Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2007 Towards an environmentally sound future Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2007 Towards an environmentally sound future Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2007 Towards an environmentally sound future Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής

2 Ποιοι είναι οι σκοποί των κριτηρίων; •Τα κριτήρια αποβλέπουν ειδικότερα: –στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τον περιορισμό των επιβλαβών συστατικών, απορρυπαντικών και αποβλήτων από υλικά συσκευασίας, –στη μείωση ή πρόληψη των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου εξαιτίας της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, –στην πληροφόρηση του καταναλωτή ώστε με την κατάλληλη χρήση του προϊόντος να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. •Επίσης τα κριτήρια έχουν καθοριστεί σε τέτοια επίπεδα ώστε να απονέμεται η σήμανση σε προϊόντα με περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3 Κατάλογος DID •Ο κατάλογος DID (Detergent Ingredient Database) αποτελεί μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πολλά από τα πλέον χρησιμοποιούμενα συστατικά που απαντώνται στην σύνθεση των σαπουνιών και σαμπουάν. •Βάση του τμήματος Α του καταλόγου DID : –Υπολογίζεται η τοξικότητα κρίσιμου όγκου αραίωσης (CDV tox ), –Εκτιμάτε η βιοαποικοδομησιμότητα των τασιενεργών ουσιών. •Στο τμήμα Β περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμοστεί για τα συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα Α του καταλόγου.

4 Μονάδα Αναφοράς (ΜΑ) •Μια δόση του προϊόντος (σε gr) την οποία συνιστά ο παραγωγός για ένα λίτρο διάλυσης (νερό πλύσης). •Στα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων και εγκαταστάσεων υγιεινής δεν καθορίζεται Μονάδα Αναφοράς (στα σχετικά κριτήρια οι τιμές υπολογίζονται σε σχέση με 100gr προϊόντος).

5 Τύποι κριτηρίων 1.Οικολογικά 2.Καταλληλότητας προς χρήση 3.Ενημέρωσης καταναλωτών

6 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

7 Κριτήριο 1 – Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς (1) CDV tox : υπολογίζεται για κάθε συστατικό (i) και για το προϊόν: CDV tox(i) = βάρος (i) x DF (i) x 1000/TF χρόνιο (i) CDV tox = Σ CDV tox(i) Η συνολική CDV tox του προϊόντος πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: –Προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως 20.000 l / ΜΑ –Προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής 100.000 l / 100g προϊόντος –Προϊόντα καθαρισμού παραθύρων 5.000 l / 100g προϊόντος

8 Κριτήριο 1 – Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς (2) Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει : 1.την ακριβή σύνθεση του προϊόντος, 2.αναλυτικό υπολογισμό της CDV tox

9 Κριτήριο 2 – Βιοαποικοδομησιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών α) Άμεση βιοαποικοδομησιμότητα (αερόβιος) Κάθε επιφανειοδραστική ουσία (τασιενεργό) που χρησιμοποιείται στο προϊόν πρέπει να είναι ευκόλως βιοαποικοδομήσιμη. β) Αναερόβιος βιοαποικοδομησιμότητα Κάθε επιφανειοδραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν πρέπει να είναι ευκόλως βιοαποικοδομήσιμη. Αξιολόγηση και εξακρίβωση (κριτήρια 2α & 2β): Ο αιτών υποβάλλει την ακριβή σύσταση του προϊόντος καθώς και τη λειτουργία του κάθε συστατικού.

10 Κριτήριο 3 – Επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες ή παρασκευάσματα (1) α) Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο προϊόν είτε ως συστατικά του είτε ως συστατικά παρασκευάσματος της συνθέσεως : –Αλκυλοφαινολαιξυλικές ενώσεις (APEO) ή άλλα παράγωγα αυτών, –EDTA (αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ) και τα άλατά του, –ΝΤΑ (νιτριλοτριοξικό οξύ), –Νιτρομόσχοι και πολυκυκλικοί μόσχοι. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλεται δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι οι συγκεκριμένες ουσίες δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν, συνοδευόμενη από απαιτούμενες ενδεχομένως δηλώσεις των παραγωγών.

11 Κριτήριο 3 – Επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες ή παρασκευάσματα (2) β) Δεν χρησιμοποιούνται τεταρτογενείς ενώσεις του αμμωνίου οι οποίες δεν είναι εύκολα βιοδιασπάσιμες, ούτε ως μέρος της σύστασης ούτε ως μέρος του σκευάσματος που αποτελεί μέρος της σύστασης. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλεται δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η βιοαποικοδομησιμότητα κάθε χρησιμοποιούμενης τέτοιας ένωσης.

