Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σητεία, 25/06/2013 Σητεία, 25/06/2013 Ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιχορηγούμενων δράσεων από την Ε.Ε. Πλατής Ι. Μιχαήλ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σητεία, 25/06/2013 Σητεία, 25/06/2013 Ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιχορηγούμενων δράσεων από την Ε.Ε. Πλατής Ι. Μιχαήλ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σητεία, 25/06/2013 Σητεία, 25/06/2013 Ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιχορηγούμενων δράσεων από την Ε.Ε. Πλατής Ι. Μιχαήλ Γεωπόνος MSc Γεωπόνος MSc

2 • ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική): Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των Ευρωπαϊκών πόρων. • Ανάγκη κάλυψης βασικών αναγκών των αγαθών του πρωτογενούς τομέα στην Ε.Ο.Κ. (προέκυψε από το Β’ Π.Π.) • Συμπεριλαμβάνεται στη Συνθήκη της Ρώμης (1957) με βασικούς άξονες: • Οι κοινωνικές παράμετροι της γεωργίας (οι διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών), • Οι ανάγκες κατάλληλων προσαρμογών, • Το γεγονός ότι η γεωργία αποτελεί τομέα που συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

3 • Άμεσες ενισχύσεις ανά στρέμμα, ανά ζώο, ανά κιλό κ.α. (υψηλά κονδύλια για την ΚΑΠ, ενίσχυση της αύξησης της ποσότητας) • Δεκαετία 1980 (υπό ένταξη η Ελλάδα): Υιοθέτηση ποσοστώσεων, όρια στην παρέμβαση, στις νέες φυτεύσεις κι επεκτάσεις • Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) : Θεσπίζονται στόχοι όπως των πολιτικών Συνοχής, προστασίας του Περιβάλλοντος, και της Δημόσιας Υγείας. • 1993: Επέτρεψε, μεταξύ άλλων, στους βασικούς διαπραγματευτές στη GATT (μετέπειτα, Π.Ο.Ε.) να καταλήξουν στη γεωργική συμφωνία του Γύρου Ουρουγουάης, βάσει της οποίας τα γεωργικά προϊόντα εντάχθηκαν στους βασικούς κανόνες του διεθνούς εμπορίου, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις σταδιακής μείωσης (για την εξαετή περίοδο ισχύος της Συμφωνίας 1995-2000), σε τρία επίπεδα: εσωτερική στήριξη, προστασία στα σύνορα, εξαγωγικές ενισχύσεις με επακόλουθο… • …2003: θέσπιση του συστήματος της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης (ΕΑΕ)

4 Αναθεώρηση ΚΑΠ 2002: 1- Η αποδέσμευση (decoupling) των ενισχύσεων από την παραγωγή και αντικατάστασή τους με ενιαία ενίσχυση (ΕΑΕ) ανά εκμετάλλευση, κατανεμημένη σε «δικαιώματα πληρωμής» (entitlements) ανά εκτάριο, βάσει των ιστορικών στοιχείων που ελάμβανε συνολικά μέχρι τότε η κάθε εκμετάλλευση. 2-Εφαρμογή ειδικών καθεστώτων για τη στοχευμένη στήριξη ορισμένων «ευαίσθητων» παραγωγικών τομέων. - 3- Η «διαφοροποίηση» (modulation), δηλαδή η σταδιακή μείωση / αποκλιμάκωση (degressivity) των ενιαίων εισοδηματικών ενισχύσεων μέχρις ενός ποσοστού (20%), με εξαίρεση των μικρών παραγωγών που εισπράττουν μέχρι 5 000 Ευρώ ανά εκμετάλλευση. Στόχος ήταν η διοχέτευση των οικονομιών υποχρεωτικά στον β΄ πυλώνα, προς προικοδότηση/ενίσχυση κυρίως των αγρο- περιβαλλοντικών μέτρων και ασφάλειας τροφίμων, αλλά και την περαιτέρω προώθηση των ποιοτικών προτύπων, της βιολογικής γεωργίας, ευζωίας των ζώων, κλπ.

