Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ « ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ » Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΤΕΙ Σερρών Σέρρες Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2004 Τοπική Παρέμβαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ « ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ » Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΤΕΙ Σερρών Σέρρες Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2004 Τοπική Παρέμβαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ « ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ » Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΤΕΙ Σερρών Σέρρες Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Τοπική Παρέμβαση για το Μέλλον της Απασχόλησης & Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης στους Νομούς Σερρών & Δράμας SEMINAR OF THE LIAISON OFFICE TEI SERRES « INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP » Congress Amphitheatre of TEI Serres Serres Thursday 9 December 2004 Local Intervention for the Future of Employment and Social-cultural Development in the Departments of Serres and Drama 09/12/2004

2 Ομιλητής : Άλκης Καλλιαντζίδης Γενικός Συντονιστής του υλοποιούμενου κοινοτικού Σχεδίου
« Τοπική Παρέμβαση για το Μέλλον της Απασχόλησης & Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης στους Νομούς Σερρών & Δράμας » (ΤΟ.Π.Μ.Α.Κ.) Speaker : Alkis Kalliantzidis General Co-ordinator of the community Project under realization « Local Intervention for the Future of Employment and Social-cultural Development in the Departments of Serres and Drama » (L.I.F.E.S.)

3 Λίγα λόγια για το πιλοτικό κοινοτικό πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Σχέδιο « ΤΟΠΜΑΚ » :
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Δ. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ « Πρωτοβουλίες Απασχόλησης & Κοινωνικο-πολιτιστικές στις περιοχές της Ε.Ε. που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες ». Γραμμή προϋπολογισμού : Β A few words on the pilot community programme under which comes the Project « LIFES » : EUROPEAN COMMISSION D.G. ENLARGEMENT « Employment and Social-cultural Initiatives in the regions of the E.U. bordering with candidate countries ». Budget line : B

4 Δήλωση σωφροσύνης ως προς τις δυνατότητες παρέμβασης του Σχεδίου «ΤΟΠΜΑΚ» : Μακράν ημών η αλαζονεία ότι μέσα από το Σχέδιο «ΤΟΠΜΑΚ» θα επιλύσουμε το οξύ πρόβλημα ανεργίας & κοινωνικού αποκλεισμού της συνοριακής περιοχής Σερρών & Δράμας. Ταπεινή μας στόχευση είναι να αποτελέσουμε μια από τις υπάρχουσες κι αλλού « ορθές πρακτικές » προώθησης της απασχόλησης τοπικά, μέσα από μια διαχρονική εθελοντική εταιρική σχέση. A prudent statement on the possibilities of intervention of the Project «LIFES» : Far be it from us the arrogance that through the Project «LIFES» we will solve the acute problem of unemployment and social exclusion of the border region of Serres and Drama. Our humble objective is to complete one of the existing and other « good practices » for the promotion of local employment, through a lasting voluntary partnership.

5 Η δημιουργία απασχόλησης είναι μια σοβαρή υπόθεση που δεν επιτρέπει μεγάλα λόγια. Απαιτεί δουλειά μυρμηγκιού σε μια εποχή όπου ακόμα και αν έχουμε οικονομική μεγέθυνση, δεν έχουμε αντίστοιχη μεγέθυνση της απασχόλησης (jobless growth). Σε μια εποχή όπου παρατηρούμε μαζικές απολύσεις λόγω μετοίκησης κοινοτικών επιχειρήσεων σε χώρες χαμηλού εργασιακού κόστους (off shoring). The creation of employment is a serious matter on which not too much should be said. It requires painstaking work at a time where even though we have economic growth, we do not have the equivalent growth in employment (jobless growth). At a time where we observe mass redundancy due to re-location of community enterprises to countries with low labour costs (off shoring).

