Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών από εξωτερικά συνεργεία» Παρουσίαση στο σεμινάριο ΣΕΧΒ, «Υπεύθυνη Φροντίδα – Η πρακτική εφαρμογή στη Χημική Βιομηχανία»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών από εξωτερικά συνεργεία» Παρουσίαση στο σεμινάριο ΣΕΧΒ, «Υπεύθυνη Φροντίδα – Η πρακτική εφαρμογή στη Χημική Βιομηχανία»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών από εξωτερικά συνεργεία» Παρουσίαση στο σεμινάριο ΣΕΧΒ, «Υπεύθυνη Φροντίδα – Η πρακτική εφαρμογή στη Χημική Βιομηχανία» 4 Ιουλίου 2011 Β. Μουκριώτη Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Ομίλου

2 2 Ο στόχος μας είναι μηδέν ατυχήματα Εκπαίδευση Σχεδιασμός – Κατασκευή Λειτουργία - Συντήρηση Εφαρμογή νομοθεσίας και διεθνών κωδίκων - μελέτες HAZOP Διαδικασίες έκδοσης αδειών εργασίας, διαχείρισης αλλαγών ηλεκτρολογική απομόνωση κ.α. Περιοδική εκπαίδευση προσωπικού & εργολάβων Μετρήσιμοι στόχοι Αναφορές και διερευνήσεις ατυχημάτων και «παρ’ ολίγον» - Επιθεωρήσεις- Διορθωτικές ενέργειες - Δείκτες

3 3 Κανονισμός ασφάλειας για εργολάβους  Περιλαμβάνεται σε κάθε προκήρυξη ή ανάθεση έργου εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.  Σκοπός: η ασφαλής εκτέλεση των εργασιών και η αποφυγή ατυχημάτων, δηλ. – Η ασφάλεια του ίδιου του εργολαβικού προσωπικού – Η ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των Διυλιστηρίων – Η εξασφάλιση μίας κοινής αντίληψης - κουλτούρας ασφάλειας.  Αποτελεί μέρος του υλικού βασικής εκπαίδευσης του προσωπικού του εργολάβου.

4 4 Κανονισμός ασφάλειας για εργολάβους  ΓΕΝΙΚΕΣ υποχρεώσεις & απαγορεύσεις: – Απαγόρευση καπνίσματος – Κίνηση οχημάτων σε προκαθορισμένες διαδρομές με άδεια κίνησης. – Τήρηση χαμηλών ορίων ταχύτητας. – Απαγόρευση στάθμευσης μπροστά σε πυροσβεστικό εξοπλισμό. – Απαγόρευση επέμβασης στον εξοπλισμό των μονάδων παραγωγής. – Απαγόρευση μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων στις μονάδες – Απαγόρευση χρήσης φωτογραφικών μηχανών χωρίς άδεια. – Απαγόρευση εισαγωγής και χρήσης ραδιενεργών πηγών χωρίς άδεια. – Τοποθέτηση πινακίδων και φώτων κινδύνου στο χώρο εργασίας – Απαγόρευση εισαγωγής και χρήσης οινοπνευματωδών ποτών. – Υποχρέωση χρήσης αντιεκρηκτικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. – Επαναφορά του χώρου στην αρχική του κατάσταση στο τέλος της εργασίας.

5 5 Κανονισμός ασφάλειας για εργολάβους συνέχεια  Α Δ Ε Ι Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ – Για κάθε εργασία εντός των εγκαταστάσεων απαιτείται κατάλληλη άδεια εργασίας συμπληρωμένη και εγκεκριμένη από τον υπεύθυνο της περιοχής. – Η άδεια εργασίας ισχύει για το χρόνο για τον οποίο έχει εκδοθεί. – Αναρτάται στον τόπο της εργασίας κατά την εκτέλεσή της και επιστρέφεται στον υπεύθυνο της περιοχής μετά το τέλος της εργασίας ή του χρόνου ισχύος της άδειας. – Απαγορεύεται η είσοδος σε κλειστό εξοπλισμό (δοχεία, πύργοι, δεξαμενές, αποχετευτικοί αγωγοί, φούρνοι, τα ανοιχτά φρεάτια κλπ) χωρίς την έκδοση άδειας εισόδου. – Απαγορεύεται εκσκαφή χωρίς άδεια εκσκαφής. – Απαγορεύεται είσοδος οχήματος στις μονάδες χωρίς άδεια.  Μ Ε Σ Α Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ: Ο εργολάβος πρέπει να εφοδιάζει τους υπαλλήλους του με Ο εργολάβος πρέπει να εφοδιάζει τους υπαλλήλους του με κράνος, παπούτσια ασφαλείας, φόρμες εργασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια και ό,τι επιπλέον απαιτείται από την Τεχνική Προδιαγραφή του έργου.

