Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014
Το νομοθετικό πλαίσιο των Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο και η πρόκληση της τροποποίησής του Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014

2 Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ
Άτυπη Ομάδα 9 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (από το 2007). Ενεργά μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ αποτελούν: ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) Σύνδεσμος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (NGO Support Center) PeacePlayers Cyprus Τις θέσεις και απόψεις της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ στηρίζουν και άλλες ΜΚΟ.

3 Στόχος της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ
Η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου για τις ΜΚΟ της Κύπρου, σύγχρονου, εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις των καιρών αλλά και με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία αναθεώρησης και τροποποίησης του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.

4 Παρόν Νομοθετικό Πλαίσιο που αφορά τις ΜΚΟ στην Κύπρο
Εγγραφή ως Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 133» Εγγραφή ως Ίδρυμα ή Σωματείο: «Νόμος διέπων τα της Ιδρύσεως, Λειτουργίας και Διάλυσης Σωματείων και Ιδρυμάτων και Προνοών περί Συναφών Θεμάτων» (1972,1997)

5 Τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου για τις ΜΚΟ (2007- σήμερα στο τελικό στάδιο)
Τροποποίηση του Νόμου που αφορά τα Σωματεία και Ιδρύματα (Υπουργείο Εσωτερικών) Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Νόμος που Ενοποιεί, Τροποποιεί και καταργεί την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και που Προνοεί για τα Συναφή Θέματα» Επεξεργασία Νέου Νομοσχεδίου για την απόδοση του καθεστώτος Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφελείας (Υπουργείο Οικονομικών) Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται: «Ο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμος»

6 Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμος»
«Κάθε ΝΠΙΔ με έδρα τη Δημοκρατία, που έχει ως σκοπό του την άσκηση μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, μπορεί, αφού υποβάλει σχετική αίτηση, να πιστοποιηθεί από τον Υπουργό (Οικονομικών) ως Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας(…)»

7 Προβληματισμοί της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ επί των Νομοσχεδίων:
Νομοσχέδιο Περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών Μη σαφής διάκριση μεταξύ Σωματείων και Λεσχών Το Νομοσχέδιο αναφέρεται σε προσωπική ευθύνη μέλους όταν το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο προβεί σε οποιαδήποτε παράβαση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα διεθνή πρότυπα Οι προϋποθέσεις εγγραφής Σωματείων και Ιδρυμάτων είναι πολύ αυστηρές Υπερβολική παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα στις εσωτερικές σχέσεις των οργανισμών, πέραν του αναγκαίου μέτρου για ασφάλεια του δημοσίου συμφέροντος

8 Προβληματισμοί της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ επί των Νομοσχεδίων:
Νομοσχέδιο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας Ευρεία διακριτική ευχέρεια για την απόρριψη της αίτησης από τον Υπουργό Οικονομικών, αφού τα κριτήρια δεν είναι επαρκώς καθορισμένα Κατά την αίτηση Πιστοποίησης ΙΟΚΩ πρέπει να γίνεται «επαρκής ανάλυση» των σκοπών του ΝΠΙΔ, ορισμός ανοικτός σε ερμηνεία και επομένως σε απόρριψη απόδοσης του καθεστώτος του ΙΟΚΩ Η κινητή και ακίνητη περιουσία είναι σημαντικοί παράγοντες για την εξακρίβωση του κατά πόσο θα αποδοθεί ή όχι το καθεστώς ΙΟΚΩ. Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να συνεκτιμήσει προηγούμενες δραστηριότητες ενός οργανισμού για την απόδοση του καθεστώτος ΙΟΚΩ και όχι απλά προηγούμενες παραβάσεις της νομοθεσίας από τον οργανισμό Το Νομοσχέδιο δίνει στο Υπουργό την εξουσία να ζητήσει «τη διενέργεια τροποποιήσεων στο ιδρυτικό ή/και το καταστατικό του ΝΠΙΔ»

9 Προβληματισμοί της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ επί των Νομοσχεδίων:
Νομοσχέδιο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας Παρέχεται στον Υπουργό μεγάλη διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί ή να αφαιρεί την ιδιότητα ΙΟΚΩ χωρίς περιορισμούς. Κάποια από τα κριτήρια δημιουργούν αβεβαιότητα σε σχέση με το ποιος μπορεί να λάβει την πιστοποίηση. Ορισμένες από τις προϋποθέσεις ανάκλησης πιστοποίησης ενός ΙΟΚΩ είναι γενικές και ασαφής. Οι λογαριασμοί των ΙΟΚΩ πρέπει να ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, ασχέτως κύκλου εργασιών. Ο ορισμός Επιτροπής Ελέγχου για ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του ΙΟΚΩ πέραν των ευρώ, είναι υπέρμετρα χαμηλός Οι πρόνοιες για την κατάργηση ΙΟΚΩ δημιουργούν κινδύνους κατάχρησης εξουσίας Απαγόρευση κάθε οικονομικής δραστηριότητας εκ μέρους των ΙΟΚΩ, ακόμα και όταν αυτή δεν έχει σκοπό το κέρδος αλλά την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού κοινής ωφελείας.

10 Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ έχει αποστείλει τα σχόλιά της επί των νομοσχεδίων κατά τη διάρκεια των δημοσίων διαβουλεύσεων την περίοδο

11 Συνεργασίες Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ
European Center Not-for-Profit Law (ECNL) ( ) Εξέφρασε τις σοβαρές του ανησυχίες για τη συμβατότητα των παρόντων νομοσχεδίων με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα Νομοθεσιών που αφορούν τις ΜΚΟ Συμβούλιο της Ευρώπης Με τη στήριξη του UNDP-ACT και USAID

12 Επόμενα Βήματα της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ

13 Επόμενα Βήματα της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ
Δημόσια Διαβούλευση με τη συμμετοχή του ECNL, Συμβουλίου της Ευρώπης, Βουλευτών και Κρατικών Λειτουργών ενασχολούμενων με θέματα ΜΚΟ Διευθέτηση συναντήσεων με Βουλευτές για ενημέρωση των θέσεων της Πρωτοβουλίας επί των υπό συζήτηση Νομοσχεδίων Δημιουργία ιστοσελίδας για τη δημοσίευση των ολοκληρωμένων θέσεων της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ και των σχολίων του ECNL επί των νομοσχεδίων Συνεργασία με άλλες ΜΚΟ

14 Χαιρετίζουμε τη δημιουργία του Θεσμού του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

15 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Στοιχεία επικοινωνίας Ιωάννα Δημοσθένους Λειτουργός Έργου Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google