6 Δυο λόγια για το έμβλημα του Σχεδίου « ΤΟΠΜΑΚ » :
Η διακεκομμένη γραμμή του σημαίνει το σύνορο Ελλάδας -Βουλγαρίας, Τα βέλη με τις σημαίες των εν λόγω χωρών σημαίνουν την αμοιβαία επωφελή «Διασυνοριακότητα» η οποία πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ της ελληνικής περιοχής Σερρών-Δράμας και της βουλγαρικής του Βlagoevgrad, όπως γίνεται μεταξύ Γαλλίας - Βελγίου, Βελγίου - Λουξεμβούργου, Βελγίου - Γερμανίας, Βελγίου - Ολλανδίας, κλπ. A couple of words on the emblem of the Project « LIFES » : The dotted line represents the border of Greece and Bulgaria, The arrows with the flags of the said countries represent the mutual advantages of « Cross-border co-operation » which must be developed between the Greek regions of Serres & Drama and the Bulgarian region of Blagoevgrad, as it is between France - Belgium, Belgium - Luxembourg, Belgium - Germany, Belgium - Holland, etc.

7 Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ : Το συλλογικό Σχέδιο δεν είναι ουρανοκατέβατο. Προήλθε από μια τοπική χρήσιμη και διαχρονική εταιρική σχέση η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1998 με πρωτεργάτες τους Δήμους Κερκίνης – Πετριτσίου - Ηράκλειας, το 2000 πήρε τη μορφή μιας διαδημοτικής αστικής μη κερδοσκοπικής δομής με την επωνυμία « Τ.Π.Α.-ΚΕ.Π.Η. » και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα γιατί αυτό οδηγεί σε μια δημιουργική Συνέχεια (π.χ. νέο Σχέδιο Ε.Τ.Π.Α.). THE BACKGROUND OF THE PROJECT : The collective Project is not heaven sent. It originated from a useful local and lasting partnership which began in September of 1998 with pioneers of the Municipalities of Kerkini – Petritsi - Iraclia, in 2000 it took the form of an inter-municipal civil non-profit making structure named « L.E.I.-KE.P.I. » and continues to function to date due to the resulting creative Continuation (i.e. new Project Local Act for Promotion of Employment L.A.P.E.).

8 Γιατί; Why? Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της περιοχής & των οικονομικών κλάδων της. To reinforce the competivity and the economic sectors of the zone. Για να αποφευχθεί η πιθανή αρνητική επίπτωση στην τοπική απασχόληση λόγω διεύρυνσης. To avoid the possible negative impact of the enlargement on local employment. Για να αποβεί αμοιβαία ωφέλιμη η κατάργηση των οικονομικών συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας από τον Ιανουάριο του 2007. To suppress the economic boundaries of Greece-Bulgaria for the mutual benefit of both parties from January of 2007. Για να γίνει μια δυναμική « Ευρωπεριοχή ». To develop a dynamic « Euroregion ».

9 Η μειονεκτούσα παραμεθόρια περιοχή The unfavourable border region
Ποια τα κοινά στοιχεία εκκίνησης ; What are the common elements for the commencement of the action ? Το άτομο The individual Η τοπική επιχείρηση The local enterprise Η μειονεκτούσα παραμεθόρια περιοχή The unfavourable border region

10 Τα εν λόγω στοιχεία συνδυάζονται : The said factors combine with :
Με την ισότητα ευκαιριών ανδρών & γυναικών The equality of opportunities between men & women Με την ανάπτυξη της χρηματοδότησης εγγύτητας The development of proximity financing Με τη διασυνοριακή κινητικότητα εργασίας & επιχειρήσεων The cross-border mobility of labour and enterprises Με τις διασυνοριακές δραστηριότητες διαπολιτιστικής κατανόησης The cross-border activities of cross-cultural understanding Με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών The utilization of Information and Communication Technology

11 Ποιοι οι ιδιαίτεροι στόχοι ; What are the specific objectives ?
Πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού για τις επερχόμενες αλλαγές και τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της Διεύρυνσης της Ε.Ε. προς τη Βουλγαρία (Διάσκεψη, Διαπολιτιστικό, Σποτς, Debates, Newsletters, Φυλλάδιο, Ιστοσελίδα). To inform the local population as to the coming changes and the positive and negative impact of the Enlargement of the E.U. to Bulgaria (Conference, Intercultural event, Television & radio spots, Debates, Newsletters, leaflet, Web-site). Πώς οι δράσεις της ΤΟ.Π.Μ.Α.Κ. θα βοηθήσουν τα άτομα να προσαρμοστούν και να λάβουν καλή θέση στην τοπική αγορά εργασίας. To Examine how the activities of LIFES will permit the individuals to adapt and find a good place in the local labour market.

