Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μέθοδος της συνεισφοράς

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μέθοδος της συνεισφοράς"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η μέθοδος της συνεισφοράς
Λογιστικη κοστουσ ιι Η μέθοδος της συνεισφοράς

2 Μικτό κόστος Στο μεταβλητό κόστος και Στο σταθερό κόστος
Για σκοπούς σχεδιασμού κόστους και ελέγχου, το μικτό κόστος πρέπει να διαχωριστεί: Στο μεταβλητό κόστος και Στο σταθερό κόστος

3 Μεταβλητό, σταθερό κόστος

4 Μικτό ή Ημιμεταβλητό κόστος

5 Συνέχεια… Τέσσερις μέθοδοι χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό του μικτού κόστους: Η μέθοδος του διαγράμματος διασποράς Η μέθοδος Υψηλού, Χαμηλού σημείου Στατιστικές μέθοδοι Η μηχανική μέθοδος

6 Η μέθοδος του διαγράμματος διασποράς
Το διάγραμμα διασποράς είναι ένα διάγραμμα με καταγεγραμμένα σημεία που βοηθούν στον προσδιορισμό της ύπαρξης ή όχι γραμμικής σχέσης μεταξύ ενός στοιχείου κόστους και της σχετικής μέτρησης δραστηριότητας.

7 Συνέχεια… Εφαρμογή: Το διάγραμμα παρουσιάζει μια γραμμική σχέση, το εκτιμώμενο σταθερό κόστος ρεύματος θα πραγματοποιούνταν στο σημείο στο οποίο η γραμμή τέμνει τον κάθετο άξονα. Το μεταβλητό κόστος μπορεί να εκτιμηθεί όπως στο βήμα 1 της μεθόδου Υψηλού- Χαμηλού.

8 Η μέθοδος του Υψηλού-Χαμηλού Σημείου
Η μέθοδος του Υψηλού-Χαμηλού σημείου είναι μια άλλη προσέγγιση για τον προσδιορισμό του μεταβλητού και του σταθερού στοιχείου ενός μικτού κόστους, η οποία βασίζεται στην προϋπόθεση ότι μόνο δύο δεδομένα είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό μιας γραμμικής σχέσης όγκου- κόστους.

9 Συνέχεια… Εφαρμογή: Βήμα 1: Εύρεση τιμής Μεταβλητού κόστους.
Επιλογή των περιόδων με την υψηλότερη και χαμηλότερη δραστηριότητα. Εύρεση της διαφοράς μεταξύ υψηλότερης και χαμηλότερης δραστηριότητας αλλά και κόστους. 6.450 ώρες – ώρες = 400 ώρες ευρώ – ευρώ = ευρώ. Υπολογισμός του μεταβλητού κόστους ανά ΩΛΜ διαιρώντας τη διαφορά στο κόστος με τη διαφορά στις ΩΛΜ. 1.100 ευρώ / 400 ώρες = 2,75 ευρώ/ώρα. Βήμα 2: Εύρεση του συνολικού σταθερού κόστους. Υπολογισμός του συνολικού σταθερού κόστους για έναν μήνα αφαιρώντας από το συνολικό κόστος με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, το συνολικό μεταβλητό κόστος (Συνολικό σταθερό κόστος = Συνολικό κόστος – Συνολικό μεταβλητό κόστος) Συνολικό σταθερό κόστος = (6.450 ώρες Χ 2,75 ευρώ) = 6.962,50 ευρώ.

10 Στατιστικές Μέθοδοι Στατιστικές μέθοδοι όπως η ανάλυση παλινδρόμησης, περιγράφουν με μαθηματικό τρόπο τη σχέση μεταξύ κόστους και δραστηριότητας και χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό του μικτού κόστους σε μεταβλητό και σταθερό κόστος.

11 Μηχανική μέθοδος Η μηχανική μέθοδος διαχωρίζει το κόστος πραγματοποιώντας μια ανάλυση βήμα προς βήμα των καθηκόντων, του κόστους και των διαδικασιών που εμπλέκονται.

