Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Biblioteca Pública del Estado Casa de las Conchas. Salamanca. España Δημόσια Κρατική Βιβλιοθήκης Casa de las Conchas. Σαλαμάνκα. Ισπανία El usuario como.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Biblioteca Pública del Estado Casa de las Conchas. Salamanca. España Δημόσια Κρατική Βιβλιοθήκης Casa de las Conchas. Σαλαμάνκα. Ισπανία El usuario como."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Biblioteca Pública del Estado Casa de las Conchas. Salamanca. España Δημόσια Κρατική Βιβλιοθήκης Casa de las Conchas. Σαλαμάνκα. Ισπανία El usuario como centro de atención Atenas, junio 2005 Ο χρήστης ως M. Ramona Domínguez Sanjurjo e-mail: nona.dominguez@bcl.jcyl.es

2 Biblioteca orientada al usuario Βιβλιοθήκη με προσανατολισμό τον χρήστη Antepone los intereses de los usuarios: n A los intereses profesionales particulares n A la comodidad del personal n A los intereses políticos de las instituciones de las que depende n Al mantenimiento del “status quo” n A la observación estricta de la normativa profesional Δίνει προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα των χρηστών έναντι: n Tων ατομικών επαγγελματικών ενδιαφερόντων n Στην άνεση του προσωπικού n Στα πολιτικά ενδιαφέροντα των οργάνων από τα οποία εξαρτάται n Της διατήρησης του “status quo” n Στην αυστηρή τήρηση των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας

3 ORIENTACIÓN AL USUARIO: Flexibilización de espacios ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ: Ευελιξία του χώρου n Espacios abiertos. Sin puertas n Libertad de circulación n Libertad para cambiar de lugar materiales n Ausencia de mostradores que interrumpan el paso n Tono de voz normal n Ambiente “desenfadado” n Ανοιχτοί χώροι. Χωρίς πόρτες n Ελευθερία κίνησης n Ελευθερία για την αλλαγή θέσης του υλικού n Απουσία γκισέ που θα εμποδίζει τη διέλευση n Κανονική χροιά της φωνής n «Χαλαρή» ατμόσφαιρα

4 Biblioteca orientada al usuario Βιβλιοθήκη με προσανατολισμό τον χρήστη n Simplificación de la normativa n Inexistencia de fichas para rellenar n Carné (sólo para préstamo) n Internet (autoapuntado) n Atención a circunstancias especiales n (...) n Εξαπλούστευση των κανονισμών n Κατάργηση των δελτίων n Κάρτα μέλους (μόνο για δανεισμό) n Διαδίκτυο (αυτόματη εγγραφή) n Εξυπηρέτηση σε ειδικές καταστάσεις n (...)

5 ORIENTACIÓN AL USUARIO: Readecuación continua de servicios ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ: συνεχής αναπροσαρμογή των υπηρεσιών Se busca ofrecer siempre algo nuevo aunque sea pequeño: n Mayor número de materiales en préstamo n Cambios en las ofertas de formación n Nuevos apartados de materiales n Nuevas secciones de anuncios n (...) Προσπάθεια να προσφέρεται πάντα κάτι νέο ακόμη και μικρό: n Μεγαλύτερος αριθμός υλικού προς δανεισμό n Αλλαγές στις προσφορές εκπαίδευσης n Νέοι τομείς υλικών n Νέα τμήματα ανακοινώσεων n (...)

6 Desarrollo de los servicios de información: Sección de información Ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορίας: τομ’ n Centro neurálgico de la biblioteca n Cercano a la zona de entrada n Atención personalizada  Señalizada con la típica ”i” n Relación con el usuario para todo: Sugerencias, Quejas, Avisos, P Interbibliotecario, Pérdidas y deterioro, Retrasos y penalizaciones, Solicitud de espacios para actividades... n Νευραλγικό σημείο στην βιβλιοθήκη n Κοντά στην είσοδο  Να υπάρχει η γνωστή ένδειξη ”i” n Σχέση με τον χρήστη για τα πάντα: Συστάσεις, Παράπονα, Ανακοινώσεις, Δανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών

7 Desarrollo de los servicios de información: Más allá de la información bibliográfica Ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορίας: Πέρα από βιβλιογραφικές πληροφορίες INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIA BIBLIOTECA n Horarios n Normativa n Servicios n Recursos n Características n Actividades n (...) n ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ n Ωράρια n Κανονισμός n Υπηρεσίες n Πόροι n Χαρακτηριστικά n Δραστηριότητες n (...)

