Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ESCOs- Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών» Διημερίδα «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ESCOs- Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών» Διημερίδα «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ESCOs- Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών» Διημερίδα «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 15 & 16 Οκτωβρίου 2013 Ράνια Επόγλου, Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

2 Τι είναι οι ESCO ? Οι ΕΕΥ είναι κυρίως ιδιωτικοί φορείς, ειδικευμένοι στην παροχή του συνόλου των ενεργειακών υπηρεσιών σε πελάτες – χρήστες που κατέχουν ή λειτουργούν εγκαταστάσεις, όπως βιομηχανίες, εργοστάσια ή κτίρια

3 Ο ρόλος τους Σχεδιάζουν / υλοποιούν/ χρηματοδοτούν και (μπορεί να) διαχειρίζονται την λειτουργία και τα οικονομικά μεγέθη ολοκληρωμένων έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & τη μείωση του κόστους λειτουργίας ενός κτιρίου ή μίας βιομηχανίας, που βρίσκεται στην ιδιοκτησία ή διαχείριση άλλου Φορέα – Πελάτη (Χρήστη) Συμφωνία ΕΕΥ-Πελάτη πολυετούς διάρκειας (π.χ. 5-15 έτη) με σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), που εγγυάται το όφελος για τον Πελάτη από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες της ΕΕΥ. άρρηκτα Η πληρωμή της ΕΕΥ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ενεργειακό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε. Αποπληρωμή υπηρεσιών ΕΕΥ γίνεται συναρτήσει: 1) εγγυημένου οικονομικού οφέλους από το ενεργειακό έργο, 2) εγγυημένης ποιότητας σχετικού εξοπλισμού και συνθηκών διαβίωσης/παραγωγής μετά την υλοποίηση του ενεργειακού έργου σύμφωνα με τη ΣΕΑ χρηματοδοτεί εγγυάται Η ΕΕΥ συνήθως χρηματοδοτεί ή αναλαμβάνει να κανονίσει τη χρηματοδότηση (ΧΑΤ), για την εφαρμογή ενός έργου ενεργειακής απόδοσης, με το να εγγυάται συγκεκριμένο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας. συνεχή ρόλο χειρισμού Η ΕΕΥ, και μετά το πέρας εφαρμογής του έργου, έχει ένα συνεχή ρόλο χειρισμού τόσο στην καταμέτρηση και επιβεβαίωση των εξοικονομούμενων μεγεθών, όσο και στη λειτουργία & συντήρηση του εξοπλισμού, καθ’όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Η ΕΕΥ διατηρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας επί εγκατεστημένου εξοπλισμού στους χώρους του Πελάτη, κατά τη διάρκεια της ΣΕΑ

4 Λειτουργία

5 Ορισμοί- Βασικές Έννοιες ΣΕΑ Αφορά την επιλογή και εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργειας ή εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τη μεθοδολογία υπολογισμού του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους. Η μέτρηση και η επιβεβαίωση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως προβλέπεται στη ΣΕΑ

6 Η ΣΕΑ περιλαμβάνει: • καθορισμό της βάσης αναφοράς για τη μέτρηση και ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης • ανάλυση και διάγνωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και το τεχνικο–οικονομικό όφελος • εφαρμογή σχεδίου μέτρησης και επαλήθευσης της πραγματικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχει προέλθει από την παροχή ΕΥ • παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των προτεινόμενων παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν στο πλαίσιο της ΣΕΑ • σύνταξη εκθέσεων προόδου σε συμφωνημένα διαστήματα Ορισμοί- Βασικές Έννοιες

7 ΧΑΤ = Third Party Financing / TPF «Χρηματοδότηση από Τρίτους» στο πεδίο της ενέργειας σημαίνει τη συνολική παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης Ενεργειακών Επενδύσεων με χρηματοδότηση τρίτων, στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, που περιλαμβάνει την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων από φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα, συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και παραγωγής ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), η αποπληρωμή της οποίας γίνεται από το ενεργειακό όφελος

8 ΧΑΤ στις Ενεργειακές Επενδύσεις Χρήστης ΧΑΤ Φορέας ΧΑΤ Φορέας Χρηματοδότησης Περιλαμβάνει 3 ρόλους ως έργο χρηματοδότησης

9 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Οι ΕΥ που παρέχουν περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες επεμβάσεων: • τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού • εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ • ενεργειακή αναβάθμιση, μερική ή ολική, κτιριακού κελύφους • εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού • εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BMS)

