Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποδομή Δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κτηματολογίου για το 3 ο ΚΠΣ Δημήτρης Ρόκος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποδομή Δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κτηματολογίου για το 3 ο ΚΠΣ Δημήτρης Ρόκος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποδομή Δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κτηματολογίου για το 3 ο ΚΠΣ Δημήτρης Ρόκος

2 Ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ  Ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνίας της Πληροφορίας»  Δεν περιλαμβάνει καθαρά έργα κτηματογράφησης  Συνολικός προϋπολογισμός 110.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  Ποσοστά συγχρηματοδότησης Ε.Ε και Ελληνικού Κράτους 50%- 50%

3 Περιεχόμενα  Εμπειρία και συμπεράσματα από την μέχρι τώρα πορεία των κτηματογραφήσεων (πιλοτικά προγράμματα)  Σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδίου  Στρατηγική  Βασικές Επιλογές  Δράσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου  Συμπεράσματα

4 Εμπειρία από την μέχρι τώρα πορεία των κτηματογραφήσεων (πιλοτικά προγράμματα) Τα πιλοτικά προγράμματα παρουσίασαν καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους και υπερβάσεις στους προϋπολογισμούς τους μεταξύ άλλων και για τους παρακάτω λόγους:  Εξωτερικά δεδομένα έπρεπε να ενσωματωθούν στις κύριες διαδικασίες συλλογής, καταχώρησης και επεξεργασίας στοιχείων.  Οι ανάδοχοι έπρεπε να εκτελέσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε περιοχές μικρής έκτασης.  Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν δεν επέτρεπαν την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας.  Ο όγκος έργου που περιλαμβάνονταν σε κάθε μελέτη δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί από την αρχή δεδομένου ότι πολλές από τις συνιστώσες / παραμέτρους του έργου (π.χ. αριθμός δικαιωμάτων) δεν μπορούσαν τότε να εκτιμηθούν με αξιοπιστία.

5 Συμπεράσματα από την μέχρι τώρα πορεία των κτηματογραφήσεων  Οι διάφορες δραστηριότητες μιας συνήθους μελέτης κτηματογράφησης θα πρέπει να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:  Τις δραστηριότητες που θα πρέπει να διεξαχθούν σε τοπικό επίπεδο και που αφορούν στην συλλογή και επεξεργασία, από τεχνικής και νομικής απόψεως, των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.  Τις δραστηριότητες που μπορούν να διεξαχθούν οριζόντια σε εθνικό επίπεδο ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, και  Τις δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελεστούν πριν από τις κατά τόπον κτηματογραφήσεις ώστε να μειωθούν οι αβεβαιότητες και να διευκολυνθεί η υλοποίησή του έργου της κτηματογράφησης.  Το παρόν Σχέδιο αφορά τις δύο τελευταίες κατηγορίες δραστηριοτήτων.

6 Σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδίου  Η πρόταση που υποβάλλεται με το παρόν Σχέδιο αποσκοπεί στο να :  ξεπεραστούν στις μελλοντικές κτηματογραφήσεις, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των πιλοτικών προγραμμάτων, παρέχοντας εγκαίρως, αξιόπιστα και άμεσα αξιοποιήσιμα στοιχεία, ώστε να διευκολυνθεί η υπόλοιπη διαδικασία κτηματογράφησης.  δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο υποδομής σε τεχνολογίες πληροφορικής και δεδομένα που θα καταστήσει δυνατή τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων μελών στη διαδικασία καταγραφής της γης.

7 Στρατηγική  Η βασική στρατηγική της παρούσας πρότασης είναι το να οργανωθούν και εκτελεστούν πρώτα και σε εθνικό επίπεδο όσο το δυνατόν περισσότερες εξειδικευμένες εργασίες έτσι ώστε κατόπιν να δοθεί η δυνατότητα στους αναδόχους των κτηματογραφικών εργασιών να εστιάσουν την προσοχή τους στην κύρια εργασία τους που είναι η συλλογή των δηλώσεων, η επεξεργασία των εμπράγματων δικαιωμάτων και η απεικόνισή τους χαρτογραφικά.

