Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ. Ε. Κουτζούκος Ειδικός Σύμβουλος ΡΑΕ Τρίτη Δέσμη Νομοθετικών Μέτρων για την Απελευθέρωση της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας Γενική Επισκόπηση και Επιμέρους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ. Ε. Κουτζούκος Ειδικός Σύμβουλος ΡΑΕ Τρίτη Δέσμη Νομοθετικών Μέτρων για την Απελευθέρωση της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας Γενική Επισκόπηση και Επιμέρους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ. Ε. Κουτζούκος Ειδικός Σύμβουλος ΡΑΕ Τρίτη Δέσμη Νομοθετικών Μέτρων για την Απελευθέρωση της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας Γενική Επισκόπηση και Επιμέρους Θέματα

2 Τρίτη Δέσμη Νομοθετικών Μέτρων για την Απελευθέρωση της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας Γενική Επισκόπηση και Επιμέρους Θέματα Τα πρώτα βήματα της απελευθέρωσης : Πρώτη και Δεύτερη δέσμη νομοθετικών μέτρων Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο : Τρίτη Δέσμη - Κύριοι στόχοι - βασικές ρυθμίσεις Διαχωρισμός Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Αγορά Λιανικής και Προστασία Καταναλωτών Η κοινοτική ρυθμιστική αρχή : ΟΣΡΑΕ (ΑCER) ENTSO : Οι Ενώσεις Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Η.Ε. / Φ.Α. Η μεταβατική χρονική περίοδος

3 Πρώτη Δέσμη νομοθετικών μέρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας
1992 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί στο Συμβούλιο προτάσεις για τη θέσπιση κοινών κανόνων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Αποτέλεσμα, η πρώτη δέσμη για την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Ηλεκτρισμός : Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 27 της ) Φυσικό αέριο : Οδηγία 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (ΕΕ L 204 της )

4 Δεύτερη Δέσμη νομοθετικών μέρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας (i)
26 Ιουνίου 2003 : Τα εμπόδια που επισημάνθηκαν στις συγκριτικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδηγούν στην υιοθέτηση της δεύτερης δέσμης μέτρων για την απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας : Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας [Επίσημη Εφημερίδα L 176, ].

5 Δεύτερη Δέσμη νομοθετικών μέρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας (ii)
Αγορά Φυσικού αερίου Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ [ΕΕ L 176, ]. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου[ΕΕ L 289 της ] ERGEG : Απόφαση 2003/796/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη σύσταση Της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο [ΕΕ L 296, ].

6 Τρίτη Δέσμη (i) Ιαν 2007 : Δημοσίευση τομεακής έρευνας της Ευρ. Επιτροπής που καταγράφει σοβαρές δυσλειτουργίες του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας. Η Επιτροπή εισηγείται την Τρίτη Δέσμη για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 14 Αυγούστου : Δημοσιεύεται η τρίτη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας : Αναμόρφωση Οδηγιών για την απελευθέρωση και διασυνοριακών Κανονισμών και. Καινοτόμο στοιχείο : Κανονισμός για την ίδρυση Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ)

7 Τρίτη Δέσμη (ii) Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ.

8 Τρίτη Δέσμη (iii) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.

9 Τρίτη Δέσμη : Οι βασικές ρυθμίσεις (ι)
Τρίτη Δέσμη : Οι βασικές ρυθμίσεις (ι) Αποτελεσματικός διαχωρισμός της δραστηριότητας μεταφοράς από τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας Προώθηση του ανταγωνισμού, των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και ΦΑ με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας Ενίσχυση της διαφάνειας και καλύτερη λειτουργία της λιανικής αγοράς / Προστασία των καταναλωτών και θέσπιση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας / καταπολέμηση ενεργειακής πενίας και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης. Ρυθμίσεις για Τρίτες Χώρες