10 Οφέλη για τους Πελάτες- Χρήστες

11 Προοπτικές – Πελατειακή Βάση Δημόσιος Τομέας •Κτίρια γραφείων •Νοσοκομεία •Γηροκομεία •Κολυμβητήρια •Αθλητικά Κέντρα •Σχολεία •Πανεπιστήμια Ιδιωτικός Τομέας Εμπόριο- Υπηρεσίες •Κτίρια γραφείων •Ξενοδοχεία •Γηροκομεία •Σχολεία •Εμπορικά Κέντρα •Εμπορικά Καταστήματα Βιομηχανία •Ενεργοβόροι κλάδοι •ΜΜΕ Κάθε καταναλωτής ενέργειας αποτελεί εν δυνάμει πελάτη για την ESCO.Η επιλογή της πελατειακής βάσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής: • Το μέγεθος ανάπτυξης της αγοράς • Την μέση κατανάλωση ενέργειας/πελάτη/Τομέα • Την ομοιογένεια των πελατών εντός του Τομέα • Τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς από το νομικό πλαίσιο και τις πολιτικές σε συγκεκριμένους πελάτες-στόχους

12 Νομικό Πλαίσιο (I) Ν. 3855/2010«Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» • Εναρμόνιση με την οδηγία 2006/32/ΕΚ • Εξοικονόμησης Ενέργειας(ανταγωνιστικότητα οικονομίας, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, προστασία περιβάλλοντος) • Ρυθμίζει την αγορά των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών(ΕΕΥ) • Πλαίσιο για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο τομέα • Συντονίζει την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών

13 Νομικό Πλαίσιο (II) • ΥΑ Αριθ.Δ6/13280/14-6-2011 «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις» • Το Μητρώο τηρείται από την Αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ : Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής • Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου εγγράφονται με μοναδικό αριθμό οι ΕΕΥ (που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης) καθώς και τα στοιχεία των παρεχόμενων ΕΥ μέσω ΣΕΑ • Οι ΕΕΥ πρέπει να έχουν επάρκεια σε τεχνικό, διαχειριστικό και χρηματοδοτικό επίπεδο και να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες με εγγυημένη απόδοση μέσω της υπογραφής ΣΕΑ, με τη χρήση μέτρων και υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, με ταυτόχρονη ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων, για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων. /

14 Κατηγορίες ΕΕΥ στο Μητρώο Υποκατηγορία Α1:υλοποίηση ή σε εξέλιξη έργα ΣΕΑ Π/Υ μέχρι 300.000 ευρώ (5-ετία) Υποκατηγορία Α3: για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του Μητρώου Υποκατηγορία Α2:υλοποίηση ή σε εξέλιξη έργα ΣΕΑ Π/Υ μέχρι 1.000.000 ευρώ (5-ετία)

15 Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ Η τεχνική επάρκεια της εταιρίας, αποδεικνύεται από: α) το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής της σε ενεργειακά έργα, με ελάχιστη απαίτηση τρία (3) έτη. β) το πλήθος των ενεργειακών έργων που έχει υλοποιήσει την τελευταία δεκαετία(10) όπου και απαιτείται η υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3), εκ των οποίων το ένα (1) την τελευταία τριετία. • Σε περίπτωση εταιρείας που δραστηριοποιείται σε ενεργειακά έργα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών απαιτείται όπως: α) υπάλληλοι της επιχείρησης με εξαρτημένη σχέση απασχόλησης ή με ΑΠΥ, ή β) εταίροι, προκειμένου περί προσωπικών εταιρειών, να πληρούν σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια

16 Καλές Πρακτικές (1) EEYERATO ΠελάτηςΑγροτική Σχολή στη Βουλγαρία Περιγραφή200 σπουδαστές +25 καθηγητές, θερμ. χώρος 6.899 μ3, συνολ. Επιφάνεια 1.971 μ2, 3-όροφο κτίριο από μονόλιθο χωρίς θερμομόνωση και με ξύλινο σκελετό Κατανάλωση πριν το έργο 38 tn πετρελαίου/έτος, 45.094 ευρώ/έτος Υπηρεσίες ΕΕΥΕνεργειακή επιθεώρηση, σχεδιασμό, προμήθεια καυσίμου, εγκατάσταση, λειτουργία και προσαρμογή του αυτόματου λέβητα βιομάζας (300kW) Μερικά στοιχεία της σύμβασης Η ενέργεια που παράγεται από τον λέβητα βιομάζας μετριέται με κατάλληλο μετρητή και πωλείται προς τη σχολή σε προσυμφωνημένη τιμή Η kWh θερμ. Ενέργειας πωλείται 30% φθηνότερα σε σχέση με τη kWh θερμ. Ενέργειας του προηγούμενου συστήματος Η ΕΕΥ εγγυάται την επίτευξη συγκεκριμένων επιπέδων θερμικής άνεσης εντός του κτιρίου και απρόσκοπτη λειτουργία καθ’ όλη την περίοδο που απαιτείται θέρμανση Χρηματοδότηση67.000 ευρώ Ολοκλήρωση εργασιών3 μήνες, έναρξη λειτουργίας 2008 Κατανάλωση μετά134 tn πριονιδίου που αντικατέστησε την καύση 38 tn πετρελαίου Κόστος λειτουργίας6.400 ευρώ/έτος (με κόστος μισθοδοσίας προσωπικού, συντήρησης & επιδιόρθωσης, κόστος αγοράς – μεταφοράς καυσίμου) Ετήσια εξοικονόμηση83 MWh/έτος ή 37.800 ευρώ Μείωση CO2104 tn Καλές Πρακτικές (I)

