Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στοχεύει:  στην ανακοπή της φθίνουσας πορείας  στη στήριξη και ανάπτυξη του τομέα  στη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, και  στην αναζωογόνηση της υπαίθρου

4 μέσα από την  εξασφάλιση στον αγρότη δίκαιου μεριδίου από την τελική τιμή του προϊόντος.  προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών  διασφάλιση των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου μέσα από το Κοινοτικό Κεκτημένο  στόχευση των επιχορηγήσεων  εισαγωγή συστήματος ασφάλισης του αγροτικού εισοδήματος

5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Β. ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗΣ

6 Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Με την στρατηγική μας αυτή επιδιώκουμε την άμεση μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και την προώθηση των γεωργικών προϊόντων στις αγορές, επιδιώκοντας την διατήρηση των γεωργών στο επάγγελμα με την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων όπως :

7 1. Υδατικό Πλήρης αναθεώρηση της υδατικής πολιτικής και η άμεση δημιουργία πρόσθετων μονάδων αφαλάτωσης ώστε να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα έλλειψης νερού για ύδρευση και άρδευση, ώστε η Κύπρος να απεξαρτηθεί πλήρως από τις καιρικές συνθήκες.

8 2.Φορολογία  Εξαίρεση των αγροτικών προϊόντων από τον ΦΠΑ  Αύξηση του συντελεστή επιστροφής του ΦΠΑ για όσους μετέχουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες.  Κατάργηση επιβολής φορολογίας επί των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.  Εξαίρεση της γεωργικής γης από την φορολόγηση των αξιών γης

9 3. Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο  Πλήρης επιδότηση της εγκατάστασης της υποδομής για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες, κ.α.  Διεύρυνση των χρήσεων και βελτίωση της ποιότητας του αγροτικού πετρελαίου

10 4. Κατάργηση τελών  Κατάργηση των τελών αδειοδότησης για όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά υποστατικά και τις γεωτρήσεις.  Απαλλαγή των γεωργών από τα τέλη μεταβίβασης αγροτικής γης που θα χρησιμοποιηθεί για γεωργική χρήση.  Απρόσκοπτη παροχή διόδου και άλλων διευκολύνσεων μέσα από κρατική γη.

11 5. Μεταποίηση – Εμπορία – Μεταφορές  Στρατηγική συνεργασία στον τομέα μεταφορών με φίλες γειτονικές χώρες αξιοποιώντας πλήρως τα σύγχρονα συστήματα μεταφοράς.  Δημιουργία νέων και σύγχρονων συσκευαστηρίων ώστε τα προϊόντα να συσκευάζονται και αποθηκεύονται στην Κύπρο, έτοιμα προς λιανική πώληση στις αγορές του εξωτερικού.  Σύσταση και λειτουργία φορέα προώθησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων  Ενθάρρυνση για δημιουργία ΟΠ (σιτηρά, αιγ/πβτροφία).  Άμεση κατοχύρωση των ονομασιών προέλευσης των παραδοσιακών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων(π.χ. χαλούμι).

12 6. Παροχή αμνηστίας σε μη αδειούχα αγροτικά υποστατικά και γεωτρήσεις Να εξετασθούν ευνοϊκά όσα αγροτικά υποστατικά, γεωτρήσεις και άλλες κατασκευές για χρόνια τώρα λειτουργούν χωρίς κανονική άδεια οικοδομής, πολεοδομική άδεια, άδεια γεώτρησης, ή οποιαδήποτε άλλη άδεια με στόχο την παροχή αμνηστίας Να εξετασθούν ευνοϊκά όσα αγροτικά υποστατικά, γεωτρήσεις και άλλες κατασκευές για χρόνια τώρα λειτουργούν χωρίς κανονική άδεια οικοδομής, πολεοδομική άδεια, άδεια γεώτρησης, ή οποιαδήποτε άλλη άδεια με στόχο την παροχή αμνηστίας

13 7. Εργατικό Δυναμικό  Μείωση του κόστους εργοδότησης ξένων εργατών από Τρίτες χώρες και πλήρη εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

14 8. Αγροτικές Πληρωμές  Βελτίωση του όλου Συστήματος Αγροτικών Πληρωμών, με στόχο την άμεση πληρωμή των δικαιούχων.  Δημιουργία Εφόρου Αγροτικών Πληρωμών ως δευτεροβάθμιο όργανο ενστάσεων στις αποφάσεις της Διοίκησης(ΟΓΑ, ΚΟΑΠ, ΥΓΦΠ&Π).