8 Desarrollo de los servicios de información: Más allá de la información bibliográfica Ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορίας: Πέρα από βιβλιογραφικές πληροφορίες INFORMACIÓN SOBRE LA LOCALIDAD n Instituciones n Callejero n Programas culturales n Lugares de interés n Servicios n Transportes n (...) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ n Φορείς n Χάρτης περιοχής n Πολιτιστικά προγράμματα n Τόποι ενδιαφέροντος n Υπηρεσίες n Μεταφορές n (...)

9 Desarrollo de los servicios de información: Más allá de la información bibliográfica Ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορίας: Πέρα από βιβλιογραφικές πληροφορίες INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ n Información a la comunidad n Πληροφορία στην κοινότητα

10 Desarrollo de los servicios de información: Participación el proyecto pregunte Ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ρωτήστε» PROYECTO PREGUNTE n Se gestiona de forma cooperativa n Participan 35 bibliotecas n Plazo máximo de respuesta: 72 horas n Todas las lenguas del estado español n Sólo preguntas concretas n Reenvío de preguntas locales n ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΩΤΗΣΤΕ n Λειτουργεί με βάση την συνεργασία n Συμμετέχουν 35 βιβλιοθήκες n Μέγιστος χρόνος απάντησης: 72 ώρες n Σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ισπανίας n Μόνο οι σωστές ερωτήσεις n Επαναποστολή ερωτήσεων τοπικού χαρακτήρα

11 Formación de usuarios: Programas genéricos (individuales y grupos) Επιμόρφωση χρηστών: Γενικά προγράμματα (ατομικά και ομάδων) n Visitas guiadas n Επισκέψεις με ξενάγηση n Formación en el uso de fuentes de información n Επιμόρφωση στην χρήση των πηγών πληροφορίας n Formación en el manejo de internet n Επιμόρφωση στην χρήση του διαδικτύου

12 Formación de usuarios: Programas para grupos con necesidades especiales Επιμόρφωση χρηστών: Προγράμματα για ομάδες με ειδικές ανάγκες n Centros de educación de adultos n Amas de casa n Asociaciones n Discapacitados n Centros de formación de garantía social n Universidad de la experiencia n Cáritas (Extoxicómanos) n Κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων n Νοικοκυρές n Ενώσεις n Ειδικές δεξιότητες n Κέντρα επιμόρφωσης κοινωνικής πρόνοιας n Πανεπιστήμικο Ενηλίκων n Cáritas n (πρώην τοξικομανείς)

13 Formación de usuarios Clubes de lectura. Objetivos Επιμόρφωση χρηστών Ομάδες ανάγνωσης. Στόχοι n Acercamiento y disfrute de la lectura n Integración de la lectura en la vida diaria n Ampliar conocimientos sobre autores y obras n Conocer personas con intereses similares n Compartir experiencias e inquietudes n Desarrollar vivencias personales y socializadoras n Προσέγγιση και απόλαυση της ανάγνωσης n Ένταξη της ανάγνωσης στην καθημερινή ζωή n Διεύρυνση γνώσεων για συγγραφείς και έργα n Γνωριμία ατόμων με παρόμοια ενδιαφέροντα n Μοιράζονται εμπειρίες και ανησυχίες n Ανάπτυξη προσωπικών εμπειριών και κοινωνικοποίηση

