Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ ∙ Αθήνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ ∙ Αθήνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ 104 33 ∙ Αθήνα
Τηλ.: ∙ Φαξ:

2 “Οι θαλασοκαλλιέργειες στην Στερεά Ελλάδα: Προβλήματα και Προοπτικές”
Καμένα Βούρλα, 21 Φεβρουαρίου 2008 _________________________________________________ Ιχθυοκαλλιέργειες, Χωροταξικό Σχέδιο και Σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση Νίκος Αναγνόπουλος Γενικός Διευθυντής Lamans S.A. – Σύμβουλος ΣΕΘ Lamans s.a. Management Services

3 Ελλάδα &Υδατοκαλλιέργεια
Η ανάπτυξη του κλάδου συνέβαλε: στη διάθεση φρέσκου ψαριού – υψηλής ποιότητας, προσιτής τιμής την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας & τεχνογνωσίας τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας (70% περίπου των παραγόμενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας διακινείται στις αγορές του εξωτερικού) (Συμβολή στη βελτίωση της Εθνικής οικονομίας) την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που συμβάλλουν στην συγκράτηση πληθυσμού σε απομακρυσμένες & μειονεκτικές αναπτυξιακά περιοχές (Βελτίωση τοπικής οικονομίας, διατήρηση κοινωνικής συνοχής) Lamans s.a. Management Services

4 Διάρθρωση παραγωγής Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας
Lamans s.a. Management Services

5 Μερίδια παραγωγής τσιπούρας-λαβρακιού (Στοιχεία FEAP 2006)
Lamans s.a. Management Services

6 Κατανομή Μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας Θαλ. Ειδών ανά Περιφέρεια
Lamans s.a. Management Services

7 Κατανομή Μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας Θαλ. Ειδών ανά Περιφέρεια
Lamans s.a. Management Services

8 Lamans s.a. Management Services Αριθμός Μονάδων = 28
Εγκεκριμένη δυναμικότητα= τον/έτος Αριθμός Ιχθυογεννητικών Σταθμών = 7 Εγκεκριμένη δυναμικότητα= ιχθύδια/έτος Αριθμός Μονάδων = 33 Εγκεκριμένη δυναμικότητα= τον/έτος Αριθμός Ιχθυογεννητικών Σταθμών = 5 Εγκεκριμένη δυναμικότητα= ιχθύδια/έτος Αριθμός Μονάδων = 8 Εγκεκριμένη δυναμικότητα= τον/έτος Αριθμός Ιχθυογεννητικών Σταθμών = 1 Εγκεκριμένη δυναμικότητα= ιχθύδια/έτος Αριθμός Μονάδων = 12 Εγκεκριμένη δυναμικότητα= τον/έτος Αριθμός Ιχθυογεννητικών Σταθμών = 3 Εγκεκριμένη δυναμικότητα= ιχθύδια/έτος Lamans s.a. Management Services

9 Παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας
26,7% της Παραγωγής (40% του γόνου) Lamans s.a. Management Services

10 Ισχύουσα Νομοθεσία εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας
Μέχρι σήμερα η εγκατάσταση των μονάδων θαλασσοκαλλιέργειας, λόγω έλλειψης εγκεκριμένων χωροταξικών ή ρυθμιστικών σχεδίων, αλλά και Π.Ο.Α.Υ., μέχρι σήμερα γινόταν εφαρμόζοντας την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, για «σημειακή» χωροθέτηση, και ειδικότερα μετά από «προέγκριση χωροθέτησης» πριν από το Ν. 3010/2002 και την «προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση» της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μετά την έκδοση του Νόμου αυτού. Lamans s.a. Management Services

11 Ισχύουσα Νομοθεσία εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας
Συγκεκριμένα ισχύουν: το άρθρο 4 παράγραφος 6 του Ν.1650/1986 όπως συμπληρώθηκε αρχικά με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.2242/1994 και στη συνέχεια με το άρθρο 18 του Ν.2732/1999 και το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν.2742/1999 και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. το άρθρο 10 του Ν.2742/1999, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 24 του Ν.1650/1986. Τα Π.Δ. και οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων του Ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. Lamans s.a. Management Services

