Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος, Καθ. ΤΕΙ Τηλ.: 2410 552 318 Κιν.: 6974 31 91 31 ΗΔ: Ιστoσελίς:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος, Καθ. ΤΕΙ Τηλ.: 2410 552 318 Κιν.: 6974 31 91 31 ΗΔ: Ιστoσελίς:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος, Καθ. ΤΕΙ Τηλ.: 2410 552 318 Κιν.: 6974 31 91 31 ΗΔ: kmmarkat@otenet.gr Ιστoσελίς: hellenes-markatos.gr

2 2

3 3 Μυθολογική Τεχνολογία •Τα ηφαιστότευκτα (αιγίς Διός, Απόλλω- νος και Αθηνάς, Γοργώ και Γοργόνειον, πετώντες θεοί, αυτοκινούμενοι τρίποδες, αυτορυθμιζόμενα φυσερά, χρυσές ανθρω- πόμορφες θεραπαινίδες, άθραυστα και αόρατα δεσμά, αυτόματα και νοήμονα πλοία των Φαιάκων, χάλκινοι ταύροι, Τάλως, ολογραφική εμφάνιση θεών, κ.α.

4 4 Η πρώτη ιπτάμενη μηχανή Η αρχή της αεροπροωθήσεως Αρχύτας ο Ταραντίνος, (Τάραντος – Μεγάλη Ελλάς), 428-347 π.Χ.  Ήταν μία ξύλινη κατασκευή εις μέγεθος και μορφήν περιστεράς, η οποία εντός της περιείχε αρκετόν αέρα υπό συμπίεσιν.  Εξετοξεύετο από του εδά- φους δια καταλλήλου μη- χανισμού, και ακολούθως ελειτούργει ο μηχανισμός αποσυμπιέσεως, του αέρος εξερχομένου διά σχισμής μετά μεγάλης ταχύτητος, με αποτέλεσμα η περιστερά να κινείται αντιθέτως και να ίπταται ως αεριωθούμενον (δράσις – αντίδρασις).

5 5 Ατέρμων κοχλίας Η αιγυπτιακή έλιξ (υδρόβιδα) Αρχιμήδης ο Συρακούσιος, Συρακούσαι – Μεγάλη Ελ- λάς, 287-212 π.Χ. Μετέ- τρεψε το Δέλτα του Νείλου εις Παράδεισον. •Τόν ενεπνεύσθη έκ του ταξειδίου του στην Αίγυπτον. •Ο κοχλίας μεταφέρει τα ύδατα του Νείλου (κινούμενα εις χαμηλώτερον επίπεδον) επί του εδάφους, καθιστών αυτό αρδεύσιμον.  Έ ν στροφείο ν με ελικοειδή πτερύγωσ ιν, εντός κυλίν-δρου, είναι βυθισμένο ν εις το ύδωρ με το έν του άκρο ν. Με την περιστροφή ν του, το ύδωρ κινείται ανοδικά εντός των ελικοειδ ών πτερ υγίων και μεταφέρεται εις το άνω άκρο ν της διατάξεως.  Το μήκος και το πάχος τού κυλίνδρου, καθώς και οι απόστάσεις των ελικώσεων διέπονται υπό μαθηματικών σχέσεων.

6 6 Έλιξ του Αρχιμήδους: Η βάσις τών επιπέδων υπερβατικών καμπυλών - Λογαριθμική σπείρα Έλιξ Αρχιμήδους ρ=r(θ-θ 0 ), r, θ 0 σταθ. Η τετραγωνίζου- σα τον κύκλον Η λογαριθμική σπείρα Η έλιξ του Αρχιμήδους  μετατρέπει την κυ- κλικήν κίνησιν εις ευ- θύγραμμον Η Λογαριθμική σπείρα  είναι ο συντηρητής| της διαλεκτικής, η διατηρούσα την ομοιότητα των όντων.  Παράγεται οριακώς εκ της ακολουθίας των γνωμόνων καθ Ήρωνα.

