Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Δρόμος προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Δρόμος προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Δρόμος προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Μάνος Πηλείδης Εταίρος OPENING COMMENTS The following are applicable only if presented as stand-alone module Welcome participants Introduce yourself with special emphasis on practical experience If necessary - use introduction as an ice-breaker Introduce content map and objectives (details on next slide) Set learning environment guidelines (questions any time) Emphasise peer learning opportunities (working in pairs, sharing problems) Introduce Module Learning Objectives Understanding the rationale and conceptual logic of the Framework of IASC As you will see in the following 20 minutes (only level 1) the issue is: Has the International Accounting Standards Committee chosen the right Framework for the future development of the international accounting, and business as well. The answer is: YES, we think. The Framework is not a Standard! Q: If the Framework is not a Standard, what use it then, you might ask? A: Basic guidelines to the International Accounting Standards and the principles contained therein, and it sets out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements for external users Date of review of module and approval by technical specialist: 12/00 Date of creation: 07/99

2 Σκοπός Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από τη σκοπιά της Διοίκησης
Σχέδιο μετάβασης - το επόμενο βήμα για μια επιχείρηση

3 Νομικό πλαίσιο Ν. 2992/2002 Υποχρεωτική κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με ΔΛΠ Όλες οι εισηγμένες εταιρίες Οι θυγατρικές εισηγμένων εταιριών (για σκοπούς ενοποίησης) Προαιρετικά για τις λοιπές εταιρίες 1. The structure of level 1 First we will see 1. Scope 2. Objective of financial statements 3. Underlying assumptions 4. Qualitative characteristics of information 5. Definition, recognition and measurement of elements in the financial statements 2. The objective of this course is to give you an overview and an introduction to the Framework for the IAS standards. 3. Naturally, questions are welcome at any time during the course

4 Ποιους επηρεάζουν Λογιστές Οικονομικούς Διευθυντές Διοίκηση
Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων Διευθυντές Παραγωγής Διευθυντές Προσωπικού Φοροτεχνικούς Αναλυτές Επενδυτές

5 Τι μπορεί να αλλάξει Λογιστικά κέρδη Κέρδη ανά μετοχή Ενεργητικό
Υποχρεώσεις Καθαρή θέση Φορολογικά κέρδη ???

6 Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων
Να παρέχουν πληροφορίες για την οικονομική θέση την απόδοση τις αλλαγές στην οικονομική θέση μιας επιχείρησης που είναι χρήσιμες σε ευρύτερο κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονομικές αποφάσεις Slide level: 1 The objective of financial statements is... ... to provide information about the financial position, performance and changes in the financial position of an enterprise that is useful to a wide range of users in making economic decisions. A complete set of financial statements normally includes: - a balance sheet, - an income statement, - a statement of changes in financial position (since revision of IAS 7 referred to as Cash Flow Statements), and - those notes; and - other statements and explanatory material that are an integral part of the financial statements. (Framework.7, first part) Note: Since revision of IAS 1 an additional primary financial statement presenting gains and losses not currently presented in the income statement is required [a statement showing either (i) all changes in equity; or (ii) changes in equity other than those arising from capital transactions with owners and distributions to owners]. Financial statements do not, however, include such items as reports by directors, statements by the chairman, discussion and analysis by management and similar items that may be included in a financial or annual report. (Framework.7, second part)

