Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lleqcia 4 – fulis bazari (LM modeli) nikoloz ostapenko

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lleqcia 4 – fulis bazari (LM modeli) nikoloz ostapenko"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lleqcia 4 – fulis bazari (LM modeli) nikoloz ostapenko
M makroekonomika Lleqcia 4 – fulis bazari (LM modeli) nikoloz ostapenko

2 fulis funqciebi Sesavali
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) Sesavali fulis funqciebi mimoqcevis saSualeba. – am funqciis mixedviT fulis saSualebiT vaxorcielebT saqonlisa da momsaxurebis yidva gayidvas(likvidobis Tviseba). dagrivebis saSualeba _ adamianebi mTel Tavis fuls umal ar xarjeven roca ki maT miiReben. maT uCndebaT survili sxva dros SeiZinon esa Tu is saqoneli da momsaxureba. amasTan dakavSirebiT fuls gaaCnia Rirebulebis Senaxvis Tvisaba da maSasadame dagrovebis funqciac. Rirebulebis sazomi _ fulis saSualebiT vaxdenT bazarze arsebuli n raodenobis produqciis Rirebulebis Sefasebas. is bazarze Rirebulebis sazom ganyenebul saSualebad gvevlineba. amitom misi saSualebiT SegviZlia gamovsaxoT n raodenobis produqciis fardobiTi fasebi, gansazRvrul fulad erTeulSi.

3 fulis masis struqtura Sesavali
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) Sesavali fulis masis struqtura fulis ori Tviseba: maRali likviduroba da Rirebulebis Senaxvis Tviseba – ar axasiaTebs Tanabari xarisxiT fulis yvela saxeobas. naRdi fuli da moTxovnamde depozitebi ufro likviduria, vidre Semnaxveli depozitebi an vadiani depozitebi. magram es ukanasknelebi ufro momgebiania Rirebulebis Senaxvis kuTxiT. amis mixedviT fulad statistikaSi gamoyofen fulis oTx agregats: M0= naRdi fuli da monetebi mimoqcevaSi; M1= M0+ moTxovnamde anabrebi; M2= M1+ ucxouri valuta, moklevadiani fasiani qaRaldebi, saSualovadiani anabrebi, Semnaxveli anabrebi; M3= M2+ vadiani anabrebi, fasiani qaRaldebi;

4 fulis masis struqtura saqarTveloSi 2008 dekembris mdgomareobiT
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) fulis masis struqtura saqarTveloSi 2008 dekembris mdgomareobiT Sesavali M3=4,305,126,000 lari M2=1,862,498,000 lari M1=1,642,081,787 lari Mo=1,290,703,285 lari

5 erovnuli bankis balansis ZiriTadi muxlebi
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) Sesavali erovnuli bankis balansis ZiriTadi muxlebi aqtivebi valdebulebebi oqros rezervebi ucxouri valutis rezervebi mTavrobis wminda davalianeba bankebis wminda davalianeba sxva aqtivebi naRdi fuli mimoqcevaSi komerciuli bankebis depozitebi saxelmwifos depozitebi sxva valdebulebebi erovnli banki sakuTari aqtivebis SemcirebiT amcirebs fulis masas mimoqcevaSi, xolo gazrdiT zrdis.

6 komerciuli bankebis balansis ZiriTadi muxlebi
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) Sesavali komerciuli bankebis balansis ZiriTadi muxlebi aqtivebi valdebulebebi minimaluri savaldebulo rezervebi Warbi rezervebi kreditebi sxva aqtivebi moTxovnamde depozitebi vadiani depozitebi sxva valdebulebebi erovnli banki uwesebs komerciul bankebs minimalur savaldebulo rezervebis normas, romlis mixedviTac komerciuli bankebi TavinTi aqtivebis nawils inaxaven erovnul bankSi.

7 fulis multiplikatori – rogor qmnis sabanko seqtori fuls?
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) fulis multiplikatori fulis multiplikatori – rogor qmnis sabanko seqtori fuls? rodesac erovnuli banki sxvadasxva instrumentebis gamoyenebiT zrdis mimoqcevaSi fulis masas(vTqvaT 100 ful. erT.). es fuli pirdapiri Tu iribi gziT xvdeba komerciul bankebSi, romlebic savaldebulo rezervebis normis(vTq. rezervebis norma m=10%) gaTvaliswinebiT fulis nawils isev erovnul bankSi inaxaven( %=10) nawili kvlav gadis mimoqcevaSi kreditebis saxiT(90 erT.). es fuli kvlav brundeba komerciul bankebSi. komerciuli bankebi kvlav inaxaven savaldebulo rezervebs erovnul bankSi (90.10%=9) da darCenil Tanxas kvlav uSveben mimoqcevaSi(72 erT.) es procesi usasrulod gagrZeldeba. Cven SegviZlia es procesi Semdegi saxiT CavweroT: ΔM0 –is Tanamamravli usasrulo geometriuli progresiis jamia, romelic tolia: fulis martivi multiplikatori. igi gviCvenebs ramdeniT gaizrdeba fulis masa Tu erovnuli banki erTi erTeuliT gazrdis fulis miwodebas mimoqcevaSi.

8 fulze moTxovna garigebebisaTvis.
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) fulze moTxovna fulze moTxovna garigebebisaTvis. fulis ori umTavresi funqciidan gamodinare – fuli rogorc mimoqcevis saSualeba da fuli, rogorc dagrovebis saSualeba – adamianebi sxvadasxva motiviT ayalibeben fulze moTxovnas: fulze moTxovna garigebebisaTvis – romelic fulis, rogorc mimoqcevis saSualebis funqciidan gamomdinareobs. fulze moTxovna rogorc qonebaze (spekulaciuri motiviT) - romelic fulis, rogorc dagrovebis saSualebis funqciidan gamomdinareobs.

