Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας YΠHPEΣIA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας YΠHPEΣIA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΜΕΤΡΟ 4.6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ 4.6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΕΤΡΑ

3 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων με την εφαρμογή περισσότερο επιλεκτικών μεθόδων αλιείας  Η βελτίωση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων  Η βελτίωση της ποιότητας και υγιεινής των παραγόμενων ιχθύων  Αναβάθμιση των τεχνικών που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική προστασία και αειφόρο προσέγγιση των τεχνικών παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος  Η απόκτηση και διάδοση τεχνικών ή / και οικονομικών γνώσεων  Η συλλογή ουσιαστικών αποτελεσμάτων τα οποία θα προκύψουν από την επιστημονική παρακολούθηση καινοτόμων ενεργειών  Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας, καθώς και προαγωγή της ισότητας όσον αφορά την απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών που εργάζονται στον τομέα  Η διεύρυνση του αριθμού των ειδών εκτροφής και ένταξή τους στην παραγωγή και κατανάλωση  Η βελτίωση των μέσων και τεχνικών προώθησης και διάθεσης των προϊόντων

5 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Για την επίτευξη των στόχων θα αναληφθούν ενέργειες για:  Μελέτες  Πρότυπα πειραματικά σχέδια  Σχέδια Επίδειξης  Ανταλλαγή εμπειριών  Μέτρα Εκπαίδευσης  Ενέργειες που αφορούν όλα τα σκέλη της ΚΑΠ.

6 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Τι είναι Πρότυπο πειραματικό σχέδιο Ορισμός : άρθρο 17 παρ 2. ΚΑΝ(ΕΚ) 2792/1999 Και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια : •Εφαρμογή Καινοτόμου τεχνολογίας • Επιστημονική παρακολούθηση • Επίδειξη των αποτελεσμάτων Συμμόρφωση προς το Κοινοτικό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη ( ΕΕ C45 / 17-2-1996)

7 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  Διαχείριση αλιευτικής προσπάθειας  Την προώθηση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων ή μεθόδων  Την προώθηση τεχνικών που βελτιώνουν την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  Την προώθηση τεχνικών που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική προστασία και αειφόρο προσέγγιση των τεχνικών παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων  Την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας στην παραγωγή  Την καλλιέργεια νέων εμπορικών ειδών εδώδιμων ή μη (εκτροφή & αναπαραγωγή)  Την εξάλειψη των παθολογικών κινδύνων εκτροφής ή των παρασίτων  Την αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας του αλιέα ως οικονομικού παράγοντα στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία Οι καινοτόμες ενέργειες μπορεί να αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα:

8 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (συνέχεια)  Την προώθηση νέων τεχνικών στα διάφορα τμήματα της παραγωγής  Την προστασία των αυτόχθονων ειδών μέσω της παραγωγής τους και τη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού  Τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα  Τεχνολογία για την ανάπτυξη μονάδων εντατικής υδατοκαλλιέργειας στην ανοικτή θάλασσα προς αποσυμφόρηση πολλών παράκτιων περιοχών  Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών (π.χ. φυκιών) που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων  Στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων (label bio) Οι καινοτόμες ενέργειες μπορεί να αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα :

9 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Οι ενέργειες της υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) 2792/99.  Συμμορφούνται προς το Κοινοτικό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη ( ΕΕ C45 / 17-2-1996 σελ.5) Δράση 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΥΑ Αριθμ 175035(ΦΕΚ Β’ 118826-8-03(θαλ. Αλιεία) ΚΥΑ Αριθμ’ 142931(ΦΕΚ Β’ 120226-8-03)(Υδατοκαλλιέργειες, Αλιευτικές Εφαρμογές) • Την διαδικασία υποβολής προτάσεων • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά • Τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης • Τη διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου & πιστοποίησης των δαπανών •Τη διαδικασία παρακολούθησης των εγκεκριμένων υποέργων ΕΘΝΙΚΗ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΑΣΙΑ

10 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΌ ΥΔΕΠ «ΑΛΙΕΙΑ» ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΥΔΕΠ «ΑΛΙΕΙΑ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Απόφαση Υπαγωγής

11 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) Καινοτόμες Ενέργειες Με χρηματοδοτική συμμετοχή δικαιούχων Χωρίς χρηματοδοτική συμμετοχή δικαιούχων • Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί • Οργανισμοί υπό τον έλεγχο του κράτους • Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους • Συλλογικές οργανώσεις • Φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης ( Κυρίως πρότυπα πειραματικά σχέδια)

12 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Καινοτόμες Ενέργειες Με χρηματοδοτική συμμετοχή δικαιούχων Χωρίς χρηματοδοτική συμμετοχή δικαιούχων Στην περίπτωση που τα προτεινόμενα έργα προωθούν : • Την αειφορική χρήση των ανανεώσιμων φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων • Τη βελτίωση της ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων • Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας • Τη προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση

13 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Προσδιορισμός & Αξιολόγηση Καινοτομίας «Καινοτομία προϊόντος» που μπορεί να αφορά :  Νέο προϊόν που θεωρείται αυτό του οποίου τα χαρακτηριστικά ή η μέλλουσα χρήση διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από αυτά των μέχρι την εμφάνισή του παραγόμενου προϊόντος.  Βελτιωμένο προϊόν, είναι ένα υπάρχον προϊόν του οποίου η αποδοτικότητα έχει ενισχυθεί ή αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό. Σημειώνεται ότι ο όρος «προϊόν» αναφέρεται τόσο στα αγαθά, όσο και στις υπηρεσίες. «Καινοτομία διαδικασίας» θεωρείται η υιοθέτηση νέων ή σημαντικά βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή και παράδοσης προϊόντων, που μπορούν να εμπεριέχουν αλλαγές στον εξοπλισμό ή και την οργάνωση της παραγωγής ή συνδυασμό των παραπάνω, όπως και να προέρχονται από τη χρήση νέας γνώσης.

14 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Επιλεξιμότητα και προτεραιότητα Πόσα & πώς ; • Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τον φάκελό του σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Τελικού Δικαιούχου (ΚΥΑ). • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που ανήκουν στην κανονική διαδικασία παραγωγής των επιχειρήσεων • Τα σχέδια πειραματικής αλιείας είναι επιλέξιμα εφόσον στοχεύουν στην διατήρηση των αλιευτικών πόρων και θέτουν σε εφαρμογή επιλεκτικότερες μεθόδους. Προτεραιότητα θα δοθεί στα σχέδια : • συλλογικού συμφέροντος • με δικαιούχο συλλογικό φορέα • με ποιότητα της πρότασης ιδίως σε ότι αφορά τη σαφήνεια της στρατηγικής προσέγγισης και τον καινοτόμο χαρακτήρα των στόχων του προγράμματος εργασίας • με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης στα αποτελέσματα καθώς και αξιοποίηση τους.

15 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας YΠHPEΣIA ΔIAXEIPIΣHΣ EΠIXEIPHΣIAKOY ΠPOΓPAMMATOΣ «AΛIEIA» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ΜΕΤΡΟ 4.6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ 4.6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΕΤΡΑ


Κατέβασμα ppt "KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 KOINOTIKO ΠΛAIΣIO ΣTHPIΞHΣ 2000 - 2006 EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA Aλιείας YΠHPEΣIA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google