12 Κριτήριο 3 – Επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες ή παρασκευάσματα (3) γ) Δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν ουσία ή σκεύασμα η οποία να έχει καταγραφεί, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις τους, στις ακόλουθες ενδείξεις κινδύνου ή με οποιονδήποτε συνδυασμό τους: R31, R40, R45, R46, R49, R68, R50-53, R51-53, R59, R60, R61, R62, R63, R64 Οι απαιτήσεις του κριτηρίου αφορούν όλα τα συστατικά (ουσίες ή παρασκευάσματα) που υπερβαίνουν το 0,01% κ.β. του τελικού προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε συστατικό παρασκευάσματος που χρησιμοποιείται στη σύνθεση και υπερβαίνει το 0,01% κ.β. του τελικού προϊόντος. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται αντίγραφα των δελτίων ασφαλείας υλικών για κάθε συστατικό. Επίσης υποβάλλεται δήλωση του παραγωγού των συστατικών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το κριτήριο.

13 Κριτήριο 4 - Βιοκτόνα (1) α) Το προϊόν επιτρέπεται να περιέχει βιοκτόνα μόνο για τη συντήρηση του και στην κατάλληλη δοσολογία για το σκοπό αυτό αποκλειστικά. Το συγκεκριμένο κριτήριο δεν αφορά τις τασιενεργούς ουσίες που μπορεί να έχουν επίσης βιοκτόνες δράσεις. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας των προστιθέμενων συντηρητικών, καθώς και πληροφορίες για την επακριβή συγκέντρωσή τους στο προϊόν. Ο παραγωγός ή προμηθευτής των συντηρητικών υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία που απαιτείται για τη συντήρηση του προϊόντος.

14 Κριτήριο 4 - Βιοκτόνα (2) β) Απαγορεύεται να βεβαιώνεται ή να υπονοείται πάνω στη συσκευασία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ότι το προϊόν έχει αντιμικροβιακή δράση. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται τα κείμενα και η διάταξή τους πάνω σε κάθε τύπο συσκευασίας ή/και δείγμα κάθε τύπου συσκευασίας.

15 Κριτήριο 4 - Βιοκτόνα (3) γ) Επιτρέπονται τα βιοκτόνα, τα οποία αποτελούν μέρος της σύστασης ή του παρασκευάσματος που περιλαμβάνεται στη σύσταση, που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του προϊόντος και χαρακτηρίζονται με τις ενδείξεις R50-53 ή R51-53, μόνο εφόσον δεν είναι δυνάμει βιοσυσσωρεύσιμα. (δηλ. BCF≤ 100, ή εφόσον δεν έχει προσδιοριστεί ο BCF, ο log P ow ≤ 3,0) Η συγκέντρωση βιοκτόνων στο τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας των βιοκτόνων, καθώς και παρέχεται τεκμηρίωση για τη συγκέντρωση των βιοκτόνων στο τελικό προϊόν.

16 Κριτήριο 5 – Βαφές ή Χρωστικές Οι βαφές ή χρωστικές που τυχόν χρησιμοποιούνται πρέπει να επιτρέπονται από: •την οδηγία 76/768/ΕΟΚ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της, ή •την οδηγία 94/36/ΕΚ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της, ή •πρέπει να έχουν περιβαλλοντικές ιδιότητες που να μην συνεπάγονται χαρακτηρισμό με τις ενδείξεις κινδύνου R50-53 ή R51-53 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλεται δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο συνοδευόμενη από πλήρη κατάλογο όλων των χρησιμοποιούμενων βαφών και χρωστικών.

17 Κριτήριο 6 – Αρωματικές ουσίες α) Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει αρώματα με νιτρομόσχους ή πολυκυκλικούς μόσχους. Β) Η παρασκευή ή/και ο χειρισμός συστατικών που προστίθενται στο προϊόν ως αρωματικές ουσίες πρέπει να ακολουθούν τον κώδικα πρακτικής της Διεθνούς Ένωσης Αρωματικών Ουσιών. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλεται δήλωση συμμόρφωσης προς καθένα από τα μέρη του συγκεκριμένου κριτηρίου.

