Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασφάλεια Διαδικασιών Η προσέγγιση και βέλτιστες πρακτικές της “The DOW Chemical Company” Μανόλης Μαραγκουδάκης Δντης Εργοστασίου της DOW Ελλάς ΑΒΕΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασφάλεια Διαδικασιών Η προσέγγιση και βέλτιστες πρακτικές της “The DOW Chemical Company” Μανόλης Μαραγκουδάκης Δντης Εργοστασίου της DOW Ελλάς ΑΒΕΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασφάλεια Διαδικασιών Η προσέγγιση και βέλτιστες πρακτικές της “The DOW Chemical Company” Μανόλης Μαραγκουδάκης Δντης Εργοστασίου της DOW Ελλάς ΑΒΕΕ

2 Ενότητες της Παρουσίασης •Εταιρική Κουλτούρα •Ασφάλεια Διεργασιών – Πολιτική •Διαδικασίες •Ανάλυση/Διαχείριση Κινδύνου •Διαδικασίες Αξιολόγησης & Ελέγχου •Δείκτες Ασφαλειας Διεργασιών •Διερεύνηση Αιτίων Συμβάντων

3 Κουλτούρα της Εταιρείας •Στην DOW, η Προστασία των Ανθρώπων και του Περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Οτιδήποτε κάνουμε και Οποιασδήποτε Απόφασης παίρνουμε •Στόχος και καθημερινό μέλημά μας είναι η ΕΞΑΛΕΙΨΗ όλων των ατυχημάτων, η αποφυγή κάθε αρνητικής επίπτωσης στο Περιβάλλον και την Υγεία, η μείωση των αποβλήτων και αέριων ρύπων καθώς η συνετή διαχείριση πόρων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προιόντων μας •Θα κοινοποιούμε με συνέπεια την πρόοδό μας και θα ενημερώνουμε την κοινή γνώμη

4 Ασφάλεια Διεργασιών-Πολιτική •Οι επικεφαλείς τμημάτων και δραστηριοτήτων ΠΡΕΠΕΙ να εξασφαλίζουν την ύπαρξη & εφορμογή Προγραμμάτων Ασφάλειας των Διεργασιών με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων και σημαντικών συμβάντων ασφαλείας σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής Διεργασίας. •Κάθε μονάδα πρέπει να σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με βάση τις αρχές και βέλτιστες πρακτικές της Μηχανικής επιστήμης •Οι μονάδες θα πρέπει να λειτουργούν και συντηρούνται σωστά και εκάστοτε να αξιολογούνται για την συμμόρφωση με τις διαδικασίες και πρακτικές αυτές •Η τεχνολογία κάθε μονάδας πρέπει να είναι ντοκουμενταρισμένη, να αναθεωρείται τακτικά (Διαχείριση Αλλαγών), να είναι προσβάσιμη και διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους να την χρησιμοποιούν.

5 Τι είναι η Ασφάλεια Διεργασιών •Η διατύπωση των ασφαλών ορίων των παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας όπως θερμοκρασία, πίεση, αντιδραστικότητα, ευφλεξιμότητα, αποθήκευση (όγκος), και η διατήρησή τους ανά πάσα στιγμή εντός των ορίων αυτών. •...Με την Ανάλυση και Διαχείριση των Κινδύνων που προκύπτουν όταν ξεπεραστούν αυτά τα όρια... •...Με την υπεύθυνη και ασυμβίβαστη στάση των ψηλών κλιμακίων μιας εταιρείας απέναντι σ’ αυτές τις αρχές •Με την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή και εγρήγορση άριστα εκπαιδευμένων χειριστών και άλλων συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας

6 Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων

7 Διαχείριση Κινδύνων •Η προσέγγιση γίνεται σε επίπεδα και αρχίζει από το στάδιο του σχεδιασμού: •Επίπεδο 1: Ανάλυση κινδύνων της παραγωγικής διαδικασίας (όλες οι μονάδες και τα projects) –F&EI, μεθοδολογία αντικειμενικής εκτίμησης της ακτίνας έκθεσης σε πιθανή φωτιά και έκρηξη, βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία συμβάντων, χαρακτηριστικά του υλικού και τα μέτρα που εφορμόζονται για την αποφυγή απώλειας ελέγχου. – CEI, απλή μέθοδος εκτίμησης του κινδύνου στην υγεία των εργαζόμενων εντός και εκτός ορίων της μονάδας από πιθανή διαροή.

