Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1

2 Εισηγητής: Σπύρος Λορεντζιάδης (ΟΕΛ, πρώην Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Arthur Andersen Ελλάδος, νυν Μέλος ΔΣ και Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Eurobank) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2

3  Ποιοι είμαστε: Ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες από την 30ετή+ σταδιοδρομία τους σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, και που έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής προσφοράς έργου στην κοινωνία.  Η Αποστολή μας : Αξιοποίηση της εκτεταμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας των μελών μας με την εθελοντική υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, μικρών επιχειρήσεων και ΜΚΟς.  Οι αρχές μας: Δωρεάν παροχή υπηρεσιών, εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, επαγγελματική δεοντολογία  Παροχή υπηρεσιών: Σεμινάρια, projects, one-to-one ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 3

4  Εισαγωγή  Οικονομική Κρίση - Τράπεζες  Γενικά περί Οικονομικών Καταστάσεων  Περιγραφή – Χρήστες - Έλεγχος  Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας  Υπόδειγμα Συν/κών Οικ/κών Κατ/σεων  Οικονομική Ανάλυση  Χαρ/στικά Στοιχεία – Κίνδυνοι  Ελεγκτικές Διαδικασίες  Ευρήματα - Πιστοποιητικό Ελέγχου  Ερωτήσεις/απαντήσεις Πρόγραμμα Παρουσίασης (διάρκεια 60 λεπτά) 4

5  Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, βασικός παράγοντας της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης του 2008  Ο ρόλος των Τραπεζών, των Rating Agencies και των Ελεγκτικών Εταιριών.  Η διεθνής ανάκαμψη στηρίχθηκε σε κυβερνητικά προγράμματα ενίσχυσης και παρεμβάσεις Κεντρικών Τραπεζών. Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5

6 Εισαγωγή (συνέχεια) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6  Στην Ελλάδα η Δημοσιονομική Κρίση είναι αυτή που κυρίως έπληξε την Οικονομία και τις Ελληνικές Τράπεζες που αντιμετωπίζουν:  Διαρροή καταθέσεων (Απώλεια εμπιστοσύνης)  Εκτίναξη του κόστους δανεισμού (Ψηλοί Τόκοι)  Σημαντικές επισφάλειες λόγω αύξησης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (μείωση κερδών – ζημίες) Ο δρόμος της ανάκαμψης δύσκολος και μακρύς

7 Συντάσσονται: Βάσει ΔΛΠ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Αποτύπωση Περιουσιακής Κατάστασης)  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Αποτ/ση Εσόδων – Εξόδων – Κερδών/Ζημιών)  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Αποτ/ση της διανομής των κερδών)  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Αποτ/ση εισροών/εισπράξεων και εκροών/πληρωμών)  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Έκθεση της Διοίκησης που περιγράφει τις Λογιστικές Αρχές που εφαρμόστηκαν, αναλύει κονδύλια και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση) Συνοδεύονται από: ΠΙΣΤ/ΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Γενικά περί Οικ/ών Κατ/σεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7

8 ΧΡΗΣΤΕΣ Γενικά περί Οικ/ών Κατ/σεων  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ  ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εφορία, Εποπτικές Αρχές) 8

9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά περί Οικ/ών Κατ/σεων  Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΕΛ)  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) 9

10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά περί Οικ/ών Κατ/σεων Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)  Μέλη του ΣΟΕΛ:  Ορκωτοί Ελεγκτές, Επίκουροι, Δόκιμοι και Ασκούμενοι  Προσόντα εγγραφής Ασκούμενου:  Ελληνική ιθαγένεια ή υπήκοος ΕΚ με μόνιμη κατοικία Ελλάδα  Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Σπουδών  Βαθμίδες:  Ασκούμενος  Δόκιμος – δύο χρόνια Ασκούμενος / εξετάσεις ενότητας Α  Επίκουρος – δύο χρόνια Δόκιμος / εξετάσεις ενότητας Β  Ορκωτός – τρία χρόνια Επίκουρος / εξετάσεις ενότητας Γ 10

11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά περί Οικ/ών Κατ/σεων Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)  Αρμοδιότητες: Η ΕΛΤΕ είναι η εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος.  Αποστολή: Η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού.  Στόχοι: Η διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών και ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 11

12 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε δις ευρώ ) Ενεργητικό Ταμείο και διαθέσιμα 6 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 8 Δάνεια σε επιχ/σεις – ιδιώτες, μείον προβλέψεις34 Πάγια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2 Σύνολο Ενεργητικού50 Παθητικό & Καθαρή Θέση Υποχρεώσεις προς άλλες τράπεζες14 Καταθέσεις πελατών30 Λοιπές υποχρεώσεις 2 Καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) 4 Σύνολο Παθητικού και Καθαρής Θέσης 50 Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας Υπόδειγμα Συν/κών Οικ/κών Κατ/σεων 12