8 Βασικές Επιλογές  Εκτέλεση έργων σε εθνική κλίμακα, κάτι που θα διασφαλίσει: >οικονομίες κλίμακας >εφαρμογή των καλύτερων τεχνολογικών προσεγγίσεων >γρηγορότερη διαθεσιμότητα των στοιχείων αυτών για περιοχές που θα ενταχθούν αργότερα στο ΕΚ δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος. >Προοπτική ανάπτυξης μοντέρνων εθνικών πληροφοριακών υπηρεσιών βασισμένων στο εν λόγω πλαίσιο.  Εξυπηρέτηση πραγματικών αναγκών των εμπλεκομένων Αρχών πάντα σε σχέση με τους στόχους του Κτηματολογίου και όχι αναγκαστικά ακολουθώντας την προσέγγιση επίτευξης του «καλύτερου δυνατού αποτελέσματος».

9 Βασικές Επιλογές (συνέχεια)  Υψηλότερο βαθμό εσωτερικής τυποποίησης που > θα διασφαλίσει καλύτερες τιμές προσφορών από τους αναδόχους, >ομαλότερη μεταφορά και ενσωμάτωση των συλλεγόμενων στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και >ευκολότερες εφαρμογές διαχείρισης και ελέγχου  Θα επιτευχθεί από τη μεγιστοποίηση της χρήσης κοινών: >Εννοιών >Μεθόδων και >Τεχνικών προδιαγραφών

10 Περιεχόμενα  Εμπειρία και συμπεράσματα από την μέχρι τώρα πορεία των κτηματογραφήσεων (πιλοτικά προγράμματα)  Σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδίου  Στρατηγική  Βασικές Επιλογές  Δράσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου  Συμπεράσματα

11 Προτεραιότητα 1 : Ο εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Γεωδαιτικού Δικτύου Μέτρο 1 : Το Ελληνικό Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Εντοπισμού Θέσης (HEPOS: HEllenic POsitioning Service) Το HEPOS είναι μία υπηρεσία που θα παρέχει στους τοπογράφους, σε εθνικό επίπεδο, τις συντεταγμένες σημείων ή δεδομένα διόρθωσης GPS μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο με τη μέθοδο RTK (Real-Time Kinematic). Πρόκειται για ένα σύγχρονο γεωδαιτικό δίκτυο τριγωνισμού που εξασφαλίζει ακρίβεια σημείων 2 ης τάξης (ήτοι ακρίβεια 2-4 εκ. σε πραγματικό χρόνο) για κάθε μέτρηση που θα πραγματοποιείται με βάση το δίκτυο. Σκοπός μας είναι το δίκτυο αυτό να χρησιμοποιηθεί για όλες τις εφαρμογές που θα παράγουν στο μέλλον γεωγραφικά δεδομένα που θα πρέπει να ενημερώνουν την κτηματολογική βάση. Εξασφαλίζεται έτσι η συμβατότητα μελλοντικών μετρήσεων με τη βάση του Κτηματολογίου, αλλά και σταδιακά θα επιτυγχάνεται βελτίωση της ακρίβειας της γεωμετρικής πληροφορίας της Κτηματολογικής βάσης.

12 Προτεραιότητα 2: Ψηφιοποίηση και μετατροπή των υφισταμένων χαρτών και μητρώων Μέτρο 1 : Οριοθέτηση των εντός σχεδίου περιοχών / ψηφιοποίηση δεδομένων πράξεων εφαρμογής. Η δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων για τα όρια των εντός σχεδίου περιοχών και για τα στοιχεία των πράξεων εφαρμογής είναι αναγκαία βήματα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για να καταστεί δυνατή η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δηλώσεων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των διαφόρων εγγράφων και σχεδίων, την ψηφιοποίησή τους, την γεωαναφορά τους και την εξαγωγή των αναγκαίων πληροφοριών.

