Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CLASIFICAREA COMPUŞILOR ORGANICI

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CLASIFICAREA COMPUŞILOR ORGANICI"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CLASIFICAREA COMPUŞILOR ORGANICI
Prof. Ciobanu Elena Grup Şcolar Energetic Nr.1 Tg-Jiu

2 Conţin C ,H şi O,N,P,S,F,Cl,Br,I
COMPUŞII ORGANICI HIDROCARBURI DERIVAŢI AI HIDROCARBURILOR Conţin numai C şi H Conţin C ,H şi O,N,P,S,F,Cl,Br,I

3 Formula generală: CnH2n+2 unde n≥1
A. HIDROCARBURI ALCANI Formula generală: CnH2n+2 unde n≥1 CH4 metan CH3 –CH3 etan

4 A. HIDROCARBURI ALCANI CH3 – CH2 – CH3 propan CH3 – CH2 – CH2 – CH3
butan

5 încălzirea locuinţei, a apei manajere
ALCANI CH4 metan CH3 – CH2 – CH2 – CH3 butan Flacăra metanului de la aragaz CH3 – CH2 – CH3 propan Butelii cu butan gaz – încălzirea locuinţei, a apei manajere Balon cu propan

6 Formula generală:CnH2n unde n≥2
Alchene Formula generală:CnH2n unde n≥2 C2H4 etenă C3H6 propenă Lampadare din polietilenă Pungi de plastic din polipropilenă

7 ALCADIENE Formula generală:CnH2n-2 unde n≥3 C4H6 1,3-butadiena
Covoraşe de cauciuc butadien-stirenic

8 Cauciuc poliizoprenic
ALCADIENE C5H8 2-metil,1,3-butadienă(izopren) Saltele din izopren Cauciuc poliizoprenic

9 Formula generală:CnH2n-2 unde n≥2
ALCHINE Formula generală:CnH2n-2 unde n≥2 C2H2 acetilenă(etină) Tuburi din acetilenă pentru sudura autogenă

10 C4H6 butina CH≡C-CH2-CH3 1- butina
ALCHINE C3H4 propină C4H6 butina CH≡C-CH2-CH3   1- butina CH3-C≡C-CH3         2- butina

11 ARENE C12H10 bifenil C6H6 benzen C10H8 naftalină MONONUCLEARE
POLINUCLEARE Cu nuclee condensate Cu nuclee izolate C12H10 bifenil C6H6 benzen C10H8 naftalină

12 ARENE C6H5 –CH3 metilbenzen C12H10 antracen (toluen) MONONUCLEARE
POLINUCLEARE Cu nuclee condensate Cu nuclee izolate C13H12 difenilmetan C6H5 –CH3 metilbenzen (toluen) C12H10 antracen

13 B.DERIVAŢI AI HIDROCARBURILOR
DERIVAŢI HALOGENAŢI Formula generală:R – X, X=F,Cl,Br,I CH3Cl clorometan clorură de metil CH2Cl 2diclorometan clorură de metilen Compresor frigorific

14 CF2Cl2 diclorodifluorometan
DERIVAŢI HALOGENAŢI CHCl3 triclorometan (cloroform) Anestezic în amestec cu 1% etanol CF2Cl2 diclorodifluorometan (Freon 12 sau frigen) Compresor cu freon de la frigider

15 B.DERIVAŢI AI HIDROCARBURILOR
DERIVAŢI HALOGENAŢI CF2=CF2 -1,1,2,2-tetrafluoroetena(teflon) Vase din teflon

16 Formula generală: R – OH
COMPUŞI HIDROXILICI ALCOOLI Formula generală: R – OH CH3–OH metanol Asupra organismului Solvent Combustibil In cantităţi mici In cantităţi mari

