Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Δρόμος προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Μάνος Πηλείδης Εταίρος Εταίρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Δρόμος προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Μάνος Πηλείδης Εταίρος Εταίρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Δρόμος προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Μάνος Πηλείδης Εταίρος Εταίρος

2 2 Σκοπός n Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από τη σκοπιά της Διοίκησης n Σχέδιο μετάβασης - το επόμενο βήμα για μια επιχείρηση

3 3 Νομικό πλαίσιο n Ν. 2992/2002 n Υποχρεωτική κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με ΔΛΠ –Όλες οι εισηγμένες εταιρίες –Οι θυγατρικές εισηγμένων εταιριών (για σκοπούς ενοποίησης) –Προαιρετικά για τις λοιπές εταιρίες

4 4 Ποιους επηρεάζουν n Λογιστές n Οικονομικούς Διευθυντές n Διοίκηση n Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων n Διευθυντές Παραγωγής n Διευθυντές Προσωπικού n Φοροτεχνικούς n Αναλυτές n Επενδυτές

5 5 Τι μπορεί να αλλάξει n Λογιστικά κέρδη n Κέρδη ανά μετοχή n Ενεργητικό n Υποχρεώσεις n Καθαρή θέση n Φορολογικά κέρδη ???

6 6 Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων n Να παρέχουν πληροφορίες για –την οικονομική θέση –την απόδοση –τις αλλαγές στην οικονομική θέση μιας επιχείρησης που είναι χρήσιμες σε ευρύτερο κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονομικές αποφάσεις

7 7 Ποιοτικά χαρακτηριστικά n 1. Κατανόηση n 2. Συνάφεια –σπουδαιότητα n 3. Αξιοπιστία –πιστή παρουσίαση –ουσία πάνω από τύπο –ουδετερότητα –συντηρητικότητα –πληρότητα n 4. Συγκρισιμότητα

8 8 Περιεχόμενα των οικονομικών καταστάσεων n Οικονομική θέση –ισολογισμός n Απόδοση –αποτελέσματα χρήσης n Αλλαγές στην ταμειακή θέση –πίνακας ταμειακών ροών n Αλλαγές στην καθαρή θέση –πίνακας μεταβολής καθαρής θέσης n Σημειώσεις

9 9 Σύγκριση Στοιχείων ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ Β Κέρδη προ φόρων 44,900(19,500) Κέρδη μετά φόρων 28,000(12,800) Κέρδη ανά μετοχή 2.8(1.3) Ενεργητικό615,000935,000 Υποχρεώσεις502,000598,000 Καθαρή Θέση 113,000267,000 Απόδοση Κεφαλαίου 39.7%(7.3%)

10 10 Ενεργητικό ΕΛΠΔΛΠ Χρεόγραφα50,00060,000 Αναβαλλόμενη Φορολογία 025,000 Ενσώματα Πάγια 185,000330,000 Άυλα Πάγια 60,00020,000 Υπεραξία (Goodwill) 50,000300,000 Ίδιες Μετοχές 70,0000

11 11 Παθητικό ΕΛΠΔΛΠ Δάνεια100,000120,000 Αναβαλλόμενη Φορολογία 060,000 Αποζημίωση Προσωπικού 2,00018,000

12 12 Κατάσταση Αποτελεσμάτων ΕΛΠΔΛΠ Πωλήσεις 330,000 320,000 Κόστος Πωληθέντων (240,000)(273,000) Αποσβέσεις Παγίων (15,600)(35,000) Αποζημίωση Προσωπικού (1,500)(3,500) Αναβαλλόμενη Φορολογία 022,500

13 13 Σύγκριση Στοιχείων ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ Β Κέρδη προ φόρων 44,900(19,500) Κέρδη μετά φόρων 28,000(12,800) Κέρδη ανά μετοχή 2.8(1.3) Ενεργητικό615,000935,000 Υποχρεώσεις502,000598,000 Καθαρή Θέση 113,000267,000 Απόδοση Κεφαλαίου 39.7%(7.3%)

14 Ο δρόμος προς τα ΔΛΠ Γιατί τα ΔΛΠ αφορούν τη Διοίκησή;

15 15 Διανομή Κερδών n Καθαρή Θέση αλλάζει n Αποθεματικά προς Διάθεση αλλάζουν επηρεάζεται η μερισματική πολιτική επηρεάζεται η τιμή της μετοχής