13 Προτεραιότητα 2: Ψηφιοποίηση και μετατροπή των υφισταμένων χαρτών και μητρώων Μέτρο 2 : Ψηφιοποίηση στοιχείων των διανομών και αναδασμών Η δράση αυτή έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προετοιμασία, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, των στοιχείων των αναδασμών και των διανομών για την ενσωμάτωσή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως εξάλλου απαιτείται από το άρθρο 12 του ν. 2664/1998

14 Προτεραιότητα 2: Ψηφιοποίηση και μετατροπή των υφισταμένων χαρτών και μητρώων Μέτρο 3: Ειδικά Κτηματολόγια Μετατροπή του κτηματολογίου της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω και τμήματος της Λέρου) σε ένα σύστημα πληροφοριών συμβατό με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου. Θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή λογισμικού και θα αρχίσει η μετατροπή των στοιχείων, διασφαλίζοντας παράλληλα, μέσω των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων, τη διαρκή ενημέρωση της βάσης με τις νέες επιγενόμενες πράξεις. Το μέτρο αυτό θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα των μη καταχωρημένων πράξεων που σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες ανέρχονται σε περίπου 100.000 για τα δύο Κτηματολογικά Γραφεία.

15 Προτεραιότητα 2: Ψηφιοποίηση και μετατροπή των υφισταμένων χαρτών και μητρώων Μέτρο 4: Ψηφιακή βάση δεδομένων των «ενεργών» τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών περιοχών Στα αστικά κέντρα, η πλειοψηφία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων είναι τεκμηριωμένη με πράξεις που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία. Ο όρος «ενεργός τίτλος» χρησιμοποιείται στο παρόν Σχέδιο για να διαφοροποιήσει τους τίτλους που πράγματι αναφέρονται σε ισχύοντα εμπράγματα δικαιώματα καταγεγραμμένα στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία. Το έργο της ψηφιοποίησης όλων των καταχωρημένων πράξεων θα ήταν αναποτελεσματικό, δαπανηρό και περιττό για την σύνταξη του Κτηματολογίου αφού πολλοί από τους μεταγεγραμμένους τίτλους περιέχουν πληροφορία που δεν είναι πλέον σε ισχύ.

16 Προτεραιότητα 2: Ψηφιοποίηση και μετατροπή των υφισταμένων χαρτών και μητρώων Μέτρο 4: Ψηφιακή βάση δεδομένων των «ενεργών» τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών περιοχών (συνέχεια) Αντιστοιχία της δράσης με συλλογή δηλώσεων ν. 2308/1995. Η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν θα οδηγήσει στην επικύρωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Η επικύρωση των συλλεχθέντων δικαιωμάτων θα γίνει με έργα κτηματογράφησης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3127/2003) και δεν θα χρηματοδοτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ.

17 Προτεραιότητα 3: Δημιουργία ενιαίων βασικών υποβάθρων Μέτρο 1: «Αληθείς» ορθο-ανηγμένες εικόνες (true ortho imagery) μεγάλης κλίμακας για τις αστικές περιοχές Θα παραχθούν «αληθείς» ορθο-ανηγμένες εικόνες (true ortho imagery) για προκαθορισμένες αστικές περιοχές. Εξάλειψη παραμόρφωσης αναγλύφου ακόμα και για κτίρια.

18 Προτεραιότητα 3: Δημιουργία ενιαίων βασικών υποβάθρων  Μέτρο 2: Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:5.000 για το σύνολο της χώρας  Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών από την αεροφωτογράφηση μέχρι και την παραγωγή των ορθοφωτοχαρτών.  Οι χάρτες αυτοί θα αποτελέσουν το βασικό χαρτογραφικό υπόβαθρο για τις κτηματογραφήσεις των μη αστικών περιοχών.  Θα καλυφθεί το σύνολο της χώρας.  Για τα απομακρυσμένα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές, θα πρέπει να εξεταστεί και η περίπτωση απόκτησης δορυφορικών απεικονίσεων VHR.  Νέο ψηφιακό μοντέλο εδάφους για την ορθοαναγωγή των εικόνων.  Τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ενημέρωση των μητρώων του Υπουργείου Γεωργίας.

19 Προτεραιότητα 4: Συλλογή ενδεικτικών στοιχείων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης  Μέτρο 1: Οριοθέτηση δασών  Στη δράση αυτή περιλαμβάνεται η κατ’ αρχήν οριοθέτηση των δασών για τις ανάγκες του Κτηματολογίου.  Ως βασικά υπόβαθρα που θα χρησιμοποιηθούν για την οριοθέτηση τους θα είναι:  Παλαιές αεροφωτογραφήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (1945, 1960)  Οι νέες αεροφωτογραφήσεις (ορθοφωτοχάρτες) του Υπουργείου Γεωργίας (2004)  Οι χάρτες που θα παραχθούν θα μπορούν να εμπλουτιστούν με επιπλέον πληροφορίες από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα το έργο τους.