7 Ποιοτικά χαρακτηριστικά
3. Αξιοπιστία πιστή παρουσίαση ουσία πάνω από τύπο ουδετερότητα συντηρητικότητα πληρότητα 4. Συγκρισιμότητα 1. Κατανόηση 2. Συνάφεια σπουδαιότητα Slide level: 1 The four principal qualitative characteristics of information in financial statements are understandability, relevance, reliability and comparability (Framework.24) 1. Understandability (Framework paragraph 25) An essential quality of the information provided in financial statements is that it is readily understandable by users. 2. Relevance (Framework paragraph 26) To be useful, information must be relevant to the decision-making needs of users. Information has the quality of relevance when it influences the economic decisions of users by helping them evaluate past, present or future events or confirming, or correcting, their past evaluations. Materiality (Framework paragraph 29+30) The relevance of information is affected by its nature and materiality. In some cases, the nature of information alone is sufficient to determine its relevance. Information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. 3. Reliability (Framework paragraph 31) To be useful, information must also be reliable. Information has the quality of reliability when it is free from material error and bias and can be depended upon by users to represent faithfully that which it either purports to represent or could reasonably be expected to represent. Faithful Representation - Substance Over Form - Neutrality - Prudence - Completeness (see Framework for further guidance) 4. Comparability Users must be able to compare the financial statements of an enterprise through time in order to identify trends in its financial position and performance. Users must also be able to compare the financial statements of different enterprises in order to evaluate their relative financial position, performance and changes in financial position. (see Framework for further guidance)

8 Περιεχόμενα των οικονομικών καταστάσεων
Οικονομική θέση ισολογισμός Απόδοση αποτελέσματα χρήσης Αλλαγές στην ταμειακή θέση πίνακας ταμειακών ροών Αλλαγές στην καθαρή θέση πίνακας μεταβολής καθαρής θέσης Σημειώσεις Slide level: 1 The management of an enterprise has the primary responsibility for the preparation and presentation of the financial statements of the enterprise. (Framework.11) The financial statements should aim to describe the following three goals: - Financial Position (Balance Sheet), - Performance (Income Statement) and - Changes in Financial Position (Cash Flow Statement). (Framework ) The Board of IASC believes that financial statements prepared for this purpose meet the common needs of most users. The users of financial statements include present and potential investors, employees, lenders, suppliers and other trade creditors, customers, governments and their agencies and the public. They have different needs (Framework.9). While all of the information needs of these users cannot be met by financial statements, there are needs which are common to all users. As investors are providers of risk capital to the enterprise, the provision of financial statements that meet their needs will also meet most of the needs of other users that financial statements can satisfy. (Framework.10) Financial statements also show the results of the stewardship of management, or the accountability of management for the resources entrusted to it (Framework.14) Financial statements are most commonly prepared in accordance with an accounting model based on recoverable historical cost and the nominal financial capital maintenance concept. Other models and concepts may be more appropriate in order to meet the objective of providing information that is useful for making economic decisions although there is presently no consensus for change. This framework has been developed so that it is applicable to a range of accounting models and concepts of capital and capital maintenance. The trend is going for more and more fair valuation of assets and liabilities, but still initially based on historical cost.

9 Σύγκριση Στοιχείων ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ Β Κέρδη προ φόρων 44,900 (19,500)
Κέρδη μετά φόρων 28,000 (12,800) Κέρδη ανά μετοχή 2.8 (1.3) Ενεργητικό 615,000 935,000 Υποχρεώσεις 502,000 598,000 Καθαρή Θέση 113,000 267,000 Απόδοση Κεφαλαίου 39.7% (7.3%)

10 Ενεργητικό ΕΛΠ ΔΛΠ Χρεόγραφα 50,000 60,000 Αναβαλλόμενη Φορολογία
25,000 Ενσώματα Πάγια 185,000 330,000 Άυλα Πάγια 20,000 Υπεραξία (Goodwill) 300,000 Ίδιες Μετοχές 70,000

11 Παθητικό ΕΛΠ ΔΛΠ Δάνεια 100,000 120,000 Αναβαλλόμενη Φορολογία 60,000
60,000 Αποζημίωση Προσωπικού 2,000 18,000

12 Κατάσταση Αποτελεσμάτων
ΕΛΠ ΔΛΠ Πωλήσεις 330,000 320,000 Κόστος Πωληθέντων (240,000) (273,000) Αποσβέσεις Παγίων (15,600) (35,000) Αποζημίωση Προσωπικού (1,500) (3,500) Αναβαλλόμενη Φορολογία 22,500

13 Σύγκριση Στοιχείων ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ Β Κέρδη προ φόρων 44,900 (19,500)
Κέρδη μετά φόρων 28,000 (12,800) Κέρδη ανά μετοχή 2.8 (1.3) Ενεργητικό 615,000 935,000 Υποχρεώσεις 502,000 598,000 Καθαρή Θέση 113,000 267,000 Απόδοση Κεφαλαίου 39.7% (7.3%)