10 Τρίτη Δέσμη : Οι βασικές ρυθμίσεις (ιι)
Τρίτη Δέσμη : Οι βασικές ρυθμίσεις (ιι) Ενίσχυση της αλληλεγγύης και της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού Σύσταση Οργανισμού για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, την κάλυψη του ρυθμιστικού κενού στο επίπεδο της Κοινότητας και την προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής συνεργασίας των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSOs: ENTSO-E/ENTSO-G) με στόχο την εναρμόνιση όλων των κανόνων που διέπουν τη μεταφορά ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς και για συντονισμένο προγραμματισμό των επενδύσεων σε υποδομές διασυνοριακού ενδιαφέροντος Ενίσχυση των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών για αποτελεσματικότερη ρυθμιστική εποπτεία

11 Διαχωρισμός Συστημάτων Μεταφοράς (i)
Το πρόβλημα : Ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός των διαχειριστών δικτύων που συνδέονται καθέτως με επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής αποδείχτηκε ανεπαρκής για την εξασφάλιση πρόσβασης τρίτων, την αποτροπή δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά , τη νόθευση του ανταγωνισμού καθώς και τον προσδιορισμό και υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων. Η λύση του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού : Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν επιτρέπεται να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα επιχειρήσεις παραγωγής ή / και προμήθειας (ή να ελέγχεται από αυτές) . Παράλληλη συμμετοχή στο Διαχειριστή και σε εταιρία παραγωγής ή / και προμήθειας επιτρεπτή εφόσον δεν τίθεται θέμα έλεγχου.

12 Διαχωρισμός Συστημάτων Μεταφοράς (ii)
Πρότυπο Ανεξάρτητου Διαχειριστή (Independent System Operator - ISO) Ρύθμιση : Η επιλογή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή προβλέπει τη δυνατότητα της καθετοποιημένης εταιρίας, να διατηρεί την κυριότητα του συστήματος, χωρίς ωστόσο να ελέγχει τη διαχείριση του. Συνέπεια : Η νέα εταιρία διαχείρισης (ISO) - πιστοποιημένη υπό αυστηρές προϋποθέσεις και υποκείμενη σε διαρκή εποπτεία - λαμβάνει αυτόνομα εμπορικές και επενδυτικές αποφάσεις Υποδοχή : Η επιλογή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή δεν αποδείχτηκε δημοφιλής μεταξύ των κρατών μελών.

13 Διαχωρισμός Συστημάτων Μεταφοράς (iii))
Πρότυπο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Independent Transmission Operator - ΙΤΟ) Η κυριότητα των παγίων της μεταφοράς, καθώς και η αρμοδιότητα διαχείρισης του συστήματος, μεταφέρεται σε νέα εταιρεία (ΙΤΟ), η οποία παραμένει τμήμα του εταιρικού σχήματος της μητρικής εταιρείας. Η νέα εταιρεία οφείλει να ικανοποιεί αυστηρά κριτήρια ανεξαρτησίας και αυτονομίας όσον αφορά ιδίως τα πάγια, το προσωπικό και την οικονομική λειτουργία της

14 Η ανάγκη ενίσχυσης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών
Το Πρόβλημα : Ανομοιογενείς οι αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και προβληματική η ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς Η λύση : Ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό / κοινοτικό επίπεδο.

15 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (i)
Εσωτερική Λειτουργία Ανεξαρτησία από την εκτελεστική εξουσία και από οικονομικά συμφέροντα ιδίως του ενεργειακού τομέα, Οικονομική Ανεξαρτησία Μέλη : Θητεία πέντε κατ ελάχιστον έως επτά κατ’ ανώτατον έτη, ανανεώσιμη άπαξ Contractual freedom: LT contracts, interruptible supply contracts Restrictive: exclusivity, simultaneous contracts for non-households