16 16 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις n Αποτίμηση εταιριών προς εξαγορά/συγχώνευση αλλάζει n Υπεραξία (Goodwill) διαφοροποιείται n Διάφορα σχήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων δεν έχουν αντίστοιχο λογιστικό χειρισμό

17 17 Διοικητική Πληροφόρηση n Αλλαγή στη δομή διοικητικής πληροφόρησης n Αυξημένη μεταβλητότητα αποτελεσμάτων χρήσης δυσκολεύει προβλέψεις κερδοφορίας n Εσωτερική μέτρηση κερδοφορίας τμημάτων, εταιριών κτλ πιθανό να χρειαστεί αναθεώρηση

18 18 Φορολογικά θέματα n Το μεγάλο ερωτηματικό n Αντιμετώπιση ΔΛΠ από φορολογική αρχή n Φορολόγηση υπεραξίας / υπό-αξίας περιουσιακών στοιχείων; n Φορολόγηση λογιστικών αποσβέσεων; n Πιθανή ανάγκη αναθεώρησης φορολογικής στρατηγικής

19 19 Θέματα προσωπικού και εκπαίδευσης n Εκπαίδευση υπαλλήλων λογιστηρίου n Εκπαίδευση λοιπών στελεχών που επηρεάζουν κερδοφορία εταιρίας n Καινούργιες προσλήψεις; n Βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους;

20 20 Συστήματα πληροφορικής n ΔΛΠ χρειάζονται σωρεία πληροφοριών n Παρακολούθηση παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων n Αναμόρφωση υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής

21 21 Όροι χρηματοδότησης n Αλλαγές λογιστικών προτύπων μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση κανόνων χρηματοδότησης n Μακροπρόθεσμες χορηγήσεις γίνονται βραχυπρόθεσμες αλλαγή οικονομικής θέσης αλλαγές μελλοντικών ταμειακών ροών

22 22 Αμοιβές Διοίκησης και Προσωπικού n Επηρεάζονται οι στόχοι απόδοσης για ενεργοποίηση bonus ή share options n Διενέργεια αναλογιστικής μελέτης για υπολογισμό υποχρέωσης προς ταμεία υγείας, συνταξιοδότησης κλπ n Λογιστικοποίηση υποχρέωσης προς ασφαλιστικά ταμεία

23 23 Σχέσεις με αναλυτές, επενδυτές και μετόχους n Επεξήγηση όλων των αλλαγών n Αποφυγή «εκπλήξεων» n Έγκαιρη παροχή απαραίτητης πληροφόρησης

24 24 Κερδοφορία προϊόντων n Κάποια προϊόντα (χρηματοοικονομικά και μη) μπορεί να είναι ζημιογόνα με βάση τα ΔΛΠ n Δημιουργούνται ευκαιρίες για νέα προϊόντα

25 25 Διαχείριση Διαθεσίμων n Μέθοδοι χρηματοδότησης και αντιστάθμισης κινδύνου δεν αποδίδουν επιθυμητό λογιστικό αποτέλεσμα n Μεταβλητότητα στα αποτελέσματα χρήσης n Πρόκληση εξεύρεσης καλής οικονομικής στρατηγικής Απόδοση επιθυμητού λογιστικού χειρισμού Απόδοση επιθυμητού λογιστικού χειρισμού

26 26 Ενοποίηση / Εξαίρεση n Ενοποίηση –όλες οι θυγατρικές, αλλοδαπές και εγχώριες –περιορισμένες εξαιρέσεις IAS 27

27 Ο δρόμος προς τα ΔΛΠ Κάποια πρακτικά ερωτήματα

28 28 Σχεδιασμός n Υπάρχει μελέτη που αναλύει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.; n Έχει ετοιμασθεί σχέδιο που να καλύπτει Διεύθυνση Οικονομικών / Λογιστήριο και άλλα τμήματα με χρονοδιάγραμμα; n Έχει ληφθεί υπόψη η πιθανή ανάγκη συγκριτικής πληροφόρησης n Έχει προβλεφθεί χρόνος ελέγχου συστημάτων;

29 29 Αναγνώριση από την Διοίκηση n Έχει συζητηθεί η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στο επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου; n Έχει η Διοίκηση επισημάνει σε όλο το προσωπικό την σπουδαιότητα του θέματος καθώς και την στήριξη της για το έργο; n Έχει η Διοίκηση τοποθετήσει κάποιον επικεφαλή του έργου;

