Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007α) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας

2 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Στηρίζονται κυρίως σε συμπεριφορικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης

3 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και επικοδομιστικές θεωρίες μάθησης

4 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας Στηρίζονται κυρίως σε επικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης

5 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύματα Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «δάσκαλος» Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «μαθητής» Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «συνεργάτης» του μαθητή ή ως εργαλείο μάθησης

6 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία (ΠΙ, 2007) Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης (simulation) Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) και αυτοαξιολόγησης Διδακτικά παιχνίδια (games)

7 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Αποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του μαθητή Χρησιμοποιείται για εξάσκηση στη διδαχθείσα ύλη Δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει και για την αξιολόγηση των μαθητών

8 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων θεωρίας με χρήση πολυμέσων Κάνει το μάθημα ελκυστικότερο

9 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Είναι ένα σύνολο υποθέσεων /λειτουργιών/ κανόνων για τη λειτουργία ενός συστήματος, την εξήγηση ενός φαινομένου, ή την επίλυση ενός προβλήματος Επιτρέπει την εικονική αναπαράσταση και μοντελοποίηση ενός φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, υπό συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές Επιτρέπει στο χρήστη να μεταβάλει τις συνθήκες στο εικονικό πείραμα, βοηθώντας έτσι την κατανόηση του φαινομένου Ενσωματώνει συνήθως ένα μαθηματικό μοντέλο, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως μοντέλο προσομοίωσης Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης

10 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοαξιολόγησης Ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης Μπορεί να αυτοαξιολογείται Αναδεικνύονται τυχόν παρανοήσεις και αδυναμίες του

11 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοαξιολόγησης Διδακτικά παιχνίδια Δελεαστικό περιβάλλον – κίνητρο για την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών και μαθησιακών στόχων

12 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Κλειστού περιβάλλοντος

13 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Το περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο πρωταρχικών αντικειμένων -των βασικών λειτουργιών που επιδρούν σ’ αυτό και ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την εν λόγω επίδραση Σχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομητισμού

14 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Κλειστού περιβάλλοντος Υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας Παραδείγματα: λογισμικά εξάσκησης, παρουσίασης, διδακτικά παιχνίδια, μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις

15 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση Διερευνητικού χαρακτήρα Πρακτικής και εκγύμνασης

16 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση Διερευνητικού χαρακτήρα Εισάγουν και υποστηρίζουν νέους τρόπους διδασκαλίας, βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να οξύνουν την αντίληψή τους και να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αυτενέργεια

17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Πρακτικής & εκγύμνασης Υπερκείμενα & ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Συστήματα Προσομοιώσεων Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα Συστήματα μοντελοποίησης Interactive Physics Χ Modellus 2.5 Σύνθετο Εργ/κό Περιβάλλον Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμν. Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμν. Βιολογία A’-Γ΄ Γυμν. Εγκ/δεια Ανθρωπίνου Σώματος ΓΑΙΑ ΙΙ IrYdium

18 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Πρακτικής & εκγύμνασης Υπερκείμενα & ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Συστήματα Προσομοιώσεων Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα Συστήματα μοντελοποίησης Φυσική Ι, ΙΙ Χ Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α χ Chem Models X Chem Calc Χημεία Γυμνασίου Ανακαλύπτω τις Μηχανές Γεωγραφία Γυμν. Χ

19 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
Κύτταρο, μια Πόλη (Cell City) Λύκειο Βιολογία Πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τη μελέτη της Βιολογίας και συγκεκριμένα τη μελέτη των κυττάρων. Η δομή και οι λειτουργίες των κυττάρων παρουσιάζονται μέσα από την αναλογία με τη δομή και τις λειτουργίες των σύγχρονων πόλεων Ανακαλύπτω τη Φύση (Eyewitness Encyclopedia of Nature) Γυμνάσιο Βιολογία, Ανθρωπ/γία Από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα στο χώρο της μελέτης και της πολυμεσικής παρουσίασης των μυστικών του φυσικού κόσμου με προσεγμένα και εντυπωσιακά γραφικά, ποικιλία animations, video και αναλυτικές αφηγήσεις με μεγάλο βαθμό επιστημονικής λεπτομέρειας Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος (The Ultimate Human Body) Βιολογία, Ανθρ/λογία Ποιοτικός πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Προσφέρεται για τη μελέτη -μέσα από μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης- των φυσικών διαδικασιών, των έμβιων όντων και της λειτουργίας τους

20 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ Γυμνάσιο Χημεία Βιολογία Φυσική Γεωγραφία Εκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Χημείας. Αναφέρεται στη διάκριση φυσικών και χημικών φαινομένων, στα υλικά και τις ιδιότητές τους, στις χημικές αντιδράσεις κ.τ.λ Διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο (Κύτταρο, Γενετική και Κληρονομικότητα, Δομή και Λειτουργίες των οργανισμών, Οικολογία, Εξέλιξη) Chemistry Set 2000 Λύκειο Εκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Χημείας. Με σημαντική βάση δεδομένων και προσομοιώσεις χημικών φαινομένων

