Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΜΓ1 36 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 22 Ιανουαρίου 2014 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2013 Σ.Α.Ε. 2014 Θωμάς Μ. Γράτσιας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΜΓ1 36 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 22 Ιανουαρίου 2014 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2013 Σ.Α.Ε. 2014 Θωμάς Μ. Γράτσιας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΜΓ1 36 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 22 Ιανουαρίου 2014 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2013 Σ.Α.Ε. 2014 Θωμάς Μ. Γράτσιας, CChem, MRSC, OH&S/EMS Prov. Auditor IRCA cert., Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ.

2 ΘΜΓ2 Κύριες δράσεις 2012-2013 Περιεχόμενα 1.Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελληνική Προεδρία FEA 2. FEA - Αναθεώρηση Οδηγίας Αεροζόλ 75/324/EEC 3. FEA - Aerosol Labelling: Αναθεώρηση EU CLP 4. Ε.Ε. - Αναθεώρηση Κανονισμoύ F-Gases 5. Ε.Ε. - Πακέτο πολιτικής Καθαρού Αέρα 6. FEA – (α) Ασφάλεια στη βιομηχανία (β) Μεταφορά επικινδύνων αγαθών (γ) Εναλλακτικά τέστ θερμού υδρολούτρου (δ) Αξιολόγηση ασφάλειας αναπνοής 7.ECHA (α) Κατευθυντήριες οδηγίες προς Μεταγενέστερους Χρήστες (β) Συνοπτικές οδηγίες για την σύνταξη Οδηγιών ασφαλείας (γ) Contract Fillers υπό τον Κανονισμό REACH Πηγές: 1.gr.2014.eu-Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.FEA Newsletter, Dec. 2013, No 140 3.FEA Secretariat, Alain D’ HAESE, FEA Assembly of Delegates,24.09.2013

3 ΘΜΓ3 Βασικές Αρχές-Στόχοι Ελληνικής Προεδρίας •1. Ενίσχυση της εμπλοκής της κοινωνίας και των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολιτικών και δράσεων που να ανταποκρίνονται στα καθημερινά προβλήματα, τις ανησυχίες και ανασφάλειες αυτών. … Θα εστιάσουμε στους τομείς της οικονομικής ανάκαμψης, της απασχόλησης, της συνοχής, της κινητικότητας των πολιτών, καθώς και της ασφάλειας της Ένωσης, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής. •2. Εμβάθυνση της Ένωσης, και ειδικά της ΟΝΕ, μέσω της προώθησης πολιτικών και δράσεων για την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, οι οποίες αποκαλύφθηκαν από την πρόσφατη κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος παραμένει η διατήρηση της ακεραιότητας του κοινού νομίσματος, …καθώς και η διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ θα λάβει χώρα με πλήρη σεβασμό προς την Ενιαία Αγορά, μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής σε όλα τα μη-μέλη της Ευρωζώνης. •3. Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας της ΕΕ και των δεσμών συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς και βαθμιαία οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διεύρυνση των δικαιωμάτων των πολιτών. 1. E.E.- Ελληνική Προεδρία Α΄Εξάμηνο 2014

4 ΘΜΓ4

5 5 2. FEA - Αναθεώρηση Οδηγίας Αεροζόλ 75/324/EEC  Ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της CLP Labelling Dir. Η Οδηγία 2013/10/EU (Μάρτ.2013) +τροποποιήσεις (Απρ.2013) δημοσιεύθηκαν στην Επ. Εφ. Ε.Ε. (OJEU)  Αύξηση εσωτερικής πίεσης στους 50oC και πλαστικά αεροζόλ: - Η μελέτη των συμβούλων άρχισε Ιούλιο 2013 - Report τον Μάρτιο 2014  Ενέργειες: - Διατήρηση επαφών με DG ENTR προς αποφυγή καθυστερήσεων - Παροχή απόψεων όπως χρειάζεται. H FEA παρέσχε απόψεις στους συμβούλους της Ε.Ε., οι οποίοι έκλεισαν την μελέτη τους τον Δεκέμβριο 2013. Κύριες δράσεις 2012-2013

6 ΘΜΓ6 3. FEA - Aerosol Labelling - Αναθεώρηση EU CLP •Ευθυγράμμιση με UN GHS rev.4 (2011): •Ο Κανονισμός ΕΕ 487/2013 (Ιούν.2013)δημοσιεύθηκε στην OJEU •Μεταφραστικές διορθώσεις σε εξέλιξη - Σεπτ.2013. •Η FEA παρέσχε στους Εθνικούς της Συνδέσμους μερικές διευκρινίσεις σχετικά με χρώματα και διαστάσεις εικονιδίων όπως επίσης και εθνικές (εγχώριες) πληροφορίες αναγραφής προφυλάξεων στην ετικέτα. •Αναγραφή ανάγλυφων οδηγιών προφύλαξης επιτυχώς διατηρήθηκε. •Καθοδήγηση από το ECHA σχετικά με το PLC.  Παροχή ενημέρωσης έτσι ώστε να λάβουμε το σωστό νομικό κείμενο.  Οι μεταφράσεις του H229 θα πρέπει να είναι σωστές στις χώρες όπου υπάρχουν Εθνικοί Σύνδεσμοι αεροζόλ.  Δημοσίευση στο α΄ τρίμηνο του 2013 (Q1 2013) •Παράπλευρη συζήτηση:  Διατηρήθηκαν με επιτυχία οι πρόνοιες ανάγλυφης ενημέρωσης στην ετικέτα. •Ενέργειες:  Παροχή σχολίων στα προσχέδια κειμένων.  Συμμετοχή στο sub-group CARACAL (Competent Authorities for REACH and CLP) Κύριες δράσεις 2012-2013