12 Πριν και μετά από την έκδοση του Ν.3010/2002
Πριν την έκδοση του Ν.3010/2002 η εγκατάσταση των μονάδων θαλασσοκαλλιέργειας γίνονταν μετά από «προέγκριση χωροθέτησης». Μετά την έκδοση του Ν.3010/2002 η εγκατάσταση γίνεται μετά από «προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση» της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Lamans s.a. Management Services

13 Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση
Λαμβάνονται υπόψη: Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, που ενδέχεται να θιγεί από το έργο ή τη δραστηριότητα. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκτασή τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η αναστρεψιμότητά τους. Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος. Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα. Lamans s.a. Management Services

14 Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση δεν απαιτείται στις Π.Ο.Α.Υ. και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται από Νόμο ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή ρυθμιστικό σχέδιο. Lamans s.a. Management Services

15 Σοβαρό πρόβλημα χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας
Μετά την απόφαση αριθ. 2489/2006 της Ολομέλειας του ΣτΕ και έχοντας υπόψη την έλλειψη, με ευθύνη της Διοίκησης, βασικών προϋποθέσεων του Νόμου για την χωροθέτηση μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας (έλλειψη χωροταξικών κλπ σχεδίων – έλλειψη Π.Ο.Α.Υ.) δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, για τις μονάδες Υδατοκαλλιέργειας αλλά και για την χωροθέτηση νέων μονάδων. Lamans s.a. Management Services

16 Αντιμετώπιση προβλήματος έλλειψης χωροταξικών και λοιπών σχετικών σχεδίων και Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Μελέτη «Στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα» από το ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε. (εγκρίθηκε από τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και ΑΑΤ). Άρθρο 10 Ν.2742/1999. για τις περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ). Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για καθορισμό δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Αριθ /2002. Mελέτες για τη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. σε πολλές περιοχές της χώρας (συγχρηματοδοτήθηκαν από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους (Ε.Π.ΑΛ. ή Π.Ε.Π.). Lamans s.a. Management Services

17 Περιφερειακό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας και Υδατοκαλλιέργειες
Με την υπ’ αριθμ / Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Lamans s.a. Management Services

18 Περιφερειακό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας και Υδατοκαλλιέργειες
Αναφέρονται τα εξής όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες: Όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες έχουν ιδιαίτερη σημασία για το παρόν πλαίσιο. Οι ακτές της Στερεάς Ελλάδας και ιδίως αυτές του Μαλλιακού και Ευβοϊκού έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα που το διατηρεί ο χωροταξικός σχεδιασμός προωθώντας παράλληλα την αναδιάρθρωσή τους σε οργανωμένους υποδοχείς που δίδονται σε επόμενα κεφάλαια. Ειδικότερα για τις ΠΟΑΠΔ Υδατοκαλλιεργειών / ΠΟΑΥ : Προτείνονται σε περιοχές, που εκτιμάται ότι διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξή τους. Ο καθορισμός θέσεων για τα ΠΟΑΥ καθώς και τα προγραμματικά τους μεγέθη, θα καθοριστούν κατά την εκπόνηση των μελετών ΠΟΑΥ, ή ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ, τις μελέτες του Υπ. Γεωργίας που εκπονούνται στα πλαίσια του Προγράμματος Αλιείας , καθώς και αυτές της Περιφέρειας Lamans s.a. Management Services

19 Α-γενή / Υδατοκαλλιεργειών Γ-γενή / Υδατοκαλλιεργειών
Πίνακας με τις κατ’ αρχήν ευρύτερες περιοχές για ΠΟΑΠΔ στις οποίες περιλαμβάνονται ΠΟΑΥ σε επίπεδο Δήμων ΟΤΑ ΕΔΡΑ ΕΙΔΟΣ Δ. Αιδηψού Λουτρά Αιδηψού Α-γενή / Υδατοκαλλιεργειών Δ. Αταλάντης Αταλάντη Δ. Γαλαξιδίου Γαλαξίδιον Δ. Δεσφίνης Δεσφίνα Δ. Ευπαλίου Ευπάλιον Δ. Λαμιαίων Λαμία Γ-γενή / Υδατοκαλλιεργειών Δ. Λιχάδος Λιχάδα Δ. Μώλου Μώλος Δ. Οπουντίων Μαρτίνο Δ. Ορχομενού Ορχομενός Δ. Ταμιναίων Αλιβέριον Lamans s.a. Management Services

