Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ορισμός: Ισολογισμός είναι εκείνη η οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει τα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ορισμός: Ισολογισμός είναι εκείνη η οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει τα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ορισμός: Ισολογισμός είναι εκείνη η οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει τα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας (Καθαρής Θέσης) σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (π.χ. 31/12 ή 30/6).

2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο ισολογισμός αποτελεί μια ιστορική χρηματοοικονομική κατάσταση διότι παρουσιάζει σωρευτικά τα αποτελέσματα συναλλαγών του παρελθόντος. Μας δίνει στοιχεία για την σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και του κεφαλαίου που δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά αλλού (Αποτελεί την βάση της οικονομικής ανάλυσης).

3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο ισολογισμός δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιμούνται σε τιμές κόστους. Συνέπεια αυτού είναι να μην απεικονίζεται η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων. Πολλά ποσά στον ισολογισμό δεν είναι ακριβή αλλά αποτελούν εκτιμήσεις ή όσο το δυνατόν καλύτερες προσεγγίσεις (π.χ. αποσβέσεις, αποθέματα κλπ) Ο ισολογισμός και γενικά η λογιστική αγνοούν κάποια σημαντικά μεγέθη τα οποία είναι δύσκολο να μετρηθούν ποσοτικά όπως η αξία του ανθρώπινου δυναμικού και άλλα ποιοτικά στοιχεία.

4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ Ο ισολογισμός ακολουθεί πάντα την βασική λογιστική εξίσωση η οποία είναι: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ(Ε)=ΠΑΘΗΤΙΚΟ(Π)+ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ(ΚΠ) Δηλαδή Ε=Π+ΚΠ. Η σχέση αυτή διατηρείται και ισχύει μετά από κάθε συναλλαγή και μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της επιχειρήσεως.

5 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενεργητικό ή στοιχεία του ενεργητικού καλούνται τα περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε χρηματικές μονάδες και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Το ενεργητικό διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

6 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Έξοδα ιδρύσεως Έξοδα πρώτης εγκατάστασης Λοιπά έξοδα εγκατάστασης-οργανώσεως

7 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Άϋλα πάγια στοιχεία 1.Φήμη-πελατεία 2.Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 3.Εμπορικά σήματα Υλικά πάγια στοιχεία 1.Γήπεδα-οικόπεδα 2.Κτίρια-τεχνικά έργα 3.Μηχανήματα-εξοπλισμός 4.Έπιπλα-σκεύη 5.Μεταφορικά μέσα Προσοχή: Οι ανωτέρω λογαριασμοί των παγίων στοιχείων παρουσιάζονται στον ισολογισμό πάντα με την καθαρή τους αξία η οποία προκύπτει αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις από την αξία αγοράς-κτήσης (πλήν των Γηπέδων-Οικοπέδων)

8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα 1.Αγορές εμπορευμάτων 2.Προϊόντα έτοιμα ή ημιτελή 3.Πρώτες και βοηθητικές ύλες 4.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων Απαιτήσεις 1.Πελάτες ή Χρεώστες(πλήν επισφαλών πελατών) 2.Επιταγές εισπρακτέες 3.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 4.Γραμμάτια εισπρακτέα 5.Τόκοι εισπρακτέοι 6.Χρεόγραφα 7.Επενδύσεις 8.Προπληρωθέντα έξοδα Διαθέσιμα 1.Ταμείο ή μετρητά 2.Καταθέσεις όψεως

9 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Παθητικό είναι οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης, οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν θυσιάζοντας διάφορα περιουσιακά στοιχεία ή παρέχοντας νέες υποχρεώσεις. Το παθητικό διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

10 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμηθευτές ή πιστωτές Γραμμάτια πληρωτέα Βραχυχρόνια δάνεια τραπεζών Έξοδα πληρωτέα Επιταγές πληρωτέες Τόκοι πληρωτέοι Προκαταβολές πελατών ή προεισπραχθέντα έσοδα Μερίσματα πληρωτέα Παρακρατηθέντες φόροι Δόσεις μακροχρόνιων δανείων

11 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών Ομολογιακό δάνειο Ενυπόθηκα δάνεια Δάνεια επί ενέχυρο Προβλέψεις εξόδων

12 ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Καθαρή περιουσία είναι το ποσό εκείνο το οποίο αποτελεί την αρχική συνεισφορά των φορέων της επιχείρησης κατά την ίδρυσή της (συν-πλην τις διάφορες αυξομειώσεις που παρουσιάζονται κατά την λειτουργία της επιχείρησης). Δηλαδή παρουσιάζει το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που συνεισφέρουν οι ιδιοκτήτες καθώς και το ποσό που δημιουργείται από την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

