Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Applied Econometrics Second edition

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Applied Econometrics Second edition"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Applied Econometrics Second edition
Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall

2 Πολυσυγγραμμικότητα 1. Τέλεια πολυσυγγραμμικότητα
2. Συνέπειες τέλειας πολυσυγγραμμικότητας 3. Ατελής πολυσυγγραμμικότητα. 4. Συνέπειες ατελούς πολυσυγγραμμικότητας 5. Διάγνωση πολυσυγγραμμικότητας 6. Επίλυση/αντιμετώπιση πολυσυγγραμμικότητας

3 Στόχοι μαθήματος 1. Αναγνώριση του προβλήματος της πολυσυγγραμμικότητας στο CLRM. 2. Διάκριση μεταξύ τέλειας και ατελούς πολυσυγγραμμικότητας. 3. Κατανόηση και εκτίμηση των συνεπειών της τέλειας και ατελούς πολυσυγγραμικότητας στις εκτιμήσεις OLS. 4. Διάγνωση προβληματικής πολυσυγγραμμικότητας με τη χρήση οικονομετρικού λογισμικού. 5. Εύρεση τρόπων επίλυσης της προβληματικής πολυσυγγραμμικότητας.

4 Πολυσυγγραμμικότητα Η υπόθεση νο.8 του CLRM απαιτεί ότι δεν υπάρχουν ακριβείς γραμμικές σχέσεις μεταξύ των τιμών των ερμηνευτικών μεταβλητών στο δείγμα (τα X). Άρα, όταν οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι υψηλά συσχετιζόμενες η μία με την άλλη (συντελεστής συσχέτισης πολύ κοντα στο 1 ή στο -1) τότε υπάρχει το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας.

5 Τέλεια πολυσυγγραμμικότητα
Όταν υπάρχει τέλεια γραμμική σχέση. Υποθέστε ότι έχουμε το ακόλουθο μοντέλο: Y=β1+β2X2+ β3X3+e Όπου οι τιμές του δείγματος για τα X2 και X3 είναι: X2 1 2 3 4 5 6 X3 8 10 12

6 Τέλεια πολυσυγγραμμικότητα
Παρατηρούμε ότι X3=2X2 Έτσι, παρότι φαίνεται να υπάρχουν δύο ερμηνευτικές μεταβλητές, στην πραγματικότητα υπάρχει μία. Κι αυτό γιατί η X2 είναι μια ακριβής γραμμική συνάρτηση της X3 ή γιατί οι X2 και X3 είναι τέλεια συγγραμμικές.

7 Τέλεια πολυσυγγραμμικότητα
Όταν συμβαίνει αυτό, τότε η εξίσωση: δ1X1+δ2X2=0 μπορεί να ικανοποιηθεί για μη-μηδενικές τιμές των δ1 και δ2. Στο παράδειγμά μας έχουμε ότι: (-2)X1+(1)X2=0 Άρα δ1=-2 και δ2=1.

8 Τέλεια πολυσυγγραμμικότητα
Προφανώς, εάν η μόνη λύση είναι: δ1=δ2=0 (συνήθως ονομάζεται τετριμμένη λύση) τότε οι δύο μεταβλητές είναι γραμμικά ανεξάρτητες και δεν υπάρχει προβληματική πολυσυγγραμμικότητα.

9 Τέλεια πολυσυγγραμμικότητα
Στην περίπτωση περισσότερων από δυο ερμηνευτικών μεταβλητών, τότε τότε η μία μεταβλητή μπορεί να εκφραστεί ως μια ακριβής γραμμική συνάρτηση μιας άλλης ή περισσότερων ή ακόμα και όλων των άλλων μεταβλητών. Τότε, εάν έχουμε 5 ερμηνευτικές μεταβλητές, έχουμε: δ1X1+δ2X2 +δ3X3+δ4X4 +δ5X5=0 Για καλύτερη κατανόηση, μια εφαρμογή είναι η παγίδα των ψευδομεταβλητών (εξήγηση στον πίνακα).

10 Συνέπειες της τέλειας πολυσυγγραμμικότητας
Με τέλεια πολυσυγγραμμικότητα, οι εκτιμητές OLS απλώς δεν υπάρχουν. (απόδειξη στον πίνακα) Εάν προσπαθήσετε να εκτιμήσετε μια εξίσωση στο Eviews και οι προδιαγραφές τις εξίσωσης χαρακτηρίζονται από τέλεια πολυσυγγραμμικότητα, το Eviews δεν θα δώσει αποτελέσματα, αλλά θα δώσει ένα μήνυμα σφάλματος, με το οποίο επισημαίνει την πολυσυγγραμμικότητα.

11 Ατελής πολυσυγγραμμικότητα
Η ατελής πολυσυγγραμμικότητα (ή σχεδόν πολυσυγγραμμικότητα) υπάρχει όταν οι ερμηνευτικές μεταβλητές σε μια εξίσωση συσχετίζονται, αλλά αυτή η συσχέτιση είναι λιγότερο από τέλεια. Αυτό εκφράζεται ως εξής: X3=X2+v Όπου v μια τυχαία μεταβλητή, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί ως ένα «λάθος» στην ακριβή γραμμική σχέση.

