Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης

2 Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2008 Η αυθεντία και εξουσία της εκκλησίας

3 Α. Η αυθεντία της εκκλησίας

4 Τι εννοούμε όταν μιλάμε για την αυθεντία της εκκλησίας; •Εννούμε το κύρος της εκκλησίας ως φορέα της αποκάλυψης του Θεού. •Σύμφωνα με την Ευαγγελική Εκκλησία η Εκκλησία αντλεί το κύρος της από τον λόγο του Θεού. Η θεοπνευστία σταμάτησε με τους αποστόλους. •Οι παραδοσιακές εκκλησίες θεωρούν πως η Αγία Γραφή αντλεί το κύρος της από την Εκκλησία. Θεωρούν πως η θεοπνευστία συνεχίζει. •Παρακάτω παρουσιάζουμε πώς διάφορες χριστιανικές παραδόσεις κατανοούν τη σχέση Βίβλου και Εκκλησίας.

5 Εκκλησία και Βίβλος για την Ορθόδοξη Εκκλησία

6 Εκκλησία και Βίβλος για την Καθολική Εκκλησία

7 Εκκλησία και Βίβλος για την Ευαγγελική Εκκλησία

8 Εκτροπή της ευαγγελικής άποψης

9 Εκκλησία και Βίβλος για την ακραία χαρισματική αντίληψη

10 Τα όρια της αυθεντίας

11 Β. Η εξουσία της εκκλησίας

12 Τι εννοούμε όταν μιλάμε για την εξουσία της εκκλησίας; •Η εξουσία που έχει δοθεί από τον Θεό στην εκκλησία αφορά –Α) τον πνευματικό αγώνα –Β) τη διακήρυξη του ευαγγελίου και –Γ) την άσκηση εκκλησιαστικής πειθαρχίας. •Βεβαίως έχουν υπάρξει τάσεις, όσον αφορά την εξουσία της εκκλησίας, που ξεφεύγουν από τα όρια του λόγου του Θεού –Από τη μια, όσοι δίνουν υπερ-εξουσίες στην εκκλησία –Από την άλλη, όσοι αγνοούν την εξουσία της εκκλησίας.

13 Α) Πόλεμος κατά των πνευματικών οχυρωμάτων •«Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσωμεν πάσαν παρακοήν, όταν γείνη πλήρης η υπακοή σας». Β’ Κορ. ι’ 3-4

14 Ποια είναι τα πνευματικά μας όπλα; •«Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. •Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· •επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, •προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων». Εφεσ. ς’ 13-18

15 Η πνευματική εξουσία προς απίστους •«ανθίστατο δε εις αυτούς Ελύμας ο μάγος, διότι ούτω μεθερμηνεύεται το όνομα αυτού, ζητών να αποτρέψη τον ανθύπατον από της πίστεως. Πλην ο Σαύλος, ο και Παύλος, πλησθείς Πνεύματος Αγίου και ατενίσας εις αυτόν, είπεν· •Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, υιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις παύσει διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου; Και τώρα ιδού, χειρ του Κυρίου είναι κατά σου, και θέλεις είσθαι τυφλός, μη βλέπων τον ήλιον μέχρι καιρού. Και παρευθύς επέπεσεν επ' αυτόν αμαύρωσις και σκότος, και περιστρεφόμενος εζήτει χειραγωγούς». Πράξεις ιγ’ 8-11.

16 Η πνευματική εξουσία μέσα στην εκκλησία •«Είπε δε ο Πέτρος· Ανανία, διά τι εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευσθής εις το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσης από της τιμής του αγρού; […] Ενώ δε ήκουεν ο Ανανίας τους λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε, και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα». Πράξεις ε’ 3-5 •«Διά τούτο ταύτα γράφω απών, διά να μη φερθώ αποτόμως παρών κατά την εξουσίαν, την οποίαν μοι έδωκεν ο Κύριος προς οικοδομήν και ουχί προς καθαίρεσιν». Β’ Κορ. ιγ’ 10.

17 Συνεχίζει αυτή η εξουσία; •Φαίνεται ότι μια τέτοια εξουσία ανήκε κατά ιδιαίτερο τρόπο στους αποστόλους. •«Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν τω λαώ διά των χειρών των αποστόλων· και ήσαν ομοθυμαδόν άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος». Πράξεις ε’ 12 •Επίσης ο Παύλος δεν συμβουλεύει τους ίδιους τους υπευθύνους στην Κόρινθο να ασκήσουν εξουσία παρόμοια με τη δική του.

18 Ωστόσο … •Εκείνο που ο απ. Παύλος συμβουλεύει είναι: •«αφού συναχθήτε σεις και το εμόν πνεύμα με την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρκός, διά να σωθή το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού». Α’ Κορ. ε’ 4 •Επίσης, μιλά για όλους τους πιστούς, όταν λέει: «διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· ….». Β’ Κορ. ι’ 4

19 Β) Τα κλειδιά της βασιλείας •«Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Μακάριος είσαι, Σίμων, υιέ του Ιωνά, διότι σαρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ' ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. •Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής. •Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσης επί της γης, θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ό,τι εάν λύσης επί της γης, θέλει είσθαι λελυμένον εν τοις ουρανοίς». Ματθ. ις’ 17-19

20 Τα κλειδιά περιλαμβάνουν α) το κήρυγμα του λόγου •Τα κλειδιά της βασιλείας αντιπροσωπεύουν την εξουσία του κηρύγματος του ευαγγελίου, που ανοίγει την πόρτα προς την βασιλεία των ουρανών. •Ο Πέτρος ήταν αυτός που πρώτος εξάσκησε αυτή την εξουσία την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξεις β’ 14-32).

