Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TO ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Τι είναι η δυσλεξία; Τι είναι η δυσλεξία;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TO ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Τι είναι η δυσλεξία; Τι είναι η δυσλεξία;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TO ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2 Τι είναι η δυσλεξία; Τι είναι η δυσλεξία;

3 Φ. Μόττη, 2004 Τι είναι η δυσλεξία; Η δυσλεξία αναφέρεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών δυσκολιών στην εκμάθηση:

4 Φ. Μόττη, 2004 Τι είναι η δυσλεξία; •της ανάγνωσης, •της γραφής, Η δυσλεξία αναφέρεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών δυσκολιών στην εκμάθηση:

5 Φ. Μόττη, 2004 Τι είναι η δυσλεξία; •της ανάγνωσης, •της γραφής, •της ορθογραφίας •και σε μερικές περιπτώσεις και της αριθμητικής. Η δυσλεξία αναφέρεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών δυσκολιών στην εκμάθηση:

6 Φ. Μόττη, 2004 Οι δυσκολίες αυτές δεν οφείλονται σε:

7 Φ. Μόττη, 2004 Οι δυσκολίες αυτές δεν οφείλονται σε: •αισθητηριακές βλάβες •νοητική καθυστέρηση •συναισθηματικές διαταραχές •άλλες ψυχιατρικές διαταραχές

8 Φ. Μόττη, 2004 Άλλα στοιχεία σχετικά με τη δυσλεξία • Τ α παιδιά με δυσλεξία συχνά έχουν αργοπορημένη γλωσσική ανάπτυξη και σε ορισμένες περιπτώσεις καθυστερημένη κινητική ανάπτυξη • Η δυσλεξία μπορεί να είναι ελαφριάς, μέτριας ή σοβαρής μορφής

9 Η διάγνωση της δυσλεξίας

10 Φ. Μόττη, 2004 1.H διάγνωση της δυσλεξίας • να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της νοητικής ικανότητας του παιδιού και της επίδοσής του στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. • το επίπεδο της νοητικής του λειτουργίας να είναι τουλάχιστον μέσο-φυσιολογικό. Για να γίνει διάγνωση δυσλεξίας πρέπει:

11 Φ. Μόττη, 2004 2.H διάγνωση της δυσλεξίας ο παιδί πρέπει να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανάγνωση ή/και στη γραφή. Το παιδί πρέπει να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανάγνωση ή/και στη γραφή. Η επίδοσή του, δηλαδή, σε αυτούς τους τομείς πρέπει να υπολείπεται της αντίστοιχης επίδοσης των παιδιών της ίδιας ηλικίας και τάξης κατά: •1 χρόνο στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού, •1 1/2 χρόνο στην τρίτη και τετάρτη δημοτικού, • 2 χρόνια στις επόμενες τέσσερις τάξεις.

12 Φ. Μόττη, 2004 3. Η διάγνωση της δυσλεξίας •Τ•Τ•Τ•Τα παιδιά που έχουν δυσλεξία έχουν δυσκολία στην επεξεργασία των συμβόλων της γραπτής γλώσσας, και ορισμένα από αυτά έχουν δυσκολία και στην επεξεργασία των μαθηματικών και αριθμητικών συμβόλων.

13 Φ. Μόττη, 2004 3. Η διάγνωση της δυσλεξίας •Γ•Για να γίνει η διάγνωση της δυσλεξίας το παιδί πρέπει, εκτός από τα παραπάνω, να παρουσιάζει ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας

14 Φ. Μόττη, 2004 Παραδείγματα δυσκολιών στην ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία • Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που αποτελούν μία λέξη (πχ.ξήνω/ψήνω; τρέεχω/τρέχω; πάντα/πάτνα) • Καθρεφτική ανάγνωση ή/και γραφή γραμμάτων ή λέξεων (π.χ. ε/3)

15 Φ. Μόττη, 2004 Παραδείγματα προβλημάτων στο γραπτό κείμενο και στο γράψιμο •Η αυθόρμητη γραφή είναι δυσανάγνωστη •Προσπάθεια αποφυγής του γραψίματος •Ακαταστασία στο φύλλο και γενικότερα στο τετράδιο •Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά (πχ. πΑράΘυρο)

