Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μονάδα Β’: Παρακολούθησης Έργων Το έργο της συλλογής και κωδικοποίησης της δασικής νομοθεσίας : Η πορεία προς το Προσχέδιο Κώδικα   Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αν. Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρος Γενική Επιστημονική Συντονίστρια του έργου της ΚΔΝ &

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το έργο της ΚΔΝ : Οριοθέτηση και γενικός
στόχος Τα στάδια του έργου Η σύνταξη του Προσχεδίου Κώδικα ΔΝ Τα βασικά σημεία της παρουσίασης είναι: Συνολική αποτίμηση-αποτελέσματα

3 Ιστορία δασικής νομοθεσίας Ιστορία σύγχρονου ελληνικού κράτους
1. Εισαγωγή Ιστορία δασικής νομοθεσίας Ιστορία σύγχρονου ελληνικού κράτους Συγκριτικό πλεονέκτημα/πλεονεκτήματα δασικής νομοθεσίας Οι πρώτες διατάξεις με περιβαλλοντικό περιεχόμενο και πρόσημο, η οργάνωση ενός διοικητικού μηχανισμού εφαρμογής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αρμοδιότητες καθώς και η ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης και εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου. Εύρος ρυθμίσεων και τομή τους με ποικίλους κλάδους δικαίου (έντονη διαθεματικότητα- διαθεματική νομοθεσία)

4 Αδυναμίες η έντονη περιπτωσιολογία, η αποσπασματικότητα, οι συνεχείς τροποποιήσεις, η διαιώνιση ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων, ο ιδιαίτερα μεγάλος όγκος της, και η παράλληλη ισχύς νομοθετημάτων ποικίλης ύλης και νομικής ισχύος.

5 Από το 1833 έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τρεις προσπάθειες κωδικοποίησης το1924 με το ν. 3074/1924 «Περί δασικού κώδικος». Το 1929 με το ν. 4173/1929 «περί δασικού κώδικος» και Το 1969 με το ν.δ. 86/1969 «περί δασικού Κώδικος Εκτός κωδικοποιήσεων : το π.δ «περί διαχειρίσεως των δασών» και τα β.δ. του 1833 για τα λιβάδια και του 1836 «περί ιδιωτικών δασών» με παράλληλη βεβαίως ισχύ.

6 Συνταγματική κατοχύρωση προστασίας δασών
Σύνταγμα 1975 Συνταγματική κατοχύρωση προστασίας δασών (άρθρα 24 παρ. 1 & 117 παρ. 3 & 4) Διεύρυνση της θεματολογίας και του πεδίου εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας νέα νομοπαραγωγική διαδικασία [ν. 248/1976, ν. 998/1979, διατάξεις σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (νέες χώρες)], Μεταγενέστεροι νόμοι όπως ενδεικτικά οι ν. 1734/1987, 1845/1989, 3208/2003 κ.α. με πλέον πρόσφατους τους ν. 4280/2014, 4351/2015 και 4423/2016. Άμεση και έμμεση επίδραση άσκησε στη δασική νομοθεσία και το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος.

7 Η συνύπαρξη διατάξεων δυο αιώνων, η μεγάλη αύξηση των δασικών νόμων,
οι συνεχείς αποσπασματικές τροποποιήσεις, η συνέχιση ρύθμισης ζητημάτων με αμιγώς τοπικό ή και άκρως ειδικό χαρακτήρα εισάγοντας μια έντονη περιπτωσιολογία και η ανυπαρξία νέας κωδικοποίησης προσέδωσαν στη δασική νομοθεσία τα χαρακτηριστικά μιας δαιδαλώδους αλλά και γηραιάς νομοθεσίας με αρνητικές πολλές φορές συνέπειες είτε για τους ιδιώτες είτε για το Δημόσιο και τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας δικαίου και συναλλαγών.

8 2.Το έργο της ΚΔΝ αποκάθαρση της ισχύουσας νομοθεσίας ασφάλεια δικαίου
αποκάθαρση της ισχύουσας νομοθεσίας ασφάλεια δικαίου συμπαγές πλαίσιο με χαρακτηριστικά διαχρονικότητας και σταθερότητας. Καλύπτει το κενό από το 1969 και εντεύθεν. Ενσωμάτωση πολύχρονης νομολογιακής επεξεργασίας (κρίσεις περί αντισυνταγματικότητας) Αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της δασικής νομοθεσίας Ενοποίηση και συνεκτικότητα της ορολογίας.

