Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το νομοθετικό πλαίσιο των Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο και η πρόκληση της τροποποίησής του Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το νομοθετικό πλαίσιο των Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο και η πρόκληση της τροποποίησής του Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το νομοθετικό πλαίσιο των Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο και η πρόκληση της τροποποίησής του Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014

2 Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ  Άτυπη Ομάδα 9 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ( από το 2007).  Ενεργά μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ αποτελούν : - ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος - Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) - Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού - Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) - Σύνδεσμος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής - Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (NGO Support Center) - PeacePlayers Cyprus  Τις θέσεις και απόψεις της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ στηρίζουν και άλλες ΜΚΟ.

3 Στόχος της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου για τις ΜΚΟ της Κύπρου, σύγχρονου, εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις των καιρών αλλά και με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία αναθεώρησης και τροποποίησης του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.

4 Παρόν Νομοθετικό Πλαίσιο που αφορά τις ΜΚΟ στην Κύπρο  Εγγραφή ως Μη Κερδοσκο π ική Εταιρεία : « Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 133»  Εγγραφή ως Ίδρυμα ή Σωματείο : « Νόμος διέ π ων τα της Ιδρύσεως, Λειτουργίας και Διάλυσης Σωματείων και Ιδρυμάτων και Προνοών π ερί Συναφών Θεμάτων » (1972,1997)

5 Τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου για τις ΜΚΟ (2007- σήμερα στο τελικό στάδιο ) Τρο π ο π οίηση του Νόμου π ου αφορά τα Σωματεία και Ιδρύματα ( Υ π ουργείο Εσωτερικών ) Νομοσχέδιο π ου τιτλοφορείται « Νόμος π ου Ενο π οιεί, Τρο π ο π οιεί και καταργεί την Υφιστάμενη Νομοθεσία π ερί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και π ου Προνοεί για τα Συναφή Θέματα » Ε π εξεργασία Νέου Νομοσχεδίου για την α π όδοση του καθεστώτος Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ( Υ π ουργείο Οικονομικών ) Νομοσχέδιο π ου τιτλοφορείται : « Ο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ( Πιστο π οίηση ) Νόμος »

6 Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται « Ο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ( Πιστοποίηση ) Νόμος » « Κάθε ΝΠΙΔ με έδρα τη Δημοκρατία, που έχει ως σκοπό του την άσκηση μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, μπορεί, αφού υποβάλει σχετική αίτηση, να πιστοποιηθεί από τον Υπουργό ( Οικονομικών ) ως Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας (…)»

7 Προβληματισμοί της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ επί των Νομοσχεδίων : Νομοσχέδιο Περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών  Μη σαφής διάκριση μεταξύ Σωματείων και Λεσχών  Το Νομοσχέδιο αναφέρεται σε προσωπική ευθύνη μέλους όταν το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο προβεί σε οποιαδήποτε παράβαση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα διεθνή πρότυπα  Οι προϋποθέσεις εγγραφής Σωματείων και Ιδρυμάτων είναι πολύ αυστηρές  Υπερβολική παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα στις εσωτερικές σχέσεις των οργανισμών, πέραν του αναγκαίου μέτρου για ασφάλεια του δημοσίου συμφέροντος

8 Προβληματισμοί της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ επί των Νομοσχεδίων : Νομοσχέδιο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  Ευρεία διακριτική ευχέρεια για την απόρριψη της αίτησης από τον Υπουργό Οικονομικών, αφού τα κριτήρια δεν είναι επαρκώς καθορισμένα  Κατά την αίτηση Πιστοποίησης ΙΟΚΩ πρέπει να γίνεται « επαρκής ανάλυση » των σκοπών του ΝΠΙΔ, ορισμός ανοικτός σε ερμηνεία και επομένως σε απόρριψη απόδοσης του καθεστώτος του ΙΟΚΩ  Η κινητή και ακίνητη περιουσία είναι σημαντικοί παράγοντες για την εξακρίβωση του κατά πόσο θα αποδοθεί ή όχι το καθεστώς ΙΟΚΩ.  Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να συνεκτιμήσει προηγούμενες δραστηριότητες ενός οργανισμού για την απόδοση του καθεστώτος ΙΟΚΩ και όχι απλά προηγούμενες παραβάσεις της νομοθεσίας από τον οργανισμό  Το Νομοσχέδιο δίνει στο Υπουργό την εξουσία να ζητήσει « τη διενέργεια τροποποιήσεων στο ιδρυτικό ή / και το καταστατικό του ΝΠΙΔ »

9 Προβληματισμοί της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ επί των Νομοσχεδίων : Νομοσχέδιο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  Παρέχεται στον Υπουργό μεγάλη διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί ή να αφαιρεί την ιδιότητα ΙΟΚΩ χωρίς περιορισμούς.  Κάποια από τα κριτήρια δημιουργούν αβεβαιότητα σε σχέση με το ποιος μπορεί να λάβει την πιστοποίηση.  Ορισμένες από τις προϋποθέσεις ανάκλησης πιστοποίησης ενός ΙΟΚΩ είναι γενικές και ασαφής.  Οι λογαριασμοί των ΙΟΚΩ πρέπει να ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, ασχέτως κύκλου εργασιών.  Ο ορισμός Επιτροπής Ελέγχου για ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του ΙΟΚΩ πέραν των 50 000 ευρώ, είναι υπέρμετρα χαμηλός  Οι πρόνοιες για την κατάργηση ΙΟΚΩ δημιουργούν κινδύνους κατάχρησης εξουσίας  Απαγόρευση κάθε οικονομικής δραστηριότητας εκ μέρους των ΙΟΚΩ, ακόμα και όταν αυτή δεν έχει σκοπό το κέρδος αλλά την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού κοινής ωφελείας.

10 Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ έχει αποστείλει τα σχόλιά της επί των νομοσχεδίων κατά τη διάρκεια των δημοσίων διαβουλεύσεων την περίοδο 2009-2011

11 Συνεργασίες Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ • European Center Not-for-Profit Law (ECNL) (www.ecnl.org.hu ) Εξέφρασε τις σοβαρές του ανησυχίες για τη συμβατότητα των παρόντων νομοσχεδίων με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα Νομοθεσιών που αφορούν τις ΜΚΟ • Συμβούλιο της Ευρώπης • Με τη στήριξη του UNDP-ACT και USAID

12 Επόμενα Βήματα της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ

13 • Δημόσια Διαβούλευση με τη συμμετοχή του ECNL, Συμβουλίου της Ευρώπης, Βουλευτών και Κρατικών Λειτουργών ενασχολούμενων με θέματα ΜΚΟ • Διευθέτηση συναντήσεων με Βουλευτές για ενημέρωση των θέσεων της Πρωτοβουλίας επί των υπό συζήτηση Νομοσχεδίων • Δημιουργία ιστοσελίδας για τη δημοσίευση των ολοκληρωμένων θέσεων της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ και των σχολίων του ECNL επί των νομοσχεδίων • Συνεργασία με άλλες ΜΚΟ

14 Χαιρετίζουμε τη δημιουργία του Θεσμού του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

15 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Στοιχεία επικοινωνίας Ιωάννα Δημοσθένους Λειτουργός Έργου ngo.initiative.cyprus@gmail.com +357 22660061


Κατέβασμα ppt "Το νομοθετικό πλαίσιο των Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο και η πρόκληση της τροποποίησής του Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ Ιανουάριος 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google