12 Ποιοι οι ιδιαίτεροι στόχοι ; What are the specific objectives ?
Πώς οι τοπικές επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα προσαρμοστούν στις αλλαγές για να ευνοηθούν από τη Διεύρυνση. How the local enterprises and the agricultural exploitation will adapt to the changes so as to profit from the Enlargement. Πώς θα δώσουμε έμφαση στη σημασία να σκεφτόμαστε την απασχόληση σε επίπεδο μιας συγκεκριμένης περιοχής. How we will put the emphasis on the importance of thinking of employment at the level of a specific region.

13 Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα ; What are the expected results ?
Βελτίωση των γνώσεων του πληθυσμού για τις επιπτώσεις της Διεύρυνσης. Improvement of public knowledge on the impact of the Enlargement. Προσαρμογή της κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Adaptation of training in Information and Communication Technology of (ICT). Προσαρμογή της δια βίου μάθησης στις τοπικές ανάγκες μέσα από την «Εξατομικευμένη Συμβουλευτική» & την «Τηλε-Συμβουλευτική». Adaptation of life long learning to local needs through « Individualized Accompaniment » & « e-Accompaniment ».

14 Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα ; What are the expected results ?
Δημιουργία τοπικών δραστηριοτήτων παροχής « υπηρεσιών εγγύτητας ». To create local activities for the supply of «proximity services». Χορήγηση 50 μικρο-δανείων για τη δημιουργία ή διατήρηση τοπικών μικρο-επιχειρήσεων. To grant 50 micro-loans for the creation or maintenance of local micro-enterprises. Προσέγγιση των τοπικών πληθυσμών Ελλάδας - Βουλγαρίας. Rapprochement of the local Greek and Bulgarian populations.

15 Ποιες οι δραστηριότητες-κλειδιά (5 άξονες) ; What are the key activities (5 axles) ?
Η καλή διοίκηση, διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, χρηματοδότηση εγγύτητας, αξιοποίηση των ΤΠΑ, διασυνοριακή συνεργασία. Good administration, management, technical support, proximity financing, utilization of ITC, cross-border co-operation. Η πληροφόρηση των ομάδων – στόχων και η διάδοση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ. Informing of the groups – targets and the diffusion of the results of the Project LIFES.

16 Ποιες οι δραστηριότητες-κλειδιά (5 άξονες) ; What are the key activities (5 axles)
Η προσαρμογή της κατάρτισης στις νέες ΤΠΕ για να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των ατόμων. Adaptation of the training to new ICT in order to augment the employability of the individuals. Η προσαρμογή της τεχνικής συνοδείας των φορέων κατάρτισης στις ανάγκες των τοπικών ομάδων-στόχων, ατόμων & επιχειρήσεων. Adaptation of the technical accompaniment of the training structures to the needs of the local groups-targets, individuals and enterprises. Η δημιουργία τοπικών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών εγγύτητας στα άτομα από τις γυναίκες κυρίως. The creation of local activities and supply of proximity services to the individuals principally by women.

17 Ποιοι είναι οι συμπράττοντες φορείς ; Who are the co-operating actors ?
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – GREEK PARTNERS : το Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών. the Labour Centre of the Department of Serres. η Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Κερκίνης – Πετριτσίου – Ηράκλειας. the Local Employment Initiative of Kerkini – Petritsi – Iraclia. η Τοπική Απασχολησιμότητα (συνέταξε την πρόταση και είναι ο γενικός συντονιστής της ΤΟΠΜΑΚ). Local Employability, (elaborated the proposal and is the general co-ordinator of LIFES. η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών. the Co-operative Bank of the Department of Serres. το Π.Τ.Α.Μ. του Ο.Ε.Ε. the Regional Section of Eastern Macedonia of the Economic Chamber of Greece (PTAM – OEE).

