Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E Δρ. Δημήτρης Σταμούλης, Αντιπρόεδρος ΑΣΠΕ, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Θεμάτων Dr. Dimitris Stamoulis, ASPE VP, EU Affairs H εμπειρία της ΑΣΠΕ και των Συλλόγων – μελών της στην υποστήριξη των οικογενειών κατά τη διάρκεια της κρίσης The experience of ASPE and its member – organizations in helping families during the crisis

2 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E •Η μεγαλύτερη και παλαιότερη (1931) οικογενειακή οργάνωση στην Ελλάδα •Εκπροσωπεί 200.000 οικογένειες με 4 ή περισσότερα τέκνα (πολύτεκνοι) •Έχει μέλη 110 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα •Μέλος της: –ΟΚΕ Ελλάδος –COFACE –ELFAC •The largest and oldest (1931) family association in Greece •Represents 200.000 (“multi- child”) families with 4 or more children •Its members are 110 unions / associations all over Greece •Member of: –Greek Economic & Social Committee –COFACE –ELFAC

3 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E •Η κρίση σε αριθμούς / Crisis in numbers: Φόροι – ρεκόρ 24,7 δις. ευρώ στους Έλληνες την τελευταία τριετία! (2011-2013) Record taxes: 24,7 billion euros for Greeks in the last 3 years (2011-2013)

4 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E •Κρίση και οικογένεια •Κρίση και οικογένεια: –Αύξηση ΦΠΑ στο 23% –Μείωση μισθών και συντάξεων (20% ως 50%) –Νέοι φόροι και αύξηση φόρων (αυτοκίνητα, ακίνητη περιουσία, εισόδημα) –Κατάργηση αφορολογήτου ορίου για τα παιδιά –Απολύσεις –Ανεργία των νέων –Μείωση ή κατάργηση επιδομάτων πρόνοιας –Μείωση αποδεκτών της δωρεάν βοήθειας σε τρόφιμα •Family and crisis •Family and crisis: –VAT increase to 23% –Salaries and pensions reduction (20% to 50%) –New and more taxes (cars, real estate, revenue etc.) –Abolishment of the non-taxable income per child (for the cost of raising up) –Lay-offs –Youth unemployment –Social benefits reductions, cuts –Reduction of the beneficiaries for the food for the deprived persons

5 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E •H μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση για οικογένειες με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά φέρουν –η Ελλάδα (44,5%), –η Γαλλία (41,6%), –το Βέλγιο (41%) και –η Αυστρία (38,4%), •ενώ η χαμηλότερη καταγράφεται σε Νέα Ζηλανδία (2,4%), Ιρλανδία (6,8%), Χιλή (7%) και Ελβετία (9,5%). •Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στο 26,4%. •The max tax wedge for a family with one employee and two children bear –Greece (44,5%), –France (41,6%), –Belgium (41%) and –Austria (38,4%), •While the lowest at New Zealand (2,4%), Ireland, (6,8%), Chile (7%) και Switzerland (9,5%). •The mean value for the OECD countries is at 26,4%.

6 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E •Κρίση και πολύτεκνη οικογένεια •Κρίση και πολύτεκνη οικογένεια: –Μεγάλη επίπτωση από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω αγορών –Νέοι φόροι και αύξηση φόρων (αυτοκίνητα, ακίνητη περιουσία) χωρίς ουσιαστική μέριμνα για πολυτέκνους λόγω αριθμού παιδιών –Κατάργηση αφορολογήτου ορίου για τα παιδιά –Πολυτεκνικό επίδομα: δραστικός περιορισμός και κατάργηση της «ισόβιας σύνταξης» της μητέρας –Δωρεάν βοήθεια σε τρόφιμα με πολύ χαμηλά όρια εισοδήματος (40%-70% λιγότερες οικογένειες σε σχέση με το 2011) •Multi-child family and crisis •Multi-child family and crisis: –Severe impact from VAT increase due to purchases –New / more taxes (cars, real estate) without any real care for multi-child families –Abolishment of the non-taxable income per child (for the cost of raising up) –Multi-child family cash benefit: means-tested drastic cuts, abolishment of the “pension” of mothers –Food for the deprived, but the revenue threshold is very low (40%-70% less families in 2013, comp. to 2011)