14 Γιατί τα ΔΛΠ αφορούν τη Διοίκησή;
Ο δρόμος προς τα ΔΛΠ Γιατί τα ΔΛΠ αφορούν τη Διοίκησή;

15 Διανομή Κερδών Καθαρή Θέση αλλάζει Αποθεματικά προς Διάθεση αλλάζουν
επηρεάζεται η μερισματική πολιτική επηρεάζεται η τιμή της μετοχής

16 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
Αποτίμηση εταιριών προς εξαγορά/συγχώνευση αλλάζει Υπεραξία (Goodwill) διαφοροποιείται Διάφορα σχήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων δεν έχουν αντίστοιχο λογιστικό χειρισμό

17 Διοικητική Πληροφόρηση
Αλλαγή στη δομή διοικητικής πληροφόρησης Αυξημένη μεταβλητότητα αποτελεσμάτων χρήσης δυσκολεύει προβλέψεις κερδοφορίας Εσωτερική μέτρηση κερδοφορίας τμημάτων, εταιριών κτλ πιθανό να χρειαστεί αναθεώρηση

18 Φορολογικά θέματα Το μεγάλο ερωτηματικό
Αντιμετώπιση ΔΛΠ από φορολογική αρχή Φορολόγηση υπεραξίας / υπό-αξίας περιουσιακών στοιχείων; Φορολόγηση λογιστικών αποσβέσεων; Πιθανή ανάγκη αναθεώρησης φορολογικής στρατηγικής

19 Θέματα προσωπικού και εκπαίδευσης
Εκπαίδευση υπαλλήλων λογιστηρίου Εκπαίδευση λοιπών στελεχών που επηρεάζουν κερδοφορία εταιρίας Καινούργιες προσλήψεις; Βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους;

20 Συστήματα πληροφορικής
ΔΛΠ χρειάζονται σωρεία πληροφοριών Παρακολούθηση παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων Αναμόρφωση υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής

21 Όροι χρηματοδότησης Αλλαγές λογιστικών προτύπων μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση κανόνων χρηματοδότησης Μακροπρόθεσμες χορηγήσεις γίνονται βραχυπρόθεσμες αλλαγή οικονομικής θέσης αλλαγές μελλοντικών ταμειακών ροών

22 Αμοιβές Διοίκησης και Προσωπικού
Επηρεάζονται οι στόχοι απόδοσης για ενεργοποίηση bonus ή share options Διενέργεια αναλογιστικής μελέτης για υπολογισμό υποχρέωσης προς ταμεία υγείας, συνταξιοδότησης κλπ Λογιστικοποίηση υποχρέωσης προς ασφαλιστικά ταμεία

23 Σχέσεις με αναλυτές, επενδυτές και μετόχους
Επεξήγηση όλων των αλλαγών Αποφυγή «εκπλήξεων» Έγκαιρη παροχή απαραίτητης πληροφόρησης

24 Κερδοφορία προϊόντων Κάποια προϊόντα (χρηματοοικονομικά και μη) μπορεί να είναι ζημιογόνα με βάση τα ΔΛΠ Δημιουργούνται ευκαιρίες για νέα προϊόντα

25 Διαχείριση Διαθεσίμων
Μέθοδοι χρηματοδότησης και αντιστάθμισης κινδύνου δεν αποδίδουν επιθυμητό λογιστικό αποτέλεσμα Μεταβλητότητα στα αποτελέσματα χρήσης Πρόκληση εξεύρεσης καλής οικονομικής στρατηγικής Απόδοση επιθυμητού λογιστικού χειρισμού