14 Formación de usuarios Clubes de lectura. Funcionamiento Επιμόρφωση χρηστών Ομάδες ανάγνωσης. Λειτουργία n Periodicidad semanal n Duración: 1 hora aproximadamente n Lectura en torno a las 70 páginas n Obras fuera de las listas de “Más vendidos” n Abierto a nuevas incorporaciones n Se intercalan lecturas de relatos y poesías n Se abre a actividades paralelas n Relación lectura/escritura n Συχνότητα εβδομαδιαία n Διάρκεια: 1 ώρα περίπου n Ανάγνωση περίπου 70 σελίδων n Έργα εκτός των καταλόγων των ευπώλητων n Ανοιχτά σε νέες προσχωρήσεις n Παρεμβάλλονται διηγήματα και ποιήματα n Ανοιχτά σε παράλληλες δραστηριότητες n Σχέση ανάγνωσης/γραφής

15 Desarrollo nuevas formas de organización. Secciones especiales Ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης. Ειδικά τμήματα n Viajes n Idiomas n Oposiciones n Arte n Deportes n Informática n Literatura (Organización interna) n Ταξίδια n Γλώσσες n Εξετάσεις n Τέχνη n Σπορ n Πληροφορική n Λογοτεχνία n (Εσωτερική οργάνωση)

16 Desarrollo nuevas formas de organización. Secciones especiales Ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης. Ειδικά τμήματα n Actualidad n Simplificación n Presentación informal n Sin orden interno n Control de crecimiento n Renovación constante n Επικαιρότητα n Εξαπλούστευση n Ανεπίσημη παρουσίαση n Χωρίς εσωτερική τάξη n Έλεγχος αύξησης n Συνεχής ανανέωση

17 Desarrollo de nuevas formas de organización Tres nuevas áreas Ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης. Τρεις νέοι τομείς n Música y Artes n Mundo y diversidad n Espacio Verde n Μουσική και Τέχνη n Κόσμος και διαφορές n Πράσινο

18 Redefinición de la política de adquisiciones Επανορισμός της πολιτικής κτήσεων n Adecuación a las necesidades concretas de su área de influencia. n Menos académica n Menos generalista n Cierta especialización n Προσαρμογή στις συγκεκριμένες ανάγκες της σφαίρας επιρροής σας. n Λιγότερο ακαδημαϊκή n Λιγότερο γενικευμένη n Σχετική εξειδίκευση

19 Redefinición de la política de adquisiciones. Biblioteca de Salamanca. Επανορισμός της πολιτικής κτήσεων. Βιβλιοθήκη της Σαλαμάνκα n Información a la comunidad n Ocio y tiempo libre n Vida laboral y profesional n Idiomas n Informática n Autoayuda y desarrollo personal n Viajes n Problemas sociales de actualidad n Obras de música, cine y literatura n Πληροφορία στην κοινότητα n Ελεύθερος χρόνος n Εργασιακή και επαγγελαμτική ζωή n Γλώσσες n Πληροφορική n Αυτοβοήθεια και ανάπτυξη της προσωπικότητας n Ταξίδια n Κοινωνικά προβλήματα επικαιρότητας n Μουσικά, κινηματογραφικά και λογοτεχνικά έργα

20 Integración en la comunidad Ένταξη στην κοινότητα n Colaboración con instituciones y grupos n Trabajos de integración con colectivos n Biblioteca como lugar de encuentro n Programación de actividades n Συνεργασία με φορείς και ομάδες n Ένταξη κοινωνικών ομάδων n Η Βιβλιοθήκη ως τόπος συνάντησης n Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

21 Organización interna Εσωτερική οργάνωση n Alternancia trabajos internos/ Atención al público n Rotación de puestos n Planificación n Comunicación interna -Reuniones semanales -Intranet n Evaluación y encuestas n Εναλλαγή εσωτερικών εργασιών/Εξυπηρέτηση κοινού. n Εναλλαγή θέσεων εργασίας n Σχεδιασμός n Εσωτερική επικοινωνία –Εβδομαδιαίες συναντήσεις –Intranet –Aξιολόγηση και ερωτηματολόγια


Κατέβασμα ppt "Biblioteca Pública del Estado Casa de las Conchas. Salamanca. España Δημόσια Κρατική Βιβλιοθήκης Casa de las Conchas. Σαλαμάνκα. Ισπανία El usuario como."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google