20 Προτεραιότητα 4: Συλλογή ενδεικτικών στοιχείων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης  Μέτρο 2: Δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου για τη χάραξη αιγιαλού  Συλλογή φωτογραμμετρικού υλικού αντίστοιχου με αυτό που θα παραχθεί και για τις αστικές περιοχές και δημιουργία λεπτομερούς ψηφιακoύ μοντέλου εδάφους (LIDAR) για το σύνολο της χώρας που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τη χάραξη και την αποτύπωση της γραμμής αιγιαλού.

21 Προτεραιότητα 5: Βελτίωση του Συστήματος Πληροφορικής Μέτρο 1: Εκσυγχρονισμός της πληροφοριακής υποδομής του Κτηματολογίου Οι κύριες δράσεις που υπάγονται στο μέτρο αυτό περιλαμβάνουν: α) Τη δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων και ενός εφεδρικού κέντρου λειτουργίας σε περίπτωση καταστροφής (Disaster Recovery Center). β) Την εγκατάσταση και χρήση ενιαίας γραμμής επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας και ενιαίων συσκευών ασφαλείας για όλες τις ανταλλαγές δεδομένων με εξωτερικούς συνεργάτες / συναλλασσόμενους της Κτηματολόγιο. γ) Την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (MIS) της Κτηματολόγιο Α.Ε. που θα αποτελέσει το κεντρικό μέσο διαχείρισης των νέων δράσεων και των διαθεσίμων της Εταιρείας.

22 Προτεραιότητα 5: Βελτίωση του Συστήματος Πληροφορικής Μέτρο 2: Διαδικτυακές Υπηρεσίες για διάθεση δεδομένων Οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην ανάπτυξη της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής για το σύστημα που θα διαχειρίζεται και θα υποστηρίζει τη διάθεση των δεδομένων που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου.

23 Προτεραιότητα 5: Βελτίωση του Συστήματος Πληροφορικής Μέτρο 3: Διαδικτυακές Υπηρεσίες για τις νέες κτηματογραφήσεις Υπηρεσίες για:  Συλλογή δηλώσεων  Δημοσιότητα Κτηματολογικών Πινάκων και Χαρτών κατά τις Αναρτήσεις  Υποστήριξη της διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων  Παροχή στοιχείων στις Επιτροπές Ενστάσεων  Παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών  Ενημέρωση των πολιτών για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων  Ηλεκτρονική υποβολή παραδοτέων από τους αναδόχους για την διευκόλυνση του ελέγχου ποιότητας Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξυπηρετητών (servers), η εγκατάσταση της απαραίτητης δικτύωσης, η ανάπτυξη των αντίστοιχων εφαρμογών και η παροχή υποστήριξης για τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος. Οι υπηρεσίες αυτές απαιτούν υψηλό βαθμό ασφαλείας, διαθεσιμότητα του συστήματος και αποτελεσματικότητα.

24 Προϋπολογισμός δράσεων ΆξοναςΜέτροΔραστηριότηταΠροϋπολογισμός 11 HEPOS 4.000.000 21 Πράξεις εφαρμογής 2.600.000 21 Όρια πόλεων και οικισμών 400.000 22 Διανομές και αναδασμοί 1.900.000 23 Ειδικά Κτηματολόγια 2.300.000 24 Βάση ενεργών τίτλων σε αστικά κέντρα 62.830.000 31 Απόκτηση μεγάλης κλίμακας ψηφιακό ορθοανηγμένο φωτογραμετρικό υλικό για τις αστικές περιοχές της χώρας 3.200.000 32 Απόκτηση ψηφιακού ορθοανηγμένου φωτογραμμετρικού υλικού για το σύνολο της χώρας σε κλίμακα 1:5000 6.300.000 41 Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων 8.300.000 42 Υπόβαθρα για την χάραξη αιγιαλών 3.400.000 51 Εκσυγχρονισμός της πληροφοριακής υποδομής του Κτηματολογίου 10.300.000 52 Υπηρεσίες διαδικτύου για την παροχή δεδομένων 1.070.000 53 Υπηρεσίες διαδικτύου για τις νέες κτηματογραφήσεις 3.400.000 ΣΥΝΟΛΟ 110.000.000