26 Ενοποίηση / Εξαίρεση Ενοποίηση
IAS 27 Ενοποίηση / Εξαίρεση Ενοποίηση όλες οι θυγατρικές, αλλοδαπές και εγχώριες περιορισμένες εξαιρέσεις Slide level: 1 and 2 Sources of information: IAS 27.11 A parent which issues consolidated financial statements should consolidate all subsidiaries, foreign and domestic, other than those referred to in paragraph 13. IAS 27.13 A subsidiary should be excluded from consolidation when: (a) control is intended to be temporary because the subsidiary is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in the near future; or (b) it operates under severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent. Such subsidiaries should be accounted for in accordance with IAS 39, Financial Instruments (IAS 25, Accounting for Investments until IAS 39 comes into force) For level 2 only Q: Should an enterprise be included or excluded from consolidation, when its business activities are dissimilar from those of the other enterprises within the group? A: Included, and use IAS 14, Segment Reporting (Revised 1997) to explain the significance of different business activities within the group.

27 Κάποια πρακτικά ερωτήματα
Ο δρόμος προς τα ΔΛΠ Κάποια πρακτικά ερωτήματα

28 Σχεδιασμός Υπάρχει μελέτη που αναλύει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.; Έχει ετοιμασθεί σχέδιο που να καλύπτει Διεύθυνση Οικονομικών / Λογιστήριο και άλλα τμήματα με χρονοδιάγραμμα; Έχει ληφθεί υπόψη η πιθανή ανάγκη συγκριτικής πληροφόρησης Έχει προβλεφθεί χρόνος ελέγχου συστημάτων;

29 Αναγνώριση από την Διοίκηση
Έχει συζητηθεί η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στο επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου; Έχει η Διοίκηση επισημάνει σε όλο το προσωπικό την σπουδαιότητα του θέματος καθώς και την στήριξη της για το έργο; Έχει η Διοίκηση τοποθετήσει κάποιον επικεφαλή του έργου;

30 Γνώση καινούργιων προτύπων και η επίπτωση τους
Υπάρχει καλή κατανόηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων; Έχει κατανοηθεί η επίπτωση τους σε όλα τα τμήματα και τις εργασίες της εταιρίας;

31 Αμοιβές Στελεχών Υπάρχουν κάποια stock options τα οποία εξαρτώνται από δημοσιευμένα κέρδη, κέρδη ανά μετοχή ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο θα αλλάξει. Έχει εκτιμηθεί η επίπτωση σε αυτά από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.; Έχει εκτιμηθεί η επίδραση των ΔΛΠ στους κανόνες των share options; Έχει σχεδιασθεί η επεξήγηση των αλλαγών στους μετόχους / διευθυντές;

32 Διαχείριση Διαθεσίμων και Χρηματοδότηση
Έχει προσδιοριστεί η κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων και η επίδραση που θα προκύψει από την αποτίμηση σε εύλογη αξία; Υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης όλων των χρηματοοικονομικών μέσων ενσωματωμένα παράγωγα (embedded derivatives) συμβόλαια μίσθωσης / ενοικίασης / αγοράς προϊόντων / πώλησης προϊόντων κλπ;

33 Διαχείριση Διαθεσίμων και Χρηματοδότηση (συν.)
Έχει προσδιοριστεί η επίδραση των ΔΛΠ στις τρέχουσες πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνου; Έχουν προσδιοριστεί νέες πολιτικές αντιστάθμισης και διαχείρισης κινδύνου; Έχουν εκτιμηθεί οι ανάγκες αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα;

34 Διαχείριση Διαθεσίμων και Χρηματοδότηση (συν.)
Εάν υπάρχουν συμβάσεις χρηματοδότησης οι οποίες έχουν όρους συνδεδεμένους με τα αποτελέσματα χρήσης ή την καθαρή θέση της εταιρίας, έχει εκτιμηθεί η επίδραση των ΔΛΠ στην παραβίαση αυτών των όρων; Υπάρχουν σχέδια επαναδιαπραγμάτευσης συμβάσεων χρηματοδότησης;

35 Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Έχετε αναλύσει την επίπτωση των Δ.Λ.Π. σε υπάρχουσες συμφωνίες από εξαγορές και συγχωνεύσεις (π.χ. αλλαγή στο τίμημα).