16 Φ. Μόττη, 2004 Παραδείγματα γενικότερων δυσκολιών • Δυσκολία στη διάκριση αριστερού και δεξιού μέρους τόσο του δικού του σώματος όσο και του σώματος του απέναντι του • Σύγχυση ως προς το κυρίαρχο χέρι, μάτι, πόδι • Δυσκολία με τις έννοιες της σειροθέτησης και του προσανατολισμού • Δυσκολία στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου

17 Φ. Μόττη, 2004 Παραδείγματα χαρακτηριστικών δυσκολιών στη συμπεριφορά • Δ υσκολία στη συγκέντρωση • Ν ευρικότητα, έντονα ξεσπάσματα • Α διαφορία για τη σχολική επίδοση • Χ αμηλή αυτοεκτίμηση • Κ ινητική αδεξιότητα • Έ λλειψη οργάνωσης γενικότερα στη σχολική τσάντα, στα παιχνίδια, στα ρούχα κλπ

18 Φ. Μόττη, 2004 Άλλα στοιχεία σχετικά με τη δυσλεξία • Τα παιδιά με δυσλεξία συχνά έχουν αργοπορημένη γλωσσική ανάπτυξη και σε ορισμένες περιπτώσεις καθυστερημένη κινητική ανάπτυξη • Η δυσλεξία μπορεί να είναι ελαφριάς, μέτριας ή σοβαρής μορφής

19 Φ. Μόττη, 2004 Άλλα στοιχεία σχετικά με τη δυσλεξία • Τα παιδιά με δυσλεξία συχνά έχουν αργοπορημένη γλωσσική ανάπτυξη και σε ορισμένες περιπτώσεις καθυστερημένη κινητική ανάπτυξη • Η δυσλεξία μπορεί να είναι ελαφριάς, μέτριας ή σοβαρής μορφής

20 Τύποι δυσλεξίας

21 Φ. Μόττη, 2004 Τύποι δυσλεξίας Τύποι δυσλεξίας •Τα παιδιά με δυσλεξία, αν και παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, αποτελούν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή ομάδα. •Έχουν, λοιπόν, περιγραφεί διάφοροι τύποι δυσλεξίας, όπως είναι η ακουστική και η οπτική δυσλεξία. • Η διαφοροποίηση αυτή επιτρέπει τον σωστότερο προγραμματισμό της ειδικής αναγνωστικής αγωγής.

22 Φ. Μόττη, 2004 Τύποι δυσλεξίας Τύποι δυσλεξίας •Τ•Τ•Τ•Τα παιδιά με δυσλεξία, αν και παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, αποτελούν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή ομάδα. •Έ•Έ•Έ•Έχουν, λοιπόν, περιγραφεί διάφοροι τύποι δυσλεξίας, όπως είναι ή ακουστική και η οπτική δυσλεξία. •Η•Η•Η•Η διαφοροποίηση αυτή επιτρέπει το σωστότερο προγραμματισμό της ειδικής αναγνωστικής αγωγής.

23 Φ. Μόττη, 2004 Ακουστική δυσλεξία •Δυσκολίες στην ακουστικο-γλωσσική δίοδο επικοινωνίας •Δυσκολία στην ανάλυση λέξεων σε ακουστικές συλλαβικές μονάδες και στη σύνθεση των συλλαβικών ακουστικών μονάδων σε λέξεις με νόημα (αντιστοιχία συμβόλων-ήχων) •Χρησιμοποιούν περισσότερο οπτικό λεξιλόγιο

24 Φ. Μόττη, 2004 Οπτική Δυσλεξία • Ανεπάρκεια στις οπτικο-χωρικές ικανότητες • Δυσκολία στην ανάγνωση λέξεων «ολικά», διότι έχουν φτωχή μνήμη για οπτικά σύνολα • Διαβάζουν λέξεις συλλαβιστά με τη φωνητική μέθοδο • Έχουν περιορισμένο οπτικό λεξιλόγιο

