Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

► Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Έρευνα ► Ορισμοί ► Χαρακτηριστικά επιστημονικής έρευνας ► Τύποι της έρευνας ► Η χρησιμότητα της έρευνας στο χώρο της υγείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "► Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Έρευνα ► Ορισμοί ► Χαρακτηριστικά επιστημονικής έρευνας ► Τύποι της έρευνας ► Η χρησιμότητα της έρευνας στο χώρο της υγείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ► Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Έρευνα ► Ορισμοί ► Χαρακτηριστικά επιστημονικής έρευνας ► Τύποι της έρευνας ► Η χρησιμότητα της έρευνας στο χώρο της υγείας της υγείας ► Η έννοια της επιστήμης στα πλαίσια της έρευνας έρευνας

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ► ► Η έννοια της έρευνας δεν αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή έννοια, αλλά αντίθετα υπό τον τίτλο έρευνα μπορεί να ενταχθεί σε μια σειρά επιμέρους εννοιών και διαδικασιών …….. ► ► κρίνεται απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι βασικές έννοιες ► ► Οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν από νοσηλευτές στο παρελθόν καθοδηγούν την εξάσκησή του επαγγέλματος σήμερα και θα κατευθύνουν τις ερωτήσεις που θα απευθύνονται από τους νοσηλευτές και στο μέλλον ► ► Η έρευνα ζητά απαντήσεις σε ερωτήσεις με έναν τακτικό και συστηματικό τρόπο

3 ΟΡΙΣΜΟΙ (1/4) ► Έρευνα είναι η συστηματική διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συλλογή δεδομένων και η ακριβής ανάλυση πληροφοριών προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός κατανόησης επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων ή φαινομένων ► Μέσω της διαδικασίας της έρευνας ……….. ► ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση ενός φαινομένου και να μεταδώσει αυτή τη νέα γνώση σε άλλους

4 ΟΡΙΣΜΟΙ (2/4) ► Επιστημονική έρευνα είναι η συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική μελέτη υποθετικών προτάσεων που αναφέρονται στις υποτιθέμενες σχέσεις μεταξύ φυσικών φαινομένων ► Συνεπώς, η έρευνα για να κριθεί ως επιστημονική θα πρέπει να βασίζεται: - στην ορθολογική, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση του ερευνούμενου θέματος και να αποβλέπει στην αλήθεια, μέσω της αποκάλυψης των αιτίων που χαρακτηρίζουν την εμφάνιση των υπό μελέτη φαινομένων

5 ΟΡΙΣΜΟΙ (3/4) ► Η έρευνα υγείας αποτελεί τη διαδικασία που επιτρέπει την απόκτηση συστηματικής γνώσης και τεχνολογίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ατομικής και συλλογικής υγείας ► Προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με την υγεία και την ασθένεια του πληθυσμού, στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων προκειμένου να προαχθεί η υγεία, να προληφθεί η ασθένεια και να αμβλυνθούν οι συνέπειες της ► Με τον όρο μεθοδολογία έρευνας νοείται η ευρύτερη διαδικασία και ερευνητική προσπάθεια εξεύρεσης και επιλογής κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, προκειμένου να μελετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και πληρέστερα το υπό εξέταση φαινόμενο, πρόβλημα ή ζήτημα

6 ΟΡΙΣΜΟΙ (4/4) ► Η έννοια μέθοδος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο ερευνητής οδηγείται στη γνώση αναφορικά με το υπαρκτό και προχωρά στη σύνδεση των θεωριών με την εμπειρία ► Η υψηλής ποιότητας έρευνα και τα έγκυρα ερευνητικά πορίσματα, αποτελούν προϊόντα εξαντλητικής προεργασίας, συστηματικής μεθοδολογικής και θεωρητικής προσέγγισης και όχι απλώς συμπτωματικά αποτελέσματα τύχης ► Η διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια της υγείας διέπεται από την λογική του αιτίου και αποτελέσματος

7 ► η επισκόπηση της υπάρχουσας γνώσης ► η περιγραφή ενός φαινομένου ή κάποιου θέματος ► η καινοτομία ► η ερμηνεία η οποία βασίζεται στη δυνατότητα της γενίκευσης και στη διατύπωση επιστημονικών νόμων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

8 Χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας ► Τάξη και σημαντικότητα. Ο ερευνητής κινείται με έναν τακτικό και συστηματικό τρόπο ► Έλεγχος. Περιλαμβάνει επιβολή συνθηκών στην ερευνητική κατάσταση ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι προκαταλήψεις και να αυξηθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητα ► Εμπειρική μαρτυρία. Στηρίζεται στην ερευνητική και κλινική δραστηριότητα του ερευνητή ► Γενίκευση. Ο βαθμός στον οποίο τα ευρήματα μιας έρευνας μπορούν να γενικευτούν αποτελεί κριτήριο εκτιμήσεις της ποιότητας της ► Επαναληψιμότητα ► Αντικειμενικότητα