18 Κριτήριο 7 – Ευαισθητοποιητικές ουσίες •Το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί ως R42 ή/και R43 σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EK και τις τροποποιήσεις της. •Η συγκέντρωσης μιας ουσίας ή συστατικού που έχει ταξινομηθεί ως R42 ή/και R43 (οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ και των τροποποιήσεων τους) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1%κ.β. του τελικού προϊόντος. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται οι ακριβείς συγκεντρώσεις όλων των συστατικών που έχουν ταξινομηθεί ως R42 ή/και R43, μαζί με αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας υλικών.

19 Κριτήριο 8 – Πτητικές οργανικές ενώσεις Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις με σημείο ζέσεως τους 150°C δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% κ.β.. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας για κάθε οργανικό διαλύτη καθώς και οι αναλυτικοί υπολογισμοί του συνόλου των συγκεκριμένων πτητικών οργανικών ενώσεων, των τιμών φωσφορικών και η σχετική βαθμολογία.

20 Κριτήριο 9 - Φώσφορος Η ολική περιεκτικότητα σε φώσφορο (P) δεν πρέπει να υπερβαίνει: •Τα 0,02 gr ανά ΜΑ για τα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως. •Τα 1,0 gr ανά 100gr προϊόντος για τα προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων δεν πρέπει να περιέχουν φώσφορο. Η συνολική ποσότητα στοιχειακού φωσφόρου υπολογίζεται με συνεκτίμηση όλων των συστατικών που περιέχουν φώσφορο. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Πρέπει να παρέχεται η ακριβής σύσταση του προϊόντος μαζί με τους αναλυτικούς υπολογισμούς από τους οποίους προκύπτει συμμόρφωση προς το κριτήριο.

21 Κριτήριο 10 – Απαιτήσεις συσκευασίας α)Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δοχεία αερολυμάτων με προωθητικά αέρια. β)Η σήμανση των πλαστικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ ή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6120 μέρη 1 και 2 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 7728 μέρος 1. γ)Εάν η πρωτογενής συσκευασία αποτελείται από ανακυκλωμένο υλικό, κάθε σχετική ένδειξη πρέπει να συμμορφώνεται προς το πρότυπο ISO 14020. δ)Τα μέρη της πρωτογενούς συσκευασίας πρέπει εύκολα να διαχωρίζονται σε μέρη εξ ενός υλικού. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στοιχεία σχετικά με τη συσκευασία, ή/και ένα δείγμα αυτής εφόσον απαιτείται, μαζί με δήλωση συμμόρφωσης προς κάθε μέρος του κριτηρίου.

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

23 Κριτήριο 11 – Καταλληλότητα προς χρήση (1) •Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών. •Η ικανότητα καθαρισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη σε σχέση με εκείνη ενός προϊόντος αναφοράς –με ηγετική θέση στην αγορά, ή –με γενική ονομασία που έχει εγκριθεί από αρμόδιο φορέα, και καλύτερη από εκείνη του καθαρού νερού. Για τα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και για κουζίνες πρέπει να τεκμηριώνονται μόνο τα χαρακτηριστικά αφαίρεσης λιπών. Για τα προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής και παραθύρων πρέπει να τεκμηριώνονται τα χαρακτηριστικά αφαίρεσης λιπών και ασβεστίου.

24 Κριτήριο 11 – Καταλληλότητα προς χρήση (2) Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Οι επιδόσεις του προϊόντος πρέπει να δοκιμασθούν: –με επαρκή και αιτιολογημένη εργαστηριακή δοκιμή, ή –με επαρκή και αιτιολογημένη δοκιμή καταναλωτών. Και στις δύο περιπτώσεις οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο έκθεσης βάση των προκαθορισμένων παραμέτρων του προσαρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2005/344/ΕΚ.

25 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

26 Κριτήριο 12 – Οδηγίες χρήσεως (1) α)Οδηγίες σχετικά με τη δόση. –Στη συσκευασία των προϊόντων καθαρισμού γενικής χρήσης: •πρέπει να αναγράφεται η ακριβής συνιστώμενη δόση με λογικό μέγεθος χαρακτήρων σε ευδιάκριτο φόντο. •Συστήνεται η χρήση σχηματικής εικόνας που όμως δεν είναι υποχρεωτική. –Σε περίπτωση συμπυκνωμένου προϊόντος στη συσκευασία αναγράφεται ευκρινώς ότι αρκεί μια μικρή μόνο ποσότητα του προϊόντος σε σύγκριση με τα συνήθη προϊόντα. –Στη συσκευασία αναγράφεται «Η σωστή δόση συνεπάγεται οικονομία και ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση του περιβάλλοντος» ή ισοδύναμη φράση.