13 ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κοινές μετοχές Διαφορά έκδοσης κοινών μετοχών υπέρ το άρτιο Προνομιούχες μετοχές Διαφορά έκδοσης προνομιούχων μετοχών υπέρ το άρτιο Αδιανέμητα κέρδη Τακτικά και έκτακτα αποθεματικά

14 Άσκηση 1η Η επιχείρηση του Γ. Γεωργίου έχει τα εξής υπόλοιπα λογαριασμών την 31/12/2005. Καταθέσεις όψεως 36300, πελάτες 62500, αποθέματα εμπορευμάτων 127500, εξοπλισμός 157200, δάνεια τραπεζών 30000, προμηθευτές 72800, αποσβεσθείς εξοπλισμός 38700, κεφάλαιο 242000. Να ετοιμαστεί ο ισολογισμός της επιχείρησης την 31/12/2005

15 Άσκηση 2η Η επιχείρηση «ΑΒΓ» ΑΕ έχει τα εξής υπόλοιπα λογαριασμών την 31/12/2005. Μετρητά 316100, Πελάτες 462500, οικόπεδα 124000, αποθέματα εμπορευμάτων 572600, έξοδα οργανώσεως 20000, κτίρια 960000, πιστωτές 331400, αποσβεσθέντα κτίρια 118000, μακροχρόνια δάνεια 540000, δόσεις μακροχρόνιων δανείων 80000, τόκοι πληρωτέοι 27000, εξοπλισμός 483000, φήμη-πελατεία 150000, αποσβεσθείς εξοπλισμός 65000, αδιανέμητα κέρδη 506800, κοινές μετοχές 1420000. Να συνταχθεί ο ισολογισμός την 31/12/2005.

16 Άσκηση 3η Δίνεται το ισοζύγιο λογαριασμών μιας εταιρίας την 31/12/2005 και ζητείται να ετοιμαστεί ο ισολογισμός Α/ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1Ταμείο5000 2Χρεόγραφα15000 3Χρεώστες40000 4Κτίρια50000 5Γραμμάτια πληρωτέα22000 6Διπλώματα ευρεσιτεχνίας8000 7Αποσβεσθέντα κτίρια10000 8Φόροι πληρωτέοι6000 9Πιστωτές31000 10Αδιανέμητα κέρδη77800 11Κοινές μετοχές50000 12Ομολογιακό δάνειο80000 13Αποθέματα εμπορευμάτων30000 14Επενδύσεις (μετοχές ΤΙΤΑΝ)28000 15Επενδύσεις (μετοχές ΟΤΕ)12000 16Προπληρωθέντα έξοδα1000 17Φήμη-πελατεία15000 18Παρακρατηθέντες φόροι εισοδήματος2200 19Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο25000 20Οικόπεδα100000 ΣΥΝΟΛΟ304000

17 Άσκηση 4η Οι διάφορες λογιστικές πληροφορίες της επ/σης «Λάμψη ΑΕ» την 31-08-05 έχουν ως εξής:( ποσά σε ευρώ) Γραμματια πληρωτέα 32000 Χρεώστες 800 Κτίρια 60000 Μετρητά 4200 Κοινές Μετοχές 50000 Οικόπεδα 40000 Μηχανήματα 85000 Πιστωτές 9000 Αδιανέμητα κέρδη 99400 Διάφορα Υλικά 400 Την 1-9-05 έγινα οι παρακάτω συναλλαγές: Εκδόθηκαν νέες μετοχές και πουλήθηκαν αντί 15000 Πληρώθηκαν οι πιστωτές Το ¼ του οικοπέδου πουλήθηκε στο κόστος και ο αγοραστής υπέγραψε γραμμάτιο για 10000 Διάφορα υλικά αγοράστηκαν επί πιστώσει αξίας 2000 Διάφορα υλικά αξίας 600 αγοράστηκαν της μετρητής. Ζητείται να συνταχθούν οι Ισολογισμοί της 31-8-05 και 01-9-05.

18 Άσκηση 5η Τα παρακάτω ποσά αφορούν την επ/ση «Κώστας Πλεξίδας» ΑΕ την 31/12/2000.(ποσά σε ευρώ). Μετρητά 62400Εξοπλισμός304000 Επενδύσεις σε ομόλογα 32800Αποσβεσθέντα κτίρια 28000 Χρεώστες 76000Αποσβεσθείς Εξοπλ. 34000 Αποθέματα εμπορευμάτων 80000Εμπορικά σήματα12400 Προπληρωθέντα έξοδα 2400Προκαταβολές πελατών 5600 Επενδύσεις σε μετοχές 40000Ομολογιακό δάνειο 120000 Οικόπεδα 16000Κοινές μετοχές200000 Κτίρια 140000 Αδιανέμητα κέρδη176400 Προμηθευτές 102000 Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο100000 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισμός της 31-12-2000

19 Άσκηση 6η Τα γραφεία της επ/σης «Άστυ ΑΕ» επλήγησαν από πυρκαγιά και τα μόνα στοιχεία που διασώθηκαν είναι τα εξής (ποσά σε ευρώ): Ακίνητα6000000Πελάτες204000 Έπιπλα80000 Απαιτήσεις 2000000 Εμπορεύματα500000Κεφάλαιο8000000 Ταμείο126000Γραμμάτια Πληρωτέα 300000 Καταθέσεις όψεως 90000 Φόροι οφειλόμενοι 285000 Πιστωτές415000 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισμός.