9 2.1. Οριοθέτηση του έργου της ΚΔΝ
Προκήρυξη του έργου Τεχνική Προσφορά Έργο ΚΔΝ Ν. 3133/2003 για την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) και το σχετικό Εγχειρίδιο Οδηγιών Ν. 4048/2012 για την καλή νομοθέτηση Αφορά σε κωδικοποίηση διατάξεων νόμου (διαδικασία Κωδίκων) και όχι σε κανονιστική κωδικοποίηση (π.δ.)

10 Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο της ΚΕΚ το έργο της κωδικοποίησης αποβλέπει στη
συγκέντρωση, εκκαθάριση, και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που ισχύουν σε ορισμένους νομοθετικούς τομείς. Οι ομάδες εργασίας και η ΚΕΚ δεν έχουν αρμοδιότητα εξέτασης ζητημάτων τροποποίησης της νομοθεσίας, η οποία δεν γίνεται με την κωδικοποίηση.

11 Σύμφωνα με τον Ν. 4048/2012 το περιεχόμενο και το αντικείμενο της κωδικοποίησης ορίζεται όπως παρακάτω : «Άρθρο 12. 1.Κατά την κωδικοποίηση λαμβάνει χώρα, κατά περίπτωση, αναδιάρθρωση διατάξεων, απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, αναδιατύπωση των κειμένων σε εύληπτη γλώσσα, προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το ισχύον οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα (νομοθετική κωδικοποίηση)»,

12 η ΚΔΝ κινείται εντός του παραπάνω πλαισίου και υπάγεται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και νομοτεχνικούς κανόνες. συνιστά μια καθαρά νομοτεχνική διαδικασία, η οποία προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο στο Εγχειρίδιο Οδηγιών της ΚΕΚ όσο και στον ν. 4041/2012 για την καλή νομοθέτηση. Ο πυρήνας της αφορά στην αποκάθαρση της ισχύουσας/υφιστάμενης νομοθεσίας και δεν περιλαμβάνει τη μεταβολή ισχυουσών διατάξεων ούτε εξ υπαρχής νομοθέτηση

13 2.2. Γενικός στόχος του έργου της ΚΔΝ
Η συγκέντρωση και ο εκσυγχρονισμός της δασικής νομοθεσίας σε ενιαίο και σύγχρονο κείμενο, και Η διασφάλιση και διευκόλυνση της άμεσης και ταχείας πρόσβασης σε αυτό από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις, νομικούς αλλά και ενδιαφερόμενους φορείς της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών και των κατά τόπους δασικών υπηρεσιών.

14 3. Τα στάδια της Κωδικοποίησης
1ο στάδιο Συλλογή της δασικής νομοθεσίας 2ο στάδιο Αξιολόγηση των κωδικοποιητέων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας & διάγνωση αναγκών 3ο στάδιο Προτάσεις βελτίωσης & Προτάσεις εφαρμογής + Δημόσια διαβούλευση 4ο στάδιο Προσχέδιο Κώδικα + Δημόσια διαβούλευση

15 Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία Συνταγματικές διατάξεις
3.1. Η Συλλογή της δασικής νομοθεσίας ως πρώτη προϋπόθεση της Κωδικοποίησής της Διατάξεις νόμου Συλλογή Όχι απλή συγκέντρωση διατάξεων νόμων με χρονολογική σειρά αλλά συστηματική κατάταξη με θεματική συσχέτιση Κανονιστικές πράξεις Σχετικές διατάξεις Νομολογία Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία Εγκύκλιοι Συνταγματικές διατάξεις + Ενωσιακό δίκαιο Διεθνείς συμβάσεις Χρονολογικοί πίνακες

16 Διάγραμμα της Συλλογής
αναλυτική διάρθρωση θεματικών ενοτήτων και υποενοτήτων, που καλύπτουν όλη τη δασική ύλη. Ι. Γενικές Διατάξεις ΙΙ. Διοίκηση και Οργάνωση ΙΙΙ. Προστασία δασών VI. Κυρώσεις-Παραβάσεις-Ποινές IV.Διαχείριση δασών V. Δασική Ιδιοκτησία VIΙΙ. Εγκύκλιοι

17 Κατά το στάδιο της θεματικής καταγραφής, προέκυψαν, σε επίπεδο εθνικής μόνον νομοθεσίας,
πάνω από 100 θεματικές διαφορετικές υποενότητες, δηλαδή πάνω από 100 διαφορετικές ομάδες δασικών νομοθετημάτων