16 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ii)
Αρμοδιότητες για διασυνοριακά θέματα. Εισάγεται ως στόχος των Ρυθμιστών, η ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών και η άρση των εμποδίων για το διασυνοριακό εμπόδιο. Για τον σκοπό αυτό θεσπίζονται : Η συνεργασία με Ρυθμιστικές Αρχές άλλων ΚΜ και με τον ΟΣΡΑΕ (στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο του οποίου συμμετέχουν με ψήφο), Η υποχρέωση συμμόρφωσης και υλοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής και του ΟΣΡΑΕ Η υποχρέωση διασφάλισης της συμβατότητας του εθνικού προγράμματος επενδύσεων σε υποδομές μεταφοράς με το διακοινοτικό πρόγραμμα επενδύσεων

17 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (iii)
Αρμοδιότητες Πιστοποιούν ότι ο φορέας που προτείνεται ως Διαχειριστής ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού σύμφωνα με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς, η Απόφαση κοινοποιείται στην Ευρ. Επιτροπή η οποία μπορεί να ζητήσει τη Γνώμη του ΟΣΡΑΕ. Ασκούν διαρκή εποπτεία ισχύος των κριτηρίων πιστοποίησης

18 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ii)
Αρμοδιότητες Ενισχύονται οι αρμοδιότητες προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. Οι Ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν κατάλληλα μέτρα / δεσμευτικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις καθώς και ποινές ιδίως για - τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ενεργείας, την εμφάνιση περιοριστικών πρακτικών τη λειτουργία των Διαχειριστών κλπ Contractual freedom: LT contracts, interruptible supply contracts Restrictive: exclusivity, simultaneous contracts for non-households

19 Αγορά Λιανικής και Προστασία Καταναλωτών : Στόχοι
Προηγούμενο Κανονιστικό Πλαίσιο : Έμφαση στην χονδρεμπορική αγορά Η.Ε. / Φ.Α. Η λιανική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί το 40% της συνολικής αγοράς, αλλά οι εμπλεκόμενοι Καταναλωτές συνιστούν το 99% των πολιτών της ΕΕ, 3η Δέσμη : Πλέγμα Διατάξεων για την Προστασία των Καταναλωτών / Έμφαση στην Οργάνωση και Λειτουργία της Αγοράς Λιανικής ώστε να επιτυγχάνονται: Παροχή Βελτιωμένων Υπηρεσιών Ουσιαστική δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος επιλογής Προμηθευτή

20 Αγορά Λιανικής και Προστασία Καταναλωτών : Μέτρα
Ρυθμιστική Εποπτεία : Στόχος η αποτελεσματική προστασία των Καταναλωτών, ιδίως εκείνων που ανήκουν στη κατηγορία των Ευάλωτων Καταναλωτών Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των Διαχειριστών, καθώς και των Προμηθευτών έναντι των Πελατών θα καθορίζονται με σαφήνεια και θα δημοσιοποιούνται. Έλεγχος από τους ρυθμιστές και άλλες αρμόδιες αρχές. Οι Ρυθμιστές αποφασίζουν ή εγκρίνουν τα πρότυπα για την Ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας και ελέγχουν την τήρησή τους. Οι Προμηθευτές μπορούν να προμηθεύουν πελάτες οπουδήποτε εντός της ΕΕ.

21 Αγορά Λιανικής και Προστασία Καταναλωτών : Μέτρα
Αγορά Λιανικής και Προστασία Καταναλωτών : Μέτρα Διαφάνεια - Δικαίωμα επιλογής προμηθευτή. Κάθε Κράτος Μέλος διασφαλίζει : - Το Δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή – που θα είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά τρόπο απλό, χωρίς καθυστέρηση (εντός προθεσμίας 3 εβδομάδων - εκκαθάριση λογαριασμού εντός 6 εβδομάδων). - Την Πρόσβαση του πελάτη στα στοιχεία της κατανάλωσής του, κατά τρόπο εύληπτο, χωρίς διακρίσεις και πρόσθετο κόστος. Appropriate measures to ensure gas supply to vulnerable customers Notify the Commission Consumer checklist

22 Αγορά Λιανικής και Προστασία Καταναλωτών : Μέτρα
Κάθε Κράτος – Μέλος ορίζει : - “Σημεία Επαφής” (Contact Points) για τη διαρκή πληροφόρηση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, την ισχύουσα νομοθεσία, και τους τρόπους και διαδικασίες προσφυγής για τη διευθέτηση διαφορών. - Ανεξάρτητο Διαμεσολαβητή (Energy Ombudsman) για την ταχεία και αποτελεσματική εξέταση παραπόνων και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. - Οικιακοί Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν δικαίωμα παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (περιλαμβανομένης της ευχέρειας καθορισμού Ύστατου Προμηθευτή- Supplier of last Resort).

