Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Territories of Rivers Action Plans - TRAP. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Περιβάλλον & Πρόληψη Κινδύνων ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔιαχείριση νερών ΔΙΑΡΚΕΙΑ1/1/2012 – 31/12/2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Territories of Rivers Action Plans - TRAP. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Περιβάλλον & Πρόληψη Κινδύνων ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔιαχείριση νερών ΔΙΑΡΚΕΙΑ1/1/2012 – 31/12/2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Territories of Rivers Action Plans - TRAP

2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Περιβάλλον & Πρόληψη Κινδύνων ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔιαχείριση νερών ΔΙΑΡΚΕΙΑ1/1/2012 – 31/12/2014

3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το TRAP έχει σαν αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση ποταμών και παραποτάμιων περιοχών. Στόχος του είναι η αξιοποίηση και η μεταφορά καλών πρακτικών που ενσωματώνουν βιώσιμες λύσεις σε περιφερειακό επίπεδο για την προστασία των νερών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. Το ΤRAP συμβάλλει στην υλοποίηση των: • Water Framework Directive (WFD) • European Landscape Convention (ELC) • Europe Strategy 2020

4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Απώτερος σκοπός του TRAP είναι το όφελος που θα προκύψει από τη μεταφορά καλών πρακτικών εκ μέρους των εταίρων του έργου αναφορικά με τις πολιτικές που προωθούνται μέσω των προηγούμενων κανονισμών – οδηγιών – πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η βελτίωση επομένως των περιφερειακών πολιτικών και εργαλείων.

5 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ TRAP (1) Το TRAP επικεντρώνεται σε 4 Θεματικές Περιοχές για την ανάλυση των καλών πρακτικών. Οι πρώτες 3 αφορούν άμεσα την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά και ο στόχος τους είναι η υποστήριξη στην υλοποίηση περιφερειακών σχεδίων δράσης λεκανών απορροής ποταμών. Η 4 η Θεματική Περιοχή περιλαμβάνει περισσότερο την αναπτυξιακή διάσταση.

6 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ TRAP (2) Θ.Π. 1 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διεργασίες διασφάλισης της δέσμευσης των φορέων για την υλοποίηση των WFD και ELC στις περιφέρειές τους. Ειδικότερα, εφαρμογή εργαλείων για την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων ως βάση για τη συμμετοχή των φορέων και διαμόρφωση μεθοδολογιών συναίνεσης. Θ.Π. 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Προγράμματα παρακολούθησης και εργαλεία μέτρησης που διασφαλίζουν την υλοποίηση της WFD. Θ.Π. 3 ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πολιτικών, των δράσεων και των τεχνολογιών για τα νερά. Θ.Π. 4 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Προγράμματα, σχέδια και εργαλεία που ολοκληρώνουν την προστασία του τοπίου μέσω της διαφοροποίησης (ELC), χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και μεγέθυνση των περιοχών των ποταμών (Europe 2020).

7 PP1 – LPKainuun Etu Oy – Φινλανδία PP2Shannon Development - Ιρλανδία PP3Mid West Regional Authority - Ιρλανδία PP4Association of River Trusts – Αγγλία PP5Soca valley development centre - Σλοβενία PP6South - West Regional Authority - Ιρλανδία PP7 National Institute of Research Development for Mechatronics and Measurement Technique- Ρουμανία PP8 Regional Development Agency of Western Macedonia SA - Ελλάδα PP9Zemgale Planning Region - Λετονία PP10Waterboard Noorderzijlvest - Ολλανδία ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

8 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (1) CP1 Ομαλή, έγκαιρη διαφανής, αποτελεσματική διαχείριση και επίτευξη των στόχων του έργου CP2 Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων και ανταλλαγή των καλών πρακτικών σε ευρύτερη βάση σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε. και σχετικούς οργανισμούς. Επιμέρους στόχοι του CP2 1 Ευαισθητοποίηση σε όλη την Ε.Ε. για τις δυνατότητες και τα αποτελέσματα των πολιτικών διαχείρισης ποταμών και περιοχών ποταμών, τα εργαλεία και τις λύσεις. 2 Ενίσχυση της δέσμευσης των περιφερειών για τις WFD και ELC. 3 Προώθηση των αποτελεσμάτων των καλών πρακτικών στους περιφερειακούς φορείς και παροχή πληροφόρησης στις τοπικές γλώσσες. 4 Διασφάλιση μέσω του TRAP επικοινωνιακής στρατηγικής, ενός ισχυρού και διαδραστικού επικοινωνιακού προφίλ για το συνολικό πρόγραμμα. 5 Συνέργεια με άλλα σχετικά έργα του INTERREG IVC καθώς και με οργανισμούς εφαρμογής των WFD και ELC. 6 Διαμόρφωση πλατφόρμας με στόχευση στους ειδικούς του σχεδιασμού υλοποίησης των WFD και ELC

9 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (2) CP3 Επίδραση επί των περιφερειακών εργαλείων πολιτικής στην ανάλυση και τη μεταφορά καλών πρακτικών για την υλοποίηση των WFD ELC και Europe 2020 Επιμέρους στόχοι του CP3 1 Στήριξη των περιφερειών να εφαρμόσουν προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της WFD, να ωφεληθούν από τις δυνατότητες της FLC και να υλοποιήσουν την Στρατηγική Europe 2020. 2 Υλοποίηση των 4 Θεματικών Πεδίων μέσω των 23 καλών πρακτικών. 3 Πλαισίωση της μεταφοράς των καλών πρακτικών και διαμόρφωση 9 σχεδίων υλοποίησης συμβάλλοντας θετικά προς τα περιφερειακά σχέδια των λεκανών απορροής των ποταμών, τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια (συμπεριλαμβανομένων της τουριστικής ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών σχεδίων) και μεταφορά τουλάχιστον 4 καλών πρακτικών. 4 Ανάπτυξη κοινού μοντέλου μιας «ελκυστικής περιφερειακής ανάπτυξης». 5 Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων καλών πρακτικών στο πλαίσιο των 4 Θεματικών Περιοχών.