8 Επίπεδο 1....συνέχεια •RC/PHA Questionnaire; Αντιδραστικότητα των Χημικών. Ανάλυση Κινδύνων της Διεργασίας •Layer Of Protection Analysis target factors, •Απαιτήσεις νομοθεσίας

9 Διαχείριση Κινδύνων •Επίπεδο 2: Αξιολόγηση Κινδύνων; Όταν ο F&EI>/=128, CEI>/=200, LOPA Factor>/=7, νομοθεσία... –LOPA (HAZOP για νέες τεχνολογίες), μια διαδικασία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των ανεξάρτητων επιπέδων προστασίας στη μείωση της πιθανότητας ή σοβαρότητας κάποιου ανεπιθύμητου συμβάντο. –Αξιολόγηση επιπτώσεων από εκκρήξεις –HAZOP, What if… όταν υπάρχουν σενάρια με LOPA target factor >/=8

10 Διαχείριση Κινδύνων •Επίπεδο 3: Διευρημένη Αξιολόγηση; Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς προστασίες να μηδενίσουν τα σενάρια της LOPA. –Ανάλυση συνεπειών (PHAST models…) –Διερεύνηση Ανάγκης ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνου •Επίπεδο 4: Quantitative Risk Assessment (Ποσοτική αξιολόγηση/προσδιορισμός κινδύνου). ‘Οταν οι κίνδυνοι επηρεάζουν σημαντική έκθεση του ευρύτερου πληθυσμού ή τις υπάρχουσες νομοθεσίες –Συνδυασμός μελέτης επιπτώσεων & συχνότητα αυτών... –Εστιάζεται σε δραστηριότητας πολύ ψηλού κινδύνου

11

12 Συστήματα περιορισμού του Κινδύνου •LPP (Loss Prevention Principles) – Ελάχιστες απαιτήσεις για τον ασφαλή σχεδιασμό και λειτουργία Χημικών εγκαταστάσεων •LOPA, για τον καθορισμό των απαραίτητων επιπέδων προστασίας των επί μέρους διεργασιών •Global Mechanical Integrity Safety Standard Διαχείριση ασφαλιστικών, πιεστικών δοχείων, Δεξαμενών....κλπ •Τεχνολογικά Κέντρα, υπεύθυνοι της συγκεκριμένης τεχνολογίας μιας μονάδας

13 Συστήματα περιορισμού του Κινδύνου •Global Project Methodology, μεθοδολογία έγκρισης, σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων •Reactive Chemical Programmes, προγράμματα αξιολόγησης και ελέγχου της αντιδραστικότητα των χημικών •ODMS, σύστημα διαχείρισης διαδικασιών λειτουργίας (Σύστημα Διοίκησης) •Safety System Impairment Standard •Fire Protection Practice Manual....κλπ

14 Επισκοπήσεις και Επιθεωρήσεις •Αυτοαξιολογήσεις (κάθε χρόνο) •Ολοκληρωμένες Επιθεωρήσεις - Ασφάλεια, Περιβάλλον, Υγιεινή (4-5 χρόνια) •Χημική αντιδραστικότητα / Εκτίμηση Κινδύνου Διεργασίας (RC/PHA) •Αλλαγή Δευθυντή μονάδας RC/PHA •Επισκοπήσεις Ασφάλειας Διεργασίας για κάθε έργο/βελτίωση/επέκταση – F&EI, CEI, LOPA…κλπ

15 Process Safety Metrics – Δείκτες Ασφάλειας διεργασιών •Loss of Primary Containment (LOPC) –Σύστημα καταγραφής Διαρροών τεσσάρων βαθμίδων. •LOPC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ •Διαρροή κάθε χημικής ουσίας > 500 kg. •Διαρροές που δεν είναι PSI’s. •Εξαιρούνται τα αδρανή στερεά (PS) •LOPC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ •Διαρροή κάθε χημικής ουσίας > 50 kg •Διαρροή αδρανών στερεών > 500 kg •LOPC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV •Διαρροή κάθε χημικής ουσίας < 50 kg •Διαρροή αδρανών στερεών < 500 kg