18 Δυσκολίες της πρωτογενούς έρευνας (συλλογή́ και επαλήθευση της διατήρησης ισχύος των διατάξεων, εξέταση της θέσπισης νέας νομοθεσίας, έντονη διασπορά διατάξεων δασικού περιεχομένου σε νομοθετήματα γενικότερου ή και μη σχετικού ενδιαφέροντος) Δυναμική διαδικασία η Συλλογή λόγω επιγενόμενων συνεχών τροποποιήσεων διατάξεων δασικού περιεχομένου. Την ολοκλήρωση της Συλλογής ακολουθεί η δημιουργία κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής, στην οποία συγκεντρώθηκε το σύνολο της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη εισήγηση.

19 3.2. Η αξιολόγηση των προς κωδικοποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ως δεύτερη προϋπόθεση της κωδικοποίησης Αντικείμενο της αξιολόγησης δεν είναι όλη η Συλλογή της δασικής νομοθεσίας αλλά μόνον οι προς κωδικοποίηση διατάξεις. Σύμφωνα και με την ΚΕΚ η νομοθετική κωδικοποίηση αφορά σε διατάξεις τυπικών νόμων, ενώ κατά ρητή διατύπωση δεν κωδικοποιούνται οι συνταγματικές διατάξεις, οι κανονισμοί της ΕΕ καθώς και οι κυρωτικοί νόμοι των διεθνών συμβάσεων/συνθηκών Δεν γίνεται αξιολόγηση για τις κανονιστικές πράξεις, τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκυκλίους και πάλι λόγω του μη κωδικοποιητέου χαρακτήρα τους.

20 3.3. Οι προτάσεις βελτίωσης και οι προτάσεις εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας ως τρίτη προϋπόθεση της κωδικοποίησης Οι προτάσεις βελτίωσης και οι προτάσεις εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας συνιστούν το τρίτο στάδιο του έργου της ΚΔΝ και αφορούν στη διατύπωση των προτάσεων αντιμετώπισης των αδυναμιών που αναδείχθηκαν μέσω της αξιολόγησης. Αναφέρονται όχι στο σύνολο της Συλλογής, αλλά μόνο στις προς κωδικοποίηση διατάξεις και απαντούν στα ζητήματα που ανέκυψαν κατά τα δυο προηγούμενα στάδια.

21 α) Ειδικότερα σε σχέση με τις προτάσεις βελτίωσης :
Πρόκειται για προτάσεις αποκάθαρσης με την αντιμετώπιση των διαγνωσμένων νομοτεχνικών ζητημάτων Προϊόν λεπτής επεξεργασίας το έργο του εντοπισμού, της διερεύνησης, καταγραφής, συστηματικής ταξινόμησης, ανάδειξης, αξιολόγησης και διατύπωσης των προτάσεων αντιμετώπισης των νομοτεχνικών ζητημάτων Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του σταδίου των προτάσεων : Ο όγκος των κωδικοποιητέων διατάξεων, η ετερογένεια, το μεγάλο χρονικό φάσμα προέλευσης των νομοθετημάτων, η έντονα διαφοροποιημένη και διάσπαρτη ύλη, η αποσπασματικότητα και η υπέρμετρη περιπτωσιολογία καθώς και η πλούσια νομολογιακή επεξεργασία

22 Ζητήματα που εντοπίστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης και αντιμετωπίζονται στο στάδιο των προτάσεων βελτίωσης αφορούν σε : Συνύπαρξη διατάξεων παλαιότερων και σύγχρονων Παράλληλη ισχύ διατάξεων Σιωπηρώς καταργηθείσες διατάξεις Μεταβατικές (και λοιπές) διατάξεις που έχουν απολέσει το αντικείμενο εφαρμογής τους ή παρήλθε ο χρόνος εφαρμογής τους Παντελή έλλειψη γλωσσικής ομοιομορφίας λόγω χρήσης αρχαΐζουσας, καθαρεύουσας και δημοτικής Αδυναμίες διατύπωσης (λ.χ. πολύπλοκες διατυπώσεις που δημιουργούν ασάφεια) Ύπαρξη αντιφατικών διατάξεων