7 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E … ή έναν που να σας επιτρέπει να συνδυάζετε και τα δύο; Tα πάντα σήμερα είναι θέμα επιλογής. •Έχετε ποτέ αναρωτηθεί σε τι είδους κόσμο θα θέλατε να ζήσετε; •Σε έναν κόσμο όπου θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε μια καλή δουλειά και μια ωραία οικογένεια… Από την ενημερωτική εκστρατεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις Ευρωεκλογές 2009 European elections 2009 – Europarliament info campaign

8 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E • BUT: Due to the crisis and during the crisis, prolonged working hours, fewer balanced work opportunities • Fewer and fewer births, less and less children ! • No demographic incentives any more! •ΌΜΩΣ: λόγω κρίσης, περισσότερες ώρες εργασίας, λιγότερες ευκαιρίες για εξισορρόπηση εργασίας και ζωής •Λίγες, και ακόμη λιγότερες γεννήσεις –2012: 100.371 ( - 5% ) –2011: 106.428. •3η ηλικία: > 20% πληθυσμού •Κατάργηση ΟΛΩΝ των δημογραφικών κινήτρων!

9 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E ΓΗΡΑΝΣΗ = Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ •Η Ελλάδα γίνεται το γηροκομείο της Ευρώπης. •Τα κοινωνικά συστήματα σε κίνδυνο κατάρρευσης και τα χρέη ανυπολόγιστα. •Σε λίγες χώρες, η γήρανση γίνεται τόσο γρήγορα όσο στην Ελλάδα. AGING = THE REAL TIME BOMB •Greece becomes the nursing home for 3 rd age in Europe. •Social protection systems at the verge of collapse •In few countries aging is rapidly growing as in Greece

10 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E Η μητρότητα σχετίζεται με … Motherhood depends also upon… Άδειες Maternity leave Επίδομα Benefits Εργασία Family- Friendly employer Ανταμοιβή Rewards νοοτροπία Mentality Parenthood/ Motherhood

11 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E Law 1892/1990 - establishment of cash benefits per child for multi-child families

12 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E • Οι δράσεις μας με μια ματιά • Οι δράσεις μας με μια ματιά: 1.Αίτημα για μείωση / κατάργηση δημοτικών τελών 2.Διανομή δωρεάν τροφίμων της ΕΕ – υποδομές και διαδικασίες 3.Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) 4.Προγράμματα μαθητείας & υποτροφίες 5.Ενημέρωση & νομικές συμβουλές για ρυθμίσεις καθυστερημένων δανείων 6.Εκπτωτικά κουπόνια •Our actions at a glance: 1. Asking Municipalities to lower the municipality tax for multi-child families 2. Food Distribution programme for the Most Deprived Persons 3. Social entrepreneurship 4. Stage opportunities; Helping students in pursuing scholarships 5. Legal advice for property protection for those having a non-performing loan; legal advice for those who may be able to ask for a partial write-off of their loans 6. Discount coupons

13 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E 3. Διοργάνωση ημερίδας για για τα μέλη μας – συλλόγους σχετικά με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 3. Seminar at ASPE for our member – organizations on “how to” for social entrepreneurship

14 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E 3. ΚΟΙΝ. ΣΥΝ. ΕΠ. «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» - SOC. ENTR. “PHILADELFOS” •2013: λειτουργεί πρατήριο τροφίμων •Χώρος Καταστήματος: δωρεάν από το Σύλλογο Πολυτέκνων Δράμας •Δεν υπάρχει αρχικό κεφάλαιο, αλλά φορολογείται •Εργασία προσφέρεται σε εθελοντική βάση •Οι παραγωγοί αφήνουν τα προϊόντα τους και πληρώνονται αφού ολοκληρωθεί η πώληση •Στόχος: η δημιουργία 1 ή 2 θέσεων πλήρους εργασίας το 2014 (πολύ υψηλή ανεργία στο Νομό Δράμας). •2013: food retail store •Store: free from the local Multi- Child Family Union of Drama •No initial capital; taxable revenue •Voluntary work for the time being •Producers leave their products on the shelves – when sold, they are getting paid •Goal: the creation of 1 or 2 paid jobs within 2014 – in the Prefecture of Drama, the unemployment is very high

15 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E

16 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E 5. Ενημέρωση & νομικές συμβουλές 5. Ενημέρωση & νομικές συμβουλές για ρυθμίσεις καθυστερημένων δανείων Legal advice Legal advice for property protection for those having a non-performing loan; legal advice for those who may be able to ask for a partial write-off of their loans

