Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

European Works Councils and Trade Unions in the 21st Century Τα ΕΣΕ και τα συνδικαλιστικά σωματεία στον 21 ο αιώνα transnational conference Αthens, 16.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "European Works Councils and Trade Unions in the 21st Century Τα ΕΣΕ και τα συνδικαλιστικά σωματεία στον 21 ο αιώνα transnational conference Αthens, 16."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 European Works Councils and Trade Unions in the 21st Century Τα ΕΣΕ και τα συνδικαλιστικά σωματεία στον 21 ο αιώνα transnational conference Αthens, 16 May 2008 Διεθνική ημερίδα της ΟΒΕΣ Αθήνα 16 Μαίου 2008 EWC court cases and the need for revision of the directive Ευρωπαική Νομολογία για τα ΕΣΕ και η ανάγκη αναθεώρησης της Κοινοτικής Οδηγίας

2 2 EWC court cases - Νομολογία για τα ΕΣΕ www.ewcdb.euwww.ewcdb.eu  jurisprudence (νομολογία)  Renault February 27, 1997 : press release announces closure of the Belgian plant, as part of a restructuring project in France • no information and consultation • mass demonstration supported by Belgian employers and politicians, European strike Belgian and French court rule : - Renault ignored procedures for collective dismissals - annulment of the decision until procedure respected need for sanctions if no respect of information and consultation Ρενώ Στις 27 Φεβρουαρίου 1997 ανακοινώθηκε στον τύπο ότι το εργοστάσιο στο Βέλγιο θα κλείσει σαν αποτέλεσμα προγράμματος αναδιάρθρωσης στην Γαλλία • δεν προηγήθηκε ενημέρωση ή διαβούλευση • Μαζική διαδήλωση με την στήριξη Βελγων εργοδοτών και πολιτικών. Πανευρωπαική απεργία. Αποφάσεις βελγικού και γαλλικού δικαστηρίου - Η Ρενώ αγνόησε τις διαδικασίες για συλλογικές απολύσεις. - Ακύρωση των αποφάσεων μεχρι να γίνουν σεβαστές οι διαδικασίες. Αναγκη για κυρώσεις σε περίπτωση μή σεβασμού της ενημέρωσης και της διαβούλευσης.

3 3 EWC court cases - Νομολογία για τα ΕΣΕ  British Airways November 2, 2006 : announcement of outsourcing of the Customer Service Department at Vienna airport with effect from December 7, 2006 ; no consultation of EWC Belgian court rule : - BA was ordered to pay a fine of 2.500 € for every day of delaying the opening of consultation - decision was made in another member state = cross border, EWC - consultation must take place in the planning phase and include relevant documentation - if management decides not to follow the advice of the EWC a second round of consultation shall take place in view to reach an agreement need to clarify what is transnational  British Airways Στίς 2 Νοεμβρίου 2006 ανακοινώθηκε ότι το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο αεροδρόμιο της Βιέννης θα δοθεί σε τρίτους απο τις 7 Δεκεμβρίου 2006 :δεν προηγήθηκε διαβούλευση με το ΕΣΕ. Η απόφαση του βελγικού δικαστηρίου - Η ΒΑ πρέπει να πληρώσει 2.500 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης της διαβούλευσης. - Η αποφαση πάρθηκε σε άλλη κοινοτική χώρα - Η διαβούλευση πρέπει να γίνεται στο στάδιο του προγραμματισμού και να είναι τεκμηριωμένη. - Εάν η διοίκηση αποφασίσει να μή ακολουθήσει την συμβουλή του ΕΣΕ τοτε ένας δεύτερος γύρος διαβούλευσης πρέπει να λάβει χώρα ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.  Ανάγκη διευκρίνισης της εννοιας της διεθνικότητας.

4 4 EWC court cases - Νομολογία για τα ΕΣΕ  Gaz de France February 2006 : announcement of merger between GdF and Suez May 31, 2006 : EWC asks for relevant information and documents, but these were not provided in French until November 2006 French court rule : - management must deliver all documents and information - extraordinary meeting EWC must be organised within 10 days after the submission of the report of the EWC-experts - the board meeting where the merger was to be confirmed had to be postponed until the EWC had issued its opinion need for better definition of information and consultation Gaz de France Το Φεβρουαριο του 2006 ανακοινώθηκε συγχώνευση της GdF και της Suez Στις 31 Μαιου του 2006 το ΕΣΕ ζητά ενημερωση και σχετικά έγγραφα, αλλα δεν χορηγούνται στην Γαλλία μέχρι τον Νοέμβριο του 2006 Απόφαση του Γαλλικού δικαστηρίου - - Η δίοίκηση πρέπει να δώσει ενημέρωση και τα σχετικά εγγραφα. - - Το ΕΣΕ πρέπει να συνέλθει σε εκτακτη συνάντηση μέσα σε 10 ημέρες μετά την υποβολή της σχετικής εκθεσης απο τους εμπειρογνώμονες - - Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την εγκριση της συγχώνευσης πρέπει να αναβληθεί μεχρι να εκφράσει γνώμη το ΕΣΕ - Αναγκη για καλλίτερο προσδιορισμό του τί είνα ενημέρωση και τι είναι διαβούλευση.