7 7 Ο δίσκος της Φαιστού •Η πρώτη τυπογραφική σελίς της ανθρωπότητος (1700 π.Χ.) Είναι η πρώτη τυπογρα- φική σελίς της ανθρωπό- τητος, που εχαράχθη δια κινητών ιερογλυφικών στοιχείων (ξυλίνων σφρα- γίδων). Είναι η πρώτη εφεύρεσις της τυπογραφίας και η πρώτη αποτύπωσις μηνύ- ματος μέσω τεχνολογίας.

8 8 Κινητά στοιχεία γραμμάτων, 200 π.Χ. Έναρξις της αλφαβητικής τυπογραφίας ύστερα από 3200 έτη  Ο Ποσειδώνιος ο Απαμεύς (διδάσκαλος του Κι- κέρωνος) χρησιμοποιεί διά πρώτην φοράν κινη- τά στοιχεία γραμμάτων (των ελληνικών γραμμά- των), ύστερα από 1500 έτη. •Η σύνδεσις αυτής τής αρχής με την κατεργασίαν του χάρτου (εφεύρεσις των Κινέζων, μεταφερ- θείσα εις Δ. Ευρώπην υπό των Αράβων) απετέ- λεσε την έναρξιν της αλφαβητικής τυπογραφίας και έγινε υπό του Γουτεμβεργίου (Γκενσφλαϊς), ο οποίος - μέσω των γραπτών του Κικέρωνος (κατά τον Γερμ. Ντήλς (Diels) - εφήρμοσε την ΑΡΧΗΝ του Ποσειδωνίου, ύστερα από 3200 έτη.

9 9 Η εκ δεξι ῶ ν γραφή καί ανάγνωσις των Αράβων Τα κινητά στοιχεία εχαράσσοντο επί των σφραγίδων εκ δεξιών προς τα αριστερά (αρ-νητικη χάραξις - ανάγνωσις), ούτως ώστε κατά την αποτύπωσιν επί του δίσκου εκ πη-λού (ή άλλου υλικού) η απεικόνισις και η εν συνεχεία θετική ανάγνωσις να γίνεται ὀ ρθο-δόξως, δηλαδή εξ αριστερών προς τα δεξιά. Η αρνητική χάραξις των κινητών στοιχείων υπό τ ω ν Ε λλήνων πιθανώς να εξε λ ή φθ η υ πό τ ω ν Α ρά - βων ως η θετική χάραξις και η θετική ανάγνωσις, και να διέδωσε αυτήν ε ι ς ο λόκληρον τ ο ν α σιατικόν καί α φρικανικόν κόσμον.

10 10 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Βελλεροφόντης- Σήματα λυγρά •Ο αρχαιότερος τρόπος τηλεσυνεννοήσεως (1750 π.Χ – προομηρική γραφή) μεταξύ των Ἑ λλήνων, και μά-λιστα μυστικής, αναφέρεται εις τα περίφημα σήματα λυγρά (ολέθρια) χαραχθέντα επί σανίδος τα οποία ο νεαρός ήρως Βελλερεφόντης, διάδοχος του θρό-νου της αρχαίας Εφύρας (Νεκρομαντείον, Ήπειρος) έφερεν εις τον Ιοβάτην, βασιλέα της Λυκίας (ΝΔ της Μ. Ασίας). Αυτά τα σήματα είχον εγχειρισθεί υπό του Προίτου, βασιλέως της Τίρυνθος (πενθερού τού Ιοβάτου), εις την αυλήν τού οποίου είχε καταφύγει ο Βελλεροφόντης, ύστερον από τον εξ αμελείας δια-πραχθέντα φόνον τού αδελφου του Δηλιάδου.