12 Η μέθοδος της συνεισφοράς (contribution approach)
Η μέθοδος της συνεισφοράς, κατά τη διαδικασία κατάρτισης της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, διαχωρίζει τα στοιχεία κόστους σε σταθερά και σε μεταβλητά, αφαιρώντας τις μεταβλητές δαπάνες από τις πωλήσεις, προκύπτει αυτό που είναι γνωστό ως περιθώριο συνεισφοράς (contribution margin), είναι το ποσό που απομένει από τα έσοδα πωλήσεων αφού αφαιρεθούν οι μεταβλητές δαπάνες.

13 Συνέχεια… Το περιθώριο συνεισφοράς, συνεισφέρει στην κάλυψη των σταθερών δαπανών και στη συνέχεια των κερδών της εξεταζόμενης περιόδου.

14 Συνέχεια… Μέθοδος της συνεισφοράς
(τα στοιχεία κόστους οργανώνονται με βάση τη συμπεριφορά) Πωλήσεις 12.000 Μείον μεταβλητές δαπάνες: Παραγωγής 2.000 Πωλήσεων 600 Διοίκησης 400 3.000 Περιθώριο συνεισφοράς 9.000 Μείον σταθερές δαπάνες: 4.000 2.500 1.500 8.000 Καθαρό κέρδος προ τόκων και φόρων 1.000

15 Χρησιμότητα Η μέθοδος της συνεισφοράς για την κατάρτιση των αποτελεσμάτων χρήσης χρησιμοποιείται: ως εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, για την ανάλυση κόστους – όγκου – κέρδους, για την αξιολόγηση της απόδοσης των στελεχών για την κατάρτιση προϋπολογισμών

16 Σπουδαιότητα Όσο μεγαλύτερο είναι το ανά μονάδα περιθώριο συνεισφοράς για ένα προϊόν, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που μια εταιρία είναι διατεθειμένη να δαπανήσει για να αυξήσει τις πωλήσεις του προϊόντος κατά ένα δεδομένο ποσοστό.

17 Συνέχεια… Τα κέρδη μπορούν να βελτιωθούν αν:
Μείωση του περιθωρίου συνεισφοράς Μείωση του σταθερού κόστους κατά μεγαλύτερο ποσό. Αύξηση του περιθωρίου συνεισφοράς Μείωση της τιμή πώλησης και αύξηση του όγκου πωλήσεων ‘η Αύξηση του σταθερού κόστος (διαφήμιση)

18 Αποτελεσματικότητα Η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως με περιθώριο συμβολής βοηθάει τα στελέχη να προσδιορίσουν: Ποια θα πρέπει να είναι η τιμή πώλησης ανά μονάδα για να καλύπτεται το κόστος. Ποιο θα είναι το κέρδος για συγκεκριμένο χρηματικό ποσό πωλήσεων πόσες μονάδες πρέπει να πωλήσουν για να αποφύγουν να χάσουν χρήματα

19 Χρήση Ανάλυσης Κόστους-Όγκου-Κέρδους
Για τον σχεδιασμό μελλοντικών πωλήσεων, κόστους, και κέρδους, Για την τροποποίηση διαφορετικών μεταβλητών και πως αυτές επηρεάζουν το κέρδος, Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών, Για τον προσδιορισμό του επιπέδου πωλήσεων, Για τον τρόπο μέτρησης της απόδοσης των τμημάτων ενός οργανισμού.

20 Προϋποθέσεις χρησιμοποίησης της ανάλυσης Κόστους-Όγκου-Κέρδους
Η συμπεριφορά του μεταβλητού και σταθερού κόστους μπορεί να επιμετρηθεί με ακρίβεια, Το κόστος και τα έσοδα έχουν στενή γραμμική προσέγγιση στο σχετικό εύρος, Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα διατηρούνται σταθερές εντός του σχετικού εύρους δραστηριότητας, Οι μεταβλητές του κόστους και της τιμής παραμένουν επίσης σταθερές στη διάρκεια της περιόδου για την οποία σχεδιάζεται, Το μείγμα πωλήσεων δεν αλλάζει στη διάρκεια περιόδου για την οποία σχεδιάζεται, Ο όγκος της παραγωγής και των πωλήσεων είναι σχεδόν ίσος.