23 Ύπαρξη νομικών κενών ή ασαφειών
Εσφαλμένη γλωσσική ή γραμματική απόδοση και διατύπωση Ταυτόσημες από πλευράς περιεχομένου διατάξεις διαφορετικής χρονικής προέλευσης Έλλειψη ομοιομορφίας ή και αποκλίσεις ορολογίας και εννοιολογικών ορισμών Έλλειψη εσωτερικής συνοχής και συνεκτικότητας Αδυναμία «επικοινωνίας» με νομοθεσίες πιο σύγχρονες (λ.χ. περιβαλλοντική νομοθεσία, τομεακές νομοθεσίες) Έλλειψη προσαρμογής στις νέες νομισματικές συνθήκες Έλλειμμα προσαρμογής στις νέες διοικητικές δομές Κρίση περί αντισυνταγματικότητας διατάξεων 

24 Περιεχόμενο των προτάσεων βελτίωσης
Γενικές προτάσεις με χαρακτήρα οριζόντιων παρεμβάσεων (προσαρμογή γλώσσας από αρχαΐζουσα ή και καθαρεύουσα σε δημοτική, προσαρμογή στις τρέχουσες διοικητικές δομές, λοιπές νομοτεχνικές βελτιώσεις οριζόντιου χαρακτήρα όπως π.χ. αντιστοίχηση εννοιών και ενοποίηση ορολογίας, κατάργηση πλεονασμών κλπ, κενά, ασάφειες, αντιφάσεις, σφάλματα διατύπωσης). Ειδικές προτάσεις με συγκεκριμένη τυπολογία [απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητώς ή σιωπηρώς ή οι οποίες έχουν περιπέσει σε αχρησία, συγχώνευση/ομαδοποίηση διατάξεων με ομοειδές ή εν μέρει επικαλυπτόμενο περιεχόμενο (διατάξεις που ισχύουν παραλλήλως για το ίδιο αντικείμενο), εντοπισμός και αναμόρφωση προβληματικών μεταβατικών διατάξεων, κατάργηση διατάξεων που έχουν κριθεί ως αντισυνταγματικές με απόφαση του ΑΕΔ, αναμόρφωση διατάξεων που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές – συμμόρφωση προς τη νομολογία του ΣτΕ ή του ΑΠ

25 β) Σχετικά με τις προτάσεις εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας
β) Σχετικά με τις προτάσεις εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας Αφορούν στις πάσης φύσεως κανονιστικές πράξεις (προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις) που προβλέπονται σε επιμέρους άρθρα της Συλλογής και η έκδοση των οποίων καθίσταται αναγκαία: i) είτε για την εφαρμογή υφισταμένων εξουσιοδοτικών διατάξεων που θα διατηρηθούν στην κωδικοποίηση, ii) είτε για την εφαρμογή νέων κωδικοποιητικών διατάξεων που προκύπτουν από τη συγχώνευση διατάξεων, οι οποίες ισχύουν παραλλήλως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορεί να εντάσσονται και ήδη εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις για τις οποίες προκύπτει ανάγκη επανέκδοσης λόγω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής ή/και του αντικειμένου τους με βάση τη νέα εξουσιοδοτική διάταξη. Oι προτάσεις εφαρμογής εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις διατάξεις νόμου για τις οποίες προτείνονται νομοτεχνικές ή άλλες βελτιώσεις στο πλαίσιο των προτάσεων βελτίωσης.

26 Οι προτάσεις βελτίωσης και εφαρμογής τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία που δεν έχει συμβεί με άλλες κωδικοποιήσεις. Αυτό συνιστά μια επιπλέον ιδιαιτερότητα του παρόντος έργου, αφού δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση και εμπειρία αλλά πρόκειται για καινοφανή διαδικασία. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις της διαβούλευσης αυτής, όσα έγιναν δεκτά μετά από εμπεριστατωμένη αιτιολογία ενσωματώθηκαν στο σώμα των διατάξεων του Προσχεδίου ΚΔΝ.

27 3.4. Η σύνταξη του Προσχεδίου Κώδικα
Ευρήματα πρώτου σταδίου Ευρήματα δευτέρου σταδίου Ευρήματα τρίτου σταδίου Εκπόνηση Προσχεδίου Κώδικα Προδιαγραφές και νομοτεχνικοί κανόνες ΚΕΚ Διατάξεις ν. 4048/2012 για την καλή νομοθέτηση

28 3.4.1. Σχέδιο αναλυτικού διαγράμματος που συνοδεύει το Προσχέδιο Κώδικα
ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Προτείνεται η δημιουργία ΒΙΒΛΙΟΥ για τις διατάξεις τοπικού ή ειδικού χαρακτήρα (υπό την αίρεση της ΚΕΚ) Προβληματισμός για τη συμπερίληψη στις κωδικοποιητέες διατάξεις και στο προτεινόμενο Προσχέδιο Κώδικα και Παραρτημάτων κωδικοποιούμενων διατάξεων ενωσιακής προέλευσης.