6 6 Κανονισμός ασφάλειας για εργολάβους συνέχεια  Ενέργειες σε περίπτωση Σ Υ Ν Α Γ Ε Ρ Μ Ο Υ Κ Α Ι Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ Α Ν Α Γ Κ Η Σ  Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Ω Ν Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν στον εργοδηγό της περιοχής  Ε Υ Θ Υ Ν Ε Σ – Π Ο Ι Ν Ε Σ – Σε περιπτώσεις παράβασης των κανονισμών ασφαλείας επιβάλλονται κυρώσεις όπως : – Αφαίρεση της άδειας εργασίας για μια ή περισσότερες ημέρες ή – Απαγόρευση εισόδου ατόμου ή ατόμων για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επ΄αορίστου ή – Αποκλεισμός εργολάβου από μελλοντικούς διαγωνισμούς ή – Χρηματικές ποινές ή και τέλος – Διακοπή σύμβασης.

7 7 Κανονισμός ασφάλειας για εργολάβους συνέχεια  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν – Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, βάσει νόμου 1396/83 για την περίπτωση που το έργο απαιτεί άδεια από αρμόδια αρχή. – Ημερολόγιο έργου για την περίπτωση που το έργο δεν απαιτεί άδεια από αρμόδια αρχή. – Βιβλίο απασχολούμενου προσωπικού, βάσει της ΚΥΑ 1872/92. – Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Π.Δ. 305/96) καθώς και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, όταν απασχολεί πολλά διαφορετικά συνεργεία ή όταν οι εργασίες ενέχουν ειδικούς κινδύνους ή όταν για την αποπεράτωση του έργου απαιτούνται περισσότερα από 500 ημερομίσθια, οπότε προβλέπεται και σχετική γνωστοποίηση του έργου στις αρμόδιες αρχές. – Απασχόληση Συντονιστή ασφάλειας, βάσει του Π.Δ. 305/96 εφ΄ όσον στο έργο θα απασχοληθούν πολλά συνεργεία συγχρόνως. – Απασχόληση Τεχνικού ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, αν απαιτείται, βάσει του Π.Δ. 17/96 και του Ν-1568/85. – Διάθεση στο εργολαβικό προσωπικό για χρήση κατάλληλων χώρων αποδυτηρίων, εστίασης, καθαριότητας, υγιεινής, πρώτων βοηθειών και ανάπαυσης κατά τα διαλείμματα της εργασίας βάσει του Π.Δ. 1073/81.

8 8 Πρόσφατες δράσεις για την Υγεία και Ασφάλεια Εργολάβων  Από το 2009 καθιερώθηκε κοινή συστηματική εκπαίδευση των εργολαβικών συνεργείων στην ασφάλεια, που συνοδεύεται από εξετάσεις και χορήγηση κάρτας εισόδου και εργασίας στους επιτυχόντες.  Επίσης από το 2009 επεκτάθηκε η παρακολούθηση δεικτών εργατικών ατυχημάτων και στους εργολάβους συντήρησης και νέων έργων. Η Εταιρεία συμμετέχει στην ετήσια έρευνα δεικτών ατυχημάτων και στη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) που διεξάγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός CONCAWE για τον κλάδο.  Από το 2010 καθιερώθηκε σύστημα περιοδικών ελέγχων εργολαβικών συνεργείων από υψηλόβαθμα στελέχη, με άμεσες παρεμβάσεις σε περίπτωση ανασφαλών συμπεριφορών.  Από το Μάιο 2011 τέθηκε σε ισχύ κοινό σύστημα αξιολόγησης εργολάβων ως προς την ασφάλεια, την οργάνωση, την ποιότητα, το χρονοδιάγραμμα και τη γενικότερη συμπεριφορά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αξιολόγηση έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα ανάληψης μελλοντικών έργων.