5 Αναθεώρηση ΚΑΠ 2002: 4- Η «πολλαπλή συμμόρφωση» (cross-compliance), δηλαδή η σύνδεση των ενισχύσεων με την υποχρέωση των παραγωγών να τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια και κανονιστικά πρότυπα σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων, καθώς και την ευζωία των ζώων στην εκμετάλλευση. Η μη τήρηση των εν λόγω κριτηρίων συνεπάγεται μείωση των ενισχύσεων βάσει αναλογικότητας. 5- Η θέσπιση «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου» (ΟΣΔΕ) προκειμένου να καταστεί υποχρεωτικός ο (δημοσιονομικός) έλεγχος των εκμεταλλεύσεων (farm auditing) για την εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης των ρυθμίσεων βάσει ενιαίου πλαισίου. -

6 Στόχοι της νέας ΚΑΠ: 1- Ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος ώστε να καταστούν τα Ευρωπαϊκά Αγροτικά Προϊόντα ανταγωνιστικά στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. 2- Καθοδήγηση του αγροτικού τομέα προς ενίσχυση των στρατηγικών πολιτικών της Ε.Ε. 3- Καθιέρωση πολιτικών- πιστοποιήσεων για τη σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς (επακόλουθο του Γύρου της Ουρουγουάης) 4- Στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, 5- Στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και κλιματική δράση, και 6- Στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

7 Πολλά ερωτηματικά δημιουργούνται από τις επικείμενες επιπτώσεις που θα έχει μια μελλοντική συμφωνία στον ΠΟΕ και οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν με το πέρας του Γύρου Doha. Είναι βέβαιο ότι ένα από τα σοβαρότερα αποτελέσματα θα είναι η περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες στην Ένωση και συνεπώς στην Ελλάδα, με τις συνακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις στο ούτως ή άλλως αρνητικό μας γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο. Όμως, θα υπάρξει εξίσου και έδαφος δημιουργίας ευκαιριών σε αγορές τρίτων χωρών και για τα ελληνικά προϊόντα αιχμής, αρκεί να δημιουργηθεί ένας «αέρας εξωστρέφειας» των παραγωγών μας σε επιχειρηματική βάση με την πολιτεία να συνδράμει με θεσμούς και μηχανισμούς για την δημιουργία υποδομών διακίνησης, εμπορίας, ανάδειξης και προώθησης των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές. Οι νέες πιστοποιήσεις θα στοχεύουν στα πνευματικά δικαιώματα και στη διασφάλιση υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

8 1. Ίδια κεφάλαια 1. Ίδια κεφάλαια 2. Ενίσχυση μέσω venture capital (ενίσχυση επενδυτικών κεφαλαίων) 3. Δυνατότητες δανεισμού (και μέσω επιχορηγούμενων προγραμμάτων) 3. Δυνατότητες δανεισμού (και μέσω επιχορηγούμενων προγραμμάτων) 4. Επιδοτήσεις από το κράτος ή την Ε.Ε. 4. Επιδοτήσεις από το κράτος ή την Ε.Ε. 5. Επιχορηγούμενα προγράμματα 5. Επιχορηγούμενα προγράμματα

9 • Στρεμματική ενίσχυση (π.χ. ελαιώνων) • Ποιοτικό παρακράτημα (π.χ. προϊόντα ΠΟΠ και Βιολογικής καλλιέργειας)

10 • Προγράμματα: - start up επιχειρήσεων - start up επιχειρήσεων - επιχορήγησης ποσοστού επενδυτικού σχεδίου -κάλυψης θέσεων εργασίας -δανείων

11 • Start up: Πρόκειται για προγράμματα επιχορήγησης στο 100% ενός συγκεκριμένου ποσού για τη δημιουργία νέας επιχείρησης με καθορισμένο το αντικείμενο. Μέγιστο ποσό ενίσχυσης είναι οι 40.000 ευρώ (αναλόγως το πρόγραμμα). Τέτοια προγράμματα είναι: - Νέοι Αγρότες του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - τα προγράμματα του ΟΑΕΔ (Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Νεανική επιχειρηματικότητα, Νέοι επιστήμονες κ.α.), -Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Νέες επιχειρήσεις του Αποθεματικού απροβλέπτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

12 • νέων ατομικών επιχειρήσεων, • νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον, • νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιριών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά), • νέων αστικών συνεταιρισμών, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά), • νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).