21 Εφαρμογή ανάλυσης Κόστους-Όγκου-Κέρδους
Εφαρμογή ανάλυσης Κόστους-Όγκου-Κέρδους Θα δούμε τις επιπτώσεις των μεταβολών του μεταβλητού κόστους, του σταθερού κόστους, της τιμής πώλησης και του όγκου παραγωγής στο περιθώριο συνεισφοράς, έχοντας τα παρακάτω δεδομένα: τιμή πώλησης ,00 ευρώ μείον μεταβλητές δαπάνες 150,00 ευρώ περιθώριο συνεισφοράς 100,00 ευρώ σταθερές δαπάνες ευρώ/μήνα

22 Πωλήσεις με αυξημένο διαφημιστικό προϋπολογισμό
Συνέχεια…. 1. Υποθέτουμε ότι η εταιρεία πουλάει 400 τεμάχια το μήνα. Ο διευθυντής πωλήσεων έχει την αίσθηση ότι μια αύξηση του μηνιαίου διαφημιστικού κονδυλίου κατά ευρώ/μήνα, θα αυξήσει τις μηνιαίες πωλήσεις κατά 30%. Ζητείται να απαντηθεί αν πρέπει να αυξηθεί το διαφημιστικό κονδύλιο. Σημερινές πωλήσεις Πωλήσεις με αυξημένο διαφημιστικό προϋπολογισμό Διαφορά Πωλήσεις 30.000 Μείον μεταβλητές δαπάνες 60.000 78.000 18.000 Περιθώριο συνεισφοράς 40.000 52.000 12.000 Μείον σταθερές δαπάνες 35.000 45.000 10.000 Καθαρό κέρδος 5.000 7.000 2.000

23 Πωλήσεις με αυξημένο διαφημιστικό προϋπολογισμό
Συνέχεια…. 2. Υποθέτουμε ότι η εταιρεία πουλάει 400 τεμάχια/μήνα. Ο γενικός διευθυντής μελετάει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει εξαρτήματα ανώτερης ποιότητας, γεγονός που θα αυξήσει το μεταβλητό κόστος κατά 10 ευρώ, προβλέποντας ότι θα αυξήσει τις πωλήσεις σε 480 τεμάχια/μήνα. Ζητείται να απαντηθεί αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εξαρτήματα αυτά. Σημερινές πωλήσεις Πωλήσεις με αυξημένο διαφημιστικό προϋπολογισμό Διαφορά Πωλήσεις 20.000 Μείον μεταβλητές δαπάνες 60.000 76.800 16.800 Περιθώριο συνεισφοράς 40.000 43.200 3.200 Μείον σταθερές δαπάνες 35.000 ------ Καθαρό κέρδος 5.000 8.200

24 Αυξημένες πωλήσεις, αυξημένος διαφημιστικός προϋπολογισμός
Συνέχεια…. 3. Υποθέτουμε ότι η εταιρεία θέλει να μειωθεί η τιμή πώλησης κατά 20 ευρώ/τεμάχιο και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός διαφήμισης κατά ευρώ/μήνα, προβλέποντας ότι θα αυξήσει τις πωλήσεις σε 600 τεμάχια/μήνα. Ζητείται να απαντηθεί αν πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Σημερινές πωλήσεις Αυξημένες πωλήσεις, αυξημένος διαφημιστικός προϋπολογισμός Διαφορά Πωλήσεις 20.000 Μείον μεταβλητές δαπάνες 60.000 90.000 16.800 Περιθώριο συνεισφοράς 40.000 48.000 3.200 Μείον σταθερές δαπάνες 35.000 50.000 ------ Καθαρό κέρδος 5.000 (2.000)

25 Συνέχεια…. 3. Υποθέτουμε ότι η εταιρεία πουλάει 400 τεμάχια/μήνα. Η εταιρεία έχει μια ευκαιρία να κάνει μια μαζική πώληση 150 τεμαχίων σε ένα χονδρέμπορο, αν συμφωνήσουν σε μια αποδεκτή τιμή. Ποια τιμή πρέπει να προσφερθεί στον χονδρέμπορο αν η εταιρεία θέλει να αυξήσει τα μηνιαία κέρδη της κατά ευρώ. Μεταβλητό κόστος ανά τεμάχιο 150,00 ευρώ Επιθυμητό κέρδος/τεμάχιο 3.000/150 τεμάχια 20,00 ευρώ Προσφερόμενη τιμή /τεμάχιο 170,00 ευρώ


Κατέβασμα ppt "Η μέθοδος της συνεισφοράς"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google