18 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – GREEK PARTNERS :
Ποιοι είναι οι συμπράττοντες φορείς ; Who are the co-operating actors ? ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – GREEK PARTNERS : το Κ.Ε.Κ. I.R.M. the Centre of Vocational Training IRM. το Κ.Ε.Κ. Αναπτυξιακή Μακεδονίας. the Centre of Vocational Training Anaptyxiaki Makedonias. το Κ.Ε.Κ. Εύβουλος. the Centre of Vocational Training Eyboulos. το Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Σερρών. the Rehabilitation Centre of Handicapped Persons of Serres. το Σχολικό Συγκρότημα Αδαμάντιος – Καλαμαρί. the School Group Adamantios – Greek-French School Kalamari. η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Ροδολίβους Δίαυλος. the Municipal Television Enterprise Rodolivos Diavlos. ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Master FM. the local radio station Master FM.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – GREEK PARTNERS :
Ποιοι είναι οι συμπράττοντες φορείς ; Who are the co-operating actors ? ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – GREEK PARTNERS : η Ο.Π.Σ.Ν.Σ. the Federation of Cultural Associations of the Department of Serres. ο Σ.Π.Α.Λ.Κ. the Association for the Protection and Promotion of Lake Kerkini. ο Σύλλογος Γυναικών Λιβαδιάς. the Women’s Association of Livadia. το Εργατικό Κέντρο Ν. Δράμας. the Labour Centre of the Department of Drama. η Τηλεόραση Δράμας Star Α.Ε. the Television of Drama Star S.A. η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. the Agency of Local Development of Drama (ANED S.A.). ο Δήμος Νευροκοπίου. the Municipality of Nevrokopi.

20 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – BULGARIAN PARTNERS :
Ποιοι είναι οι συμπράττοντες φορείς ; Who are the co-operating actors ? ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – BULGARIAN PARTNERS : η εταιρεία Dies Ltd (Cristo Trendov). the Dies Ltd Company (Cristo Trendov). το νοτιο-δυτικό πανεπιστήμιο Neofit Rilski του Blagoevgrad. the University of south-west Neofit Rilski of Blagoevgrad. ο Δήμος Gotse Deltchev. the Municipality of Gotse Deltchev. ο Δήμος Petritch. the Municipality of Petritch. το Δημοτικό Συμβούλιο Συνδικάτων του Petritch. the Municipal Council of Syndicates of Petritch. το δευτεροβάθμιο σχολείο Nicola Vaptsarov. the Secondary School Nicola Vaptsarov.

21 Ποιοι είναι οι συμπράττοντες φορείς ; Who are the Co-operating actors ?
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ – BULGARIAN PARTNERS : o πολιτιστικο-τουριστικός φορέας Varosha. The cultural-touristic actor Varosha. ο οίκος ορφανών παιδιών Petar Dimitrov. the Orphanage Petar Dimitrov. η περιφερειακή τηλεόραση Orbel TV. the regional television Orbel. o αθλητικός όμιλος Pirin. the sports club Pirin. το Εμποροβιομηχανικό Κέντρο του Blagoevgrad. the Commercial and Industrial Centre of Blagoevgrad.

22 Η Χρονική Διάρκεια του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ Duration of the Project LIFES
24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διατρέχουμε ήδη τον 20ο μήνα. 24 months from the date of the signing of the contract with the European Commission. We are already into the 20th month. Από 1η Μαΐου 2003 έως 30 Απριλίου του 2005. From 1st May 2003 till 30th April 2005.

23 Ποιος ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; What is the budget of the Project LIFES ?
Συνολικός εγκριθείς προϋπολογισμός από την Ε.Ε. : Total budget approved by the E.U. : ,63 € Εγκριθείσα επιχορήγηση : Approved subsidy : ,31 € (το 90% εκταμιεύθηκε από την Ε.Ε.) (90% already received from the E.U.) Ποσοστό επιχορήγησης : Percentage of subsidy : 80% Ίδια συμμετοχή συμπραττόντων : Partners’ contribution : ,32 €

