Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sarah Kantartzis. Welcome on behalf of our partners Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των εταίρων: Hellenic Association of Occupational Therapists, Greece Actenz,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sarah Kantartzis. Welcome on behalf of our partners Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των εταίρων: Hellenic Association of Occupational Therapists, Greece Actenz,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sarah Kantartzis

2 Welcome on behalf of our partners Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των εταίρων: Hellenic Association of Occupational Therapists, Greece Actenz, GGZ inGeest, Amsterdam The Netherlands Hogeschool-Universiteit Brussel, Belgium

3  European Union Life Long Learning Programme  A Grundtvig Learning Partnership 2009-2011 2009-2011  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig 2009-2011 2009-2011

4 Δουλεύοντας για την ανάπτυξη- προώθηση της κοινωνικής ένταξης για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, μετανάστες και πρόσφυγες Working to develop social inclusion for persons with mental health problems, immigrants and refugees

5 Partners - Εταίροι Actenz, part of GGZ inGeest, Άμστερνταμ, Ολλανδία Τοπικές δράσεις (local projects) Τοπικές δράσεις (local projects):  The Network table (σε συνεργασία με Prezens)  The Healthy Bite  Sports for all  Going on Holiday  Και πολλά άλλα

6 Εταίροι Hogeschool-Universiteit Brussel, Bέλγιο Τοπικοί εταίροι:  Café Polparole  De Hulster

7 Εταίροι Hellenic Association of Occupational Therapists Occupational Therapists Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών Τοπική εταίροι (local partners) :  Center for Ergotherapy Services, Municipality of Heraklio Attikis  Κέντρο Εργοθεραπείας, Δήμου Ηρακλείου Αττικής  Pan-Hellenic Union for Psychosocial Rehabilitation and Work Integration (PEPSAEE)  Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)

8 Collaborating Partners: Συνεργαζόμενοι εταίροι:  Rusenski Universitet “Angel Kanchev”, Ρούσε, Βουλγαρία  Fundacio Universitaria Balmes, Vic, Ισπανία  University of Teesside, Αγγλία  ENOTHE (Ευρωπαικό Δίκτυο της Εργοθεραπείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

9 A learning partnership Μια εκπαιδευτική σύμπραξη Μια εκπαιδευτική σύμπραξη  Learners are service users, staff, occupational therapists and occupational therapy students  Εκπαιδευόμενοι είναι λήπτες υπηρεσιών και επαγγελματίες  Principles of equality, respect, mutual learning  Βασικές αρχές της ισότητας, του σεβασμού και της αμοιβαίας μάθησης  We are all ‘ELSITO members’  Είμαστε όλοι ‘μέλη του ELSITO’

10 A learning partnership Learning about social inclusion through:  international visits = experiencing social inclusion (lived experience)  descriptions of good practice (community based projects, programmes, activities)  narratives of learners (stories, photographs, drawings) Μια εκπαιδευτική σύμπραξη Μαθαίνοντας για την κοινωνική ένταξη μέσα από:  Διεθνείς επισκέψεις = η εμπειρία της κοινωνικής ένταξης (ζώντας την εμπειρία)  Περιγραφές της καλής πρακτικής (προγράμματα και δραστηριότητες στην κοινότητα)  Αφηγήσεις των συμμετεχόντων (ιστορίες, ζωγραφιές, φωτογραφίες)

11 Results: Booklet (to be published Sept.2011) Website – www.elsito.netwww.elsito.net  Descriptions of good practice  Narratives of learners  Discussion of experiences  Essential competences  Newsletters Αποτελέσματα: Έντυπο (έκδοση Σεπτ. 2011) Ιστοσελίδα – www.elsito.netwww.elsito.net • Περιγραφές καλής πρακτικής • Αφηγήσεις των συμμετεχόντων • Συζήτηση για τις εμπειρίες • Aπαραίτητες επάρκειες • Newsletters

12 Learning Visits/ Εκπαιδευτικές επισκέψεις: 1. Amsterdam, The Netherlands, March 2010 2. Athens, Greece, June 2010 3. Leuven-Brussels, Belgium, November 2010 4. Athens, Greece, March 2011

13 Ταξιδεύοντας μαζί

14 Brewery Du Prael Μπυραρία, Άμστερνταμ Market Garden ΚΟΙΣΠΕ, ΨΝΑ Café PolParol, Βέλγιο

15 «Art in the scaffolding» Βέλγιο Psylos (Αθλητισμός) Βέλγιο Α΄ ΚΑΠΗ Ηρακλείου Αττικής

16 Πολιτισμικές εμπειρίες cultural experiences

17

18 Στο Βέλγιο με φοιτητές Στην Αθήνα με λήπτες υπηρεσιών Στην Ισπανία με καθηγητές και λήπτες υπηρεσιών Στη Σουηδία με καθηγητές και φοιτητές

19

20 Our lived experience of social inclusion:  ‘Doing’ together, especially daily activities – travelling, meals, games and sports, preparing workshops  Sharing life events and stories  Sharing responsibility and power Enables seeing and being a whole person Η βιωματική εμπειρία της κοινωνικής ένταξης :  ‘Κάνοντας’ καθημερινές δραστηριότητες μαζί – ταξίδια, γεύματα, παιχνίδια, εργαστήρια  Μοιράζοντας γεγονότα και ιστορίες από τη ζωή  Μοιράζοντας υπευθυνότητες και δύναμη/εξουσία Βλέποντας ένα ολοκληρωμένο άτομο, του δίνουμε την ευκαιρία να είναι ένα ολοκληρωμένο άτομο