7 ΘΜΓ7 4. E.E. Αναθεώρηση Κανονισμού Φθοριωμένων Αερίων (F-gases) Απειλή: Περαιτέρω απαγορεύσεις των HFCs στα αεροζόλ •Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα Κράτη Μέλη συμφώνησαν στον Κανονισμό Φθοριωμένων αερίων. •Θα τεθεί ανώτατο όριο στα HFCs το υπάρχον επίπεδο στα 2015 και βαθμηδόν μειούμενα θα εξαλειφθούν. •Τεχνικά αεροζόλ που περιέχουν HFCs με Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (GWP) 150 ή περισσότερο (εκτός εξαιρέσεων-Εθνικά πρότυπα ή φαρμακευτικά) θα απαγορευθούν να τίθενται στην αγορά της ΕΕ από 1 Ιαν. 2018. •Θα τεθεί σε ισχύ αναγραφή στην ετικέτα των αεροζόλ που περιέχουν φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου εκτός φαρμακευτ. •Η συμφωνία πρέπει να σφραγισθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Κύριες δράσεις 2012-2013

8 ΘΜΓ8 5. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πακέτο Πολιτικής Καθαρού Αέρα Η Ε.Ε. Υιοθέτησε το Πακέτο Καθαρού Αέρα που περιλαμβάνει: •Επικοινωνία Ε.Ε. σχετικά με το «Πρόγραμμα Καθαρού Αέρα». •Πρόταση της Ε.Ε. μείωσης εθνικών εκπομπών ορισμένων ρύπων και τροποποίησης της Οδηγίας 2003/35/ΕΕ (αναθ. “NECD”), ήτοι: ΅Ως % σε σχέση με το 2005: - Μείωση κατά 28% των Πτ.Οργ.Εν.(VOCs) της ΕΕ-28 έως 2020 και - Μείωση κατά 50% των Πτ.Οργ.Εν.(VOCs) της ΕΕ-28 έως 2030. •Πρόταση ΕΕ για Απόφαση του Συμβουλίου αποδοχής της τελευταίας Τροποποίησης ανωτ.ορίων εθνικών εκπομπών 2005. •Πρόταση ΕΕ περιορισμού εκπομπών εργοστασ. μεσαίας καύσης. •Οδηγία Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα (AAQD): Τα υπάρχοντα όρια είναι ανεπαρκή σύμφωνα με τα όρια του Π.Ο.Υ. (WHO). Πολλά Κράτη Μέλη αντιμετωπίζουν παραβάσεις αδυναμίας επίτευξης υπαρχόντων ορίων, πρόταση αυστηρότερων ορίων μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική. Συζητήσεις και με άλλα ιδρύματα για το πακέτου. Διαδικασία 1-3 χρόνων. Κύριες δράσεις 2012-2013

9 ΘΜΓ9 Κύριες δράσεις 2012-2013 6.(α) Ασφάλεια στην Βιομηχανία (Industrial Safety) - Αναθεώρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών της FEA για τις βασικές απαιτήσεις στην βιομηχανική παραγωγή αεροζόλ (β) Μεταφορά επικινδύνων αγαθών - Η Ομάδα Επικινδύνων Αγαθών (DGP) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), επιτυχώς προστάτευσε το καθεστώς της λίστας Καταναλωτικών Αγαθών (ID 8000). - H Υποεπιτροπή Ειδικών Μεταφοράς Επικινδύνων Αγαθών (UN SCE-TDG) επιτυχώς εξασφάλισε τις Οδηγίες Συσκευασίας Αεροζόλ. (γ) Εναλλακτικά τέστ θερμού υδρολούτρου: Εναλλακτικές προτάσεις για αεροζόλ αλουμινίου (δ) Αξιολόγηση ασφάλειας αναπνοής: Δημοσίευση οδηγιών της FEA (Ιούνιος 2013)

10 ΘΜΓ10 7. ECHA – European Chemical Agency, Κατευθυντήριες οδηγίες: (α) Συνοπτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες (downstream users - DU): Έχει σκοπό να ενημερώσει συναπτικά τους μεταγενέστερους χρήστες για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το REACH. (β) Συνοπτικές οδηγίες για την σύνταξη Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheets - SDSs): Παρέχει μία επισκόπηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα SDSs όπως προβλέπεται από το Άρθρο31 και το Παράρτημα ΙΙ του REACH. (γ) Ενημερωτικό δελτίο – Οι Toll Manufacturers (Contract Fillers) υπό το REΑCH: Εξηγεί την έννοια των contact fillers και τις υπευθυνότητες που έχουν υπό το καθεστώς του Κανονισμού REACH. Κύριες δράσεις 2012-2013

11 ΘΜΓ11 Οι επιτυχίες είναι δυνατές μόνον Με Γνώσεις και Εμπειρίες (δηλ. με αφοσιωμένους ειδικούς από τις εταιρείες) και Έγκαιρα συντονισμένη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τα Κράτη Μέλη (Με πόρους και βοήθεια από την FEA και τους Εθνικούς Συνδέσμους) Κύριες δράσεις 2012-2013


Κατέβασμα ppt "ΘΜΓ1 36 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 22 Ιανουαρίου 2014 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2013 Σ.Α.Ε. 2014 Θωμάς Μ. Γράτσιας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google