Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

StartupS: Νομικες προκλήσεις στα πρώτα τους βήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "StartupS: Νομικες προκλήσεις στα πρώτα τους βήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 StartupS: Νομικες προκλήσεις στα πρώτα τους βήματα
Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος Cofounder KaPaLaw Law Office ( Cofounder του startup

2 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ (Terms of Use and Conditions) ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (WEBSITE) – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ AΓΟΡΑΣ (MARKETPLACE) ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Taxibeat.gr, Cookisto.gr, Douleutaras.gr, efood.gr Σημείωση: 1. Το παρακάτω είναι ένα προτεινόμενο από εμάς μοντέλο – υπάρχουν και άλλα μοντέλα! 2. Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικές ρυθμίσεις, ασφαλώς υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και ειδικές λεπτομέρειες

3 Tρεις (3) βασικές κατηγορίες κανόνων δικαίου που θα απασχολήσουν το νομικό σύμβουλο:
Α. Όροι σχετικά με υπηρεσίες διαμεσολάβησης της πλατφόρμας στην οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται ανάμεσα στους χρήστες της, παρόχους και λήπτες των υπηρεσιών/αγαθών (Υ/Α). Β. Όροι που αφορούν τη χρήση του ιστοτόπου ανεξάρτητα του αν ο χρήστης ασκεί πράγματι οικονομική δραστηριότητα μέσω του ιστοτόπου Γ. Όροι που αφορούν την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Πολλές φορές ενοποιούνται στο ίδιο κείμενο υπό τον τίτλο Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (ΟΠΧ), τους οποίους πρέπει να αποδεχθεί ο χρήστης για να μπορέσει να γίνει ενεργό μέλος της πλατφόρμας.

4 Α. Όροι διαμεσολάβησης της πλατφόρμας στην οικονομική δραστηριότητα ανάμεσα στους παρόχους και τους λήπτες Υ/Α 1. Κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας της πλατφόρμας είναι η δημιουργία μιας αγοράς (Marketplace) με σκοπό τη συνάντηση και οικονομική συνδιαλλαγή χρηστών, δηλ. παρόχων και ληπτών Υ/Α. Αμφότεροι δηλώνουν ρητά με την αποδοχή των ΟΠΧ ότι η Σύμβαση (Contract) που συνάπτεται μεταξύ τους δεν γεννά καμία υποχρέωση στην Πλατφόρμα 2. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Πλατφόρμα αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των χρηστών και την διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Η Πλατφόρμα δεν ευθύνεται για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων, ούτε και για ενέργειες μελών-χρηστών του. 3. Η Σύμβαση μεταξύ παρόχου-λήπτη αποτελεί το βασικό νομικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην πλατφόρμα.

5 Α. Όροι διαμεσολάβησης της πλατφόρμας στην οικονομική δραστηριότητα ανάμεσα στους παρόχους και τους λήπτες Υ/Α 4. Για λόγους νομικής ασφάλειας η Σύμβαση (εκτός αν ορίζεται άλλως ρητά από τα ίδια τα μέρη) θα ακολουθεί Standard Terms - Τυποποιημένους Όρους (ΤΥΠΟ) που περιγράφονται στους ΟΠΧ και συμπληρωματικά θα ισχύουν οι εφαρμοστέες κάθε φορά γενικές διατάξεις (ΑΚ, κανόνες εμπορικού δικαίου κλπ.). 5. Επίσης στη Σύμβαση θα αναφέρεται ρητά η Πλατφόρμα ως τρίτο μέρος που αντλεί οφέλη από την Σύμβαση (σύμβαση υπέρ τρίτου). 6. Η Σύμβαση θα αναφέρει ρητά ότι η Πλατφόρμα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εκπρόσωπο ή εγγυητή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση. Ακόμη κι αν συμφωνηθεί διαφοροποίηση από τους ΤΥΠΟ, αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περιορίζει τα δικαιώματα της Πλατφόρμας ή να της γεννά υποχρεώσεις. 7. Η αμοιβή της Πλατφόρμας για τις υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας που προσφέρει θα ορίζεται στην Σύμβαση, όπως και ο τρόπος πληρωμής της που μπορεί για επιχειρηματικούς λόγους να γίνεται μέσω του ίδιου του Ιστοτόπου μέσω της κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης.