20 Μελέτη ΕΚΘΕ (νυν ΕΛΚΕΘΕ)
Για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το Νοέμβριο του 2000, εκπονήθηκε μελέτη από το Ε.Κ.Θ.Ε. (νυν ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με τίτλο «Ανάπτυξη και Χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην οποία, εξετάζοντας τόσο την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος για την καταλληλότητα των υδάτων, όσο και της ύπαρξης υποστηρικτικών εγκαταστάσεων – υποδομών, που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών, προτείνονται περιοχές για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Lamans s.a. Management Services

21 Στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αφορούν και τα προαναφερόμενα για τη μελέτη του «Στρατηγικού πλαισίου κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα» και τις μελέτες για χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ., που συγχρηματοδοτήθηκαν από Κοινοτικούς πόρους (Ε.Π.ΑΛ – 2006) για διάφορες περιοχές της χώρας μεταξύ των οποίων και για τις περιοχές του Βορείου και Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου και Μαλλιακού Κόλπου. Lamans s.a. Management Services

22 Περιφερειακό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας και Υδατοκαλλιέργειες
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, πέραν των ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ευρύτερων περιοχών για ΠΟΑΠΔ / ΠΟΑΥ που προβλέπει το Χωροταξικό Πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδας, προτείνονται και άλλες περιοχές σε επίπεδο των εδαφικών ορίων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού στις οποίες μπορούν να χωροθετούνται μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (και ήδη από πολλών ετών λειτουργούν με επιτυχία και χωρίς περιβαλλοντικά προβλήματα). Τέτοιες περιοχές είναι Δήμοι Διστύων Στυραίων, Μεσσαπίων (Εύβοια) Δήμοι Λειβαδέων, Κορώνειας, Αντίκυρας (Βοιωτία) Δήμοι Μαλεσίνας, Στυλίδας, Εχιναίων (Φθιώτιδα) Lamans s.a. Management Services

23 Η Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε αιτήματα μετεγκαταστάσεων ή ιδρύσεων / επεκτάσεων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας δέχεται να εξετάσει αποκλειστικά και μόνο αιτήματα που εμπίπτουν στις κατ’ αρχήν περιοχές του Χωροταξικού Πλαισίου. το ίδιο ρητά αναφέρει ότι «ο καθορισμός θέσεων ΠΟΑΥ θα καθοριστούν κατά την εκπόνηση μελετών ΠΟΑΥ… λαμβάνοντας υπόψη… τις μελέτες του Υπ. Γεωργίας που εκπονούνται στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ καθώς και αυτές της Περιφέρειας», δηλαδή όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω (Μελέτη ΕΛΚΕΘΕ και Μελέτη Στρατηγικού πλαισίου κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα). παρά το γεγονός ότι Lamans s.a. Management Services

24 Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ)
Το γεγονός ότι οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών δεν αποτελούν ακόμα εγκεκριμένα χωροταξικά ή ρυθμιστικά σχέδια. Οφείλεται Σε λόγους που αφορούν στη μη θεσμοθέτηση τους ως ΠΟΑΥ. Σε λόγους που αφορούν τη μη σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης των εν λόγω περιοχών. Lamans s.a. Management Services

25 Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ)
Συνέπεια αυτής της τακτικής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας είναι ότι: Πολλές επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Lamans s.a. Management Services

26 Θεωρούμε ότι η αρνητική αντιμετώπιση των σχετικών αιτημάτων υδατοκαλλιεργητών από την ΠΕΧΩ είναι αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Να δοθούν οδηγίες προς την Περιφερειακή Υπηρεσία ώστε τα αιτήματα των επιχειρήσεων να εξετάζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Χωροταξικού Σχεδιασμού, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη οι μελέτες που έχει ήδη εκπονήσει το ΥΠΑΑΤ (Βόρειος - Νότιος Ευβοϊκός και Μαλλιακός). Η περιφέρεια να επιμείνει προς το ΥΠΑΑΤ για την άμεση ανάθεση της αντίστοιχης μελέτης και για τον Κορινθιακό κόλπο. Συνεπώς πρέπει Lamans s.a. Management Services

27 Σας ευχαριστώ Lamans s.a. Management Services


Κατέβασμα ppt "Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ ∙ Αθήνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google