23 Ευάλωτοι Καταναλωτές Ορίζονται από το ΚΜ
Απαγόρευση διακοπής της τροφοδοσίας τους Δυνατότητα ενίσχυσής τους και για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

24 Ευφυή συστήματα μέτρησης
Στόχοι : - Η ενεργός συμμετοχή των Πελατών στην αγορά - Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας Η αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης Εγκατάσταση «ευφυών» συστημάτων μέτρησης (Smart Meters), - Μέχρι Σεπτέμβριο 2012 εκπονείται μελέτη κόστους- οφέλους και, - Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης (10ετούς διάρκειας- στόχος το 80% των Καταναλωτών μέχρι 2020)

25 Η ίδρυση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) Γενικές Αρμοδιότητες
Παρακολουθεί τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και την τήρηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Εκδίδει γνώμες και συστάσεις με αποδέκτες το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις ρυθμιστικές αρχές και τους διαχειριστές συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Πέραν των εποπτικών, γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων του, ο ΟΣΡΑΕ θα διαθέτει και αποφασιστικές αρμοδιότητες.

26 Η ίδρυση του ΟΣΡΑΕ : Αποφασιστικές αρμοδιότητες
Λαμβάνει ατομικές αποφάσεις σε ειδικά καθορισμένες περιπτώσεις Εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση από τους οργανισμούς των Διαχειριστών των Κωδίκων, Καθορίζει ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις διασυνδέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κρατών Μελών. Ασκεί αποφασιστική αρμοδιότητα προκειμένου για διασυνοριακές επενδύσεις (χορήγηση εξαίρεσης από υποχρέωση πρόσβασης τρίτων) και καθορισμό ρυθμιστικού πλαισίου για το διασυνοριακό εμπόριο. Ορίζει τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή (ISO) Επιλύει διασυνοριακές διαφορές.

27 ΟΣΡΑΕ και Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Δικτύων Μεταφοράς (ENTSO)
Γνωμοδοτεί για: Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών των ΕNTSO, Τους κώδικες λειτουργίας Το 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς. Παρακολουθεί την εφαρμογή του 10ετούς προγράμματος ανάπτυξης και ελέγχει τυχόν παρεκκλίσεις κατά την εφαρμογή του, προβαίνοντας σε συστάσεις προς τους Διαχειριστές και τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Παρακολουθεί την περιφερειακή συνεργασία των Διαχειριστών

28 Διαδικασία Κατάρτισης Κωδίκων
Οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες Συστημάτων Μεταφοράς καταρτίζονται από τους Διαχειριστές, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, επί τη βάσει κατευθυντηρίων γραμμών πλαισίου (framework guidelines) που καταρτίζει ο ΟΣΡΑΕ, και μετά από σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Δυνατόν οι Ευρωπαϊκοί κώδικες δικτύων να αποκτούν δεσμευτική ισχύ μετά από τήρηση της σχετικής κανονιστικής κοινοτικής διαδικασίας (επιτροπολογία)

29 Διαδικασία Κατάρτισης Κωδίκων
Οι Ενώσεις Διαχειριστών παρακολουθούν την εφαρμογή των κωδίκων συστημάτων (καθώς και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών) που εκδίδει η Επιτροπή και υποβάλλουν σχετική αναφορά στον ΟΣΡΑΕ. Ο ΟΣΡΑΕ ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σε σχέση με τη λειτουργία και την ανάπτυξη των συστημάτων (κώδικες δικτύων, προγράμματα ανάπτυξης κ.τλ.), προβαίνει σε συστάσεις προς τους τελευταίους και υποβάλλει σχετική αναφορά στην Επιτροπή.