13 • Βασικοί όροι start up: 1. Να έχει ιδρυθεί εντός περίπου έξι μηνών το πολύ η επιχείρηση 2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή ευπαθούς ομάδας (κάτω από το όριο της φτώχιας κ.τ.λ.) 3. Να είναι έως μία συγκεκριμένη ηλικία 4. Να μην έχουν δημιουργήσει αντίστοιχη επιχείρηση για ορισμένα έτη από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

14 • Βασικά στοιχεία start up: 1. Επιχορήγηση στο 100% συγκεκριμένου ποσού 2. Υποχρέωση λειτουργίας της επιχείρησης για όλο το διάστημα επιχορήγησης 3. Η επιχορήγηση είτε αφορά κυρίως τρέχοντα έξοδα (ενοίκιο, ΔΕΚΟ, αναλώσιμα κ.α.) είτε δίνουν το ποσό κατ’ αποκοπή

15 • Επιχορήγηση επί του ποσοστού επενδυτικού σχεδίου: Πρόκειται για προγράμματα επιχορήγησης έως 50% για την Κρήτη ενός συγκεκριμένου ποσού για δαπάνες ίδρυσης, εκσυγχρονισμού ή επέκτασης μίας επιχείρησης. Μέγιστο ποσό επενδυτικού σχεδίου είναι οι 600.000 ευρώ (αναλόγως το πρόγραμμα). • Πρόκειται για ποσά με ελάχιστο και μέγιστο όριο. Άνω του συγκεκριμένου ποσού έχουμε μηδενική επιχορήγηση. Τέτοια προγράμματα είναι: - Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, - Του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

16 Άξονας 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα" Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του μικρού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας, στην αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις Άξονας 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων" Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου και στη βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών.

17 Άξονας 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας ανάπτυξης. Άξονας 4: "Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader" Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής. Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π.

18 Μέτρα του Άξονα 1 Μέτρο 111Μέτρο 111Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις ενημέρωσης Μέτρο 111 Μέτρο 112Μέτρο 112Εγκατάσταση νέων γεωργών Μέτρο 112 Μέτρο 113Μέτρο 113Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών Μέτρο 113 Μέτρο 114Μέτρο 114Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση γεωργικών και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών Μέτρο 114 Μέτρο 121Μέτρο 121Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων Μέτρο 121 Μέτρο 122Μέτρο 122Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών Μέτρο 122 Μέτρο 123Μέτρο 123Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Μέτρο 123 Μέτρο 125Μέτρο 125Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας Μέτρο 125 Μέτρο 126Μέτρο 126Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, που ζημιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης Μέτρο 126 Μέτρο 131Μέτρο 131Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική νομοθεσία Μέτρο 131 Μέτρο 132Μέτρο 132Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων Μέτρο 132 Μέτρο 133Μέτρο 133Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης Μέτρο 133 Μέτρο 144Μέτρο 144Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς Μέτρο 144