11 11 Το αλφάβητον εισάγει την μονοσήμαντον σχέσιν γράμματος, φθόγγου και αριθμού •Εάν ο Ηρόδοτος δεν εξέφραζε την γνώμην του περί της φοινικείου προελεύσεως - όχι του αλφαβήτου αλλά μερικ ῶ ν μόνον γραμμάτων του - εις ποίον λαόν θα απεδίδετο η επινόησίς του; •Εις ποίαν Φοινίκην, την Ευρωπαϊκήν ή την ασια- τικήν, ανεφέρετο ο Ηρόδοτος διά της φράσεώς του «Κάδμος Φοίνιξ ων»; •Διατί οι Φοίνικες δεν ηδυνήθησαν να μετατρέψουν την συλλαβογραφικήν γραφήν εις φθογγικήν γραφήν; •4. Διατί οι Φοίνικες έγραφον εκ δεξιών προς τα αρι-στερά, ενώ οι Έλληνες έγραφον εξ αριστερών προς τα δεξιά (δίσκος της Φαιστού).

12 12 Η απλοειδής κρυπτεία σκυτάλη των Σπαρτιατών (700 π.Χ.) Η διπλοειδής οδηγεί εις την διπλήν έλικα του DNA Το μήνυα ανεγράφετο επί ταινίας εν περιελίξει, απε- στέλλετο εν ανελίξει και απε-κρυπτογραφείτο εν περιελίξει και καθ’ όμοιον τρόπον - καί οι δύο κύλινδροι εκέκτηντο τις αυτές προδιαγραφές διά- μετρος, μήκος, μορφή κλπ.

13 13 Πυρσεία – Αλφαριθμητική με- τάδοσις μηνυμάτων - διόπτρα •Επινόησις (3 αι.π.Χ.): Δημόκλειτος ο Ε- φευρέτης και Κλεόξενος ο Μηχανικός (Ιστ.: Πολύβ. Μεγαλοπολίτης, 200 π.Χ.) •Δύο πύργοι με σύστημα πυρσών, χρήσις του αλφαριθμητικού συστήματος Α1, Β2, Γ3, …, Ψ700, Ω800 και πρόσθεσις διό- πτρας (αύξησις της διακριτικής ικανότητος παρατηρήσεως και μεγιστοποίησις της αποδόσεως εκπομπής και λήψεως του μηνύματος

14 14 Χρήσις συμβατικού αλφαβήτου (αλφαριθμητικού συστήματος) •Το πρώτον υπό των Ελλήνων με μέσον το φωτεινόν σήμα (πυρσός) •Το δεύτερον υπό των Αμερικανών, ύστε- ρον από 1600 έτη (σύστημα Μορς) με με- σον τον ηλεκτρικόν ακουστικόν παλμόν •Η αρχή είναι η αυτή: η αντιστοιχία γράμ- ματος και αριθμού του συμβατικού αλφα- βήτου.

15 15 [(Π1, κ), (Π2, λ)] > (κ, λ) γράμμα κ πυρσοί του Π1 και λ πυρσοί του Π2 αντιτοιχούν εις το (κ, λ) γράμμα 1 2 3 4 5 1 Α Β Γ Δ Ε 2 Ζ Η Θ Ι Κ 3 Λ Μ Ν Ξ Ο 4 Π Ρ Σ Τ Υ 5 Φ Χ Ψ Ω Εικών 1η: Οι δύο πύργοι (Π1, Π2) με- ταδόσεως και λήψεως μηνυμάτων. Εικών 2α: Το συμβατικόν αλφάβητον ως ειδικόν υποσύνολον του αλφαριθμη- τικού συστήματος των Ελλήνων υπό μορφήν ορθογωνίου συστήματος αξόνων Παράδειγμα: (4,1)+(1,1)+(4,5)+(4,3)+(1,1)+(4,4)+(1,5) > ΠΑΥΣΑΤΕ (1,5)+(4,1)+(2,4)+(2,3)+(1,5)+(4,3)+(2,4)+(3,3) > ΕΠΙΘΕΣΙΝ