30

31 Περιφερειακή Συνεργασία (i)
Μολονότι δεν υπάρχει ειδική αναφορά στο ήδη καθιερωμένο πλαίσιο ρυθμιστικής περιφερειακής συνεργασίας (ERGEG Regional Initiatives) υπάρχει σαφής αναφορά στην ανάγκη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και Διαχειριστών, ενώ η Επιτροπή διευκρίνισε οτι δεν επιθυμεί την αναστολή της δράσης των περιφερειακών πρωτοβουλιών. Σημείο αναφοράς, οι γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται στους Κανονισμούς, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα η συνεργασία να καλύψει και άλλες γεωγραφικές περιοχές.

32 Περιφερειακή Συνεργασία (ii)
Κανονισμός ΟΣΡΑΕ : Ο ΟΣΡΑΕ θα λαμβάνει υπόψη του τα συμπεράσματα των εργασιών των περιφερειακών συνεργασιών κατά τη λήψη των αποφάσεών του. Επιμέρους εκφάνσεις Περιφερειακής συνεργασίας (i) Μηχανισμοί Περιφερειακής Συνεργασίας – regional solidarity mechanisms – ( Παράδειγμα : συντονισμένα περιφερειακά προγράμματα εκτάκτου ανάγκης) (ii) Διακρατική περιφερειακή συνεργασία (iii) Περιφερειακή Συνεργασία Διαχειριστών (με ρητή υποχρέωση, πλην άλλων, κατάρτισης περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης). Συμπέρασμα : Παραμένει προτεραιότητα συντονισμού περιφερειακών και εθνικών προσεγγίσεων κατά την περίοδο μετάβασης στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

33 Η σημερινή οργάνωση των Περιφερειακών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας

34 Προθεσμίες Ενσωμάτωσης
3 Μαρτίου 2011, για τη πλειονότητα των ρυθμίσεων 3 Μαρτίου 2012 : Υλοποίηση του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού 3 Μαρτίου 2013 : Διατάξεις για τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης εξωκοινοτικών νομικών προσώπων στην αγορά ενέργειας της ΕΕ. Ο ΟΣΡΑΕ και οι Ενώσεις Διαχειριστών αναμένεται να αναλάβουν πλήρη λειτουργία εντός του 2011 (δεκαοκτώ μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της τρίτης δέσμης) Κατόπιν, προθεσμία έξι μηνών για την υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών από τον ΟΣΡΑΕ και προθεσμία δώδεκα μηνών για την κατάρτιση κωδίκων από τους Διαχειριστές

35 Μεταβατική Περίοδος Εντατική προπαρασκευή κατά τη μεταβατική περίοδο για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο για τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ήδη ίδρυσαν τον ENTSO-E Ο ERGEG προετοιμάζει την ίδρυση και οργανώνει τις εργασίες του ΟΣΡΑΕ. Η Ευρ. Επιτροπή προκήρυξε τη θέση του Διευθυντή της Γραμματείας Η προετοιμασία για την πιλοτική εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών (αρμοδιότητα ΟΣΡΑΕ) και Κωδίκων Δικτύων μεταφοράς (σύμφωνη γνώμη ΟΣΡΑΕ) έχει ήδη ξεκινήσει Η επεξεργασία της διαδικασίας κατάρτισης 10ετούς προγράμματος ανάπτυξης νέων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (επικαιροποιμένο ανα διετία από τους διαχειριστές) έχει μπει σε τροχιά . Content, procedures, timelines and consultations

36


Κατέβασμα ppt "Γ. Ε. Κουτζούκος Ειδικός Σύμβουλος ΡΑΕ Τρίτη Δέσμη Νομοθετικών Μέτρων για την Απελευθέρωση της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας Γενική Επισκόπηση και Επιμέρους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google