6 Β. Όροι που αφορούν τη χρήση του Ιστοτόπου-Πλατφόρμας (ισχύουν ανεξάρτητα του αν ο χρήστης ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσω της Πλατφόρμας) Ζητήματα Πρόσβασης και Λογαριασμού Χρήστη 1. Χρήστης είναι τόσο ο απλός επισκέπτης όσο και εκείνος ο οποίος εγγράφεται στη λίστα μελών του Ιστοτόπου, έχοντας αποδεχθεί τους ΟΠΧ. 2. Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες. 3. Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επιτρεπόμενους από το νόμο και μόνο σε ενηλίκους. 4. Τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης 5. Ο Χρήστης υπεύθυνος απέναντι στον Ιστότοπο και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε δραστηριότητα μέσα από το λογαριασμό του και υποχρέωση ενημέρωσης αν αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση κωδικού πρόσβασης. 6. Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία σχετική υποχρέωση, να ελέγχει προληπτικά, να αναθεωρεί, τροποποιεί, αρνείται ή αφαιρεί Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία. 7. Ο Χρήστης κατανοεί ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ενδέχεται να εκτεθεί σε Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρήσει προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο και ότι, χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με δική του ευθύνη.

7 Β. Όροι που αφορούν τη χρήση του Ιστοτόπου-Πλατφόρμας (ισχύουν ανεξάρτητα του αν ο χρήστης ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσω της Πλατφόρμας) Ζητήματα Περιεχομένου, Αθέτησης Υποχρεώσεων του Χρήστη και Ευθύνης 1. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναπαραγάγει, ανατυπώσει, αντιγράψει, πωλήσει, εμπορευθεί ή μεταπωλήσει τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό. 2. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος και υπέγγυος σε αποζημίωση για κάθε ζημία που είναι αποτέλεσμα αθέτησης των υποχρεώσεών του βάσει των ΟΠΧ 3. Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί, μεταδίδει ή προβάλει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και για τις συνέπειες των ανωτέρω πράξεών του, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μπορεί να υποστεί ο Ιστότοπος. Στην περίπτωση που καταγνωσθεί στον Ιστότοπο αστική ευθύνη εξαιτίας περιεχομένου που Χρήστης ανήρτησε, τότε ο Χρήστης φέρει εγγυητική ευθύνη έναντι του Ιστότοπου για κάθε αποζημίωση που τυχόν κληθούν να καταβάλουν σε τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου αυτού. 4. Ο Ιστότοπος έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι. 5. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές ή προσωπικές (όπως π.χ. τηλέφωνα) από τον Ιστότοπο και ότι δεν θα τις αποκαλύψει

8 Β. Όροι που αφορούν τη χρήση του Ιστοτόπου-Πλατφόρμας (ισχύουν ανεξάρτητα του αν ο χρήστης ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσω της Πλατφόρμας) Ζητήματα Πνευματικής, Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ειδικά ζητήματα Εμπορικού Δικαίου 1. Απαγόρευση χρήσης εμπορικών επωνυμιών: Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του Ιστοτόπου. 2. Άδεια Χρήσης Λογισμικού: Ο Ιστότοπος παραχωρεί στον Χρήστη μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που του παρέχεται από τον Ιστότοπο, για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Χρήστη στη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών 3. Απαγόρευση αντιγραφής του πηγαίου κώδικα: Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού.

9 Β. Όροι που αφορούν τη χρήση του Ιστοτόπου-Πλατφόρμας (ισχύουν ανεξάρτητα του αν ο χρήστης ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσω της Πλατφόρμας) 4. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του χρήσης του Λογισμικού (ή να παραχωρήσει υπο-άδεια χρήσης αυτών). 5. Ο Χρήστης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο ήδη κατέχει επί του Περιεχομένου το οποίο υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει μέσω των Υπηρεσιών. Με την υποβολή, αποστολή ή προβολή του περιεχομένου παρέχει στον Ιστότοπο συνεχή, αμετάκλητη, παγκόσμιας εμβέλειας, άνευ υποχρεώσεως καταβολής δικαιωμάτων, και μη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, προσαρμόζει κλπ. και να διανέμει οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο ο Χρήστης υποβάλλει. Η άδεια χρήσης παραχωρείται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Ιστότοπου να προβάλει τις Υπηρεσίες. 6. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα του Ιστοτόπου να καθιστά το ως άνω Περιεχόμενο διαθέσιμο σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα με τα οποία ο Ιστότοπος έχει σχέσεις για την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών δημοσίευσης. 7. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται προς τον Ιστότοπο ότι έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις εξουσίες για την παραχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.

10 Γ. Όροι που αφορούν την ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα του Χρήστη
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών. 2. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. 3. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπόκειται στο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. 4. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως ιδίως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. 5. Δήλωση Συναίνεσης: θα πρέπει να δηλώνεται ρητώς ότι με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του Ιστοτόπου ο χρήστης συμφωνεί στη χρήση των δεδομένων του σύμφωνα με την πολιτική προστασίας απορρήτου του Ιστοτόπου.


Κατέβασμα ppt "StartupS: Νομικες προκλήσεις στα πρώτα τους βήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google