Ε&Α&Κ με τον επιχειρηματικό κόσμο για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας • Αστρονομικό κέντρο του Ορλιακα σε συνεργασία με το ΑΠΘ. Η περιφέρεια θα πρέπει να σκεφτεί τρόπους μεγιστοποίησης της συμβολής του έργου στην ανάδειξη της ΠΔΜ ως κέντρου έρευνας και προώθησης συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα. • Η κατάρτιση στον τομέα της καινοτομίας είναι απαραίτητη. Απασχόληση μεταπτυχιακών ερευνητών σε περιφερειακές επιχειρήσεις για την ώθηση της καινοτομίας. •Καινοτόμος επιχειρηματικότητα για τους νέους. •Έναρξη μιας «απο τα κάτω" RIS3 στρατηγικής με ισχυρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας και με επίκεντρο τους κυρίαρχους επιχειρηματικούς τομείς της περιφέρειας (ενέργεια, γούνα, μέταλλο) αλλά και εκείνους τους τομείς που μπορούν να αναδειχθούν, όπως γεωργία, παραγωγή και διοχέτευση στην αγορά τροφίμων, τη γαστρονομία και τον τουρισμό. 22

23 Βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης στη Δυτική Μακεδονία Υποστήριξη και προώθηση της ανάπτυξης ΤΠΕ •Επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών: Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον αγροτικό και στις απομακρυσμένες περιοχές •Προώθηση των εργαλείων ΤΠΕ κυρίως στη δημόσια διοίκηση, τον πολιτισμό, την υγεία, το περιβάλλον και τον τουρισμό. •Ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ από τις ΜΜΕ. •Χρήση των ΤΠΕ για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και νέων επιχειρηματικών δράσεων. Δημιουργία κέντρων δεδομένων με επίκεντρο την περιφέρεια. 23

24 Βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης στη Δυτική Μακεδονία 2. Βιώσιμη υποδομή για ανάπτυξη και απασχόληση Βελτιστοποίηση των υποδομών πρόσβασης • Βελτίωση της προσβασιμότητας ιδίως σε τομείς οικονομικού ενδιαφέροντος (τουριστικές περιοχές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κλπ.). • Ανάπτυξη καθαρών αστικών μεταφορών συμβατές με το περιβάλλον. • Επέκταση σιδηροδρομικού δικτύο • Βελτίωση της οδικής ασφάλειας • Διασφάλιση σύγχρονης διαχείρισης σταθερών και υγρών αποβλήτων • Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων με τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών. 24

25 Βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης στην Δυτική Μακεδονία 3. Φιλική προς το περιβάλλον οικονομία με επάρκεια πόρων για την ανάπτυξη και απασχόληση •Βιώσιμη και ποιοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων. •Προστασία των οικοσυστημάτων, των λιμνών, των πόταμων, των δασών και άλλων ευαίσθητων περιοχών (συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων υποδομών). •Στήριξη της ενεργειακής επάρκειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και στις κατοικίες. •Στρατηγικές για χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Λύσεις έξυπνης και καθαρής κινητικότητας και υποστήριξη εκστρατειών για την ορθολογική και οικονομική χρήση της ενέργειας. 25

26 Βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης στην Δυτική Μακεδονία 4. Διοικητική μεταρρύθμιση για μια αποτελεσματική και υπόλογη διοίκηση • Αύξηση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη: χρήση των σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων (εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των πολιτών). • Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής και δημοτικής διοίκησης. • Χρήση δημοσιονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα. • Επαφές και δικτύωση με άλλες περιοχές, σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. • Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ιδίως των φορέων υλοποίησης και των δικαιούχων • Καθιέρωση διαφανών μηχανισμών για την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς • Η διοικητική ικανότητα αποτελεί αιρεσιμότητα 26

27 Σκέψεις για την επόμενη περίοδο στην Δυτική Μακεδονία •Η υποστήριξη στην ΕΤΑΚ θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Η συνέργεια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον στο πλαίσιο μίας «από τα κάτω" στρατηγικής (RIS3) είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής. •Υπηρεσίες ΤΠΕ: Προσπάθειες για την προώθηση και την συντονισμένη χρήση ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών και των γεωγραφικών μειονεκτημάτων της περιοχής. •Εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων ΤΠΕ και τεχνολογίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, πολιτισμός, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μάθηση, υγεία, μεταφορές και περιβάλλοντος. •Επέκταση της ευρυζωνικότητας είναι απαραίτητη. 27

28 Σκέψεις για την επόμενη περίοδο στην Δυτική Μακεδονία •Η ενίσχυση των ΜΜΕ πρέπει να στραφεί συνεχιστεί σε τομείς όπως τον τουρισμό, τη μεταποίηση, το εμπόριο και τιε υπηρεσίες και την πράσινη ενέργεια. •Προώθηση ενός βιώσιμου μοντέλου τουρισμού συμπεριλαμβανομένου και του αγροτοτουρισμού. •Επιδίωξη χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και τις κατοικίες •Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη χρήση των φυσικών και πολιτιστικών τοπίων •Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ιδίως στις αποικισμένες η ορεινές περιοχές •Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση της κυκλοφορίας, ιδίως στην οδική ασφάλεια. •Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και της διαχείριση κινδύνων. 28

29 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 29


Κατέβασμα ppt "1. Εγγραφο Θέσης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής •Δημιουργεί ένα πλαίσιο διαλόγου •Ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της συνοχής και της στρατηγικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google