21 Τα κλειδιά περιλαμβάνουν β) το δεσμείν και λύειν •«Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν· αλλ' εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης. •Αληθώς σας λέγω, Όσα εάν δέσητε επί της γης, θέλουσιν είσθαι δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί της γης, θέλουσιν είσθαι λελυμένα εν τω ουρανώ». Ματθ. ιη’ 17-18 •Η εξουσία έχει δοθεί σε όλη την εκκλησία.

22 Οι περιορισμοί του δεσμείν και λύειν

23 Γ) ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 1α. Σκοπός της η αποκατάσταση •«Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου·». Ματθ. ιη’ 15 •«εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αφού συναχθήτε σεις και το εμόν πνεύμα με την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρκός, διά να σωθή το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού». Α’ Κορ. ε’ 5

24 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 1β. Σκοπός η μη εξάπλωση της αμαρτίας •«παρατηρούντες μήπως υστερήταί τις από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα τις πικρίας αναφύουσα φέρη ενόχλησιν και διά ταύτης μιανθώσι πολλοί». Εβρ. ιβ’ 15 •«Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων, διά να έχωσι φόβον και οι λοιποί». Α’ Τιμ. ε’ 20

25 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 1γ. Για να τιμάται ο Κύριος •«ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου, διά να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσαν κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλά διά να ήναι αγία και άμωμος». Εφεσ. ε’ 25-27 •«… αφίνεις την γυναίκα Ιεζάβελ, ήτις λέγει εαυτήν προφήτιν, να διδάσκη και να πλανά τους δούλους μου εις το να πορνεύωσι και να τρώγωσιν ειδωλόθυτα […] Ιδού, εγώ βάλλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας μετ' αυτής εις θλίψιν μεγάλην, εάν δεν μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτών, και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτείνει με θάνατον». Αποκ. β’ 20-23

26 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 2) Για τι είδους αμαρτίες ασκείται; •Για διαπροσωπικές αμαρτίες που δεν μπορούν να λυθούν ιδιωτικά ή με τη μεσολάβηση μιας μικρής ομάδας. •«Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου· εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, διά να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν· αλλ' εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης». Ματθ. ιη’ 15-17

27 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 2) Για τι είδους αμαρτίες ασκείται; •Βέβαια, οι αμαρτίες για τις οποίες ασκείται πειθαρχία πρέπει να είναι δημόσια γνωστές και έκδηλες αμαρτίες.

28 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 3) Με ποιον τρόπο ασκείται; •Α) Η αμαρτία πρέπει να γίνεται γνωστή όσο γίνεται σε λιγότερους ανθρώπους (Ματθ. κη’ 15- 17). •Β) Τα μέτρα πρέπει να αυξάνουν σε αυστηρότητα, ώσπου να βρεθεί λύση (Ματθ. κη’ 15-17). •Η πρωτοβουλία ανήκει πάντοτε σε εμάς και όχι στον άλλο (Ματθ. ε’ 23-24).

29 Η ομάδα μεσολάβησης μπορεί να αποτελείται από πρεσβυτέρους •«Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτές σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι ». Α’ Θεσ. ε’ 12 •«κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής». Β’ Τιμ. δ’ 2

30 Η εξουσία του Χριστού πίσω από τις αποφάσεις της εκκλησίας •«ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Ματθ. κη’ 20 •«εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αφού συναχθήτε σεις και το εμόν πνεύμα με την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν». Α’ Κορ. ε’ 4-5

31 Πώς εφαρμόζεται η πειθαρχία από τα μέλη; •«Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέ- φησθε, εάν τις αδελφός ονομαζόμενος ήναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή μέθυσος ή άρπαξ· με τον τοιούτον μηδέ να συντρώγητε». Α’ Κορ. ε’ 11 •«Σας παραγγέλλομεν δε, αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνησθε από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος και ουχί κατά την παράδοσιν, την οποίαν παρέλαβε παρ' ημών […] Και εάν τις δεν υπακούη εις τον λόγον ημών τον διά της επιστολής, τούτον σημειόνετε και μη συναναστρέφεσθε μετ' αυτού, διά να εντραπή· πλην μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν». Α’ Κορ. ε’ 4-5

32 Πειθάρχηση εκκλησιαστικών ηγετών •«Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέ- χου, εκτός διά στόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων, διά να έχωσι φόβον και οι λοιποί. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων, να φυλάξης ταύτα, χωρίς προτιμήσεως, μηδέν πράττων κατά χάριν». Α’ Τιμ. ε’ 19-21 •«Αλλ' ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσι προς την αλήθειαν του ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων· Εάν συ Ιουδαίος ων ζης εθνικώς και ουχί Ιουδαϊκώς, διά τι αναγκά- ζεις τους εθνικούς να ιουδαΐζωσιν;» Γαλ. β’ 11

33 Άλλες πτυχές •Ο απώτερος στόχος της πειθάρχησης: «Αρκετόν είναι εις τον τοιούτον αύτη η επίπληξις η υπό των πλειοτέρων· ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσητε αυτόν, και να παρηγορήσητε, διά να μη καταποθή ο τοιούτος υπό της υπερβαλλούσης λύπης». Β’ Κορ. β’ 6 •«Αδελφοί, και εάν άνθρωπος απερισκέπτως πέση εις κανέν αμάρτημα, σεις οι πνευματικοί διορθόνετε τον τοιούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχων εις σεαυτόν, μη και συ πειρασθής». Γαλ. ς’ 1

34 Βιβλιογραφία •Grudem, Systematic Theology, κεφ. 46


Κατέβασμα ppt "ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google