5 5 EWC court cases - Νομολογία για τα ΕΣΕ  Kühne & Nagel (part 1) 2000 : German Betriebsrat wishes to establish an EWC and asks for the number of employees, their distribution across the member states, the structure of the company and names of workers representatives German management says the Swiss headquarters refuse to supply this information ; Swiss management claims not to be subject to the directive, being outside EU territory German and ECJ court rule : - central management must create the conditions and means for setting up an EWC - if management is situated outside EU responsibility must be taken by a representative agent from a member state  Kühne & Nagel (Α μέρος) 2000 : Το γερμανικό εργασιακό συμβούλιο θέλει να ιδρύσει ΕΣΕ και ζητά απο την διοίκηση τον αριθμό των εργαζομένων, την κατανομή τους ανα χώρα, την δομή της επιχείρησης και τα ονοματα των εκπροσώπων των εργαζομένων ανά χώρα. Η διοίκηση στη Γερμανία λέει ότι η κεντρική διοίκηση που εδρεύει στη Ελβετία αρνείται να παράσχει αυτές τις πληροφορίες με την δικαιολογία ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος στη ΕΕ και σεν καλύπτεται από την οδηγία για ίδρυση ΕΣΕ. Οι αποφάσεις του Γερμανικού δικαστηρίου και του Ευρωπαικού Δικαστηρίου. - Η κεντρική διοίκηση πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες και τα μέσα για ίδρυση ΕΣΕ. - Εάν η κεντρική διοίκηση είναι εγκατεστημένη σε χώρα εκτός της ΕΕ τοτε η ευθύνη αυτή πρέπει να ληφθεί απο έναν εκπρόσωπο της σε μία χωρα της ΕΕ.

6 6 EWC court cases - Νομολογία για τα ΕΣΕ  Kühne & Nagel (part 2) 2004 : German management tries to collect all the information, but still doesn’t get anything from Switzerland the Swedish subsidiary refuses to give the information to the German subsidiary German management addresses to Swedish court Swedish court rule : - the Swedish company must deliver the information need to guarantee provision of all information for opening negotiations and application of directive for non-EU headquarters  Kühne & Nagel (Β μέρος)  2004: Η διοίκηση της Γερμανικής εταιρείας προσπαθεί να μαζέψει όλες τις πληροφορίες αλλά η κεντρική διοίκηση στην Ελβετία αρνείται να δώσεις τις σχετικές πληροφορίες στη Γερμανική εταιρεία. Η διοίκηση της Γερμανικής εταιρείας απευθύνεται σε Ελβετικό δικαστήριο. Η αποφαση του Ελβετικού δικαστηρίου: Η ελβετική εταιρεία πρέπει να δώσει την σχετική ενημέρωση Αναγκη διασφάλισης παροχής όλων των πληροφοριών για έναρξη διαπραγματεύσεων για ίδρυση ΕΣΕ και εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για τα ΕΣΕ και στους ομίλους επιχειρήσεων που έχουν έδρα εκτός της ΕΕ.

7 7 EWC court cases - Νομολογία για τα ΕΣΕ  P&O 2002 : P&O sells its European logistics business, Trans European no proper information and consultation of EWC British court rule : - the employee-side cannot initiate a complaint independently of management when the EWC is a joint body - complaint withdrawn, also because the employee-side could not raise the necessary funding to pursue the case need to ensure the legal standing and financial means  P&O 2002: H P&O πουλάει μιά εταιρεία της σε logistics χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με το ΕΣΕ. Η Αποφαση του Βρετανικού δικαστηρίου : Η πευρά των εργαζομένων δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί νόμιμα ανεξάρτητα από την διοίκηση γιατί το ΕΣΕ είναι ένα κοινό σώμα εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Αναγκη για διασφαλιστεί το νομικό καθεστώς και η επαρκής χρηματοδότηση των εκπροσώπων των εργαζομένων.