12 Συνέπειες της ατελούς πολυσυγγραμμικότητας
Συνέπειες της ατελούς πολυσυγγραμμικότητας Στις περιπτώσεις της ατελούς πολυσυγγραμμικότητας, οι εκτιμητές OLS μπορούν να ληφθούν και να είναι επίσης BLUE. Όμως, παρότι οι γραμμικοί αμερόληπτοι εκτιμητές με την ιδιότητα της ελάχιστης διακύμανσης να ισχύει, οι διακυμάνσεις OLS είναι συχνά μεγαλύτερες από αυτές που λαμβάνονται υπό την απουσία πολυσυγγραμμικότητας.

13 Συνέπειες της ατελούς πολυσυγγραμμικότητας
Συνέπειες της ατελούς πολυσυγγραμμικότητας Για την εξήγηση, θεωρείστε την εξίσωση που δίνει την διακύμανση της μερικής κλίσης της μεταβλητής Xj: Όπου r2 είναι το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης του δείγματος μεταξύ X2 και X3.

14 Συνέπειες της ατελούς πολυσυγγραμμικότητας
Επεκτείνοντας σε περισσότερες από δύο ερμηνευτικές μεταβλητές, έχουμε: Και συνεπώς, ονομάζεται συντελεστής πληθωρισμού διακύμανσης (VIF)

15 Πληθωρισμός Διακύμανσηςr
R2j VIFj 1 0.5 2 0.8 5 0.9 10 0.95 20 0.075 40 0.99 100 0.995 200 0.999 1000

16 Ο Συντελεστής Πληθωρισμού Διακύμανσης
Οι τιμές του VIF που ξεπερνούν το 10 θεωρούνται γενικά απόδειξη της ύπαρξης προβληματικής πολυσυγγραμμικότητας. Αυτό συμβαίνει για R2j >0.9 Τόσο μεγάλα τυπικά σφάλματα θα οδηγούν σε μεγάλε διαστήματα εμπιστοσύνης. Επίσης, μπορεί να έχουμε t-στατιστικά τα οποία να είναι εντελώς λανθασμένα.

17 Συνέπειες της ατελούς πολυσυγγραμμικότητας
Συνοψίζοντας, όταν υπάρχει ατελής πολυσυγγραμμικότητα, έχουμε: Οι εκτιμήσεις της OLS μπορεί να είναι ανακριβής εξαιτίας των μεγάλων τυπικών σφαλμάτων. Οι επηρεασμένη συντελεστές μπορεί να αποτύχουν στην επίτευξη στατιστικής σημαντικότητας λόγω των χαμηλών t-στατιστικών. Μπορεί να υπάρχει εναλλαγή προσήμου. Πρόσθεση ή αφαίρεση λίγων παρατηρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στους εκτιμημένους συντελεστές.

18 Διάγνωση Πολυσυγγραμμικότητας
Ο ευκολότερος τρόπος μέτρησης το μέγεθος της πολυσυγγραμμικότητας είναι απλώς να δούμε των πίνακα των συσχετίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Στην περίπτωση των περισσότερων από δύο ερμηνευτικών μεταβλητών, θα πρέπει να «τρέξουμε» βοηθητικές παλινδρομήσεις. Εάν υπάρχει σχεδόν γραμμική εξάρτηση, η βοηθητική παλινδρόμηση θα αναπαριστά μια μικρή εξίσωση τυπικού σφάλματος, ένα μεγάλο R2 και ένα στατιστικά σημαντικό F-value.

19 Επίλυση Πολυσυγγραμμικότητας
Προσεγγίσεις, όπως η παλινδρόμηση κορυφογραμμής ή η μέθοδος των κύριων συνιστωσών. Αλλά δημιουργούν περισσότερο προβλήματα απ’ αυτά που επιλύουν. Μερικοί οικονομέτρες αμφισβητούν ότι εάν το μοντέλο είναι όπως πρέπει, απλά την αγνοούμε. Σημειώστε ότι πάντα θα έχετε ένα βαθμό πολυσυγγραμμικότητας, ειδικά σε δεδομένα χρονολογικών σειρών.

20 Επίλυση Πολυσυγγραμμικότητας
Ο ευκολότερος τρόπος «θεραπείας» αυτών των προβλημάτων είναι: η παράλειψη μίας από τις συγγραμικές μεταβλητές η μετατροπή των υψηλά συσχετιζόμενων μεταβλητών σε ένα λόγο η συλλογή περισσότερων δεδομένων η συλλογή μακροπρόθεσμων η μεγαλύτερη συχνότητα στα δεδομένα

21 Παραδείγματα Έχουμε τριμηνιαία δεδομένα για: Εισαγωγές (IMP)
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (GDP) Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) και Δείκτης τιμών παραγωγού (PPI)

22 Παραδείγματα Πίνακας συσχετίσεων IMP 1 0.979 0.916 0.883
IMP GDP CPI PPI IMP GDP CPI PPI

23 Παραδείγματα – μόνο CPI
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπικό σφάλμα t-Statistic Πιθανότητα C LOG(GDP) LOG(CPI) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

24 Παραδείγματα –CPI με PPI
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπικό σφάλμα t-Statistic Πιθανότητα C LOG(GDP) LOG(CPI) LOG(PPI) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

25 Παραδείγματα – μόνο PPI
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπικό σφάλμα t-Statistic Πιθανότητα C LOG(GDP) LOG(PPI) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

26 Παραδείγματα – Η βοηθητική παλινδρόμηση
Μεταβλητή Συντελεστής Τυπικό σφάλμα t-Statistic Πιθανότητα C LOG(CPI) LOG(GDP) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)


Κατέβασμα ppt "Applied Econometrics Second edition"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google