27 Κριτήριο 12 – Οδηγίες χρήσεως (2) β)Συστάσεις ασφαλείας. Στην συσκευασία αναγράφονται οι ακόλουθες (ή ισοδύναμες) συστάσεις (τόσο ως κείμενο όσο και ισοδύναμης σχηματικής εικόνας): –«Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά» –«Μην αναμειγνύετε διαφορετικά προϊόντα καθαρισμού» –«Αποφύγετε την εισπνοή του ψεκαζόμενου προϊόντος» (μόνο για προϊόντα σε δοχείο αερολυμάτων).

28 Κριτήριο 12 – Οδηγίες χρήσεως (3) γ)Πληροφοριακά στοιχεία και επισήμανση συστατικών. Εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά. δ)Πληροφορίες για το οικολογικό σήμα. Στη συσκευασία αναγράφεται «Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το οικολογικό σήμα υπάρχουν στο δικτυακό τόπο http://europa.eu.int/ecolabel». Αξιολόγηση και εξακρίβωση: –δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος μαζί με την ετικέτα, –δήλωση συμμόρφωσης προς κάθε τμήμα του κριτηρίου.

29 Κριτήριο 13 - Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα Το τετραγωνίδιο 2 του οικολογικού σήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: –περιορισμένες επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή, –περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών, –σαφείς οδηγίες χρήσης.

30 Κριτήριο 14 – Επαγγελματική κατάρτιση Για απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες ο παραγωγός, διανομέας ή τρίτος μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού καθαριότητας ή παρέχει εκπαιδευτικό υλικό. Δηλαδή οδηγίες χρήσης σε κάθε βήμα: •Αραίωση, •Χρήση, •Διάθεση, •Τρόπος χρήσης αντίστοιχου εξοπλισμού. Αξιολόγηση και εξακρίβωση: •υποβολή εκπαιδευτικού υλικού (οδηγίες βήμα-βήμα), •περιγραφή μαθημάτων κατάρτισης.

31 Εργαστήρια δοκιμών (1) •Όπου είναι δυνατόν, οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ ISO 17025 •Κατάλογος διαπιστευμένων ανεξάρτητων εργαστηρίων στην Ευρώπη για δοκιμές που απαιτούνται για κάθε κριτήριο και για κάθε προϊόν βρίσκεται στην ιστοθέση: http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/ how_to/testlabs_en.htm

32 Εργαστήρια δοκιμών (2) –LGAI – Ισπανία –ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO SA – Ισπανία –Chelab S.r.I. – Ιταλία –Chemlab – Αυστρία –Institut Fresenius GmbH – Αυστρία –Stenum – Αυστρία –UBA – Αυστρία –UBÖ die umweltberatung – Αυστρία –VA an der HTBLA Dornbirn – Αυστρία –CTTN-IREN – Γαλλία –Hohensteiner Institute – Γερμανία –ΤΝΟ – Ολλανδία –WFK-Institut für Angewandte Forschung GmbH – Γερμανία

33 Δοκιμές και άλλες απαιτήσεις •Κατά περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών εκτός από αυτές που αναφέρονται για κάθε κριτήριο, εφόσον ο φορέας αξιολόγησης αποδέχεται την ισοδυναμία τους. •Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι αρμόδιοι οργανισμοί μπορούν να απαιτήσουν την υποβολή δικαιολογητικών και να διεξάγουν ανεξάρτητους ελέγχους. •Για συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID εφαρμόζεται, από τον αιτούντα, η διαδικασία που αναφέρεται στο μέρος Β του Προσαρτήματος Ι και στο Προσάρτημα ΙΙ της απόφασης 2005/344/ΕΚ.

34 Λογότυπο του οικολογικού σήματος •Λεπτομερείς οδηγίες για το σχεδιασμό του λογότυπου του οικολογικού σήματος (χρώματα, μέγεθος, άλλες προδιαγραφές) δίνονται στην ιστοθέση της ΕΕ: •http://europa.eu.int/ecolabel

35 Χρήσιμες συνδέσεις •Πλήρης κατάλογος κριτηρίων : –Απόφαση 2005/344/ΕΚ. –Ιστοσελίδα της ΕΕ - ΓΔ Περιβάλλον για το οικολογικό σήμα: http://www.europa.eu.int/comm/environment/ ecolabel/index_en.htm

36 Θέλουμε να πετύχουμε…... μαζί σας, την αειφόρο ανάπτυξη, σε αρμονία με τη φύση, δια μέσω του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος.


Κατέβασμα ppt "2007 Towards an environmentally sound future Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google