24 Οι δυσκολίες του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The difficulties of the Project LIFES ?
Η αντιμετώπιση της κυρίαρχης πρακτικής « παθητικών πολιτικών απασχόλησης » στην Ελλάδα που είναι εξ ορισμού αντίθετες με έναν « επαγγελματικό προσανατολισμό » και μια « Εξατομικευμένη Συμβουλευτική » ενεργοποίησης του ατόμου για την επαγγελματική και κοινωνική του ενσωμάτωση . Dealing with the main code of practice « passive employment policies » in Greece which as a rule are in opposition to « vocational orientation » and « Individualized Accompaniment » for the activation of the individual for vocational and social insertion. Η εξεύρεση υποψηφίων μικρο-επιχειρηματιών που να επιθυμούν πραγματικά « εξατομικευμένη Συμβουλευτική » για να δημιουργήσουν την αυτο-απασχόλησή τους. Finding micro-entrepreneur candidates who truly desire « Individualized Accompaniment » in order to create their own self-employment. Εννιά στα δέκα προσεγγιζόμενα άτομα αναζητούν « μισθωτή εργασία » κι όχι να γίνουν τα ίδια μικρο-επιχειρηματίες. Nine out of ten persons approached ask for « salaried labour » and not to become micro-entrepreneurs themselves.

25 Οι δυσκολίες του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The difficulties of the Project LIFES
Η διαμόρφωση και η εμπέδωση μιας Συμπρακτικής Λογικής που να έχει συνέχεια και σε άλλα προγράμματα. The formation and consolidation of a Partnership Logic that will be continued in other programmes. Η δρομολόγηση ενός « εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού » & μιας « εξατομικευμένης Συμβουλευτικής » σ’ ένα σχετικό περιβάλλον ασυνήθιστο στην Συμβουλευτική. The running of an « individualized vocational orientation » & an «Individualized Accompaniment » in an environment relatively unaccustomed to Accompaniment. Η πιστή τήρηση του εγκριθέντος χρονοδιαγράμματος. The strict implementation of the timetable.

26 Τα θετικά στοιχεία του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The positive elements of the Project LIFES
Η διατήρηση της Εταιρικής Συνοχής του Σχεδίου. Μόνον ένας εταίρος απεχώρησε με δική του ευθύνη στους 31. Κάτι που μας επέτρεψε να εκπονήσουμε κι άλλα συλλογικά Σχέδια σε άλλα προγράμματα The maintaining of Partnership Coherence of the Project. Only one of the 31 partners left of its own accord. This enabled us to elaborate other collective projects in other programmes. Η δρομολόγηση ενός «εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού», μιας « εξατομικευμένης Συμβουλευτικής » & μιας « Τηλε-εξατομικευμένης Συμβουλευτικής » στην πράξη. The running of an «individualized vocational orientation», an « Individualized Accompaniment », & an « e-individualized Accompaniment ».

27 Τα θετικά στοιχεία του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The positive elements of the Project LIFES
Η καλύτερη ενημέρωση της τοπικής κοινής γνώμης για τις επιπτώσεις της Διεύρυνσης στη Βουλγαρία, σε σχέση με το παρελθόν (Διάσκεψη, Τηλεοπτική Συζήτηση, Ραδιοφωνικά & Τηλεοπτικά Σπότς, Διαπολιτιστικό Γεγονός, Πρόταση ανάπτυξης Διασυνοριακής Συνεργασίας). Better informing of the local population as to the impact of the Enlargement to Bulgaria, in relation to the past (Conference, Television debate, Television & Radio Spots, Intercultural event, Proposal for development of cross-border Co-operation). Η εθελοντική εφαρμογή στο Σχέδιο « ΤΟΠΜΑΚ » της εξωτερικής ανεξάρτητης Αξιολόγησης και Ελεγκτικής για να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. The voluntary implementation to the Project « LIFES » of the external, independent Evaluation and Audit so as to have good external evidence.

28 Τα θετικά στοιχεία του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The positive elements of the Project LIFES
Η σταδιακή εφαρμογή της «Τηλεδιάσκεψης» στην πράξη από τους Εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε την «γεωγραφική απομόνωση», να εισαγάγουμε έτσι την «ψηφιακή κινητικότητα» και άρα την «ισότητα ευκαιριών στην δια βίου μάθηση». The gradual implementation of «tele-conference» in practice by our Partners in order for us to face the «geographical isolation», and so to insert «digital mobility» and therefore «equal opportunities in life long learning». Η δημιουργία και λειτουργία του ομαδικού ιστοχώρου στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά & βουλγαρικά ο οποίος παρουσιάζει σχεδόν όλο τα παραχθέν έργο του Σχεδίου μας (Προστιθέμενη Αξία). The creation and functioning of a common web-site in Greek, English, French & Bulgarian which presents virtually all of the completed works of our Project (Added Value).