20 Άσκηση 7η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επ/σης «ΑΒΓ ΑΕ» παρουσιάζονται στο ισοζύγιο της 30-6-2002 (ποσά σε ευρώ): Α/ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΌΛΟΙΠΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1ΤΑΜΕΙΟ24000 2ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ13150 3ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ45000 4ΧΡΕΩΣΤΕΣ76570 5ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ156750 6ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ2000 7ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ1200 8ΥΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ426 9ΥΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ97 10ΟΙΚΟΠΕΔΑ11500 11ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ72400 12ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ22000 13ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ24100 14ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ12050 15ΦΗΜΗ-ΠΕΛΑΤΕΙΑ4000 16ΠΙΣΤΩΤΕΣ109745 17ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ787 18ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ600 19ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ6000 20ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ (ΛΗΞΗΣ 3 ΕΤΩΝ)30000 21ΚΕΦΑΛΑΙΟ250011 ΣΥΝΟΛΟ431193

21 Άσκηση 8η Οι παρακάτω πληροφορίες είναι διαθέσιμες την 31-12-2001 και αφορούν την επ/ση «Σγουρομίτης και ΣΙΑ ΑΕ» (ποσά σε ευρώ). Φόροι πληρωτέοι36625 Χρεώστες102000 Ταμείο11600 Προβλέψεις επισφαλών πελατών5800 Καταθέσεις όψεως (ΕΤΕ)44025 Καταθέσεις όψεως (Εμπορική)26000 Αποσβεσθέντα κτίρια109600 Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο155200 Μακροχρόνια επένδυση50000 Αποσβεσθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας18950 Προπληρωθέντα έξοδα3500 Αδιανέμητα κέρδη232800 Δόσεις μακροχρόνιων δανείων20000 Μακροχρόνιο δάνειο250000 Πιστωτές220000 Αποθέματα εμπορευμάτων332600 Χρεόγραφα51800 Κτίρια400000 Έξοδα οργανώσεως26500 Κεφάλαιο50000 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας50950 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισμός της 31-12-2001 και να υπολογιστεί το κεφάλαιο κίνησης.

22 Άσκηση 9η Στις 1/6/06 ιδρύεται μια επιχείρηση και καταβάλλονται 100000 μετρητά και εμπορεύματα αξίας 100000. Αργότερα γίνονται οι εξής συναλλαγές: Πώληση εμπορευμάτων αξίας 50000 με μετρητά. Αγορά υλικών αξίας 10000 για τα οποία υπεγράφη γραμμάτιο. Αγορά επίπλων αξίας 150000 τα 2/3 με μετρητά και το υπόλοιπο σε 3 μήνες. Εξοφλήθη το γραμμάτιο ύψους 10000. Πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 40000 με πίστωση. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές στο ημερολόγιο και να συνταχθούν το καθολικό, το ισοζύγιο και ο ισολογισμός του μηνός Ιουνίου

23 Άσκηση 10η Κατά την διάρκεια της χρήσης έγιναν οι κάτωθι συναλλαγές: Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας 800000, τα ¾ της μετρητής και τα υπόλοιπα με πίστωση. Πωλήθηκαν εμπορεύματα της μετρητής αξίας 200000. Πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 500000 τα μισά με γραμμάτια και τα υπόλοιπα με πίστωση. Εξοφλήθηκαν τα γραμμάτια πληρωτέα. Εισπράξαμε μια συναλλαγματική αξίας 150000. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές στο ημερολόγιο και το καθολικό και να συνταχθεί ο ισολογισμός της 31- 12-2005. Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-6-2005 Π + ΚΠ Κυκλοφοριακό ενεργ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ταμείο 950000Πιστωτές 800000 Εμπορεύματα 500000Γραμμάτια πληρωτέα 200000 Πελάτες 100000Σύνολο υποχρεώσεων 1000000 Γραμμάτια εισπρακτέα 250000 Χρεόγραφα 400000Καθαρή περιουσία Σύνολο Κυκλοφοριακού 2200000Κεφάλαιο 2500000 Πάγιο ενεργητικόΑποθεματικό 500000 Ακίνητα 800000Σύνολο Καθ.Περιουσίας 3000000 Μηχανήματα 1000000 Σύνολο Παγίων 1800000 Σύνολο ενεργητικού 4000000Σύνολο Παθητικού 4000000


Κατέβασμα ppt "ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ορισμός: Ισολογισμός είναι εκείνη η οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει τα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google