19 Στη ζωική παραγωγή: 1. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς) 2. Αγελάδες βοσκής και θηλάζουσες (ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς) 2. Αγελάδες βοσκής και θηλάζουσες (ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς) 3. Αγελάδες βοσκής και αμιγή πάχυνση μοσχαριών(ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς) 3. Αγελάδες βοσκής και αμιγή πάχυνση μοσχαριών(ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς) 4. Αιγοπρόβατα 4. Αιγοπρόβατα 5. Χοιροτροφία (ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς) 5. Χοιροτροφία (ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς) 6. Πτηνοτροφία (ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς, συμβατικές εκτροφές μόνο για εκσυγχρονισμό, καθετοποίηση μόνο σε πατρογονικά) 6. Πτηνοτροφία (ίδρυση εφόσον ανήκει στους νέους γεωργούς, συμβατικές εκτροφές μόνο για εκσυγχρονισμό, καθετοποίηση μόνο σε πατρογονικά) 7. Μόνοπλα αυτοχθόνων ελληνικών φυλών 7. Μόνοπλα αυτοχθόνων ελληνικών φυλών 8. Μελισσοκομία (έως 700 κυψελών, διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας του μελιού σύμφωνα με σύμφωνα με το σύστημα HACCP, όχι μετεγκατάσταση) 8. Μελισσοκομία (έως 700 κυψελών, διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας του μελιού σύμφωνα με σύμφωνα με το σύστημα HACCP, όχι μετεγκατάσταση) 9. Σηροτροφία 9. Σηροτροφία 10. Σαλιγκαροτροφία (έως 10 στρέμματα, όχι μετεγκατάσταση) 10. Σαλιγκαροτροφία (έως 10 στρέμματα, όχι μετεγκατάσταση) Στη φυτική παραγωγή: 1. Οπωροκηπευτικά 1. Οπωροκηπευτικά 2. Ελιά και ελαιόλαδο (ελληνικές ποικιλίες, σε περιοχές Π.Ο.Π. ΚΑΙ Π.Γ.Ε. ποικιλίες καταγραμmένες στην αντίστοιχη απόφαση Π.Ο.Π. ΚΑΙ Π.Γ.Ε.) 2. Ελιά και ελαιόλαδο (ελληνικές ποικιλίες, σε περιοχές Π.Ο.Π. ΚΑΙ Π.Γ.Ε. ποικιλίες καταγραμmένες στην αντίστοιχη απόφαση Π.Ο.Π. ΚΑΙ Π.Γ.Ε.) 3. Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) 3. Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) 4. Αρωματικά φυτά 4. Αρωματικά φυτά 5. Μανιτάρια 5. Μανιτάρια

20 Στην καθετοποίηση: 1. Κρέας 1. Κρέας Σφαγεία κουνελιών Τεμαχισμός- τυποποίηση κρέατος και κρεατοσκευασμάτων Αλλαντοποιεία 2. Γάλα 2. Γάλα Τυροκομεία για αποκλειστική παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Παραγωγή γιαούρτης και λοιπών ζυμωμένων προϊόντων από βιολογικό γάλα Τυποποίηση- συσκευασία βιολογικού γάλακτος 3. Πουλερικά (Τυποποίηση- συσκευασία ποιοτικών αυγών) 3. Πουλερικά (Τυποποίηση- συσκευασία ποιοτικών αυγών) 4. Μελισσοκομία (Τυποποίηση- επεξεργασία προϊόντων κυψέλης σε συσκευασίες λιανικής) 4. Μελισσοκομία (Τυποποίηση- επεξεργασία προϊόντων κυψέλης σε συσκευασίες λιανικής) 5. Διάφορα ζώα 5. Διάφορα ζώα Αναπήνιση κουκουλιών μετάξης Επεξεργασία- τυποποίηση- συσκευασία σαλιγκαριών

21 6. Δημητριακά 6. Δημητριακά Ξήρανση- επεξεργασία- τυποποίηση αποκλειστικά σε συσκευασίες λιανικής με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους λιανικής με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους Αποφλοίωση- επεξεργασία- τυποποίηση ρυζιού αποκλειστικά σε συσκευασίες λιανικής με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους συσκευασίες λιανικής με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους 7. Οίνου 7. Οίνου Εκσυγχρονισμός οινοποιείων ‘Ίδρυση- επέκταση- οινοποιείων για οίνους από βιολογικά σταφύλια 8. Οπωροκηπευτικά 8. Οπωροκηπευτικά Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών και πατάτας (απλών και ποιοτικών) 9. Άνθη 9. Άνθη Τυποποίηση δρεπτών ανθέων και γλαστρικών Ξηραντήρια ανθέων 10. Αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά 10. Αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά Ξηραντήρια- τυποποίηση- επεξεργασία Παραγωγή αιθέριων ελαίων