16 16 ΑΒΑΞ, Η πρώτη αριθμομηχανή του κόσμου (διά κινητής ψήφου) •Η μεν καλλιέργεια των πρακτικών μαθηματικών (Λο-γιστική) υπό των Αρχαίων Ελλήνων προς ικανοποί-ησιν των καθημερινών αναγκών των ωδήγησε εις την επινόησιν της πρώτης αριθμομηχανής τού κό-σμου, τόν άβακα, η δε εν συνεχεί ᾳ ύψωσις αυτών (των μαθηματικών) εις επιστημονικά επίπεδα, κατέ-ληξε νομοτελειακώς εις την κατασκευήν τού πρώτου αναλογικού υπολογιστο ῦ τού κόσμου ( τού αστρο-λάβου τών Αντικυθήρων). •Το δεύτερον στάδιον επανελήφθη εις την δυτικήν Ευ- ρώπην 1500 ἒ τη αργότερον περίπου, με την έναρξιν κατασκευής υπολιστών, κυρίως υπό των μαθηματικών.

17 17 Ο υποδειγματικός άβαξ τής Σαλαμίνος Δεκαδικόν Σύστημα Θέσεως Διάταξις των αριθμών και των θέσεων των ψηφίων τού άβακος δια την εκτέλεσιν τών 4 αριθμητικών πράξεων (οι ψήφοι ετίθεντο επί τής ορι- ζοντίου ευθείας, τής φερού- σης τούς αστερίσκους. Ο τρόπος λειτουργίας τού άβακος διά κινητής ψήφου κατά το δεκαδικόν σύστημα θέσεως (η αριθμητική αξία τής ψήφου εξαρτάται από την θέσιν εν τη οποί ᾳ αυτή ευρίσκεται: μετακινούντες την ψήφον προς τ’ αριστε- ρά, αυξάνομεν τήν τιμήν, ε-νώ μετακινούντες αυτήν προς τα δεξιά ελαττώνομεν τήν αριθμητικήν τιμήν Ο τρόπος λειτουργίας τού άβακος διά κινητής ψήφου κατά το δεκαδικόν σύστημα θέσεως (η αριθμητική αξία τής ψήφου εξαρτάται από την θέσιν εν τη οποί ᾳ αυτή ευρίσκεται: μετακινούντες την ψήφον προς τ’ αριστε- ρά, αυξάνομεν τήν τιμήν, ε-νώ μετακινούντες αυτήν προς τα δεξιά ελαττώνομεν τήν αριθμητικήν τιμήν

18 18 Ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής του κόσμου – Μηχανισμός τών Αντικυθήρων Ο Μηχανισμός είναι ένας αναλο- γικός υπολογιστής εκπληκτικής τεχνολογίας τού 2ου αι.π.Χ., υ- πολογίζων τις θέσεις και τις εκλείψεις της σελήνης και του ηλίου, καθώς και τις θέσεις των πλανητών και των αστερισμών. Επιπλέον, υπελόγιζε τις φάσεις της Σελήνης, και προσεδιώριζε τις ημερομηνίες τελέσεως των πανελληνίων αγώνων. Και όλα αυτά, τη βοηθεία 30 οδοντω- τών τροχών (γραναζιών), αξόνων, στροφείων, πινάκων και άλλων εξαρτημάτων.

19 19 Αιολόσφαιρα (Αιόλου πύλη, ατμοστήλη): Η πρώτη ατμομηχανή του κόσμου  Ήρων ο Αλεξανδρεύς, ο δαμαστής της δυνάμεως του ατμού, ο πατήρ της ατμομηχανής και της αυτό- ματοποιικής. Διατί δεν έγινε αξιοποίησις;  Ο πρώτος ατμοστρόβιλος και ο πρόδρομος της ατμο- μηχανής του 18ου αιώνος. Η βιομηχανική επανάστα- σις θα μπορούσε να έχει αρχίσει 2100 έτη πριν, αλ- λά τούτο δεν έγινε, κυρίως λόγω της δωρεάν προσφε- ρομένης ενεργείας υπό των δούλων.

