Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για περιβαλλοντικές δράσεις» Δρ Ιγγλεζάκης Ι. Βασίλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για περιβαλλοντικές δράσεις» Δρ Ιγγλεζάκης Ι. Βασίλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για περιβαλλοντικές δράσεις» Δρ Ιγγλεζάκης Ι. Βασίλης

2 Ο προυπολογισμός της ΕΕ

3 Γενική περιγραφή  Η ΕΕ καθορίζει προτεραιότητες  Οι προτεραιότητες ομαδοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες προυπολογισμού και πολιτικές  Ο συνολικός προυπολογισμός της ΕΕ είναι το σύνολο αυτών κατηγοριών που χρηματοδοτούνται από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία/Ταμεία  Οι διάφορες δράσεις και έργα χρηματοδοτούνται από τον προυπολογισμό της ΕΕ και αντανακλούν τις προτεραιότητες που έχουν εξαρχής τεθεί  Μία από τις σημαντικές προτεραιότητες της ΕΕ είναι το περιβάλλον  Τα κεφάλαια προκύπτουν από διάφορες πηγές όπως την έμμεση φορολογία στους πολίτες της ΕΕ: Περίπου το 1% του εθνικού πλούτου της ΕΕ, ισοδύναμο με περίπου 235 €/άτομο/χρόνο ή 64 €cents/άτομο/ημέρα  Ο προυπολογισμός της ΕΕ καθορίζεται με 7-χρονα οικονομικά πλαισία – το παρόν είναι το πλαίσιο 2007–2013.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πολιτικές και Διευθύνσεις European Commission

5 Κατηγορίες προυπολογισμού (2012)

6 Προτεραιότητες/Στόχοι (2007- 2013)  Στοχος «Συγκλιση»,που αποβλεπει στην επιταχυνση της συγκλισης των λιγοτερο αναπτυγμενων κρατων μελων και περιφερειων  Στοχος «Περιφερειακη Ανταγωνιστικοτητα και Απασχοληση», που αποβλεπει στην ενισχυση της ανταγωνιστικοτητας και της ελκυστικοτητας των περιφερειων  Στοχος «Ευρωπαι ̈ κηΕδαφικηΣυνεργασια»,που αποβλεπει στην ενισχυση της διασυνοριακης συνεργασιας μεσω κοινων τοπικων και περιφερειακων πρωτοβουλιων

7 Βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία/Ταμεία •Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ •Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) •∆ιαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) •Ταμείο Συνοχής - Cohesion Fund (CF) •Ευρωπαι ̈ κό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής (ΕΓΤΑΑ) •Ευρωπαι ̈ κό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). •JASPERS- Κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαι ̈ κές περιφέρειες •JEREMIE - Κοινοί ευρωπαι ̈ κοί πόροι για τις πολύ μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις •JESSICA - Κοινή ευρωπαι ̈ κή στήριξη για βιώσιμες επενδυσεις σε αστικές περιοχές)

8 Είδη χρηματοδοτήσεων για ΜΜΕ http://ec.europa.eu/small-business/funding- partners-public/finance/index_el.htm

9 Τύποι χρηματοδοτήσεων (Α)  Επιχορηγήσεις/Χορηγίες (GRANTS) – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάση στόχων ανακοινώνει τις προτεραιότητες βάση των οποίων επιλέγονται έργα πρός χρηματοδότηση. Η ίδια η ΕΕ θέτει το γενικό πλαίσιο και ο αιτών περιγράφει σε πρόταση πώς θα πετύχει συγκεκριμένους. Η ιδία συμμετοχή του αιτούντος είναι υποχρεωτική (2-50%).  Διαγωνισμοί (TENDERS /PUBLIC PROCUREMENT) – Οι διαγωνισμοί αφορούν υπηρεσίες, έργα και αγορά υλικών. Σε αυτή την περίπτωση η περιγραφή του έργου είναι δεδομένη και ο αιτών καταθέτει οικονομική προσφορά και περιγράφει την τεχνική του ικανότητα.

10  22% του προυπολογισμού αφορά την άμεση χρηματοδότηση. Σε αυτη την περίπτωση έργα διαχειρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  76% του προυπολογισμού αφορά την έμμεση χρηματοδότηση. Σε αυτη την περίπτωση τα έργα διαχειρίζονται από εθνικούς φορείς διαχείρησης (Διαχειριστικές Αρχές και Ενδιάμεσοι Φορείς). Τύποι χρηματοδοτήσεων (Β)

11

12 Προγραμματα της Ευρωπαι ̈ κης Ενωσης για την υποστηριξη των ΜΜΕ – Έμμεση Χρηματοδότηση

13 Έμμεση χρηματοδότηση – Ταμείο Συνοχής και ∆ιαρθρωτικά Ταμεία

14 http://www.espa.gr Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.

15

16 Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) Ταμείο Συνοχής και ∆ιαρθρωτικά Ταμεία • Τομεακά ΕΠ σε Εθνικό επίπεδο • Περιφερειακά ΕΠ σε Περιφερειακό επίπεδο • Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας σε Διακρατικό επίπεδο

17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) Α. Ταμείο Συνοχής: Προτεραιότητα 1 - Ατμοσφαιρικό περιβάλλον και αστικές μεταφορές, κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) Προτεραιότητα 2 - Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων Προτεραιότητα 3 - Πρόληψη περιβαλλοντικού κινδύνου Προτεραιότητα 4 - Στερεά απόβλητα και προστασία του εδάφους Προτεραιότητα 5 - Τεχνική Βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος και των έργων Β. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: Προτεραιότητα 6 - Ατμοσφαιρικό περιβάλλον και κλιματική αλλαγή Προτεραιότητα 7 - Διαχείριση υδατικών πόρων Προτεραιότητα 9 - Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας Προτεραιότητα 10 – Θεσμοί (βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και ικανότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και άλλων φορέων υπεύθυνων για την εφαρμογή και την προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Προτεραιότητα 11 - Τεχνική Βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος και των έργων

18 Προϊόν JEREMIE Νέα Επιχειρηματικότητα: Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προιόντος αυτού JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

19 Προγραμματα της Ευρωπαι ̈ κης Ενωσης για την υποστηριξη των ΜΜΕ – Άμεση Χρηματοδότηση

20 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ειδικά για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !!! LIFE+ (2007 – 2013) MARCO POLO II (2007 – 2013) •ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΠΠΑΚ

21 LIFE + (άμμεση χρηματοδότηση – χορηγία) • Το μόνο χρηματοδοτικό μέσο απολειστικά για το περιβάλλον •LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα •LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση •LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία •Από την έναρξη του προγράμματος το 1992, στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 170 προγράμματα. Τα έργα αυτά αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις ύψους €210,4 εκατομμυρίων. •Ο ιδιωτικος τομέας (εταιρίες) είαι επιλέξιμες για συμμετοχή http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GR

22 Χρησιμες ιστοσελιδες Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) http://www.ependyseis.gr/ http://www.ependyseis.gr/ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) http://www.mou.gr/ http://www.espa.gr Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΥΠΕΚΑ (Διαχειριστική Αρχή) http://www.epperaa.gr

23 Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ http://www.elanet.gr/indexx.html http://www.antagonistikotita.gr/ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας(Διαχειριστική Αρχή)


Κατέβασμα ppt "«Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για περιβαλλοντικές δράσεις» Δρ Ιγγλεζάκης Ι. Βασίλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google