22 Μέτρα του Άξονα 2 Μέτρο 211Μέτρο 211Ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιοχών Μέτρο 211 Μέτρο 212Μέτρο 212Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών Μέτρο 212 Μέτρο 213Μέτρο 213Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία για τα Νερά (Οδ. 2000/60/ΕΚ) Μέτρο 213 Μέτρο 214Μέτρο 214Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Μέτρο 214 Μέτρο 216Μέτρο 216Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις Μέτρο 216 Μέτρο 221Μέτρο 221Πρώτη δάσωση γεωργικής γής Μέτρο 221 Μέτρο 223Μέτρο 223Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης Μέτρο 223 Μέτρο 224Μέτρο 224Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση) Μέτρο 224 Μέτρο 226Μέτρο 226Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης Μέτρο 226 Μέτρο 227Μέτρο 227Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις Μέτρο 227

23 Μέτρα του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) Μέτρο 311Μέτρο 311Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες Μέτρο 311 Μέτρο 312Μέτρο 312Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων Μέτρο 312 Μέτρο 313Μέτρο 313Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων Μέτρο 313 Μέτρο 321Μέτρο 321Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Μέτρο 321 Μέτρο 322Μέτρο 322Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών Μέτρο 322 Μέτρο 323Μέτρο 323Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς Μέτρο 323 Μέτρο 341Μέτρο 341Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση με στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης Μέτρο 341

24 Καταλύματα* 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 10.39.22 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος 10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 10.72.1 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 10.82.1 Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη 10.82.2 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 10.73.1 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 10.83.1 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 10.89.1 Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 13.20.1 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού

25 13.20.2 Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων 13.20.3 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες 13.20.4 Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων 13.93.1 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 14.12.1 Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας 14.12.2 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας 14.12.3 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας 15.12.1 Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων δερμάτινων ειδών 16.10.1 Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία 16.10.2 Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια 16.10.3 Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

26 16.23.1 Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο 16.29.2 Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής 17.21.1 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι. 20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα 20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού 20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 23.13.1 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 23.41.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 23.49.1 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 25.71.11 Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους 25.73.1 Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία 25.73.2 Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους 25.73.3 Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός 25.73.4 Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα 28.30.3 Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους 28.30.4 Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά Γήπεδα

27 28.30.5 Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων 28.30.6 Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική 28.30.7 Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς 28.30.8 Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων 28.30.9 Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού· 31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 31.09.1 Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους 31.09.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων 31.09.92 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων) 32.12.1 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 32.20.1 Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά 32.20.2 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων 47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 47.25.2 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

28 95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 79.1 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 77.21.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού 90.03.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος 90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών 96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

29 Μέτρα του Άξονα 4 (LEADER) Μέτρο 41Μέτρο 41Ανταγωνιστικότητα Μέτρο 41 Μέτρο 421Μέτρο 421Συνεργασίες Μέτρο 421 Μέτρο 431Μέτρο 431Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων & εμψύχωση Μέτρο 431

30 • L123a: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων • L311-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης • L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής • L311-3:Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροτεμαχίων • L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων • L311-7:Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση • L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων • L312-3:Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας

31 • Πρόκειται για 500 περίπου κωδικούς κυρίως χονδρικού εμπορίου όλων των τομέων (εμπόριο, μεταποίηση, υπηρεσίες, τουρισμός) • Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ. • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. • Οι υφιστάμενες- νέες να έχουν τον ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης. • Οι υπό σύσταση να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης.

32 1. Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιρίων και κατασκευών 2. Δαπάνες μετεγκατάστασης για περιβαλλοντικούς λόγους ή λόγους κοινής ωφέλειας 2. Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Η/Υ 3. Δαπάνες πιστοποιήσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας καθώς και καινοτομικότητας 4. Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση Α.Π.Ε. 5. Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων και περιβάλλοντος χώρου 6. Δαπάνες αγοράς καινούργιου επαγγελματικού αυτοκινήτου 7. Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού συστημάτων μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 8. Δαπάνες μελετών (μηχανικών, μελετητή για το επενδυτικό σχέδιο, μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας κ.α.) 9. Δαπάνες προβολής & προώθησης

33 1- Δαπάνες Φ.Π.Α. 2- Δαπάνες αγοράς γης 3- Δαπάνες αγοράς κτιρίων και κατασκευών 4- Δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου (συντήρησης, αγοράς εφοδίων κ.τ.λ.) 4- Δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου (συντήρησης, αγοράς εφοδίων κ.τ.λ.) 5- Δαπάνες αγοράς γης Δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 6- Δαπάνες συμβολαιογραφικών εξόδων που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου και πάσης υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου και πάσης φύσεως φόρων και δημοσιονομικών επιβαρύνσεων