17 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E 6. Εκπτωτικά κουπόνια – Discount coupons

18 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E • Οι δράσεις μας με μια ματιά • Οι δράσεις μας με μια ματιά: 7. Διανομή βασικών σχολικών ειδών δωρεάν σε μαθητές της α΄ δημοτικού 8. Βραβεύσεις αριστούχων μαθητών, φοιτητών και πτυχιούχων, επειδή η μόρφωση είναι το μόνο όπλο επιβίωσης στην σημερινή κοινωνία της γνώσης 9. Νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους •Our actions at a glance •Our actions at a glance: 7. Distribution of the necessary school accessories for free – sponsor based 8. Awards to excellent school and university students and degree holders, because education is the only survival tool in the knowledge society 9. More food for more people - new Fund for European Aid to the Most Deprived

19 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E 7. Διανομή βασικών σχολικών ειδών 7. Διανομή βασικών σχολικών ειδών δωρεάν σε μαθητές της α΄ δημοτικού > το κόστος για την οικογένεια είναι από 70 – 150 ευρώ 7. Distribution of the necessary school accessories 7. Distribution of the necessary school accessories for free – sponsor based > The cost for a family is between 70 – 150 euros for the 1 st year primary school students

20 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E 9. Βραβεύσειςαριστούχων μαθητών, φοιτητών και πτυχιούχων 9. Βραβεύσεις αριστούχων μαθητών, φοιτητών και πτυχιούχων, επειδή η μόρφωση είναι το μόνο όπλο επιβίωσης στην σημερινή κοινωνία της γνώσης (η κρίση φέρνει τάση για φυγή από τη βασική εκπαίδευση λόγω απογοήτευσης) 9.Awards to excellent school and university students and degree holders 9. Awards to excellent school and university students and degree holders, because education is the only survival tool in the knowledge society (crisis creates disappointment and early school leaving symptoms)

21 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E 10. Νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους Προϋπολογισμός: € 3,8 εκατ. για την περίοδο 2014-2020. Ζητάμε αύξηση για την Ελλάδα: (α) των δικαιούχων και (β) των ποσοτήτων και των ειδών διατροφής (γ) όριο εισοδήματος: 26.000 ευρώ για 6-μελή οικογένεια 1.400 ευρώ μηνιαίο κόστος για 4-μελή οικογένεια. 2.100 για 6-μελή οικογένεια, άρα 25.200 ελάχιστο ετήσιο κόστος, ενώ το όριο εισοδήματος για δωρεάν τρόφιμα είναι τώρα είναι 20.160 ευρώ. 10. New Fund for European Aid to the Most Deprived Budget: € 3,8 mio for 2014-2020. ASPE asked for more aid for Greece - Beneficiaries - volumes and nutrition types - revenue threshold: 26.000 euro for a 6 member family 1.400 euros is the min cost for a 4-member family, 2.100 e for a 6-member family; so 26.000 e is the requested threshold to receive aid; now is at the 20.160 e.

22 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E •Πολύ σημαντική γνώμη της ΟΚΕ Ελλάδος με θέμα: «Το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής – προτάσεις και μέτρα πολιτικής (Μάρτιος 1014) •Very important opinion of the Greek Econ & Soc Committee: “The social safety network for the preservation of the social cohesion – proposals and policy measures”

23 Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S U P R E M E C O N F E D E R A T I O N OF M U L T I-C H I L D P A R E N T S O F G R E E C E C O N F É D É R A T I O N S U P R Ê M E DES M U L T I-E N F A N T P A R E N T S DE LA G R È C E •Το κόστος μιας άτεκνης κοινωνίας; –Σχολεία –Καταναλωτές –Φροντιστές 3 ης ηλ. –Συντάξεις –… •Θα πρέπει να γίνει μια οικονομική μελέτη από: –Ευρ. Επιτροπή –ΟΟΣΑ •Ποιος αναλαμβάνει το κόστος; –Οι οικογένειες με παιδιά; •The cost of a childless society? –Fewer schools –Fewer consumers –Fewer carers –Less pensions –… •An economy study has to be done by –European Commission –OECD •Who bears this cost? –Families with children?


Κατέβασμα ppt "Α ΝΩΤΑΤΗ Σ ΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π ΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ε ΛΛΑΔΟΣ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google