21 Inclusion is:  Having space to be who we are  Belonging and being connected  Feeling safe and others feeling safe with you  Seeing the whole and not just the illness  Building alternative identities to being a sick person  Being heard Η κοινωνική ένταξη είναι:  Να υπάρχει χώρος να εκφράζουμε τον εαυτό μας  Να αισθανόμαστε συνδεδεμένοι και ότι ανήκουμε κάπου  Να νιώθουμε ασφαλείς & οι άλλοι ασφαλείς μαζί μας  Να βλέπουμε το σύνολο και όχι μόνο την ‘αρρώστια’  Να χτίζουμε άλλες ταυτότητες πέρα από του ‘άρρωστου’  Να μας ακούνε

22 “ In ELSITO I began to see beyond the stigma, that perhaps I am more than that” «Στο ELSITO είχα την ευκαιρία να δω πέρα από το στίγμα, ότι ίσως είμαι κάτι παραπάνω από αυτό»

23 Our understandings of inclusion (from lived experiences and projects)  Is subjective and objective, political and a feeling, about you and about the others  One can be included but still feel excluded Πώς καταλαβαίνουμε την κοινωνική ένταξη (μέσα από τις βιωματικές εμπειρίες και τα προγράμματα)  Είναι υποκειμενική και αντικειμενική, είναι πολιτικό φαινόμενο και συναίσθημα, σχετίζεται με μένα και με τους άλλους  Μπορεί κανείς να είναι ενταγμένος αλλά να αισθάνεται αποκλεισμένος

24 About the group/activity: - In the community and with the community - Work (voluntary and paid) and all types of leisure and social activities are important - No fixed receipes…A variety of experiences, opportunities, types of activities are required Σχετικά με την ομάδα/ δραστηριότητα: - Να πραγματοποιείται μέσα στην κοινότητα και με την κοινότητα - Η εργασία (εθελοντική και με αμοιβή), και όλες οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είναι σημαντικές - Δεν υπάρχει μια ‘τέλεια’ συνταγή…Απαιτεί ποικίλες εμπειρίες, ευκαιρίες, και τύπους προγραμμάτων και δραστηριοτήτων

25 but each person is an individual -  Specific experience groups and mixed groups  High and low skill level  Rigid and flexible content, timing  ‘Busy’ activities and quiet activities  Known people and strangers  Known activities and new activities αλλά το κάθε άτομο είναι μοναδικό -  Άλλες ομάδες με άτομα με τις ίδιες εμπειρίες, άλλες ανάμικτες  Ομάδες με υψηλές/χαμηλές απαιτήσεις δεξιοτήτων  Δομημένο/ευέλικτο πρόγραμμα –σε περιεχόμενο και χρόνο  Έντονες και ήσυχες δραστηριότητες  Με γνωστούς ή με ξένους  Με γνωστές ή με καινούργιες δραστηριότητες

26 “An environment that can lift me up and make me better” «ένα περιβάλλον που μπορεί να με ‘ωθήσει’ και να με κάνει καλύτερο»

27 About the individual (Preparation) About the individual (Preparation):  Take small steps, identify small things  Have choices and choose  Accept differences Για το άτομο – προετοιμασία για τις δραστηριότητες –  Κάνε μικρά βήματα, αναγνώρισε μικρά πράγματα  Να έχεις επιλογές και να επιλέξεις,  Αποδοχή της διαφορετικότητας

28 About participating in activities:  Social skills, e.g being able to share  Cognitive skills, e.g.concentration  Vulnerability to conflicts  Relationship with staff important (how I feel in the group)  Sometimes you want to be alone Σχετικά με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες:  Κοινωνικές δεξιότητες – πχ να μπορώ να μοιράζομαι  Γνωστικές δεξιότητες – πχ συγκέντρωση  Ευαισθησία σε συγκρούσεις  Οι σχέσεις με το προσωπικό είναι σημαντικές (πώς αισθάνομαι στην ομάδα)

29 Support that may be required: Starting out  Practical information – dates, places, names (in multiple languages)  Financial support  Someone to go with Η υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί Η υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί – Αρχικά  Πληροφορίες – ημερομηνίες, μέρος, ονόματα (σε πολλές γλώσσες)  Οικονομική ενίσχυση  Κάποιος να είναι μαζί

30 Carrying on  Staff and members know about mental health problems  Support/ pushing from staff  Staff members share own experiences and stories  Atmosphere of respect, equality, enjoyment of diversity and differences, friendly  Having space for oneself  Feeling safe Συνεχίζοντας με τη δραστηριότητα/ ομάδα  Προσωπικό και μέλη γνωρίζουν για τα προβλήματα υγείας  Υποστήριξη/ ώθηση από το προσωπικό  Το προσωπικό μοιράζεται δικές του εμπειρίες και ιστορίες  Ατμόσφαιρα φιλική με σεβασμό, ισότητα, απόλαυση της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας  Έχοντας χώρο για τον εαυτό σου  Νιώθοντας ασφαλής

31 Social inclusion is about how we all live our daily lives; it is about our communities and how we live together Η κοινωνική ένταξη αφορά στο πώς όλοι μας ζούμε τις καθημερινές μας ζωές ֹ ˑ αφορά στις κοινότητες μας και στο πώς ζούμε μαζί

32  Thank you  Σας ευχαριστώ πολύ www.elsito.net


Κατέβασμα ppt "Sarah Kantartzis. Welcome on behalf of our partners Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των εταίρων: Hellenic Association of Occupational Therapists, Greece Actenz,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google