Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης υπ. διδάκτορας Δ.Π.Θ. Κομοτηνή, 15 Νοεμβρίου 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης υπ. διδάκτορας Δ.Π.Θ. Κομοτηνή, 15 Νοεμβρίου 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης υπ. διδάκτορας Δ.Π.Θ. Κομοτηνή, 15 Νοεμβρίου 2012

2 Σκοπός Σεμιναρίου ..η εξοικείωση με τη δομή και τις βασικές έννοιες του ελληνικού φορολογικού συστήματος ..η διερεύνηση των επαγγελματικών προοπτικών του Φορολογικού Συμβούλου

3 Επαγγελματικές προοπτικές του Φορολογικού Συμβούλου Λογιστικά Γραφεία Λογιστήρια Εταιρειών Εφορίες – Τελωνεία Λοιποί Δημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς

4 Βασικές Διακρίσεις Φόρων Άμεσοι vs. Έμμεσοι  Με κριτήριο τη δυνατότητα του φορολογούμενου να μετακυλήσει το φόρο, δηλ αν ο κατά νόμο υπόχρεος είναι και ο τελικά βαρυνόμενος με το φόρο  Άμεσοι θεωρούνται οι φόροι Εισοδήματος και Κληρονομιάς  Έμμεσοι οι φόροι κατανάλωσης (Φ.Π.Α. & Ε.Φ.Κ.)  Οι άμεσοι φόροι θεωρούνται κοινωνικά πιο αποδεκτοί καθώς η επιβάρυνση συναρτάται με τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου

5 Άμεσοι & Έμμεσοι Φόροι στον Κρατικό Προϋπολογισμό (εκ. ευρώ) έτοςάμεσοι φόροιέμμεσοι φόροι σύνολο φορολογικών εσόδων 2005 18.37123.72242.093 2006 18.70426.28744.991 2007 19.83228.57348.405 2008 20.86330.22251.085 2009 21.43228.29349.725 2010 20.22431.04251.266 2011 20.31828.63248.950 2012* 20.84026.21047.050 2013** 19.97724.43044.407

6 Βασικές Διακρίσεις Φόρων Αναλογικοί vs. Προοδευτικοί  Αναλογικοί (flat tax) οι φόροι των οποίων οι συντελεστές παραμένουν σταθεροί, ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας ύλης, π.χ. ο φόρος εισοδήματος Ν.Π.  Προοδευτικοί Οι φόροι των οποίων ο συντελεστής αυξάνει στο μέτρο που αυξάνεται η φορολογητέα ύλη, π.χ. ο φόρος εισοδήματος Φ.Π. και ο φόρος κληρονομιών  Κριτική Οι αναλογικοί είναι απλούστεροι και δεν μειώνουν τα κίνητρα για επενδυτική δραστηριότητα Οι προοδευτικοί είναι κοινωνικά δικαιότεροι και συμβάλλουν στην αναδιανομή του εισοδήματος

7 Βασικές Διακρίσεις Φόρων με κριτήριο το αντικείμενο του φόρου Εισοδήματος (φυσικών & νομικών προσώπων) Περιουσίας (κατοχής & μεταβίβασης) Κατανάλωσης (Φ.Π.Α. & Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης)

8 Τα 4 σημαντικότερα Φορολογικά Νομοθετήματα Κώδικας Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012 – πρώην Κ.Β.Σ) Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και κερδών από Λαχεία (Ν. 2961/2001)

9 Φορολογία Εισοδήματος Φ.Π. Αντικείμενο - Πηγές (Α’– Β’ ) Ακίνητα(Γ’) Κινητές Αξίες(Δ’) Εμπορικές Επιχειρήσεις(Ε’) Γεωργικές Επιχειρήσεις(ΣΤ’) Μισθωτές Υπηρεσίες(Ζ’) Ελευθέρια Επαγγέλματα & κάθε άλλη πηγή

10 Φορολογία Εισοδήματος Φ.Π. Εισόδημα από Ακίνητα (Α’ – Β’ πηγή)  Ακαθάριστο: εισόδημα (ενοίκια) από εκμίσθωση οικοδομών και γαιών  Καθαρό: Εκπίπτουν από το ακαθάριστο δαπάνες αποσβέσεων (3% ή 5%), ασφάλιστρα, δικαστικές δαπάνες κ.α.