9 fulze moTxovna garigebebisaTvis
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) fulze moTxovna fulze moTxovna garigebebisaTvis yoveli lari wlis ganmavlobaSi ramdenime garigebas debs, sidides romelic fulis erTi erTeulis mier garigebebis ganxorcielebis sixSires gamoxatavs drois garkveul SualedSi fulis brunvis siCqare(V) ewodeba. Tu viciT ramdenia fulis masa mimoqcevaSi(M) da fulis brunvis siCqare(V), maSin MMV iqneba drois garkveul SualedSi mTeli garigebebis nominaluri Rirebuleba. Cven viciT rom Tu Y aris mTeli wlis manZilze warmoebuli saqonlisa da momsaxurebis Rirebuleba, xolo P fasebis done, maSin PY iqneba wlis manZilze warmoebuli saqonlisa da momsaxurebis Rirebuleba. igive nominaluri mSp. wlis manZilze warmoebuli saqonlisa da momsaxurebis Rirebuleba toli unda iyos wlis ganmavlobaSi mTeli garigebebis nominaluri Rirebulebis. maSasadame gveqneba:

10 Tu Cven gamosaxulebas Semdegnairad gadavwerT:
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) fulze moTxovna Tu Cven gamosaxulebas Semdegnairad gadavwerT: miviRebT garigebebisaTvis fulze moTxovnis gantolebas. M/P Y α LD garigebebisaTvis fulze moTxovnis grafiki tgα=1/V

11 fulze moTxovna rogorc qonebaze
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) fulze moTxovna rogorc qonebaze fulze moTxovna fulze moTxovna rogorc qonebaze, igive spekulaciuri moTxovna ukavSirdeba saojaxo meurneonebis mier momavlisadmi optimistur Tu pesimistur ganwyobas da agreTve safinanso bazarze riskisa da gaurkvevlobis mdgomareobas. amitomac mas ukavSirdeba miswrafeba naRdi fulis SenarCunebisaken – midrekileba likvidurobisaken. midrekileba likvidurobisaken moqmedebs saprocento ganakveTis sidideze da mis ryevaze. rac ufro maRalia midrekileba likvidurobisaken, miT maRalia saprocento ganakveTi da piriqiT. meoresmxriv saprocento ganakveTic zemoqmedebs likvidurobisaken midrekilebaze. rac ufro maRalia saprocento ganakveTi, miT maRalia midrekileba likvidurobisaken da piriqiT. maSsadema fulze moTxovna rogorc qonebaze Segvizlia gamovsaxoT:

12 fulze moTxovna rogorc qonebaze
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) fulze moTxovna rogorc qonebaze fulze moTxovna i M

13 wonasworoba fulis bazarze – LM modeli
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) LM modeli wonasworoba fulis bazarze – LM modeli wonasworoba fulis bazarze myardeba maSin, roca fulize moTxovna(L) da fulis mowodeba(M) erTmaneTis tolia. aqedan gamomdinareobs Tavad modelis saxelwodebac. fulis miwodeba iTvleba egzogenurad mocemulad, radgan erovnuli banki sakuTari amocanebis Sesabamisad axorcielebs fulis miwodebas.

14 wonasworoba fulis bazarze – LM modeli
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) LM modeli wonasworoba fulis bazarze – LM modeli i Y Las Ltr LM M/P 1/V

15 Tu icvleba midrekileba likvidurobisaken (Cvens SemTxvevaSi mcirdeba)
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) LM modeli Tu icvleba midrekileba likvidurobisaken (Cvens SemTxvevaSi mcirdeba) i LM M/P 1/V Y Las M/P Ltr

16 Tu moTxovna fulze rogorc qonebaze icvleba (Cvens SemTxvevaSi izrdeba)
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) LM modeli Tu moTxovna fulze rogorc qonebaze icvleba (Cvens SemTxvevaSi izrdeba) i LM M/P 1/V Y Las M/P Ltr

17 Tu moTxovna fulze garigebebisaTvis icvleba (Cvens SemTxvevaSi izrdeba)
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) LM modeli Tu moTxovna fulze garigebebisaTvis icvleba (Cvens SemTxvevaSi izrdeba) i LM M/P Y Las M/P Ltr

18 Tu fulis miwodebas cvlis erovnuli banki (Cvens SemTxvevaSi amcirebas)
leqcia 34– fulis bazari(LM modeli) LM modeli Tu fulis miwodebas cvlis erovnuli banki (Cvens SemTxvevaSi amcirebas) i LM M/P Y Las M/P Ltr

19 ZiriTadi cnebebi da sakiTxebi
leqcia 3 – saqonlisa da momsaxurebis bazari(IS modeli) ZiriTadi cnebebi da sakiTxebi fulis funqciebi mimoqcevis saSualeba dagrovebis saSualeba Rirebulebis sazomi fulis masis struqtura erovnuli bankis balansi komerciuli bankis balansi fulis martivi multiplikatori fulze moTxovna fulze moTxovna garigebebisaTvis fulze moTxovna rogorc qonebaze fulis brunvis siCqare midrekileba likvidurobisaken


Κατέβασμα ppt "Lleqcia 4 – fulis bazari (LM modeli) nikoloz ostapenko"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google