34 • Βασικά στοιχεία επιχορηγούμενων προγραμμάτων: • Τήρηση περιβαλλοντικών όρων • Ύπαρξη συγκεκριμένων υπαρχόντων προδιαγραφών κι επιχορηγήσεων (Νέοι Αγρότες κ.τ.λ.) • Καινοτομικότητα προϊόντων • Πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα • Δέσμευση για πρόσληψη προσωπικού • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου • Ιστορικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης

35 Βασικά στοιχεία επιχορηγούμενων προγραμμάτων: Βασικά στοιχεία επιχορηγούμενων προγραμμάτων: • Συνδρομή της επένδυσης στη συνοχή και μείωση της περιθωριοποίησης της εν λόγω περιοχής • Προώθηση σημάτων και πιστοποιήσεων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών • Συμβολή στη δημιουργία εξαγώγιμων προϊόντων • Δημιουργία δικτύων ομοειδών ενώσεων- επιχειρηματιών (cluster) • Ικανότητα απόδειξης εμπειρίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης • Ύπαρξη μελέτης βιωσιμότητας (Business Plan και Swot Analysis)

36 • (Ηλεκτρονική Υποβολή- Φυσικός Φάκελος) • Προκαταβολή: 100% με ισόποση εγγυητική • Ενδιάμεσες καταβολές: έπειτα από πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου • Αποπληρωμή: μετά την ολοκλήρωση και επαλήθευση του έργου. Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

37 • De minimis aid. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. • Ένα μόνο σχέδιο ανά ΑΦΜ και με συγκεκριμένες ΚΑΔ • Στη διαδικασία συμμετέχουν μόνο οι προτάσεις που έλαβαν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. • Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα. • Τα προγράμματα δεν είναι επικαλυπτόμενα. Όπου το πρόγραμμα είναι επικαλυπτόμενο, δεν είναι οι δαπάνες. Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

38 • Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου • Χορήγηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και μέρους του μισθού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με δέσμευση του εργοδότη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περαιτέρω απασχόλησης μετά το πέρας του προγράμματος • Απευθύνεται κυρίως σε άτομα που έχουν την ιδιότητα του ανέργου • Έχουμε τα εξής προγράμματα: - Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ - Start up προγράμματα με επιχορήγηση θέσης εργασίας (π.χ. γυναικεία επιχειρηματικότητα) Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

39 • Πρόκειται για επιχορήγηση μέρους του επιτοκίου του επαγγελματικού δανείου • Επιχορήγηση με τη μορφή μέρους της εγγύησης της επιχείρησης • Έχουμε τα εξής προγράμματα: - JESSICA - TEΠΙΧ - ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - JEREMIE (υπό διαβούλευση) Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

40 • Σύμπραξη Ιδιωτικού –Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) • Απευθύνεται σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης • Επιχορηγεί: - Δάνεια με ευνοϊκότερους όρους - Εισφορές ίδιων κεφαλαίων Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

41 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) • Επιχορήγηση του 50% του επιτοκίου δανεισμού Αφορά: α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από €10.000 έως €800.000, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

42 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) • Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των τραπεζών Αφορά: • Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά ΜΜΕ, • Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά ΜΜΕ, • Η εγγύηση ενεργοποιείται (άρχεται) από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την ταυτόχρονη είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα, • Η διάρκεια της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 720 ημέρες, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα, • Το ποσοστό της εγγύησης ανέρχεται σε 50%, • Η προμήθεια της ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών, Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

43 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) Αφορά: -Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, -Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, -Ίδιοι πόροι και κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), -Εγγυήσεις (για μικροπιστώσεις και δάνεια σε ΜΜΕ) Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

44 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!


Κατέβασμα ppt "Σητεία, 25/06/2013 Σητεία, 25/06/2013 Ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιχορηγούμενων δράσεων από την Ε.Ε. Πλατής Ι. Μιχαήλ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google