11 Φορολογία Εισοδήματος Φ.Π. Εισόδημα από Κινητές Αξίες (Γ’ πηγή)  Εισόδημα από τόκους καταθέσεων, κρατικών ομολόγων, εταιρικών ομολογιών, μερίσματα, αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβές Δ.Σ., κ.α.  Αυτοτελής φορολόγηση καταθέσεων με 10%

12 Φορολογία Εισοδήματος Φ.Π. Εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Δ’ πηγή)  Το κέρδος από κάθε εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ατομική ή εταιρική επιχείρηση και κάθε επαγγέλματος (με εξαίρεση τα ελευθέρια επαγγέλματα) όπως αυτό προκύπτει από τα Βιβλία (Β’ ή Γ’) που τηρεί η επιχείρηση

13 Φορολογία Εισοδήματος Φ.Π. Εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις (Ε’ πηγή)  Το κέρδος από κάθε αγροτική, κτηνοτροφική, πτηνοτροφική, μελισσοκομική, δασική ή αλιευτική εκμετάλλευση, όπως αυτό προκύπτει από τα Βιβλία (Β’ ή Γ’) που τηρεί η επιχείρηση  (σημ. παραγωγή αγροτικών προϊόντων χωρίς περεταίρω μεταποίηση)

14 Φορολογία Εισοδήματος Φ.Π. Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες (ΣΤ’ πηγή)  Κάθε παροχή, τακτική ή έκτακτη, που προσφέρεται ως αντάλλαγμα υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια σχέσης εξαρτημένης εργασίας πχ μισθοί, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις κ.α.

15 Φορολογία Εισοδήματος Φ.Π. Εισόδημα από Ελευθέρια Επαγγέλματα & κάθε άλλη πηγή (Ζ’ πηγή)  Το καθαρό εισόδημα όσων ασκούν το επάγγελμα του γιατρού, οδοντογιατρού, κτηνίατρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή, δασκάλου, καλλιτέχνη, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα

16 Φορολογική Κλίμακα Φ.Π. (2012) Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ) 5.00000 0 7.0001070012.000700 4.0001872016.0001.420 10.000252.50026.0003.920 14.000354.90040.0008.820 20.000387.60060.00016.420 40.0004016.000100.00032.420 άνω των 100.000 45

17 Φορολογία Εισοδήματος Ν.Π. Υποκείμενα (άρθρο 101) 1. Οι Ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2. Οι Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 3. Οι συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους 4. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις 5. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά ΝΠΔΔ ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα

18 Φορολογία Εισοδήματος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Αντικείμενο - Συντελεστές  Καθαρά Κέρδη = Ακαθάριστα Έσοδα - Δαπάνες που εκπίπτουν (αμοιβές προσωπικού, ενοίκια, παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα, τόκοι δανείων, αποσβέσεις, προβλέψεις κ.α.)  Συντελεστής φορολόγησης: 20% σε επίπεδο εταιρείας  Παρακράτηση 25% στα διανεμόμενα μερίσματα

19 Φορολογία Περιουσίας Διακρίσεις  Επιβάλλονται επί της κατοχής ή της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων  Επιβάλλονται είτε συστηματικά (σε ετήσια βάση, με αντικείμενο την αξία του στοιχείου) είτε περιστασιακά (με βάση την επέλευση νομικών γεγονότων)

20 Φορολογία Περιουσίας ΚληρονομιώνΔωρεώνΓονικών ΠαροχώνΜεταβίβασηςΜεγάλης Ακίνητης ΠεριουσίαςΤέλος Ακίνητης ΠεριουσίαςΕνιαίο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

21 Φορολογική Κλίμακα Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Κατηγορία Α΄ (σύζυγος – τέκνα – εγγονοί - γονείς) ΚλιμάκιαΣυντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος 150.0000%0150.0000 1%1.500300.0001.500 300.0005%15.000600.00016.500 Υπερβάλλον10%