25 Φ. Μόττη, 2004 Τύποι δυσλεξίας Τύποι δυσλεξίας • Τα παιδιά με δυσλεξία, αν και παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, αποτελούν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή ομάδα. • Έχουν, λοιπόν, περιγραφεί διάφοροι τύποι δυσλεξίας, όπως είναι ή ακουστική και η οπτική δυσλεξία. • Η διαφοροποίηση αυτή επιτρέπει το σωστότερο προγραμματισμό της ειδικής αναγνωστικής αγωγής.

26 Αίτια δυσλεξίας

27 Φ. Μόττη, 2004 1.Αίτια της δυσλεξίας •Κάποια μορφή νευρολογικής δυσλειτουργίας 1.Επιβράδυνση στην ωρίμανση της λειτουργίας των ημισφαιρίων του εγκεφάλου 2.Λειτουργικό έλλειμμα του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνο για το λόγο •Γενετική υπόθεση- ρόλος της κληρονομικότητας

28 Φ. Μόττη, 2004 2. Αίτια της δυσλεξίας •Π•Π•Π•Προβλήματα στην επεξεργασία των πληροφοριών 1.Έ λλειμμα φωνολογικής επίγνωσης 2.Π ροσανατολισμός γραμμάτων 3.Θ έση και διαδοχή γραμμάτων 4.Σ ειροθετική επεξεργασία πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη 5.Ο φθαλμικές κινήσεις

29 Φ. Μόττη, 2004 Ο βαθμός διαφάνειας μιας γλώσσας και η δυσλεξία • Βαθμός αντιστοιχίας μεταξύ γραμμάτων και ήχων του προφορικού λόγου 1.Ρηχά και βαθιά ορθογραφικά συστήματα 2.Απλή και σύνθετη δομή της συλλαβής

30 Ο εκπαιδευτικός και η δυσλεξία

31 Φ. Μόττη, 2004 Επιπτώσεις της δυσλεξίας στη σχολική επίδοση •Τ•Τ•Τ•Το παιδί με δυσλεξία έχει συνήθως χαμηλή επίδοση τόσο στα μαθήματα γλώσσας όσο και στα δευτερεύοντα μαθήματα (π.χ. Εμείς και ο κόσμος, Ιστορία κ.λπ) και συχνά και στα μαθηματικά

32 Φ. Μόττη, 2004 Τι θα έπρεπε να γίνεται ώστε το παιδί με δυσλεξία να μπορέσει να αποδώσει στα μαθήματα του σχολείου ανάλογα με τη νοητική του ικανότητα; • Έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος (στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου) ώστε να ξεκινήσει νωρίς η ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση • Αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού από διεπιστημονική ομάδα σε συνεργασία όμως με τον δάσκαλο της τάξης και με τους γονείς

33 Φ. Μόττη, 2004 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να : •δείξει στο παιδί ότι ενδιαφέρεται για αυτό και ότι θα προσπαθήσει να το βοηθήσει. •βάλει κάποιους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που να γνωρίζει και το παιδί. Ανάλογα με αυτούς τους στόχους να το απαλλάσσει από μέρος της δουλειάς του σπιτιού. •του δώσει όσο γίνεται περισσότερη προσοχή και να του επιτρέψει να ρωτάει ότι δεν καταλαβαίνει.

34 Φ. Μόττη, 2004 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να : •ελέγχει κατά πόσο το παιδί κατάλαβε τη δουλειά που πρέπει να ετοιμάσει στο σπίτι •του παρουσιάζει τις καινούριες πληροφορίες και να εξηγεί καινούρια σημεία της ύλης περισσότερες από μια φορές

35 Φ. Μόττη, 2004 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να : •του δώσει το χρόνο να ολοκληρώσει την εργασία του. Όταν το παιδί με δυσλεξία δεν έχει χρονικούς περιορισμούς λειτουργεί καλύτερα •δώσει ευκαιρίες να δείξει τις ικανότητες του στην τάξη. Δεν πρέπει η επίδοση του να συγκρίνεται με αυτή των άλλων παιδιών και πρέπει να επιβραβεύεται η κάθε του προσπάθεια