36 Σχέσεις με επενδυτές / μετόχους και μερισματική πολιτική
Έχει αναγνωρισθεί την επίπτωση σε σημαντικά νούμερα από τα οποία θα κριθεί η απόδοση σας (π.χ. κέρδη, κέρδη ανά μετοχή, ROE) που θα πρέπει να ενημερώσετε τους επενδυτές; Έχει σχεδιασθεί ο τρόπος ενημέρωσης; Έχει προβλεφθεί ο τρόπος σύγκρισης με τον ανταγωνισμό; Έχει προβλεφθεί η πιθανή επίπτωση στην μερισματική πολιτική;

37 Η Μετάβαση στα ΔΛΠ Ιδανικό Χρονοδιάγραμμα
Η Μετάβαση στα ΔΛΠ Ιδανικό Χρονοδιάγραμμα 2002 Slide level: 1 This framework sets out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements for external users. The purpose of the framework is to: (a) assist the Board of IASC in the development of future International Accounting Standards and in its review of existing International Accounting Standards; (b) assist the Board of IASC in promoting harmonisation of regulations, accounting standards and procedures relating to the presentation of financial statements by providing a basis for reducing the number of alternative accounting treatments permitted by International Accounting Standards; (c) assist national standard-setting bodies in developing national standards; (d) assist preparers of financial statements in applying International Accounting Standards and in dealing with topics that have yet to form the subject of an International Accounting Standard; (e) assist auditors in forming an opinion as to whether financial statements conform with International Accounting Standards; (f) assist users of financial statements in interpreting the information contained in financial statements prepared in conformity with International Accounting Standards; and (g) provide those who are interested in the work of IASC with information about its approach to the formulation of International Accounting Standards. Sources of information: The Framework, paragraph 1. The Framework is not a Standard, but the concept of the IAS Standards and the development process. The framework establishes the broad set of accounting principles on which future IASs and any revisions to existing IASs will be based, Therefore nothing in the Framework overrides any specific International Accounting Standard. (Framework.2) but guidance may be found on topics where IAS are silent. The framework will be revised from time to time on the basis of the Board's experience of working with it. (Framework.4) 2003 Αξιολόγηση επίδρασης Εξέταση επιχειρηματικών θεμάτων Σχεδιασμός μετάβασης Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων Εκπαίδευση προσωπικού Εφαρμογή επιχειρηματικών αποφάσεων Παράλληλο «τρέξιμο» και έλεγχος συστημάτων Εκπαίδευση προσωπικού 2004 2005 Πρώτη ενοποίηση και συγκριτικά στοιχεία Παρουσίαση πρώτων αποτελεσμάτων Διαχείριση σχέσης με επενδυτές

38 Η Μετάβαση στα ΔΛΠ Πιθανό Χρονοδιάγραμμα
Η Μετάβαση στα ΔΛΠ Πιθανό Χρονοδιάγραμμα Slide level: 1 Read this slide as a statement of the attributes that make information provided in financial statements usefull to users. IAS 1.15: In virtually all circumstances, a fair presentation is achieved by compliance in all material respects with applicable International Accounting Standards. A fair presentation requires: (a) selecting and applying accounting policies in accordance with paragraph 20; (b) presenting information, including accounting policies, in a manner which provides relevant, reliable, comparable and understandable information; and (c) providing additional disclosures when the requirements in International Accounting Standards are insufficient to enable users to understand the impact of particular transactions or events on the enterprise’s financial position and financial performance

39 Πως να μείνετε ενημερωμένοι;
IASC Πως να μείνετε ενημερωμένοι; Επισημάνσεις της ΕΔΛΠ Ενημέρωση της ΕΔΛΠ Νέα από την SIC Το web site της ΕΔΛΠ web site DTT - IAS PLUS Slide level: 1 and 2 To the presenter: Make sure that you can handout to participants the latest issue of: - IASC Insight - IASC Update - News From the SIC Emphasise that the IASC’s website is a great source of information and a similar site has recently been developed by DTT and includes summaries of individual standards, publications and latest news.

40 ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!!!!!


Κατέβασμα ppt "Ο Δρόμος προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google