15 9. Αλιεία  Η κατοχύρωση των επαγγελματικών ψαράδων.  Η διασφάλιση των αλιευτικών περιοχών  Διασφάλιση του δικαιώματος απόλαυσης του ψαρέματος από τους ερασιτέχνες ψαράδες

16 10. Κυνήγι  η βελτίωση των κυνηγότοπων και θηράματος  η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση βιοτόπων,  η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τα θηρεύσιμα και άλλα είδη της Άγριας Ζωής και  η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των οργανωμένων κυνηγών και των γεωργών σε όλα τα επίπεδα.

17 11. Τ/Κ κλήροι σε πρόσφυγες  Εκσυγχρονισμός του πλαισίου παραχώρησης Τ/κ κλήρων στη βάση των νέων κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων  Παράκαμψη των νομικών κωλυμάτων που υπάρχουν για αγροτικές επενδύσεις σε Τ/κ κλήρους από πρόσφυγες  Παραχώρηση κινήτρων για συλλογική διαχείριση των Τ/κ κλήρων από τους δικαιούχους

18 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

19 Β1-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Ολοκληρωμένη πολιτική 1. Ετοιμασία ολοκληρωμένων Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων και Προγραμμάτων για κάθε Τομέα/ Κλάδο/ Προϊόν. 2. Διατήρηση της συνολικής στήριξης που απολάμβανε η κυπριακή γεωργία και κτηνοτροφία προενταξιακά και μετά το 2011. 3. Κατάθεση στην ΕΕ πλήρως τεκμηριωμένου και στοιχειοθετημένου αιτήματος για αναγνώριση των ειδικών συνθηκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική δραστηριότητα στην Κύπρο, με στόχο την πρόσθετη στήριξη για διασφάλιση γεωργικού εισοδήματος.

20 4. Διαφοροποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Πολιτικής και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας τα οποία θα προικοδοτηθούν από την κυβέρνηση με σημαντικά εθνικά κονδύλια. 5. Μελέτη για εισαγωγή Σχεδίου Κοινωνικής Ασφάλισης, για ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων των αγροτών 6. Προώθηση του μητρώου αγροτών Β2-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Στοχευμένη πολιτική

21 7.Βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται από τον ΟΓΑ. 8. Εισαγωγή συστήματος ασφάλισης του εισοδήματος του αγρότη 9. Βελτίωση του Εθνικού Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων από τις θεομηνίες. 10. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης των αγροτών προσφύγων συμπεριλαμβανομένης και της εκταρικής επιδότησης στην κατεχόμενη γη Β3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –Δίκτυο Προστασίας Αγρότη

22 Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗΣ

23 Γ.1. ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ)  Αξιοποίηση των δημιουργούμενων Τοπικών Ομάδων Δράσης με στόχο την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.  Δημιουργία του θεσμού των «Εθνικών Φυσικών Πάρκων»  Προώθηση της Ιδιωτικής και Κοινοτικής Δασοπονίας καθώς και της Σύνθετης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Άγριας Ζωής.

24 Γ.2.ΕΡΕΥΝΑ  Στροφή της ερευνάς προς τις ανάγκες της κυπριακής αγροτικής οικονομίας και σε προγράμματα που θα έχουν οικονομική απόδοση για τον Κύπριο αγρότη.

25 Γ.3.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  Ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  Ίδρυση και ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, επιμόρφωσης και καθοδήγησης των αγροτών.  Αναβάθμιση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και συνεργασία με ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού για κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών καθώς και τη δημιουργία Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας.


Κατέβασμα ppt "Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google