36 Οι γονείς και η δυσλεξία

37 Φ. Μόττη, 2004 Οι γονείς πρέπει να : •βοηθήσουν το παιδί να μάθει να οργανώνει τη δουλειά του, την σκέψη του, τον χρόνο του και τα πράγματά του •βοηθούν το παιδί να προετοιμάζει καθημερινά τη δουλειά του σχολείου •δεν πρέπει να κάνουν εκείνοι τη δουλειά του σχολείου αλλά πρέπει να βοηθούν το παιδί να την κάνει όσο γίνεται πιο αυτόνομα

38 Φ. Μόττη, 2004 Οι γονείς πρέπει να : •το επιβραβεύουν με κάθε ευκαιρία για την προσπάθειά του και για κάθε του επιτυχία •βρίσκονται σε συχνή επαφή τόσο με τον δάσκαλο της τάξης όσο και με τον ειδικό παιδαγωγό, που έχει αναλάβει την ειδική αγωγή του παιδιού, ώστε να παρακολουθούν την πρόοδό του

39 Φ. Μόττη, 2004 Οι γονείς πρέπει να : •κάνουν υπομονή γιατί η πρόοδος αυτών των παιδιών είναι συχνά αργή, γεγονός που μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς και το παιδί

40 Τι γίνεται σήμερα στην πράξη;

41 Φ. Μόττη, 2004 Τι γίνεται σήμερα στην πράξη; •Η διάγνωση της δυσλεξίας δεν γίνεται έγκαιρα και έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος. •Συχνά το παιδί φτάνει στην Α’ τάξη του Γυμνασίου για να γίνει η διάγνωση.

42 Φ. Μόττη, 2004 «Το χαρτί της δυσλεξίας» •Η πολιτεία έχει προβλέψει να εξετάζονται οι μαθητές με δυσλεξία προφορικά. •Για να έχει δικαίωμα ο μαθητής προφορικής εξέτασης πρέπει να προσκομίσει «πιστοποιητικό δυσλεξίας», το οποίο χορηγείται από τα Κ.Δ.Α.Υ και από συγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

43 Φ. Μόττη, 2004 Τι είναι τα Κ.Δ.Α.Υ.; •Σ•Σ•Σ•Στις 17 Μαρτίου του 2000 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦΕΚ 78 2817/2000). •Σ•Σ•Σ•Στο νόμο αυτό προβλέπεται η ίδρυση στις έδρες των νομών και των νομαρχιών Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης, των γνωστών Κ.Δ.Α.Υ.

44 Φ. Μόττη, 2004 Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. •Σκοπός αυτών των Κέντρων είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών, κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

45 Φ. Μόττη, 2004 Ποια θεωρούνται ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται εκείνα, που έχουν: • ν οητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα • ι διαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής • σ οβαρά νευρολογικά • ο ρθοπεδικά ελαττώματα • π ροβλήματα υγείας

46 Φ. Μόττη, 2004 Ποια θεωρούνται ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται εκείνα, που έχουν : • ε ιδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία • σ ύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες • ό σοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης

47 ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

48 Φ. Μόττη, 2004 •Οι μαθητές με δυσλεξία είναι παιδιά φυσιολογικής νοημοσύνης και συχνά ιδιαίτερα έξυπνα. •Με την κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη σχολική τους εκπαίδευση και να ακολουθήσουν μια δημιουργική πορεία στη ζωή τους.

49 Φ. Μόττη, 2004 •Τα παιδιά με δυσλεξία αποτελούν πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να ανταποκριθεί στις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. •Η επιτυχία ενός παιδιού με δυσλεξία στο σχολείο και στη ζωή αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση για τον εκπαιδευτικό και τους γονείς του.

50 Φ. Μόττη, 2004 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "TO ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Τι είναι η δυσλεξία; Τι είναι η δυσλεξία;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google