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε δις ευρώ) Τόκοι έσοδα 3.0 Τόκοι έξοδα (1.7) Καθαροί τόκοι 1.3 Λειτουργικά έξοδα(0.6) Επισφάλειες(0.5) Λοιπά έσοδα/έξοδα 0.2 Κέρδη προ φόρων 0.4 Φόρος(0.1) Καθαρά κέρδη 0.3 Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας Υπόδειγμα Συν/κών Οικ/κών Κατ/σεων 13

14 Ορισμένοι από τους κυριότερους Χρηματοοικονομικούς δείκτες για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης μιας Τράπεζας είναι:  Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  Η σχέση του συνολικού ύψους των στοιχείων του Ενεργητικού (σταθμισμένο έναντι κινδύνων) προς τα Ίδια Κεφάλαια – Μετρά την αντοχή απορρόφησης μελλ. ζημιών  Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις  Σχέση Δανείων προς Καταθέσεις (ρευστότητα, εξάρτηση από εξωτερικό δανεισμό) Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14

15  Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων  Σχέση Μη Εξυπηρετούμενων προς συνολικά Δάνεια  Δείκτης Κάλυψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων  Το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων που καλύπτονται από Προβλέψεις  Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου  Διαφορά μεταξύ επιτοκίου που δανείζει και δανείζεται η Τράπεζα  Δείκτης Κόστους προς Έσοδα  Σχέση Λειτουργικών Εξόδων προς Έσοδα Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) 15

16 Ο Εξωτερικός Έλεγχος οφείλει να εστιάσει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, που για τον Τραπεζικό Κλάδο ενδεικτικά είναι:  Υψηλός Δείκτης Χρηματοιοικονομικής Μόχλευσης (Σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια)  Υψηλές αποδόσεις σε περιόδους ανάπτυξης της οικονομίας  Υψηλοί κίνδυνοι σε περιόδους ύφεσης (stress tests)  Ρευστότητα κυρίως βασίζεται σε μία σταθερή σχέση μεταξύ του ύψους των δανείων και των καταθέσεων (ιδανικά 1/1)  Σε περιόδους κρίσης η μείωση των καταθέσεων οδηγεί σε υψηλού κόστους δανεισμό Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΙ 16

17  Πιστωτικός κίνδυνος Υψηλός δείκτης δανείων σε καθυστέρηση οδηγεί:  Σε συμπίεση της ρευστότητας  Στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων  Λειτουργικός Κίνδυνος Μεγάλος βαθμός αποκέντρωσης (Δίκτυο Καταστημάτων), Μεγάλος αριθμός προσωπικού, Χιλιάδες συναλλαγές απαιτούν:  Πληροφοριακά συστήματα σύγχρονα και αξιόπιστα  Οργάνωση, διαδικασίες και σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελεσματικό Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΙ (συνέχεια) 17

18  Κόστος Δανεισμού εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα και από τα επίπεδα των spreads των κρατικών ομολόγων  Επενδυτικά Προϊόντα (Ομόλογα κρατικά ή επιχειρήσεων, μετοχές κλπ) Κίνδυνος ζημιών αν οι αγορές κινηθούν πτωτικά Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΙ (συνέχεια) 18

19 Πρόγραμμα Ελέγχου Ο Ορκωτός Ελεγκτής, βάσει της αξιολόγησης των κινδύνων (κλάδου και συγκεκριμένης Τράπεζας) θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ελέγχου που:  Θα περιγράφει τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν  Θα καθορίζει χρονοδιάγραμμα έργου  Θα εκτιμά τον χρόνο που απαιτείται για το έργο  Και θα καθορίζει τα μέλη της ομάδας βάσει εμπειρίας και εξειδίκευσης Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων ελεγκτικών διαδικασιών που καθορίζουν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) 19

20 Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  Μελέτη της εταιρικής διακυβέρνησης, οργανογράμματος, κανονισμών λειτουργίας, πολιτικών και διαδικασιών  Μελέτη της δομής και λειτουργίας των τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Λειτουργικών Κινδύνων  Μελέτη των εκθέσεων των Εσωτερικών Ελεγκτών και των Εποπτικών Αρχών  Μελέτη και δειγματοληπτικός έλεγχος της αξιοπιστίας των μηχαν/κών συστημάτων και συστημάτων MIS και DRP/BCP  Μελέτη συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης κρίσεων (κυρίως αναφορικά με θέματα ρευστότητας) Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (συνέχεια) 20