22 Φορολογική Κλίμακα Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Κατηγορία Β’ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες - αδέλφια) ΚλιμάκιαΣυντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος 30.0000%030.0000 70.0005%3.500100.0003.500 200.00010%20.000300.00023.500 Υπερβάλλον20%

23 Φορολογική Κλίμακα Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Κατηγορία Γ’ (λοιποί συγγενείς - ξένοι) ΚλιμάκιαΣυντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος 6.0000%06.0000 66.00020%13.20072.00013.200 195.00030%58.500267.00071.700 Υπερβάλλον40%

24 Φορολογική Κλίμακα Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) Αξία ΑκινήτουΒασικός ΣυντελεστήςΦόρος Κλιμακίου μέχρι 20.0008%1.600 Υπερβάλλον10%

25 Φορολογική Κλίμακα Φόρου (μεγάλης) Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) Κλιμάκια Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Ακίνητης Περιουσίας Φόρου 200.0000%0200.0000 300.0000,2%600500.000600 100.000 0,3%300600.000900 100.000 0,6%600700.0001.500 100.000 0,9% 900800.0002.400 4.200.000 1%42.0005.000.000 44.400 Υπερβάλλον 2%

26 Φόροι Κατανάλωσης Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Υποκείμενοι στο Φόρο Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα Αντικείμενο του Φόρου  Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, από επαχθή αιτία, που γίνεται από υποκείμενο στο φόρο  Η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες  Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

27 Φόροι Κατανάλωσης Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Συντελεστές Φ.ΠΑ.  Κανονικός: 23%  Μειωμένος: 13% (π.χ. τρόφιμα)  Πολύ μειωμένος: 6.5% (π.χ. τουριστικά πακέτα, βιβλία)  Νησιά ανατ. Αιγαίου: 30% χαμηλότεροι συντελεστές (16%, 9%, 4,5%) Απαλλαγές  νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, υπηρεσίες εκπαίδευσης, τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.α.)

28 Φόροι Κατανάλωσης Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Έκπτωση & Επιστροφή  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον τελικό καταναλωτή  Για τις επιχειρήσεις λειτουργεί ουδέτερα  Ο Φ.Π.Α. εκροών (πωλήσεων) συμψηφίζεται με τον Φ.Π.Α. εισροών (αγορών)  Αν η διαφορά είναι πιστωτική αποδίδεται στο Δημόσιο Ταμεία.  Αν η διαφορά είναι χρεωστική μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται από το Δημόσιο.

29 Φόροι Κατανάλωσης Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) Τέλος Ταξινόμησης Αυτοκινήτων (με βάση την τεχνολογία και την τιμή χονδρικής) Φόρος Πετρελαιοειδών (με μονάδα μέτρησης τον μετρικό τόνο) Φόρος Καπνικών Προϊόντων (με βάση την τιμή και τον αριθμό τεμαχίων) Φόρος οινοπνευματωδών (με βάση την περιεκτικότητα σε αλκοόλη)

30 Φορολογική βιβλιογραφία  Μπάρμπα, Ν., Φορολογία Εισοδήματος, εκδ. Σάκκουλα, 2011  Φινοκαλιώτη, Κ., Φορολογικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2011  Επιστημονική Ομάδα Epsilon Net, Κωδικοποίηση Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012  Φορτσάκη, Θ., Φορολογικό Δίκαιο, 2008

31 Φορολογικές Ιστοσελίδες  http://www.gsis.gr/  http://www.oe-e.gr  http://www.pofee.gr/  http://www.e-forologia.gr  http://www.taxheaven.gr/  http://www.forin.gr  http://www.taxexperts.gr

32 ευχαριστώ για την προσοχής σας.. Στοιχεία επικοινωνίας Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης Οικονομολόγος – Σύμβουλος επιχειρήσεων Δαγκλή & Τσιμισκή 5, 67100 Ξάνθη 2541084705 – 6972866474 triant_k@otenet.gr - www.k-triantafillidis.gr konstantinos.triantafillidis


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης υπ. διδάκτορας Δ.Π.Θ. Κομοτηνή, 15 Νοεμβρίου 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google