29 Το προτεινόμενο Προσχέδιο Κώδικα περιλαμβάνει
835 κωδικοποιητέες διατάξεις ενσωματωμένες σε 750 άρθρα εκ των οποίων προτείνεται να καταργηθούν 54 άρθρα. Η οριστική κρίση ανήκει κατά νόμο στην ΚΕΚ 118 άρθρα εμπεριέχουν ζητήματα που παραπέμπονται προς την ΚΕΚ δυο κατηγορίες ερωτημάτων προς την ΚΕΚ : α) ερωτήματα και προβληματισμοί του Αναδόχου ως προς την έκταση της κωδικοποιητέας ύλης, που θα ορίσουν και το μέγεθος του προτεινόμενου Κώδικα, και β) ερωτήματα που αφορούν σε συγκεκριμένες προτάσεις είτε σιωπηρής κατάργησης διατάξεων, είτε κατάργησης λόγω αχρησίας κλπ καθώς και άλλα ειδικά ζητήματα νομοτεχνικής φύσεως.

30 Το Προσχέδιο ΚΔΝ αποτελείται από πέντε (5) Βιβλία:
Βιβλίο Πρώτο: Γενικές Διατάξεις (βασικοί άξονες, σκοπός, ορισμοί, πεδίο εφαρμογής) Βιβλίο Δεύτερο: Ουσιαστικές Διατάξεις (Μέρος Α΄ Προστασία : 3 Τμήματα, Μέρος Β΄ Διαχείριση : 11 Τμήματα, Μέρος Γ’ Ιδιοκτησία) Βιβλίο Τρίτο: Οργανωτικές και Διαδικαστικές Διατάξεις (οργάνωση και λειτουργία-δασικό προσωπικό) Βιβλίο Τέταρτο: Κυρώσεις (προστασία, διαχείριση, ιδιοκτησία, πρόστιμα και χρηματικές ποινές) Βιβλίο Πέμπτο: Εξουσιοδοτικές, Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις.

31 3.4.2. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες
Ο πολύ μεγάλος όγκος των κωδικοποιούμενων διατάξεων Σημαντικά νομοτεχνικά ζητήματα Μεγάλος κατακερματισμός αρμοδιοτήτων και η συνεχής τροποποίηση των διοικητικών δομών Το ζήτημα της έκτασης της κωδικοποιητέας ύλης Για την αποσαφήνισή της χρησιμοποιήθηκε ως βάση το Εγχειρίδιο Οδηγιών της ΚΕΚ

32 Τα οριζόντια ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της σύνταξης του Προσχεδίου Κώδικα και επιδέχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις οριζοντίου χαρακτήρα είναι: Η ανάγκη γλωσσικής απόδοσης στη δημοτική Η ανάγκη προσαρμογής στις τρέχουσες διοικητικές δομές. Η ανάγκη προσαρμογής του νομισματικού πλαισίου των δραχμών με το ευρώ (υπό την αίρεση της οριστικής κρίσης της ΚΕΚ) προσαρμογή και εναρμόνιση των εννοιολογικών προσδιορισμών (αντιστοίχιση εννοιών και ενοποίηση ορολογίας, κατάργηση πλεονασμών, κ.λπ.) . έννοιες (λ.χ. δασικά εδάφη, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις κ.α.), οι οποίες όμως προσδιορίζονται εννοιολογικώς σε νομοθετήματα, που έχουν ρητώς καταργηθεί.

33 η έλλειψη πλήρους αντιστοίχισης των εννοιών, παλαιότερων και σύγχρονων
η έλλειψη πλήρους αντιστοίχισης των εννοιών, παλαιότερων και σύγχρονων. Εδώ αναζητείται η αληθής έννοια της κάθε διάταξης Η ανάγκη εντοπισμού διατάξεων, οι οποίες έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου και είτε έχουν περιπέσει σε αχρησία, είτε έχουν καταργηθεί σιωπηρώς. Η ανάγκη διάκρισης του είδους των μεταβατικών διατάξεων : ειδικές και άμεσα συναρτώμενες με τη βασική ρύθμιση & ευρύτερου χαρακτήρα ή τις οποίες επέλεξε ο νομοθέτης να εντάξει στο οικείο τμήμα των τελικών και μεταβατικών διατάξεων

34 3.4.3. Το Σχέδιο Νόμου και η Αιτιολογική Έκθεση
το Προσχέδιο Κώδικα συνοδεύεται από το Σχέδιο Νόμου την Αιτιολογική έκθεση καθώς και πίνακες των κωδικοποιούμενων και κωδικοποιητικών διατάξεων όπως και πίνακα των καταργουμένων διατάξεων. Όλα τα παραπάνω θα διαβιβαστούν στην κατά νόμο αρμόδια ΚΕΚ.