17 Καλές Πρακτικές (II) EEYHELESCO ΠελάτηςΙδιωτικό Νοσοκομείο στην Αθήνα Υπηρεσίες ΕΕΥ1.Εγκατάσταση μονάδας τριπαραγωγής (Μ.Ε.Κ.), ισχύος 100 kW με ψύκτη απορρόφησης (ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρισμού) 2.Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης και βελτιστοποίηση συστήματος φωτισμού Μερικά στοιχεία της σύμβασης 1. Σύμβαση προμήθειας ενέργειας για μονάδα τριπαραγωγής: 1. Διάρκεια 10 χρόνια 2.Ο χρηματοδότης επινοικιάζει χώρο για την εγκατάσταση της μονάδας τριπαραγωγής 3.Τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ανήκουν στο σύνολό τους στον χρηματοδότη (πωλεί την παραγόμενη θερμική/ψυκτική ενέργεια στο 80% της τρέχουσας τιμής kwh) 4.Αμοιβή ΕΕΥ: ενσωματώνεται στον Π/Υ του έργου και αποδίδεται από τον χρηματοδότη 2. ΣΕΑ για επεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού: 1.Διάρκεια 4 χρόνια 2.Αποπληρωμή από την εξοικονόμηση ενέργειας 3.Αμοιβή ΕΕΥ ενσωματώνεται στον Π/Υ του έργου και αποδίδεται από τον χρηματοδότη Αποπληρωμή σε έτη1. 5 χρόνια 2. 3 χρόνια Κόστος επένδυσης1. € 230.000 2. € 85.000 Ετήσια εξοικονόμηση1. 46.000 €/έτος 2. 28.000 €/έτος

18 Πρόταση επιχειρηματικότητας • Νέοι μηχανικοί(μεμονωμένα ή και 2-3 άτομα) που διαθέτουν 3-ετή εμπειρία σε ενεργειακά έργα (υλοποίηση τουλάχιστον 3 έργων ) μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο της Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είτε ως Φυσικά Πρόσωπα είτε ως εταιρία • http://www.escoregistry.gr http://www.escoregistry.gr • Επικοινωνία :τηλ. 2106969442 & τηλ.2106969443

19 Διαδικασία εγγραφής στο http://www.escoregistry.gr http://www.escoregistry.gr Ηλεκτρονική Αίτηση και Αποστολή δικαιολογητικών στην Αρμόδια Υπηρεσία Έλεγχος και διασταύρωση εγκυρότητας των στοιχείων. Δύναται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες Καταχώρηση στο Μητρώο και ταυτόχρονη αποστολή : 1. Βεβαίωσης Εγγραφής & 2. Ηλεκ. Αρ. Πρόσβασης

20 Προτάσεις συνεργασίας/απασχόλησης από ESCO • Πρόκειται για μια αναδυόμενη αγορά στην Ελλάδα (περισσότερες από 100 εταιρίες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους) • Νέες ESCO (παραρτήματα πολυεθνικών) αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν μηχανικούς με εμπειρία στο αντικείμενο (πχ. Ενεργειακοί Επιθεωρητές).Σύντομα στο http://www.escoregistry.gr θα δοθεί πρόσβαση στο κοινό για αναζήτηση των ESCOhttp://www.escoregistry.gr

21 Υλοποίηση Πιλοτικού Έργου με ESCO στην Ελλάδα • Στρατηγικό έργο MARIE: «Επανεξέταση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων στη Μεσόγειο» • Πρόγραμμα MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης • Εταίρος υπεύθυνος για την υλοποίηση του πιλοτικού: ΑΝ.ΚΟ. ΑΕ και Τεχνικός Σύμβουλος : ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ • Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να προτείνει λύσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων και να δομηθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην περιοχή της Μεσογείου • Πιλοτική εφαρμογή του μηχανισμού (ΧΑΤ) και συμμετοχή (ΕΕΥ) για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια της ΠΔΜ • http://www.marie-medstrategic.eu/en.html http://www.marie-medstrategic.eu/en.html

22 Σας ευχαριστώ Στοιχεία Επικοινωνία : ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ Επόγλου Ράνια Αντώνη Τρίτση 21, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-804046 email.: r.epoglou@euroconsultants.com.gr r.epoglou@euroconsultants.com.gr


Κατέβασμα ppt "«ESCOs- Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών» Διημερίδα «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google