10 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (1) CP 1 1.1 Συντονισμός και Εκθέσεις 1Μια (1) Σύμβαση Επιχορήγησης 2Ένα (1) Συμφωνητικό Συνεργασίας (PA) 3Μία (1) Ομάδα Διαχείρισης του Έργου (PMT) 4Επτά (7) Εκθέσεις προόδου του έργου (PR) 5Δέκα (10) Εξαμηνιαίες Εκθέσεις προόδου ανά εταίρο (6 x 6 εξάμηνα = 36)

11 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (2) CP 1 1.2 Διαπεριφερειακή Συντονιστική Επιτροπή 6Μια Διαπεριφερειακή Συντονιστική Επιτροπή (ISC) 7Επτά (7) Συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής 8 Επτά (7) πακέτα τεκμηρίωσης των συναντήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής (Πρόγραμμα, Συμμετέχοντες, Πρακτικά)

12 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (3) CP 2 2.12.1 Στρατηγική διάχυσης και ομάδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. 9Μια (1) Στρατηγική διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 10Εννέα (9) στρατηγικές διάχυσης των εταίρων του έργου 11Μια (1) Ομάδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

13 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (4) CP 2 2.2 Υλικό Προβολής του έργου. 12Σήμα (logo) του έργου 13250 x 2 x 10 = 5.000 φυλλάδια σε δύο φάσεις 2.3 Web site του έργου. 14Ένα (1) web site του έργου 2.4 Newsletter του έργου. 15Τρία (3) newsletters του έργου ανεβασμένα στο web-site του έργου.

14 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (5) CP 2 2.5 Δημοσιοποίηση του έργου. 16 Μια (1) δημοσιοποίηση του έργου (καλές πρακτικές, σχέδια υλοποίησης πολιτικών, αναφορές επιπτώσεων των πολιτικών, κοινό μοντέλο) – 500 αντίτυπα 2.6 Παρουσιάσεις στον τύπο. 17Είκοσι (20) δελτία τύπου ή παρουσιάσεις σε media 2.7 Τελικό συνέδριο. 18Ένα (1) τελικό συνέδριο.

15 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (6) CP 2 2.8 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις / οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων διάχυσης. 19 Δέκα (10) συμμετοχές και παρουσιάσεις του TRAP σε διεθνείς εκδηλώσεις πέραν του έργου 20Δύο (2) εκδηλώσεις συνέργειας με άλλα σχετικά έργα του INETRREG IVC 21Εννέα (9) κύριες τοπικές εκδηλώσεις διάχυσης. 22 Παραγωγή υλικού διάχυσης για τις τοπικές εκδηλώσεις (μπορεί να είναι φυλλάδια σε τοπική γλώσσα ή αφίσες κ.λπ. (Το υλικό θα εξειδικευθεί στην στρατηγική διάχυσης) 2.9 Διαπεριφερειακές Συναντήσεις του CP 2. 23Έξι (6) διαπεριφερειακές συναντήσεις του CP2.

16 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (7) CP 3 3.1 Ανάλυση καλών πρακτικών. 24Υπόδειγμα ανάλυσης αναγκών των περιφερειών 25Εννέα (9) εκθέσεις αξιολόγησης των περιφερειακών αναγκών 26Υπόδειγμα για λεπτομερή ανάλυση καλών πρακτικών 27Είκοσι τρεις (23) εκθέσεις ανάλυσης καλών πρακτικών 28Κατάλογος των επιλεγμένων καλών πρακτικών. 3.2 Επισκέψεις μελέτης 29 Πρόγραμμα, συμμετέχοντες, πρακτικά και αποτελέσματα από την επίσκεψη σε Groningen, Kainuu, Wales, Shannon και South West Region.

17 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ COMPONENT (8) CP 3 3.3 Τοπικές συναντήσεις 30, 31, 32, 33Τεκμηρίωση των περιφερειακών πολιτικών συναντήσεων 3.4 Επιπτώσεις πολιτικής 34Υπόδειγμα σχεδίου υλοποίησης πολιτικών 35Εννέα (9) σχέδια υλοποίησης πολιτικών 36Ένα (1) μοντέλο για «ελκυστική ανάπτυξη περιοχών ποταμών» 37Τέσσερα (4) εργαλεία πολιτικής που επηρεάστηκαν 3.5 Διαπεριφερειακές συναντήσεις του CP3 38Έξι (6) διαπεριφερειακές συναντήσεις του CP3 39 Ένα (1) διεθνές εργαστήριο για τη διασφάλιση της κοινής κατανόησης των WDF και ELC.

18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Α. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1Πρόγραμμα TRANSINTERPRET Project (GP 16 – Θ.Π. 4) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Εργαλεία αξιολόγησης οικονομικών επιπτώσεων (Θ.Π. 1) 2 Συστήματα παρακολούθησης (Θ.Π.2) 3 Έργα αποκατάστασης (Θ.Π. 3)


Κατέβασμα ppt "Territories of Rivers Action Plans - TRAP. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Περιβάλλον & Πρόληψη Κινδύνων ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔιαχείριση νερών ΔΙΑΡΚΕΙΑ1/1/2012 – 31/12/2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google