35 3.5. Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του προτεινόμενου Προσχεδίου ΚΔΝ και του σχεδίου Αιτιολογικής του έκθεσης. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια της διαβούλευσης ενσωματώθηκαν στο κείμενο του προτεινόμενου Προσχεδίου ΚΔΝ.

36 4. Συνολική αποτίμηση-αποτελέσματα
Το έργο της συλλογής και ΚΔΝ αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα με σημαντικότατες αναμενόμενες συνέπειες για όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων : Διοίκηση, διοικούμενοι, νομικός κόσμος (δικαστές, ΝΣΚ, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.α.), δασολόγοι, μηχανικοί, μελετητές, επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, επιχειρήσεις, επενδυτές. Με την ΚΔΝ προτείνεται η ρύθμιση του συνόλου των δασικών ζητημάτων με κοινή εννοιολογική συγκρότηση και συστηματοποίηση της δασικής ύλης, με αποσαφήνιση των σκοπών της, του πεδίου εφαρμογής της, του προστατευτέου αντικειμένου της, με ορολογική ευκρίνεια και επικαιροποίηση των διατάξεων, απαλλαγμένες πλέον από αδυναμίες, ελλείψεις, ασάφειες, αντινομίες ή κενά. Η κωδικοποίηση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εύχρηστου, συνολικού, σφαιρικού και αποτελεσματικού θεσμικού εργαλείου, με διατάξεις που διακρίνονται για την ενότητα, συμβατότητα, ομοιομορφία, συνοχή, προσαρμογή και αποκάθαρση

37 Ο όγκος του νέου Κώδικα και το μεγάλο πλήθος των άρθρων του αποτελεί απαράμιλλη ένδειξη του γιγάντιου και δαιδαλώδους χαρακτήρα της ισχύουσας έως σήμερα δασικής νομοθεσίας, η οργάνωση της οποίας σε λελογισμένη κλίμακα μεγεθών των διατάξεων παραμένει σταθερή φιλοδοξία του Νέου Κώδικα της Δασικής Νομοθεσίας. Οι εκφρασθέντες προβληματισμοί μας ως προς τη σημαντική μείωση της κωδικοποιητέας ύλης και των άρθρων του προτεινόμενου Προσχεδίου κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ΚΔΝ αποτελεί την πρώτη περίπτωση κωδικοποίησης με καινοφανείς διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και μάλιστα σε δυο στάδια και αποκτά έτσι χαρακτηριστικά πιλοτικού έργου.

38 Η δυναμική φύση του έργου της συλλογής, οι δυσχέρειες λόγω της πολύ μεγάλης χρονικής κλίμακας, του γιγάντιου και λαβυρινθώδους χαρακτήρα της προς κωδικοποίηση ύλης καθώς και η μακρόχρονη νομολογιακή επεξεργασία προσέδωσαν στο έργο της συλλογής και ΚΔΝ χαρακτηριστικά εγχειρήματος μοναδικής και απολύτως ειδικής κλίμακας. Η ολοκλήρωση του έργου της συλλογής και ΚΔΝ και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε διάστημα λιγότερο των 2 ετών, δηλ. σε ένα πιεστικό χρονικό πλαίσιο για τον όγκο και τις ιδιαιτερότητες της κωδικοποιητέας ύλης αποτέλεσε για εμάς μια μεγάλη πρόκληση. Η άμεση διαβίβαση του προτεινόμενου Προσχεδίου ΚΔΝ και των συνοδευτικών του κειμένων στην ΚΕΚ προς οριστική επεξεργασία και κρίση αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας ώστε να προωθηθεί η ψήφισή του με τη διαδικασία των Κωδίκων και να αποκτήσει η χώρα μας επιτέλους ένα εργαλείο συνεκτικό και αποκαθαρμένο,κυρίως όμως με το ζητούμενο να είναι εύχρηστο και διαχρονικό.

39 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!


Κατέβασμα ppt "NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google