20 20 Γεωδαισία, γήινος και ουράνιος Διόπτρα, το πρώτον πλήρες γεωδαιτικόν όργανον (πρόδρομος του θεοδολίχου) Ήρωνος διόπτρα Ήτο έ να σύνθετο ν μηχάνημα, δυνάμενον να περιστρέφεται προς πάσαν κατεύθυνσιν καί γω - νία ν τη βοηθεία ημικυκλικού οδοντωτού τρο- χού και ατέρμονος κοχλίου (περιγράφεται εις το ομώνυμον έργον) και εχρησιμοποιείτο διά την εκτέλεσιν γηίνων τοπογραφικών εργασιών (μετρήσεις υψών, αποστάσεων (ηπειρωτικών και διηπειρωτικών), αλλά και πραγματοποίη- σιν αστρομετρικών μετρήσεων (αποστάσεις: γης-σελήνης, γης-ηλίου, μεγέθη και αποστάσεις πλανητών, μεταξύ των και μετά του ηλίου, κ.α.

21 21 Το οδόμετρον ξηράς και θαλάσσης Ο πρ ώ τος χιλιομετρικός μηχανισμός Ήρων ο Αλε- ξανδρεύς Τό ο δόμετρον ή τ ο μ ία συσκευή πού προ - σηρμόζετο εις κάποιο ν σημε ί ο ν πλησίον του τροχού μι άς αμάξης καί ε χρησίμευε δ ιά τήν μέτρησ ιν τ ω ν α ποστάσεων. Ελειτούργει δι’ ενός συστήματος α λληλοεξαρτωμένων ο- δο ν τωτ ώ ν τροχ ώ ν κα ι ε λίκων καί μετ ε βί - βαζε ε λαττωμένο ν τόν α ριθμόν τ ώ ν περι - στροφ ώ ν το ύ τροχο ύ εις τους τρε ι ς δε ί κτες τ ή ς α ποστάσεως, οι οποίοι ήσ αν τοποθε - τημένοι εις το άνω μέρος τ ή ς συσκευ ή ς. μετρητής αποστάσεων (ταξίμετρον)

22 22 Η κυλινδρική προβολή Η βάσις των γεωγραφικών χαρτών Επιπεδοποίησις της γηίνης σφαίρας (το κυλινδρικόν εκπέ-τασμα του Μαρίνου τού Τυρίου, 60-130 μ.Χ.) Το κυλινδρικόν εκπέτασμα, επι-τυγχάνεται διά της προβολής τής γηίνης ή και τής ουρανίου σφαίρας επί τ ῆ ς ἐ πιφανείας κυ-λίνδρου. Αποτελεί την βάσιν των γεωγραφικων χαρτών (γηίνων και ουρανίων) και των γεωδαι- τικών συστημάτων.

23 23 Προσομοίωσις του διαστήματος Το πλανητάριον του Αρχιμήδους (η τελεία σφαίρα ) •Εις τις ανίσους κινήσεις ἡ ανισοταχής καί διάφορος τρο-χιά δύναται νά διατηρείται διά μιάς κυρίας περιστροφής. •Το πλανητάριον του Αρχιμήδους (η τελεία ουράνιος σφαί-ρα) ήτο εφωδιασμένη με διαφορικούς οδοντωτούς τρο-χούς, οι οποίοι διά μιάς μόνον περιστροφικής κινήσεως (καί μιάς ταχύτητος) διετήρουν αναλλοιώτους τις ανισο-ταχείς κινήσεις και τροχιές, των ουρανίων σωμάτων. •Η δυνατότης, γενικώς, μελέτης των ουρανίων σωμάτων καί λήψεως νέων δεδομένων διά γήινες μελέτες: •Το πλανητάριον, εφωδιασμένον μέ καταλλήλους μηχανι-κές διατάξεις, πίνακες δεικτ ῶ ν, ωρολόγια, κ.α.), ηδύνατο νά δίδει νέες πληροφορίες διά την κατάστασιν και τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και να προβλέπει την ύ-παρξιν άλλων, αφού το πλανητάριον ελειτούργει ως να ήτο προσομοιωτικός αναλογικός υπολογιστής.


Κατέβασμα ppt "1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος, Καθ. ΤΕΙ Τηλ.: 2410 552 318 Κιν.: 6974 31 91 31 ΗΔ: Ιστoσελίς:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google