17 COMPUŞI HIDROXILICI ALCOOLI CH3–CH2-OH-etanol Dezinfectant :
Băuturi alcoolice Dezinfectant : Spirt sanitar Parfumuri

18 Efectele alcoolului asupra organismului

19 COMPUŞI HIDROXILICI ALCOOLI 1,2,3-propantriol (glicerina, glicerol)
Săpunuri Creme cosmetice Medicamente Dinamita

20 Formula generală:Ar – OH
FENOLI Formula generală:Ar – OH C6H5 – OH fenol F E N O L T A I Uz stomatologic Bachelita

21 C6H3 – (OH)2 dihidroxibenzen
FENOLI 1,2-dihidroxibenzen pirocatehină C6H3 – (OH)2 dihidroxibenzen 1,3-dihidroxibenzen rezorcină Pirocatehina şi hidrochinona se folosesc ca revelatori fotografici 1,4-dihidroxibenzen hidrochinona

22 C6H3 – (OH)3 trihidroxibenzen
FENOLI C6H3 – (OH)3 trihidroxibenzen 1,2,3-trihidroxibenzen pirogalol  Dozarea oxigenului din amestecuri de gaze, revelator fotografic Reactiv de laborator 1,3,5-trihidroxibenzen floroglucină

23 Formula generală:R – NH2 CH3 –NH- CH3 dimetilamina
AMINE Formula generală:R – NH2 CH3 – NH2 metilamina CH3 –CH2- NH2 etilamina CH3 –NH- CH3 dimetilamina

24 C6H5 – NH2 fenilamina(anilina)
AMINE C6H5 – NH2 fenilamina(anilina) Coloranţi Medicamente Detergenţi

25 Formula generală:R – NO2
NITRODERIVAŢI Formula generală:R – NO2 Trinitroglicerina (TNG) Dinamită Trinitrotoluen (T.N.T.) Explozibil

26 Fenoplaste, coloranţi, medicamente, industria pielăriei
COMPUŞI CARBONILICI ALDEHIDE Formula generală:R – CH = O CH2O metanal (aldehidă formică) Formol(soluţie40%) Fenoplaste, coloranţi, medicamente, industria pielăriei

27 COMPUŞI CARBONILICI ALDEHIDE CH3-CH2O etanal (aldehidă acetică)
Acetaldehida este o componentă semnificativă în fumul de tutun, alcool , unele droguri. Este„vinovată” pentru dependența de aceste substanţe.

28 CETONE Formula generală: R2C = O Propanona (acetona) Dizolvant pentru
acetilenă, lacuri, vopsele

29 ACIZI CARBOXILICI Formula generală: R-COOH CH3-COOH
Acid etanoic(acetic ) Oţet(soluţiile de acid acetic de 5 % până la 18 %. Prepararea aspirinei (acid acetilsalicilic). Cristalizat (acid acetic glacial)

30 C6H5-COOH Acid benzoic ACIZI CARBOXILICI
E210 (acidul benzoic)- antiseptic folosit pentru conservarea alimentelor si a produselor farmaceutice - se adaugă la băuturi alcoolice, produse de brutărie, brânzeturi, condimente, dulciuri, medicamente.

31 DERIVAŢI AI ACIZILOR CARBOXILICI
ESTERI AMIDE NITRILI Formula generală: Formula generală: Formula generală: CLORURI ACIDE ANHIDRIDE ACIDE Formula generală: Formula generală: R – COCl

32 Conţin mai mulţi α-aminoacizi
Derivaţi cu funcţiuni mixte AMINOACIZI PROTEINE Conţin mai mulţi α-aminoacizi

33 Derivaţi cu funcţiuni mixte
ZAHARIDE Conţin în moleculă: O grupare carbonil (aldehidă sau cetonă) una sau mai multe grupări alcool secundar una sau două grupări alcool primar Glucoza Fructoza

34 ,,A gândi înseamnă a practica chimia minţii”


Κατέβασμα ppt "CLASIFICAREA COMPUŞILOR ORGANICI"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google