29 Ποιες οι διαγραφόμενες προοπτικές εν όψει της λήξης του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; What are the prospects in view of the close of the Project LIFES Η συνέχιση της « Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής » σε 53 άτομα (γυναίκες & άνδρες) των Δήμων Κερκίνης – Πετριτσίου -Ηράκλειας είτε για να δημιουργήσουν τη δική τους μικρο-επιχείρηση είτε να οδεύσουν προς τη μισθωτή εργασία, στα πλαίσια του εγκριθέντος Σχεδίου « Ενεργείν Τοπικά για την Προώθηση της Απασχόλησης », Μέτρο 5.3. « Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης ». The continuation of « Individualized Accompaniment » to 53 individuals (women & men) from the Municipalities of Kerkini –Petritsi - Iraclia either to create their own micro-enterprise or to head towards salaried labour, within the framework of the approved Project « Local Act for the Promotion of Employment », Measure 5.3. « Local Employment Initiatives ».

30 Ποιες οι διαγραφόμενες προοπτικές εν όψει της λήξης του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; What are the prospects in view of the close of the Project LIFES Η αναμονή της αξιολόγησης του συλλογικού Σχεδίου « Ενεργός Γήρανση μέσα από την Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων », στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL. The pending evaluation of the collective Project « Active Ageing through the Development of Local Social Enterprises », within the framework of the community initiative EQUAL. Η προετοιμασία ενός νέου συλλογικού Σχεδίου, στα πλαίσια του άρθρου 6 του Ε.Κ.Τ. The preparation of a new collective Project, within the framework of article 6 of the E.S.F. Η προετοιμασία ενός νέου συλλογικού Σχεδίου, στα πλαίσια του Μέτρου 2.2. της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III Ελλάδας - Βουλγαρίας : « Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας & της Απασχόλησης ». The preparation of a new collective Project, within the framework of Measure 2.2 of the community initiative INTERREG III Greece - Bulgaria : « Development of Entrepreneurship and Employment ».

31 Συμπεράσματα Conclusions
Έχουμε λύσει τα υπαρκτά τοπικά προβλήματα « Επαγγελματικού Προσανατολισμού » & « Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής » μέσα από το υλοποιούμενο Σχέδιο « ΤΟΠΜΑΚ » ; ΟΧΙ. Have we solved the existing local problems of « Vocational Orientation » & « Individualized Accompaniment » through the Project under realization « LIFES »? NO. Απλώς είμαστε στο σωστό δρόμο, ως προς την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη σημασία της « Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής » στα υπό κοινωνική ενσωμάτωση άτομα. We are simply on the right road to informing the local population as to the importance of « Individualized Accompaniment » for the individuals under social insertion.

32 Συμπεράσματα Conclusions
Διαθέτουμε σήμερα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ένα κατάλληλο εργαλείο : τον « Οδηγό Εξατομικευμένης Συνοδείας Μικρο-Επιχειρηματία ». Today we have available in printed and digital form an appropriate tool the « Guide to Individualized Accompaniment for the Micro-Entrepreneur ». Προετοιμαζόμαστε να αναπτύξουμε διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της Επιχειρηματικότητας & της Απασχόλησης με τους Βούλγαρους γείτονές μας, στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III Ελλάδας - Βουλγαρίας. We are preparing to develop cross-border co-operation in the sector of Entrepreneurship and Employment with our Bulgarian neighbours, within the framework of the community initiative INTERREG III Greece - Bulgaria.

33 Στοιχεία της ΤΟΠ.ΑΠ. Details of LOC.EM.
Τοπική Απασχολησιμότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Local Employability (LOC.EM.) Αγγελάκη 17 – 17, Aggelaki Street 54621 Θεσσαλονίκη – Thessaloniki Τηλ. – Tel.: Φαξ – Fax: E.mail: Site:


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ « ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ » Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΤΕΙ Σερρών Σέρρες Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2004 Τοπική Παρέμβαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google