21 Δάνεια – Τόκοι Έσοδα  Έλεγχος υπολοίπων και σημαντικών διακυμάνσεων στα χαρτοφυλάκια δανείων  Έλεγχος υπολογισμού τόκων και άλλων εσόδων από δάνεια  Αξιολόγηση της ακολουθούμενης πιστωτικής πολιτικής  Αξιολόγηση της πολιτικής προβλέψεων για επισφαλή δάνεια  Δειγματοληπτικός έλεγχος κατά πόσο οι ως άνω πολιτικές εφαρμόζονται στην πράξη Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (συνέχεια) 21

22 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο  Έλεγχος κόστους απόκτησης (αγοράς), σωστής ταξινόμησης και καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία  Έλεγχος εσόδων από συναλλαγές και τόκους  Έλεγχος αποτίμησης στην εύλογη (τρέχουσα) αξία και σωστής καταχώρησης κερδών ή ζημιών Καταθέσεις πελατών – Τόκοι έξοδα  Έλεγχος υπολοίπων και διερεύνηση σημαντικών διακυμάνσεων ανά κατηγορία καταθετικών προϊόντων  Έλεγχος υπολογισμού τόκων και άλλων εξόδων Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (συνέχεια) 22

23 Δάνεια από Τράπεζες  Μελέτη δανειακών συμβάσεων, δεσμεύσεων, εγγυήσεων, επιτοκίων και όρων αποπληρωμής  Έλεγχος υπολοίπων, τήρησης των όρων και υπολογισμός τόκων και λοιπών εξόδων Λειτουργικά έξοδα (Μισθοδοσία – Ενοίκια, κλπ)  Έλεγχος κυρίως βάσει ανάλυσης και σύγκρισης στοιχείων, διερεύνηση σημαντικών διακυμάνσεων και δειγματοληπτική επισκόπηση τήρησης διαδικασιών Φόροι  Έλεγχος φορολογικών δηλώσεων, υπολογισμού φόρων, εκκρεμών φορολ. υποθέσεων, προβλέψεων για ανέλεγκτες χρήσεις Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (συνέχεια) 23

24  Προτεινόμενες Διορθώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  Λόγω λαθών ή παραλείψεων  Λόγω μη πιστής εφαρμογής των ΔΛΠ  Λόγω διαφορετικής εκτίμησης κινδύνων και προβλέψεων Οι προτεινόμενες διορθώσεις είτε γίνονται αποδεκτές είτε καταλήγουν ως παρατηρήσεις στο Πιστοποιητικό Ελέγχου  Αδυναμίες στο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Ξεχωριστή Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισηγήσεις για βελτιώσεις.  aou Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 24

25 Δομή και Περιεχόμενο Πιστοποιητικού Ελέγχου  Απευθύνεται προς τους Μετόχους  Προσδιορίζει τις Οικονομικές Καταστάσεις  Περιγράφει την ευθύνη της Διοίκησης  Περιγράφει την ευθύνη του Ελεγκτή  Περιγράφει επιγραμματικά τις ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν  Εκφράζει γνώμη επί των Οικ/κών Κατ/σεων  aou Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 25

26  Τρόποι Έκφρασης Γνώμης:  Καθαρό Πιστοποιητικό – Ανεπιφύλακτη Γνώμη  Με Παρατηρήσεις – Περιγραφή των Προτεινόμενων Διορθώσεων που δεν έγιναν αποδεκτές και το ποσό που επηρεάζει τα Αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση  Αντίθετη Γνώμη – Όταν οι Προτεινόμενες Διορθώσεις που δεν έγιναν αποδεκτές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις Οικονομικές Καταστάσεις  Άρνηση Έκφρασης Γνώμης – Σοβαρές αβεβαιότητες ή περιορισμοί στο ελεγκτικό έργο  aou Έλεγχος Οικ/ών Κατ/σεων Τράπεζας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 26

27 Q & A  aou ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 27

28  Ευχαριστούμε για την ευκαιρία να βρεθούμε στο πανεπιστήμιό σας  Το ΚΕΜΕΛ στηρίζει τη νεολαία, και ιδίως αυτούς που τους ενδιαφέρει το «επιχειρείν»  Το site μας www.kemel.gr περιλαμβάνει πολλά βοηθήματα και εργαλεία για τον νέο επιχειρηματίαwww.kemel.gr  Πέραν τούτου, παρέχουμε υπηρεσίες τηλεφωνικά, με e-mail, και σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις  Πάντα, δωρεάν  aou ΕΠΙΛΟΓΟΣ 28


Κατέβασμα ppt "ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google