21 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Modellus Γυμνάσιο Λύκειο Διαθεματικό Μαθηματικά Φυσική Δυναμικό εργαλείο για τη διαλογική κατασκευή και διερεύνηση μαθηματικών μοντέλων. Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατασκευάζουν, να προσομοιώνουν και να αναλύουν μοντέλα με διαλογικό τρόπο Ανακαλύπτω τη ΓΗ (Eyewitness Virtual Reality Earth Quest) Γενικά Πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για τον πλανήτη Γη, ο οποίος παρουσιάζεται μέσα από κατατοπιστικά κείμενα, περιγραφές στατικές και κινούμενες, τρισδιάστατες εικόνες και video Interactive Physics Ανοιχτό περιβάλλον μάθησης-εργαστήριο κίνησης στον Η/Υ που προσομοιώνει τις βασικές αρχές της Μηχανικής του Νεύτωνα

22 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Chemistry Set 2000 Γυμνάσιο Λύκειο Χημεία Πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια Χημείας που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αυτής της επιστημονικής περιοχής.. Χρησιμοποιεί εικόνες, video, animations, slides, προσομοιώσεις, κείμενο, ήχο ΓΑΙΑ Φυσική Γεωγραφία Διασυνδεόμενοι μικρόκοσμοι πολυμέσων για τη διαθεματική διερεύνηση της γης, βασιζόμενο στην πειραματική έρευνα. Μελετά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της γης, τα μαγνητικά της πεδία, την κίνηση των δορυφόρων ΓΑΙΑ ΙΙ Αστρονομία Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρόκοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται με τη ΓΗ, με διαθεματική προσέγγιση 5 γνωστικών αντικείμενων

23 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Microwords Pro Γυμνάσιο Λύκειο Φυσική Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με δυνατότητες κατασκευής γραφικών μαθηματικών μοντέλων και δυναμικού χειρισμού τους βασισμένο στη γλώσσα προγραμματισμού LOGO Modeling Space Βιολογία Περιβάλλον μοντελοποίησης με τη χρήση «αντικειμένων».Υποστηρίζει τη δημιουργία ποιοτικών, ημιποσοτικών και ποσοτικών μοντέλων, επιτρέπει τη διερεύνηση και τον έλεγχο των ορίων της συμπεριφοράς τους και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικής αναπαράστασης Φυσική Γυμνασίου Περιλαμβάνει εικονικά εργαστήρια Σε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Οπτική και Μηχανική. Η μελέτη των διαφόρων φαινομένων γίνεται με πολλαπλές αναπαραστάσεις όπως: προσομοίωση πειραμάτων, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, σωματιδιακά μοντέλα της δομής της ύλης, διανύσματα, κ.ά.

24 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φυσική Ι και ΙΙ Λύκειο Φυσική Το 1ο CD (Φυσική Ι) παρουσιάζει τις ενότητες: Μηχανική, Θερμοδυναμική και Μοριακή Φυσική, Μηχανικές Ταλαντώσεις - Κύματα. Το 2ο CD (Φυσική ΙΙ) παρουσιάζει τις ενότητες: Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική, Μοντέρνα Φυσική. Το λογισμικό περιλαμβάνει θεωρία, προσομοιώσεις, ασκήσεις και βιντεοσκοπημένα πειράματα ΕΦΤΕΚΠΕΜ Γυμνάσιο Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως τεχνολογικό κέντρο παγκόσμιας επικοινωνίας και μάθησης. Περιέχει πειράματα, προσομοιώσεις και πολυμεσικό υλικό με αντικείμενο τα μηχανικά, ηχητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα Σειρά πειραμάτων - προσομοιώσεων φαινομένων που δεν μπορούν να εξηγηθούν με απλή παρατήρηση ή/και με πειράματα στο εργαστήριο. Ειδικότερα το λογισμικό ασχολείται με την οπτική, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τη μηχανική

25 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρόκοσμοι διανυσμάτων Γυμνάσιο Φυσική Ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο για επιλεγμένα θέματα στη φυσική και τα μαθηματικά. Εξετάζονται οι έννοιες θέσης - μετατόπισης κίνησης, δύναμης, δύναμης - κίνησης, δύναμης ορμής ΣΕΠ Λύκειο Χημεία Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον με χρήση πολυμέσων. Επιτρέπει μέσω προσομοιώσεων τον πειραματισμό στα θέματα Θερμοδυναμικής και Θερμότητας. Σειρά πειραμάτων προσομοιώσεων φαινομένων που αφορούν την ατομική δομή, τους νόμους των αερίων, τους χημικούς δεσμούς, τα διαλύματα, τη ραδιενέργεια, κ.ά.

26 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χημεία για το Γυμνάσιο Γυμνάσιο Χημεία Εκπαιδευτικό λογισμικό που ανήκει στην κατηγορία «Συστημάτων προσομοιώσεων» επειδή σ’ αυτό προσομοιώνονται χημικές διεργασίες και φαινόμενα, αλλά και «ηλεκτρονικό βιβλίο πολυμέσων» Γεωλογία – Γεωγραφία Γυμνασίου Γεωλογία- Γεωγραφία Διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων με πολυμεσικό υλικό, προσομοιώσεις, δοκιμασίες, παιχνίδια, παρουσιάσεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές

27 Βιβλιογραφία ΕΑΙΤΥ (2007α). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ. Πάτρα ΕΑΙΤΥ (2007β). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ – Κλάδος ΠΕ04. Πάτρα ΙΤΥ (2002). Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πρώτη γνωριμία με διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό, στο πλαίσιο του έργου: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Πάτρα Παπαδόπουλος, Γ. (2001). Έλεγχος ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού: Ο σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Σύρου «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» ΠΙ (2007). Επιμορφωτικό υλικό Γενικού Μέρους του Προγράμματος Σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών. Αθήνα ΥΠΕΠΘ (2008). e –yliko Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ Στο:


Κατέβασμα ppt "Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google