9 9 Εκπαίδευση εργολάβων στην ασφάλεια  Η εκπαίδευση -‘’πιστοποίηση’’ του προσωπικού των εργολαβικών εταιριών στους κανόνες ασφάλειας και τις διαδικασίες των εγκαταστάσεων της ΕΛΠΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο και εργασία στις εγκαταστάσεις.  Η Ελληνικά Πετρέλαια ανέπτυξε γραπτό εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στην ασφάλεια και υγιεινή περίπου 30 ειδικοτήτων εργολαβικών τεχνιτών και εργοδηγών συνεργειών (π.χ. ηλεκτροσυγκολλητή, οξυγονοκολλητή, ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη, μηχανουργού, τεχνίτη σκαλωσιών κ.α. ).  Επιπλέον περιλαμβάνει γενικές οδηγίες ασφάλειας για όλες τις ειδικότητες εργολαβικών συνεργείων.  Το εγχειρίδιο διανέμεται δωρεάν σε εργολαβικές εταιρείες που πρόκειται να αναλάβουν εργασίες σε οποιαδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση της ΕΛΠΕ, με την υποχρέωση να διδαχθεί στο προσωπικό τους.  Στη συνέχεια ορίζονται ημέρες γραπτών εξετάσεων στην ύλη του εγχειριδίου με ερωτηματολόγια διαφορετικά για κάθε ειδικότητα τεχνίτη και εργοδηγού συνεργείου.

10 10 Εκπαίδευση εργολάβων στην ασφάλεια συνέχεια  Εξετάσεις  Ως βάση επιτυχίας θεωρείται το 70% επιτυχών απαντήσεων για το εργατοτεχνικό προσωπικό και 80% αντίστοιχα για τους υπευθύνους συνεργείων.  Για τους επιτυχόντες εκδίδεται προσωπική κάρτα εισόδου στις εγκαταστάσεις για εργασία. Η κάρτα έχει ημερομηνία λήξης, μετά την οποία οι εργολαβικοί πρέπει να ξαναδώσουν εξετάσεις.

11 11 Άλλες μορφές εκπαίδευσης  Κάθε εγκατάσταση διαθέτει εκπαιδευτική ταινία με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που προβάλλεται σε εργολάβους- επισκέπτες των εγκαταστάσεων (πχ μελετητές έργων), κατά την άφιξή τους στις εγκαταστάσεις.  Πριν από την έναρξη μεγάλων έργων και περιοδικών συντηρήσεων γίνονται συγκεντρώσεις και ομιλίες ασφάλειας σε όλους τους εργολαβικούς εργαζόμενους που πρόκειται να απασχοληθούν.  Σε όλες τις εργολαβικές συμβάσεις επισυνάπτονται κεφάλαια με τους γενικούς κανόνες και όρους ασφάλειας, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί όλο το εργολαβικό προσωπικό κατά την εργασία του στις εγκαταστάσεις.  Εκπαίδευση επιτυγχάνεται και μέσα από τις άμεσες παρατηρήσεις των Τεχνικών Ασφάλειας των εγκαταστάσεων, που πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους στα εργαζόμενα εργολαβικά συνεργεία.

12 12 Αξιολόγηση εργολάβων  Μετά την εκτέλεση των έργων όλοι οι εργολάβοι αξιολογούνται ως προς: • Την Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον (30%) • Την οργάνωση/επίβλεψη (25%) • Την ποιότητα των εργασιών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος (30%) • Τα οικονομικά, τη γενικότερη συνεργασία και συμπεριφορά (15%).  Η αξιολόγηση γίνεται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: • Κατασκευής του Έργου • Λειτουργίας του Έργου • Ασφάλειας • Προμηθειών  Συνθετότερα κριτήρια για έργα >150.000€  Η αξιολόγηση συνοδεύεται από αναβάθμιση στο μητρώο εργοληπτών της ΕΛΠΕ για τους άριστους έως και υποβάθμιση ή και προσωρινό αποκλεισμό για τους μέτριους ή ανεπαρκείς (<50/100)

13 13 Επίλογος Για την αποφυγή ατυχημάτων απαιτείται μια διαρκής προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η προσπάθεια αυτή δεν έχει τέλος αλλά αξίζει τον κόπο. Σώζει ζωές.


Κατέβασμα ppt "«Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών από εξωτερικά συνεργεία» Παρουσίαση στο σεμινάριο ΣΕΧΒ, «Υπεύθυνη Φροντίδα – Η πρακτική εφαρμογή στη Χημική Βιομηχανία»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google