30 30 Γνώση καινούργιων προτύπων και η επίπτωση τους n Υπάρχει καλή κατανόηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων; n Έχει κατανοηθεί η επίπτωση τους σε όλα τα τμήματα και τις εργασίες της εταιρίας;

31 31 Αμοιβές Στελεχών n Υπάρχουν κάποια stock options τα οποία εξαρτώνται από δημοσιευμένα κέρδη, κέρδη ανά μετοχή ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο θα αλλάξει. n Έχει εκτιμηθεί η επίπτωση σε αυτά από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.; n Έχει εκτιμηθεί η επίδραση των ΔΛΠ στους κανόνες των share options; n Έχει σχεδιασθεί η επεξήγηση των αλλαγών στους μετόχους / διευθυντές;

32 32 Διαχείριση Διαθεσίμων και Χρηματοδότηση n Έχει προσδιοριστεί η κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων και η επίδραση που θα προκύψει από την αποτίμηση σε εύλογη αξία; n Υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης όλων των χρηματοοικονομικών μέσων n ενσωματωμένα παράγωγα (embedded derivatives) n συμβόλαια μίσθωσης / ενοικίασης / αγοράς προϊόντων / πώλησης προϊόντων κλπ;

33 33 Διαχείριση Διαθεσίμων και Χρηματοδότηση (συν.) n Έχει προσδιοριστεί η επίδραση των ΔΛΠ στις τρέχουσες πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνου; n Έχουν προσδιοριστεί νέες πολιτικές αντιστάθμισης και διαχείρισης κινδύνου; n Έχουν εκτιμηθεί οι ανάγκες αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα;

34 34 Διαχείριση Διαθεσίμων και Χρηματοδότηση (συν.) n Εάν υπάρχουν συμβάσεις χρηματοδότησης οι οποίες έχουν όρους συνδεδεμένους με τα αποτελέσματα χρήσης ή την καθαρή θέση της εταιρίας, έχει εκτιμηθεί η επίδραση των ΔΛΠ στην παραβίαση αυτών των όρων; n Υπάρχουν σχέδια επαναδιαπραγμάτευσης συμβάσεων χρηματοδότησης;

35 35 Εξαγορές και συγχωνεύσεις n Έχετε αναλύσει την επίπτωση των Δ.Λ.Π. σε υπάρχουσες συμφωνίες από εξαγορές και συγχωνεύσεις (π.χ. αλλαγή στο τίμημα).

36 36 Σχέσεις με επενδυτές / μετόχους και μερισματική πολιτική n Έχει αναγνωρισθεί την επίπτωση σε σημαντικά νούμερα από τα οποία θα κριθεί η απόδοση σας (π.χ. κέρδη, κέρδη ανά μετοχή, ROE) που θα πρέπει να ενημερώσετε τους επενδυτές; n Έχει σχεδιασθεί ο τρόπος ενημέρωσης; n Έχει προβλεφθεί ο τρόπος σύγκρισης με τον ανταγωνισμό; n Έχει προβλεφθεί η πιθανή επίπτωση στην μερισματική πολιτική;

37 37 Η Μετάβαση στα ΔΛΠ Ιδανικό Χρονοδιάγραμμα 2002 2003 2005 2004  Αξιολόγηση επίδρασης  Εξέταση επιχειρηματικών θεμάτων  Σχεδιασμός μετάβασης  Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων  Εκπαίδευση προσωπικού  Εφαρμογή επιχειρηματικών αποφάσεων  Παράλληλο «τρέξιμο» και έλεγχος συστημάτων  Εκπαίδευση προσωπικού  Πρώτη ενοποίηση και συγκριτικά στοιχεία  Παρουσίαση πρώτων αποτελεσμάτων  Διαχείριση σχέσης με επενδυτές

38 38 Η Μετάβαση στα ΔΛΠ Πιθανό Χρονοδιάγραμμα

39 39 IASC Πως να μείνετε ενημερωμένοι; n Επισημάνσεις της ΕΔΛΠ n Ενημέρωση της ΕΔΛΠ n Νέα από την SIC n Το web site της ΕΔΛΠ –www.iasc.org.uk n web site DTT - IAS PLUS –www.iasplus.com

40 ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!!!!!


Κατέβασμα ppt "Ο Δρόμος προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Μάνος Πηλείδης Εταίρος Εταίρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google