9 Τύποι της έρευνας (1/2) ► Δύο βασικοί τύποι έρευνας - Η εφαρμοσμένη και η βασική ► Η βασική έρευνα περιλαμβάνει την έρευνα που αποσκοπεί στο να αναπτύξει μια νέα θεωρία, να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέας γνώσης, να ανακαλύψει νέους λειτουργικούς μηχανισμούς ► δίχως αυτό να συνεπάγεται κάποια άμεση πρακτική εφαρμογή και αξιοποίηση όλων αυτών

10 Τύποι της έρευνας (2/2) ► Αντίθετα, η εφαρμοσμένη έρευνα περιλαμβάνει εκείνο τον τύπο έρευνας που πραγματοποιείται προκειμένου να επιλυθούν πρακτικής φύσεως ζητήματα και προβλήματα, δηλαδή βασική επιδίωξή της είναι η αναζήτηση λύσεων, προβλημάτων και η αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων ► Το αντικείμενο της μελέτης είναι συνήθως το άτομο και τα αποτελέσματα της έχουν άμεση εφαρμογή

11 Μία ακόμη σημαντική διάκριση της έρευνας είναι αυτή που επιτυγχάνεται με βάση τη μορφή των χρησιμοποιούμενων δεδομένων ► Οι δύο αυτές βασικές μεθοδολογικές επιλογές στην έρευνα αξιοποιούν διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία ► Οι δύο τύποι είναι η ποσοτική και ποιοτική έρευνα

12 ► Ποσοτική έρευνα Στηρίζεται στη: ► Στατιστική ανάλυση ► Μεγάλο δείγμα ► Πληροφορίες σε αριθμό ► Κυρίως ερωτηματολόγια Αξία: ► Γενίκευση αποτελεσμάτων ► Αποτελέσματα αντικειμενικών αναλύσεων Ποιοτική έρευνα ► Εστιάζεται στην εις βάθος ανάλυση ► Επιλέγει μικρότερα δείγματα ► Πληροφορίες από ανθρώπινες εμπειρίες και πράξεις ► Κυρίως συνεντεύξεις/ παρατήρηση

13 Χρησιμότητα της έρευνας στο χώρο της υγείας ► απόκτησης μεγαλύτερης γνώσης ► προσθέτει πληροφορίες για τα υπό μελέτη φαινόμενα ► βοηθάει στην καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων υγείας ► η νέα παραγόμενη γνώση θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων και των πληθυσμών ► η γνώση μπορεί να απορρίψει ή να επιβεβαιώσει υπάρχοντα δεδομένα και να αναδείξει νέες καίριες ή καινοτόμες διαστάσεις ► βελτιώνει την πρακτική εφαρμογή της επιστήμης ► αναδεικνύει νέες μεθόδους παρέμβασης

14 Περιορισμοί ► Η προσωπική συμμετοχή του ερευνητή (μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της έρευνας) ► Η πολυπλοκότητα στον προσδιορισμό αιτίας και αποτελέσματος (μονοδιάστατη ερμηνεία) ► Η αναγωγή του ατόμου σε αντικείμενο μελέτης (πληροφορία – συναίνεση) ► Ο χώρος της διέπεται από αυστηρούς δεοντολογικούς και ηθικούς κανόνες

15 Η έννοια της επιστήμης στα πλαίσια της έρευνας Η έννοια της επιστήμης στα πλαίσια της έρευνας ► Η έννοια της επιστημονικής μεθόδου δεν είναι μονοδιάστατη αλλά περιλαμβάνει όλες τις ιδέες, τους κανόνες, τις τεχνικές και τις προσεγγίσεις που αξιοποιεί η επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να παράγει ή να ελέγξει τη γνώση ► Ο όρος επιστήμη χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση ομοειδών αντικειμένων και γνώσεων ► Πολύ συχνά στο χώρο της υγείας βλέπουμε τον όρο ψευδό-επιστήμη (εμφανίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες ως ευεργετικά για την υγεία, τα οποία κάθε άλλο παρά είναι το αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και ορθής μεθοδολογικής διερεύνησης)

16 Μεθοδολογία έρευνα ► Αναγνώριση ερευνητικού προβλήματος ► Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ► Σαφή καθορισμό των σκοπών (διατύπωση υποθέσεων, ερωτημάτων) ► Συλλογή δεδομένων ► Ανάλυση δεδομένων (ερμηνεία) ► Η διάχυση και η επικοινωνία της νέας γνώσης (παρουσίαση, δημοσίευση) ► Αξιολόγηση της μελέτης (έλεγχος της ποιότητας της έρευνας από τον ίδιο τον ερευνητή όσο και από εξωτερικούς κριτές) ► Απαιτούν ερευνητικές δεξιότητες και ικανότητα

17


Κατέβασμα ppt "► Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Έρευνα ► Ορισμοί ► Χαρακτηριστικά επιστημονικής έρευνας ► Τύποι της έρευνας ► Η χρησιμότητα της έρευνας στο χώρο της υγείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google