8 8 revision of the directive 94/45/EC αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας 94/45 για τα ΕΣΕ  ETUC propositions resolution December 1999 and strategy December 2003, declaration December 2007 • if Business Europe has no mandate for negotiation, the Commission must accelerate the procedure. Objective is adoption of revision before end 2008 5 priorities • harmonization of information and consultation rights • elimination of the barriers for setting up EWCs • improvement of working tools and conditions (training, two meetings, access to all sites, follow-up meetings, interpretation, gender balance…) • recognition of the role of trade unions • resolution of legal uncertainties (procedure for renegotiation, reduction of negotiation period, registration of agreements, penalties…) Οι προτάσεις της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων. Αποφαση τον Δεκέμβριο του 1999 και διαμόρφωση στρατηγικής τον Δεκέμβριο του 2003. Διακύρηξη τον Δεκέμβριο του 2007 • Εάν η εκπρόσωποι των Ευρωπαίων Εργοδοτών δεν αρχίσουν διαπραγματεύσεις τότε η Ευρωπαική Επιτροπή πρέπει να επιταχύνει την διαδικασία. Στόχος είναι να γίνει η αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας πρίν απο το τέλος του 2008 5 Προτεραιότητες • Εναρμόνιση των δικαιωματων στην ενημέρωση και στη διαβούλευση • Μείωση των προυποθέσεων για ίδρυση ΕΣΕ. • Βελτίωση των εργαλείων που έχουν τα ΕΣΕ (εκπαίδευση, δύο συναντήσεις, προσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις, συναντήσεις μόνο των εκπροσώπων των εργαζομένων, διερμηνία, ισότητα των φίλων...) • Αναγνώριση του ρόλου των συνδικαλιστικών σωματείων. • Επιλυση νομικών παρερμηνιών (διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης, μείωση του χρόνου των διαπραγματεύσεων, καταγραφή των συμφωνιών, κυρώσεις....)

9 9 revision of the directive 94/45/EC αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας 94/45 για τα ΕΣΕ  Špidla propositions February 2008 : letter to the social partners : • to clarify the definition of consultation and to add a definition of information, integrating the concepts of appropriate time, means and content • the right to obtain a motivated response to an opinion, a precise definition of exceptional circumstances, two ordinary meetings per year, more subjects for information and consultation • to recognise explicitly the special role which trade unions can play in negotiations and support for EWCs • the right to training • the obligation for local management to provide all necessary information for the opening of negotiations, regardless of the location of the group’s headquarters • to delete the maximum number of SNB-members • linking national and transnational information and consultation levels by introducing provisions for a parallel start of the processes • Οι προτασεις του κ. Σπιντλα, Επιστολή στους κοινωνικούς εταίρους τον Φεβρουάριο του 2008 • Διευκρίνηση του όρου διαβούλευση και ορισμός της έννοιας της πληροφόρησης με ενσωματωση των εννοιών του σε κατάλληλο χρόνο, μεσα και περιεχόμενο • Δικαίωμα για λήψη απάντησης σε μία γνώμη, ακριβέστερος ορισμός της «εξαιρετικής περίπτωσης», δύο τακτικές συναντήσεις ανά έτος, περισσότερα θέματα για ενημέρωση και διαβούλευση. • Αναγνώριση του ρόλου των συνδικαλιστικών σωματείων στις διαπραγματεύσεις και στην υποστήριξη των ΕΣΕ. • Δικαίωμα στην εκπαίδευση • Υποχρεώση της κάθε μίας επιχείρησης του ομίλου να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για εναρξη των διαπραγματεύσεων ανεξαρτητα που έχει την έδρα η μητρική επιχείρηση. • Δυνατότητα αύξησης των μελών του ΕΣΕ • Συνδιασμός των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης σε εθνικό και ευρωπαικό επιπεδο με παράλληλη έναρξη των σχετικών διαδικασιών.

10 10 want to find out more ? Που θα βρείς περισσότερες πληροφορίες; www.etui-rehs.org www.worker-participation.eu  European Works Councils  Revision of Directive www.etuc.org  Our Activities  Social dialogue and industrial relations  European Works Councils www.ec.europa.eu  EU policies  Employment, social affaires and equal opportunities  Labour law


Κατέβασμα ppt "European Works Councils and Trade Unions in the 21st Century Τα ΕΣΕ και τα συνδικαλιστικά σωματεία στον 21 ο αιώνα transnational conference Αthens, 16."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google