25 Δηλώσεις 1η Ανάρτηση 2η Ανάρτηση Πρώτες Εγγραφές ΦΕΚ – Κήρυξη υπό κτηματογράφηση Γεωδαιτικό δίκτυο Δασικός χάρτης ΑεροφωτογραφήσειςΥπόβαθρα Κτηματογράφηση Ενστάσεις Προσφυγές Υπόβαθρα αιγιαλών 1 σύμβαση 3 Πιλοτικά Προγράμματα (Β’ ΚΠΣ) Στοιχεία από Δημ. Υπηρεσίες Στοιχεία Υποθ/κείων Εργασίες ανά ΟΤΑ

26 1η Ανάρτηση 2η Ανάρτηση Πρώτες Εγγραφές Κτηματογράφηση Ενστάσεις Προσφυγές KT Π1 Π3 Π2 Π5 Π4 Γ΄ΚΠΣ ΦΕΚ Στοιχεία Υποθ/κείων Δήλωση Γεωδαιτικό δίκτυο Αεροφωτογραφήσεις για όλη τη χώρα Χαρτ. Υπόβαθρα Δασικός χάρτης όλης της χώρας Υπόβαθρα αιγιαλών όλης της χώρας Στοιχεία Δημ. Υπηρεσιών Π1. Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Γεωδαιτικού Δικτύου Π2. Συλλογή δηλώσεων αστικών περιοχών, ψηφιοποίηση Κτηματολογίου Ρόδου-Κω και άλλων σχετικών με το Κτηματολόγιο υφισταμένων χαρτών και μητρώων Π3. Δημιουργία ενιαίων βασικών χαρτογραφικών υποβάθρων για όλη τη χώρα (αστικές και αγροτικές περιοχές) Π4. Υποδομή για άλλες Δημ. Υπηρεσίες (Δασικοί χάρτες, χαρτογραφικά υπόβαθρα αιγιαλών) Π5. Βελτίωση του Πληροφορικής Υποδομής Εργασίες ανά ΟΤΑ (αστικές περιοχές) Χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους

27 Υπόβαθρα αιγιαλών Μελέτες εκτός του Γ’ ΚΠΣ 1st suspension. 2 nd suspension 1 st registration draft cadastre objections appeals KT declaration ΦΕΚ Γεωδαιτικό δίκτυο Αεροφωτογραφήσεις Χαρτ. Υπόβαθρα Δασικός χάρτης Στοιχεία Δημ. Υπηρεσιών 1η Ανάρτηση 2η Ανάρτηση Πρώτες Εγγραφές Ενστάσεις Δήλωση Κτηματογράφηση Προσφυγές Στοιχεία Υποθ/κείων Εργασίες ανά ΟΤΑ (αγροτικές περιοχές) Χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους

28 Συμπεράσματα  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εισάγει μια νέα διαχειριστική προσέγγιση στο έργο του Κτηματολογίου που έχει ως στόχο να ξεπεράσει τα προβλήματα που ανέκυψαν στην μέχρι τώρα πορεία του.  Με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα έχει επιτευχθεί η δημιουργία μιας βάσης ενδεικτικών στοιχείων καθώς και υπηρεσιών διάθεσής τους που, έστω και αν και δεν παρέχεται εγγύηση για την ορθότητά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνουν ευρύτερα αποδεκτά σαν βάσιμη νομική πληροφορία λόγω της διαθεσιμότητάς τους, της ομοιομορφίας τους, της ικανοποιητικής τους ποιότητας και της αντικειμενικότητάς τους.  Το εν λόγω Επιχειρησιακό Σχέδιο δεν έρχεται σε αντίθεση, ούτε τροποποιεί τις διαδικασίες ή την αποστολή του Κτηματολογίου όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του ήδη ισχύοντος νομικού πλαισίου. Εκείνο που επιδιώκει είναι η ενίσχυση και διασφάλιση της σύνταξής του με την εισαγωγή νέας διαχειριστικής προσέγγισης που θα εκμεταλλεύεται τις προοπτικές των οικονομιών κλίμακας και της σύγχρονης τεχνολογίας.


Κατέβασμα ppt "Υποδομή Δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κτηματολογίου για το 3 ο ΚΠΣ Δημήτρης Ρόκος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google