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΡΙΣΜΟΣΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Process Safety Incident (PSI) Φωτιά (ζημιές > $25,000 USD συνολικό κόστος*) Έκρηξη ή υπερπίεση (ζημιές > $25,000 USD συνολικό κόστος*) Τραυματισμός / Θάνατος (DAWC εργαζομένου ή εργολάβου ή διανυκτέρευση σε νοσοκομείο μη- εργαζομένου) Διαρροή >1000kg ευφλέκτων Α) Αυτόματη διάσπαση σε εργοστάσιο πολυαιθυλενίου απελευθερώσε 3500 kg αερίων. LOPC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ Διαρροή κάθε χημικής ουσίας > 500 kg. Διαρροές που δεν είναι PSI’s. Εξαιρούνται τα αδρανή στερεά (PS) Α) 800 kg καυστικής ουσίας διέρρευσαν εντός του dike από υπερχείληση δεξαμενής. Β) 600 kg Dowtherm διέρευσαν από άνοιγμα ασφαλιστικού. LOPC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ Διαρροή κάθε χημικής ουσίας > 50 kg Διαρροή αδρανών στερεών > 500 kg Α)110 kg καυστικής ουσίας διέρρευσαν από σωλήνα λόγω μεγάλης διάβρωσης. Β)1100 kg HDPE διέρρευσαν όταν έσπασε η γραμμή μεταφοράς. LOPC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV Διαρροή κάθε χημικής ουσίας < 50 kg Διαρροή αδρανών στερεών < 500 kg Α) 25 kg Υδραυλικό λάδι χύθηκαν από τρύπημα σωλήνα υδραυλικού αναδευτήρα. Συμβάντα Process Safety

17 DOW RESTRICTED - For internal use only Η έννοια των Παρ’ Ολίγο Συμβάντων – Near Misses •Σε βάθος κατανόηση των ανεπιθύμητων συμβάντων στις εγκαταστάσεις από όλους •Αυξημένη προσοχή & εγρήγορση του προσωπικού στην αποφυγή ατυχημάτων •Κοινοποίηση για ευρύτερη συζήτηση και μάθηση από τα συμβάντα άλλων •Αντιμετώπιση συμπεριφορών ασύμβατες με την Ασφάλεια των Διεργασιών Major Incident Process Safety Code Incident PS Near Miss PS Near Miss unsafe behaviours Near Miss

18 DOW RESTRICTED - For internal use only •Φωτιά ή Έκρηξη (μικρή) •Μη ελεγχόμενη Ανάμειξη •Μη ελεγχόμενη Αντίδραση •Αστοχία ή Άνοιγμα/Σπάσιμο Ασφαλιστικού •Διαρροή ή Παρολίγον Διαρροή Χημικών •Αστοχία ενός Επιπέδου Προστασίας(LOPA) •Έκθεση προσωπικού σε Χημικά •Ανεξέλεγκτη Κίνηση Οχημάτων •Ενεργοποίηση Safety Instrumented System •Παραβίαση Κανόνων Ασφάλειας Διεργασίας •Οτι άλλο θα μας οδηγούσε σε συμβάν Μικρο-συμβάν (Near Miss) Process Safety είναι κάθε συμβάν που έχει το δυναμικό να εξελιχθεί σε: Συμβάν Process Safety. Κατηγορίες Near Miss Process Safety Near Misses

19 Διερεύνηση Αιτιών Συμβάντων/Ατυχημάτων •Root Cause Investigation (RCI) – Διερεύνηση κύριων & δευτερεύοντων αιτιών •Παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών (E&AT) •Βάση Δεδομένων Ατυχημάτων (GIRD) •Ευρεία κοινοπίηση των ευρημάτων κάθε Έρευνας – Corporate Memory •Ενσωμάτωση των διδαγμάτων στα υπάρχοντα προγράμματα με την μορφή ελάχιστων απιτήσεων

20 Αυτά και πολλά ακόμη για να αποφύγουμε και να μη ζήσουμε ποτέ μια τέτοια εμπειρία


Κατέβασμα ppt "Ασφάλεια Διαδικασιών Η προσέγγιση και βέλτιστες πρακτικές της “The DOW Chemical Company” Μανόλης Μαραγκουδάκης Δντης Εργοστασίου της DOW Ελλάς ΑΒΕΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google